Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

8 februari 2005

Geweldsverheerlijking

Vandaag vroeg ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aktie te ondernemen in het kader van het idee dat geweldsverheerlijking tot een strafbaar feit moet worden gesteld:

Geachte dames, heren,

In reaktie op Uw voornemen om het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen
verzoek ik U de Koninklijke Landmacht te straffen voor het op de nationale televisie uitzenden
van promotie-spotjes die tot doel hebben mensen aan te zetten
tot gebruik van geweld.
Of wordt voor deze groep geweldsplegers een uitzondering gemaakt?
Zo ja, op welk beginsel wordt dit onderscheid gebasseerd?

In de verwachting dat U tot een juiste keuze komt en mij daarover informeert, teken ik.

Hoogachtend,

Dhr. T. W.