Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 april 2005

Antwoord op: Hoogervorst

Nog geen twee weken geleden stelde ik een vraag aan minister Hans Hoogervorst.

Hier het antwoord van zijn ministerie:

Geachte heer W,

In uw e-mail richtte u zich tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hoogervorst. De voorlichting over het beleid van de minister wordt gedaan door de directie Voorlichting en Communicatie. De Minister wordt door de Directeur Voorlichting en Communicatie voortdurend op de hoogte gehouden van brieven, meningen en ervaringen van burgers en vaak leerzame signalen uit de samenleving. De heer Hoogervorst hecht er ook aan, te weten wat er onder individuele burgers leeft.

Met uw vragen reageert u op de volgende uitspraak van de minister: "Ik vind dat er niet zoiets bestaat als een recht op ongezond leven."

In Nederland gaat veel geld om in de gezondheidszorg. Het wordt steeds duidelijker dat er een verband is tussen leefstijl en het vóórkomen van ziekten. Wat de minister wilde zeggen is dat er mensen zijn die in van alles investeren, maar niét in hun eigen gezondheid. De minister vindt dus dat je van mensen best mag vragen om wat meer in hun eigen gezondheid te investeren. Dat wil zeggen: zo goed mogelijk mee te werken aan het voorkómen of genezen van ziektes en aandoeningen.

Tegelijkertijd realiseert hij zich, net als u ook aangeeft, dat het zeer moeilijk is om aan te geven wanneer iemand er een ongezonde leefstijl op nahoudt. Hoe bepaal je of een ziekte het gevolg is van de ongezonde leefstijl? Waarschijnlijk is dat voor ieder individu anders. Waar liggen de grenzen en wie bepaalt ze? Vooralsnog heeft nog niemand een uitvoerbaar plan gemaakt.

De minister wil ook niet alleen wijzen op de negatieve kanten, maar vooral op de positieve aspecten van gezond leven en bewegen! Rond de zomer komt de minister samen met ondermeer de levensmiddelenindustrie, zorgverzekeraars, sportbonden en de supermarkten met een plan van aanpak om overgewicht aan te pakken en Nederland meer te laten bewegen.

Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd,

met vriendelijke groet,
Jessie Camps
Publieksvoorlichting

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.minvws.nl

18 april 2005

Hoogervorst

Geachte heer Hoogervorst,

Recentelijk vernam ik van Uw voornemen om burgers die er in Uw ogen een ongezonde levensstijl op nahouden een naar verhouding hogere ziekenfondspremie te laten betalen. In de grond geen kwade gedachte maar wat is in Uw optiek "ongezond?"

Moet de gemeenschap opdraaien voor de behandeling van een blessure die een sporter moedwillig oploopt? Moeten mensen die in het centrum van een stad wonen een hoger bedrag aan ziekenfondspremie neertellen dan mensen die de gezondere lucht van het platteland inademen? Moeten mensen die nu stoppen met roken alsnog meer betalen dan anderen omdat zij in het verleden gerookt hebben? En hoe zit dat dan met een horeca-medewerker die zelf niet rookt maar zichzelf wel vrijwillig jarenlang heeft blootgesteld aan rookwalmen en mogelijk daardoor longkanker heeft opgelopen? Moet hij of zij dan ook maar zelf opdraaien voor de kosten van behandeling?

Mijn tweede vraag aan U is dus eigenlijk: "Welke persoon of instelling gaat bepalen welke mensen wel en welke mensen niet ongezond leven?"

Graag had ik van U per omgaande een antwoord op deze vraag dat niet vatbaar is voor andere interpretatie.

Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,