Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 oktober 2009

IJsterk

Verschillende buurthuizen dreigen failliet te gaan omdat het een zooitje is bij welzijnsinstelling IJsterk. Vandaar dit briefje aan de verantwoordelijke wethouder:

Beste Dick,

Alles wel? Er gebeurt wel veel in het Stadsdeel zeg! Leen weg...Jeroen komt misschien ook niet meer terug...:-(

Gisteren schrok ik een beetje toen m'n zoon eerder thuis was van karate-les dan gepland.
Het bleek dat men in Buurthuis de Waterval een spoedvergadering had belegd over het wanbeleid van IJsterk waardoor (ondermeer) De Waterval deze maand geen geld heeft gekregen voor het ontplooien van activiteiten.

Natuurlijk zou ik (als voormalig boekhouder én betrokken ouder) graag inzage krijgen in de boekhouding van IJsterk om te zien of ik wellicht een mogelijke oplossing kan ontdekken. Maar dat zal iets te veel gevraagd zijn.

Ik weet dat stadsdeel Centrum veel geld in IJsterk heeft gepompt en dat waarschijnlijk blijft doen zolang de boekhouding niet op orde is.
Hoe zit dat in Westerpark? Ik neem aan dat jullie wat slimmer zijn en de verschillende welzijnsinstellingen in het stadsdeel weer gewoon zullen laten resorteren onder "Stichting Welzijn Westerpark" in plaats van een particuliere instelling zoals IJsterk?

IJsterk mag het dan weer proberen zodra de papieren in orde zijn bevonden.

Je begrijpt dat ik mij een beetje zorgen maak over de toekomst van het Welzijnswerk in "mijn" stadsdeel.

Ik hoop dat jij iets van die zorgen van wegnemen.

Alvast bedankt.

Hartelijke groeten,

TW

Update: Antwoord van de wethouder: Terrence,
Ik begrijp je zorg. Als alles volgens plan verloopt draait de hele zaak over twee weken weer. Volg de krant.  Dick 

26 oktober 2009

Albert Heijn

Geachte dames, heren,

Vandaag was het voor de vijfde keer binnen een tijdsbestek van vier weken dat "per ongeluk" aan de kassa de korting op een product niet werd berekend. Aangezien de kans dat dat in zo'n korte tijd zo vaak gebeurt bijzonder gering is ga ik er nu van uit dat deze manier van afrekenen beleid is van Albert Heijn Nederland.

In enkele gevallen ging het om producten die "regulier" waren afgeprijsd en dus niet via een zogeheten Bonus-aanbieding. In alle gevallen vertelde de caissière mij dat kortingen uitsluitend worden gerekend als de klant een bonuskaart heeft. Vandaag ging het om de mini-doosjes Ministeck. Volgens de prijssticker zijn die afgeprijsd van 3,99 naar 1,99 euro. Zowel volgens de display, alsook volgens de folder alsmede volgens de AH-website betreft het hier niet een zogenoemde Bonus-aanbieding en dus gaat het om een reguliere kortingsaktie die ook geldt voor niet bonus-kaarthouders.

Op mijn mededeling dat dan duidelijk zichtbaar bij het product in het schap moet staan dat het om een Bonus-aanbieding gaat werd niet gereageerd.

Het is U wellicht niet bekend dat doelbewuste misleiding van klanten in Nederland niet is toegestaan. Mocht U in bovengenoemd beleid volharden dan rest mij weinig dan het inschakelen van Justitie.

Vanuit Justitie is ook al een onderzoek gestart naar mogelijke geheime prijsafspraken tussen supermarktketens onderling naar aanleiding van mijn eerdere constatering dat bij zowel de winkels van Albert Heijn alsook bij die van Dirk van den Broek de prijs voor een anderhalve liter-fles Coca Cola op exacte dezelfde dag steeg met exact hetzelfde bedrag. Dit, terwijl Coca Cola Nederland de prijzen die zij berekend aan de supermarkten niet had verhoogd. Het kan natuurlijk toeval zijn maar persoonlijk waag ik dat te betwijfelen.

U heeft een maand vanaf heden de tijd om Uw beleid bij te stellen in het voordeel van de consument.

Een kopie van dit schrijven is verstuurd aan de Consumentenbond. Bovendien verscheen dit bericht op http://vragen.blogspot.com

Met verschuldigde hoogachting,

TW

12 oktober 2009

Stadgenoot

Ik vroeg woningcorporatie Stadgenoot naar het hoe en waarom van het verhogen van de servicekosten voor mijn moeder:

Geachte dames, heren,

Onlangs ontving mijn moeder, mevrouw SW, wonende xxxtraat xxx te Amsterdam
van Stadgenoot de "Afrekening Servicekosten 2008".

Zij schrok van de exorbitante verhoging van enkele vergoedingen.

Zo is daar het verschil in de raming en de daadwerkelijke kosten voor tuinonderhoud, het zogeheten "Tuinfonds" van 32,40 naar 86,10 euro op jaarbasis.
Een verschil van maar liefst 166 procent!

Het Hoveniersbedrijf in kwestie (van der Tol, gevestigd te Amsterdam en bereikbaar op 020-6677777) verklaarde dat zij geen informatie aan derden mag verstrekken maar dat de woningcorporatie bij wet verplicht is openbaarheid van zaken te geven.

Zie hiervoor ook de betreffende clausule in het huurcontract.

Wij verzoeken U vriendelijk gehoor te geven aan het verzoek mijn moeder een kopie van Uw overeenkomst met Van der Tol te doen toekomen waaruit blijkt dat de kosten die zij aan U berekenen en die U doorberekent aan Uw huurders ruim zijn verdubbeld ten opzichte van het vooraf gestelde budget.

De administratiekosten stegen van een raming van E45,24 naar een werkelijk bedrag van E69,54, een verschil van 53 procent en bovendien niet verklaarbaar.

Daarom aan U de vraag: verklaar het verschil en weest zo goed niet onze intelligentie te beledigen door te komen met oorzaken als "kredietcrisis" en "de inflatie".

Nogmaals wijs ik U op de wettelijke verplichting die ook voor Stadgenoot geldt om openbaarheid van stukken te verlenen.

In deze verzoeken wij U om een uitdraai van de Grootboekrekening waaruit blijkt dat de administratiekosten inzake het xxxhofje ruim 50 procent hoger uitkwamen dan de raming.

U zult begrijpen dat de door mijn moeder aan U verschuldigde bijbetaling niet zal worden voldaan tot bovenstaande vragen tot tevredenheid van Uw huurder zijn beantwoord.

Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

TW

9 oktober 2009

Antwoord op: Parkeergeld

Vandaag ontving ik een brief geschreven door een ambtenaar in opdracht van wethouder Gerson van Verkeer. Ik vroeg wat er precies gebeurt met de Amsterdamse opbrengsten uit parkeergeld.

Het blijk dat van de ongeveer 150 miljoen die jaarlijks binnenkomt 40 miljoen in een potje van de Centrale Stad terechtkomt: het zogeheten mobiliteitsfonds van waaruit ondermeer verbeteringen aan kruispunten betaald worden.

De overige 110 miljoen gaat naar de diverse stadsdelen die met dat geld vooral de -blijkbaar nogal duur opererende- Dienst Stadstoezicht betalen. Dat zijn die lui die de parkeer-automaten beheren en bonnetjes achter de ruitenwissers van foutparkeerders steken. Een paar stadsdelen (De Baarsjes en Bos en Lommer) hebben het innen van parkeergelden uitbesteed aan een particulier bedrijf: PCH Parkeerservices. Hun website is helaas niet erg up-to-date. Zo weet dat bedrijf kennelijk niet dat de Postbank als merknaam niet meer bestaat...

Van dit geld onderhouden de stadsdelen bijvoorbeeld fietspaden en leggen zij bijvoorbeeld (ondergrondse)buurt-parkeergarages aan.

De oorspronkelijke brief is iets langer en gedetailleerder dan bovenstaand, wat maar een samenvatting is.

Mijn dank gaat uiteraard uit naar Domingo Regalado van Os van de Dienst infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam die maar een paar weken nodig had om deze informatie naar aanleiding van mijn vraag van 2 september op te zoeken en aan mij door te spelen. Chapeau!

7 oktober 2009

Buma/Stemra

Geachte dames, Heren,

In de media is veel te doen over Uw plannen om beheerders van websites en weblogs te laten betalen voor het zogeheten "embedden" van muziekclips via bijvoorbeeld de muziekdienst Youtube. Uw voornemen lijkt op veel weerstand te stuiten.

Omdat ik niet wil afgaan op de waan van de dag heb ik een aantal vragen aan U die onzekerheden bij website- en weblogbeheerders kunnen wegnemen. Aan U is het nu om met beargumenteerde antwoorden te komen op deze vragen. Mocht U weigeren aan dit eenvoudige verzoek te voldoen dan kan ik ervan uitgaan dat zei die tegen Uw plannen protesteren gelijk hebben.

Dit schrijven en Uw antwoorden op mijn vragen worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

1] Klopt het dat U de nieuwe regeling per 1 januari 2010 laat ingaan terwijl de onderhandelingen met ondermeer de beheerders van de websites Hyves en Youtube zich nog maar in een embryonaal stadium bevinden?

2] Klopt het dat U een afdrachtregeling met voornoemde sites wilt afdwingen zodat zij genoodzaakt zullen zijn de door U opgelegde kosten op de gebruikers af te wentelen?

3] Klopt het dat -mochten de betreffende sites niet op Uw eisen ingaan- U individuele internet-gebruikers zult sommeren geplaatste (muziek)filmpjes te verwijderen danwel een bedrag van 130 euro op jaarbasis in rekening zult brengen voor het mogen plaatsen van 6 filmpjes per jaar?

4] Klopt het dat gebruikers ook moeten betalen voor het publiceren van filmpjes van de hand van artiesten die juist willen dat hun muziek wordt verspreid?

5] Klopt het dat U van gebruikers verlangt dat zij zelf uitzoeken of een te plaatsen filmpje rechtenvrij verspreid kan worden?

6] Klopt het dat U als instantie vaak zelf niet weet of een te plaatsen filmpje rechtenvrij gepubliceerd kan worden?

7] Welk percentage van de door u geïnde vergoeding gaat er rechtstreeks naar de artiesten wiens belangen U claimt te behartigen?

8] Wat levert volgens U een artiest meer geld op: 130 euro verdeeld over ruim 2 miljoen artiesten of de plaatsing op een weblog van één clipje van de betreffende artiest naar aanleiding waarvan een lezer van betreffend weblog een geluidsdrager koopt of naar een concert gaat?

Natuurlijk zit ik met nog veel meer vragen maar om U de kans te geven binnen een redelijke termijn (ik denk hierbij aan een maand) te reageren laat ik het vooralsnog bij bovenstaande acht vragen.

Nu nog ben ik bereid U het voordeel van de twijfel te gunnen. Aan U om elke twijfel weg te nemen.

Hoogachtend,

TW

P.s.: Momenteel ben ik werkzoekend en solliciteer ik bij deze bij de afdeling facturering van Uw bedrijf. Als U inderdaad een paar miljoen webloggers en website-beheerders gaat factureren kunt U ongetwijfeld de hulp van een redelijk ervaren debiteuren-beheerder (tevens voormalig medewerker crediteuren-administratie én salarisadministrateur) gebruiken.

Update: heb een ontvangstbevestiging binnen met de toezegging dat mijn vragen "zo snel mogelijk" beantwoord zullen worden. We wachten af...