Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 september 2006

Wastafel

Geachte mevrouw Ziepzeerder,

Hoewel het duidelijk is geworden dat een woningbouwbedrijf heden te dage
uitsluitend bestaat om zoveel mogelijk winst te genereren en de oude
doelstelling van goede en betaalbare woningen te leveren helaas is losgelaten
moet mij toch iets van het hart.

In de eerste plaats mijn hartelijke dank het door Uw dienst aangestuurde
servicebedrijf ertoe te bewegen mij te bellen voor een afspraak omtrent mijn
lekkende wastafel. Al leveren Uw pogingen hoegenaamd niets op, getuige het
feit dat zij vanaf het eerste verzoek in juni van dit jaar nog niets van zich
hebben laten horen.

In de folder die U mij eerder stuurde staat dat het woningbedrijf voor
vervanging van sanitair zorgdraagt indien de huurder een zogeheten
"servicecontract" afsluit ten bedrage van bijna 5 euro per maand. Niet alleen
vind ik dit behoorlijk veel geld maar ook ben ik niet van zins te betalen voor
service die gratis behoort te zijn.

Bovendien meen ik in mijn recht te staan omdat ik indertijd bij het betreden
van de betreffende huurwoning een contract heb getekend waarbij mij was
duidelijk gemaakt dat ondermeer het vervangen van sanitair een taak is van
het woningbedrijf. Met andere woorden: ik ben er nooit mee accoord gegaan
dat men als huurder meer huur moet gaan betalen waar vervolgens minder
service tegenover staat. Ymere is nooit daarover met haar huurders in
onderhandeling getreden maar heeft dat blijkbaar eenzijdig bepaald.

Gelet op bovenstaande verzoek ik U dan ook nogmaals het servicebedrijf op
te dragen met mij een afspraak te maken om mijn wastafel te komen
vervangen, gebasseerd op het indertijd getekende huurcontract met de daarin
geldende bepalingen. Mijns inziens is het ethisch niet verantwoord om
contractbepalingen tussentijds te wijzigen zonder daarover met de andere
partij in conclaaf te treden; het eenzijdig opleggen van nieuwe restricties acht
ik onfatsoenlijk.

Voor de goede orde meld ik U dat van bovenstaand schrijven, zowel als van
Uw reactie melding wordt gemaakt op het internetadres:
http://www.vragen.blogspot.com.

Met vriendelijke groet,