Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

26 juli 2004

Antwoord op: vakantiedagen

Den Haag, 26 juli 2004
Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie inzake de uitlatingen van minister Dekker in Elsevier Magazine met betrekking tot vakantiedagen.

De minister heeft met haar opmerking willen uitdragen dat zij van mening is dat een redelijk peil van de sociale voorzieningen en de welvaart in Nederland behouden moet blijven. Daarvoor zou het kunnen helpen, zo redeneert zij, om twee of drie vakantiedagen in te leveren. "Dat levert extra arbeidsproductiviteit op en een mooi aandeel aan de oplossing van economische problemen. Je krijgt meer belasting binnen en dus meer geld voor de algemene middelen".

Ze vergelijkt het aantal vakantiedagen met Duitsland. Zij heeft het in die vergelijking over het totaal van vakantie- en ADV-dagen.


Overigens heeft het kabinet ingestemd met de notitie Kiezen voor Groei van minister Brinkhorst van Economische Zaken die met de zgn. Groeibrief op 12 juli jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden. Volgens de Groeibrief is het nodig dat mensen niet alleen meer, maar ook langer werken.

Meer informatie over de bovengenoemde brief en de nota kunt u nalezen op de internetsite van het ministerie van Economische Zaken, pagina http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=23032


Met vriendelijke groet,


Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Afdeling Publieksvoorlichting / IPC 855

Rijnstraat 8

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

Monica Tjon Lim Sang

Publieksvoorlichter


Telefoon: 070 - 339 50 50

Openingstijden: werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur Fax: 070 - 339 12 26

Internet : www.vrom.nl

E-mail: info@minvrom.nl


>>> internet@minvrom.nl 21-07-2004 20:35:20 >>>

Als reaktie vroeg ik de persvoorlichter de minister te vragen of zij wist dat Duitsland een stuk meer verplicht vrije feestdagen kent en of zij een oplissing weet voor de verwerking van de te verwachten overproduktie. Ben benieuwd.

21 juli 2004

Vakantiedagen

Geachte mevrouw Dekker, Heden bereikte mij het bericht dat U, als minister van VROM, het goed acht voor de Nederlandse economie als iedere werknemer vakantie-dagen inlevert. Mijn vraag aan U lijkt mij eenvoudig te beantwoorden en ik verzoek U dan ook met klem om geloofwaardig over te komen door aan mijn simpel verzoek te voldoen: Geldt de door U geïnitieerde regeling ook voor ministers?
Hoogachtend,

7 juli 2004

Antwoord op: identificatieplicht

Ontving een brief van het Ministerie van Justitie. Schrikken, natuurlijk. Onterecht na later bleek. Het was slegs een reaktie op mijn e-mail van 21 juni jl. waarin ik om opheldering vroeg van de wet op de identieficatieplicht per 1 januari 2005. G.N. Roes, de Directeur Wetgeving van het Ministerie verwijst namens de minister in de brief naar kamerstukken 28 017, op te vragen via http://www.overheid.nl. Offici�le publicaties.

4 juli 2004

Lokale lasten

Vanwege de bewezen onverantwoorde stijging vna de Lokale lasten stuurde ik ons kabinet een mailtje:

Geachte mevrouw, mijnheer,
Als rechtgeaard en bovendien niet gefortuneerd burger maak ik mij zorgen over het feit dat het blijkbaar de gemeentes vrij staat wat voor heffing dan ook aan de burgers op te leggen. Door de gemeentes deze vrijheid te gunnen heeft U, als regering, het mogelijk gemaakt dat de gemiddelde gemeentelijke lastenverhoging maar liefst 8,2 procent bedraagt. Bent U van zins hier iets tegen te ondernemen of is het net als het met het vrijgeven van de huurprijzen per 2008 "uit Uw handen"?
Ongeacht Uw ongetwijfeld oprechte en waarheidsgetrouwe antwoord verzoek ik U in te grijpen voordat duizenden burgers noodgedwongen naar niet-legale manieren van inkomensvoorziening moeten resorteren teneinde in hun levensonderhoud te voorzien.
Hoogachtend,