Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

26 mei 2005

Antwoord op: Beeldrecht

Afgelopen woensdag vroeg ik het ministerie hoe het zit met het beeldrecht van echte criminelen tegenover die van voetbal-hooligans.

Hier is het antwoord:

Geachte heer W,


Bij het publiceren van foto's van verdachten zal er een belangafwegging gemaakt moeten worden, de privacy van de gedachten eenerzijds en
het belang van opsporing anderzijds. De Wet bescherming Persoonsgegevens maakt in artikel 43 een uitzondering op de hoofdregel: Artikel 43
-------------------------------------------------------------------------------
De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang
van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Met vriendelijke groet,

Bennie Roeterdink
Publieksvoorlichter
Ministerie van Justitie
In andere woorden: Justitie mag doen waar zij zin in heeft. Weten we dat ook weer.
Toch wel handig, zo'n wet.

Vervolg II op: Zalm/AIVD

Geachte heer van Beers,

Ongetwijfeld is er een goede reden voor Uw weigering om antwoord te geven op mijn toch niet al te moelijke vraag:

Waar haalt minister Zalm het geld vandaan voor de bestrijding van terrorisme?

Zowel op 20 november 2004 alsook op 17 maart 2005 stelde ik het ministerie waarvan U woordvoerder bent die vraag.
De laatste keer was nadat U mij had bericht dat het antwoord te vinden zou zijn op de website van het ministerie.

Andermaal verzoek ik U het Nederlandse volk, en dan met name ondergetekende, te verklaren waar de tientallen miljoenen vandaan komen nadat de heer Zalm eerder had verklaard dat het geld op was.
Ofwel heeft de minister van financiën niet de gehele waarheid gesproken
ofwel komt hij binenkort met een extra pakket bezuinigingsmaatregelen.

Mocht U wederom verzuimen mij te berichten dan zal ik genoodzaakt zijn Uw superieuren hierover in te lichten.

Hoogachtend,

TW


P.s. Voor de goede orde laat ik U andermaal weten dat zowel mijn vragen alsook (het uitblijven van) de antwoorden worden vermeld op:
http://vragen.blogspot.com

25 mei 2005

Beeldrecht

Het Openbaar Ministerie vindt het publiceren van foto's van verdachten op internet in strijd met de regels op privacy en beeldrecht. Althans, dat vond zij in december 2004.

Politie Rijnmond heeft daar heel andere ideëen over en publiceert doodleuk foto's van mogelijke hooligans op haar website. Ik vroeg de minister van justitie of dat zomaar kan:

Geachte heer Donner,

In een artikel in Netkwesties, gepubliceerd op 9 december 2004 (http://www.netkwesties.nl/editie77/artikel1.php)
wordt beweerd (en ik citeer:)
"Het Openbaar Ministerie liet zelf weten niets te zien in het publiceren van foto's en andere gegevens van veelplegers. "Dat kan niet alleen vergissingen in de hand werken, maar herbergt ook het risico van eigenrichting." Het OM is meer voor 'het gereguleerd vrijgeven' van gegevens aan instanties."

Ogenschijnlijk werkt het Openbaar Ministerie niet in samenwerking met de Politie Rijnmond in het geval van zogenaamde hooligans, gezien het feit dat voornoemd politiekorps het nodig acht foto's van verdachten te publiceren op hun website: http://www.politie-rijnmond.nl/Spoorzoekers/intro.htm

Deze aktie lijkt in strijd met de wetten die er in dit land bestaan op het gebied van schending van beeldrecht waar bijvoorbeeld de heer Asscher van het Instituut voor Informatierecht U meer over kan vertellen.

Wellicht kunt U mij uitleggen waarom het Openbaar Ministerie de korpschef van Politie Rijnmond nog niet op de vingers heeft getikt:
Is de wet op dit punt verandert of heeft het OM haar mening sinds december 2004 radicaal herzien?

Voor de goede orde wijs ik U erop dat bovengenoemde vraag zowel als (het eventuele uitblijven van) Uw antwoord voor ook voor buitenstaanders is terug te vinden op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

TW