Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 september 2009

Parkeergeld

Geachte heer Asscher,

In de media is nu veel te doen over de torenhoge parkeergelden die Amsterdam vraagt van de bezoekende automobilist. Ik wil U niet vermoeien met argumenten waarom ik voor of tegen zou zijn maar heb slechts één vraag hieromtrent:

Nergens in de boeken of op deze of gene website kan ik vinden hoe de opbrengst van het Amsterdams parkeerbeleid wordt verdeeld. Gaat er bijvoorbeeld geld naar de verbetering van de hoofdstedelijke infrastructuur? Gaat er geld naar de bouw van grote parkeergarages aan de rand van de stad? Gaat er geld naar een project om het openbaar vervoer in Amsterdam goedkoper en toegankelijker te maken en wellicht zelfs gratis voor hen die minder mobiel zijn door bijvoorbeeld handicap of ouderdom?

Om de "air" van geheimhouding weg te nemen: zou U mij kopieën van raads- en/of beleidsstukken kunnen doen toekomen waaruit blijkt hoe het in Amsterdam geïnde parkeergeld wordt verdeeld? Zo nee, waarom niet?

Uiteraard ben ik bereid te betalen voor eventuele administratie- en kopieerkosten.

Alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Een kopie van dit schrijven is verstuurd aan de redactie van Het Parool.
Bovendien is deze brief gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com
alwaar ook gewag zal worden gemaakt van uw antwoord, danwel van het uitblijven daarvan.

Update: Inmiddels is de toezeggin (op papier!) binnen dat men binnen zes weken met een inhoudelijk antwoord komt.