Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

17 december 2008

Antwoord op: Albert Heijn III, deel 3

Vandaag schreef ik meteen een antwoord terug op het ontwijkende antwoord van de Klantenservice van Albert Heijn. Blijkbaar is het managers verboden consumenten te vertellen dat zij doelbewust en regelmatig worden opgelicht.

Geachte mevrouw Denie,

Uw beleid is helder uitgelegd.
Toch had ik graag antwoord op mijn vragen
en denk ik dat de consument recht heeft op een ook door Albert Heijn
transparant gevoerd beleid.

Op de door U beschreven wijze krijg ik toch sterk de indruk dat
Albert Heijn iets te verbergen heeft en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Met vriendelijke groet,

TW

InternetKlantenService wrote:


Geachte heer W,

De klantenservice heeft een signalerende en intermediaire functie. Alle
vragen en opmerkingen van klanten worden door ons gebundeld en aan de
verantwoordelijke managers gemeld. Op deze manier kunnen klachten/reacties
vanuit de klantenkring worden betrokken bij de evaluaties. U kunt ervan
verzekerd zijn dat uw opmerkingen omtrent de prijsverhoging de nodige
aandacht hebben en serieus worden behandeld. Verdere eventuele beslissingen
en of opmerkingen ten aanzien van het prijsbeleid worden door de
verantwoordelijke managers niet gecommuniceerd met de klant.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Wendy Denie

Ik geef niet op en houd vol!

16 december 2008

Ymere

Geachte dames, heren,

Klachten telefonisch, per brief of via het online-klachtenformulier danwel via de onlangs gehouden grote enquête doorgeven heeft helaas absoluut geen resultaat omdat geen der medewerkers van Ymere er blijkbaar heil in ziet om in te gaan op klachten van huurders.

Vandaar dat ik mij per e-mail tot U richt.

Door achterstallig onderhoud brandde mijn woning deels af in mei van dit jaar. In de nasleep ervan ging er ontzettend veel mis bij Ymere.

Het voert wat ver om nu in te gaan op de vele missers van de woningcorporatie maar ik zou er graag een nader gesprek over voeren met een leidinggevende.

Schriftelijke en telefonische pogingen tot het aangaan van zo'n gesprek liepen tot op heden op niets uit.

Inmiddels hoeft er niet zo heel veel meer te gebeuren op het gebied van de renovatie en is mij op 30 oktober jl. door een electricien van Uw eigen technische dienst toegezegd dat er "eerdaags" een stucadoor langs zou komen om mijn slaapkamer-plafond open te breken zodat de electricien in kwestie een electriciteitsdraad vanaf de zolderruimte kan verbinden met mijn stoppenkast. Helaas heb ik na die mededeling niets meer vernomen maar ik weet inmiddels dat als Ymere al iets toezegt het nog enkele maanden kan duren voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

De enige die mij altijd netjes te woord heeft gestaan en daadwerkelijk geprobeerd heeft mij te helpen is mevrouw E.L. geweest, al ontkende zij zojuist telefonisch nog dat er indertijd een electricien bij mij thuis is geweest.

De coordinator van de Technische Dienst, de heer T.V., vraag ik liever niets meer want hem vragen iets te ondernemen is niets meer of minder dan een pure verspilling van tijd en energie: van de drie reparatieverzoeken die ik hem vroeg door te geven aan de betreffende expert heeft hij er welgeteld nul doorgegeven.

Nu weet ik niet zeker of het het algemeen beleid van Ymere is om bot te doen tegen huurders maar voor een woningbouw die via een blaadje en internet zegt zich graag in te zetten voor de buurt en haar bewoners komt daar in de praktijk bijzonder weinig van terecht.

Dit bericht en Uw antwoord daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Pensioenfondsen

Kreeg al antwoord van één pensioenbedrijf, met name van het "Pension Fund Zorg en Welzijn" (Ik verzin ze niet!)

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Graag willen wij uw vragen beantwoorden en reageren op uw opmerkingen.

Allereerst kunt u op de homepage van www.pfzw.nl in het midden van de site onder de zin 'Stel hier uw vraag" uw vraag intikken. Als u dan op 'Zoek' klikt, gaat het systeem het antwoord op uw vraag zoeken. Als het antwoord niet op de site staat, krijgt u daar melding van. U wordt doorverwezen naar onze Klantenservice. U kunt vervolgens een contactformulier invullen en dat naar ons toesturen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons. U kunt het contactformulier ook bereiken via 'contact' onderaan de homepage van onze website.

Indexering
Pensioenfonds Zorg en Welzijn streeft ernaar de pensioenen aan te passen aan de ontwikkeling van de bruto lonen in de sector zorg en welzijn. Wij noemen dit indexering. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn beslist elk jaar of de pensioenen worden geïndexeerd. Indexering is dus voorwaardelijk. U heeft er geen recht op. Concreet betekent dit voor u dat het niet zeker is óf en zo ja in welke mate uw pensioen in de toekomst wordt geïndexeerd. Bij het beslissen over indexering gebruikt het bestuur een indexeringsstaffel als leidraad. Met deze staffel wordt de hoogte van de indexering gekoppeld aan de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële pensioenverplichtingen van dat moment. De voorwaardelijke indexering wordt voor een deel betaald uit de premie en voor een deel uit het rendement. Er is geen geld voor opzij gezet.

Dit jaar besluit het pensioenbestuur op 19 december over de indexering en de hoogte van de pensioenpremie. Op 22 december kunt u de besluiten lezen op www.pfzw.nl.

Het salaris van de directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent geen ontwikkeling. De bonus is resultaatafhankelijk. Bij een laag resultaat is de bonus dus ook laag of zelfs nihil. Het salaris publiceren wij volgend jaar in ons jaarverslag.

Wij vertrouwen erop dat u met deze mail antwoord op uw vragen heeft gekregen.

Met vriendelijke groet,
Namens P.J.C. Borgdorff, directeur

Anita Hilhorst
Communicatie-adviseur

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KVK: 41179049. Zie bijlage emfinf.txt voor PFZW e-mail voorwaarden of ga naar http://www.pfzw.nl/disclaimer_email

Pension Fund Zorg en Welzijn, Chamber of Commerce: 41179049.
Please see emfinfo.txt for PFZW e-mail conditions or go to http://www.pfzw.nl/disclaimer_email_uk

11 december 2008

Postbank

Geachte dames, heren

Onlangs wilde ik een opgespaarde munten storten op mijn rekening. Voor dat doel kreeg ik eerst zakjes aan de balie die ik moest volstorten met de munten waarna ik de gevulde zakjes overhandigde aan de baliemedewerker die vervolgens de munten uit de zakjes haalde om die vervolgens alsnog handmatig te tellen. Vervolgens werd het totaalbedrag op mijn spaarrekening gestort zodat ik het de volgende dag zelf van mijn spaarrekening kon onverschrijven naar mijn betaalrekening. Zou ik m'n eigen geld op m'n eigen betaalrekening gestort willen hebben dan moet ik daarvoor betalen en dat terwijl ik de Postbank al een jaarlijks bedrag betaal voor het onderhouden van mijn bankrekening. Dit houdt in dat ik tweemaal zou betalen voor dezelfde "service" en ik ben benieuwd wat de NMa en de Consumentenbond daarvan zouden zeggen.

Beide organisaties ontvangen een kopie van dit bericht én van Uw antwoord.

Waarom maakt de Postbank deze procedure bewust zo omslachtig? Wilt U doelbewust mensen ontmoedigen om te sparen of gebeurt een en ander in het kader van de werkverschaffing?

Deze vraag en Uw antwoord worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

9 december 2008

Pensioenfondsen

Naar aanleiding van recente berichten in de media stelde ik een vraag aan diverse pensioenfondsen, waaronder het ABP, dat van Shell en het PFZW (het voormalige PGGM):

Geachte heer Borgdorff,

Bij het PFZW is een vacature vrij voor communicatie-medewerker.
Gezien de onoverzichtelijkheid van de website kunt U er inderdaad eentje gebruiken.

Het blijkt niet mogelijk te zijn om via de website elektronisch contact te maken met bijvoorbeeld
een afdeling klantenservice of communicatie, anders dan via het "kopje" <>.

Zodoende kom ik bij U terecht met mijn vraag:

Geachte dames, heren,

In de media is er veel te doen geweest over pensioenfondsen en de
kredietcrisis. Diverse pensioenfondsen geven al aan dat zij danwel het
aankomend jaar de indexering niet doorrekenen danwel de
pensioenpremies zullen verhogen. Wellicht wordt besloten tot een
combinatie van deze twee maatregelen.

Mijn vraag aan U is: hoe wordt dat bij U geregeld en zal de directie het
goede voorbeeld geven aan haar klanten door aankomend jaar af te zien
van de zichzelf toebedachte loonsverhoging?

Zo nee, gelieve aan de consument (en direkt aan mij en mijn lezers) uit te
leggen waarom klanten wél geld moeten inleveren en de directies van de
betreffende pensioenfondsen niet.

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord dat tezamen met
bovenstaande wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Albert Heijn III, deel 2

Naar aanleiding van het meest recente antwoord van de klantenservice van Albert Heijn pleegde ik een telefoontje en schreef ik de Nma:

Geachte dames, heren,

Naar aanleiding van een tweetal vragen die ik stelde aan de mensen achter supermarktconcern Albert Heijn heb ik reden om aan te nemen dat de supermarkten gezamenlijk hebben afgesproken de prijs van met name Coca Cola kunstmatig hoog te houden. Vermoedelijk gelden prijsafspraken voor meerdere produkten.

De consument wordt zo bewust benadeeld en het lijkt mij een taak voor de NMA hiertegen aktie te ondernemen.

Hieronder vindt U de volledige communicatie tussen de klantenservice van voornoemd bedrijf en ondergetekende.

In een zojuist gevoerd telefoongesprek met mevrouw Carolien Goeman werd verklaard dat de zogeheten meeneem-flesjes Spa Reine omgerekend ruim vier keer duurder zijn dan de anderhalve liter-flessen van hetzelfde merk en dat mijn opmerking daarover dus terecht is.

Volgens mevrouw Goeman lag het verschil in het feit dat de kleine flesjes (a €2,-voor L0.75) in het koelvak liggen en de grote (a € 0.98 voor L1.5) niet. Dit gegeven kon ik tegenspreken omdat de grote flessen wel degelijk ook gekoeld worden verkocht. Hierop had zij helaas geen antwoord maar wel vertelde zij mij er geen bezwaar tegen te hebben indien een en ander wordt gepubliceerd (wat zal gebeuren via http://vragen.blogspot.com).

Bovendien, zo voegde zij eraan toe, als meerdere consumenten hierover bellen of schrijven met AH, zullen de betreffende inkoopmanagers hierop worden aangesproken.

Ik ben benieuwd naar Uw reaktie.

Hoogachtend,

TW

P.s. Ook bovenstaande wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

-----------
Beste mevrouw Goudriaan,

Klopt het dat de prijs van Coca Cola is gestegen, niet omdat het produkt op zich duurder is geworden maar omdat de supermarkten dat gezamenlijk zo hebben bepaald?

Graag per omgaande Uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

TW
-------------
Geachte meneer Weijnschenk,

Wij hebben navraag gedaan binnen de organisatie en kunnen u het volgende
mededelen:

Deze prijsverhoging heeft in september plaatsgevonden en is een reactie
geweest op de rest van de markt. Met andere woorden: nadat de concurrentie
met dit artikel in prijs is gestegen, is Albert Heijn gevolgd.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Shannon Goudriaan

8 december 2008

Antwoord op: CED

T,

Ik heb alle stukken nagezien en naar nu blijkt is een deel van de aanvulling niet terecht gekomen bij de verzekeraar. Er is reeds een bedrag aan je uitgekeerd, echter dit blijkt niet het totaal te zijn. Uit jou claim blijkt dat er een totaalschade
is van e...., Als dit bedrag wordt omgerekend naar huidige maatstaven
en veroudering en als het reeds betaalde bedrag wordt afgetrokken blijft
over een bedrag van e. .... (afgerond)Ik zal vandaag nog regelen dat deze aanvulling de deur uit gaat en ook terecht komt bij de betreffende verzekeraar.

Zijn er vragen dan hoor ik het wel.(Tel: 06-...)

Met vriendelijke groet,

De schade-expert

Interessant: hiermee geeft de schade-expert direkt toe dat toen hij vorige week én een paar weken terug mij vertelde dat hij alle stukken had verstuurd "een bewering plaatste die niet alle elementen van de volledige waarheid bevatte."

7 december 2008

Antwoord op: Albert Heijn III

Geachte heer W,

Het antwoord op uw vraag over de prijsverhoging hebben wij op dit moment
niet. Daarom hebben wij uw vraag gesteld aan de verantwoordelijke afdeling
binnen onze organisatie. Zodra wij een antwoord hebben gekregen laten wij u
dit weten.

Uw vraag is bij ons bekend onder reactienummer: 2862437

Voor uw tweede vraag kunnen wij u anuit de klantenservice niet van dienst
zijn. Wij adviseren u te bellen met onze telefooncentrale, telefoonnummer
075-6599111. De telefoniste kan u met de juiste persoon of afdeling
doorverbinden.

NB. Reacties op deze mail kunnen niet in behandeling worden genomen.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Maria Abbenhuis3 december 2008

CED

Beste schade-expert,

Een paar weken terug vertelde je mij telefonisch voor de tweede keer de aanvullende schade-rapportage naar mijn verzekering te sturen omdat zij die blijkbaar de eerste keer dat je die stuurde niet had ontvangen.

Jij belde mij nadat ik de medewerksters van het expertise-bureau maar liefst zes keer had verzocht om mij door jou te laten terugbellen. Vier van die keren bleken genoteerd te zijn.

Begreep vorige week van Tine Zwaan, mijn tussenpersoon, dat zij de papieren nog steeds niet had ontvangen.

Daar het niet mogelijk blijkt jou telefonisch te spreken te krijgen (Zowel maandag alsook dinsdag werd mij toegezegd dat jij zo snel mogelijk zou terugbellen)
stel ik nu maar de vraag per e-mail:

Wat ging er dit keer mis?

Voor de volledigheid hier nog even de adres-gegevens van mijn tussenpersoon:

Naam
Adres
Fax
Tel
E-mail

Mocht je het inderdaad zo ontzettend druk hebben dat je niet de twee minuten kan vinden om mij te bellen, stuur dan op z'n minst een SMS-bericht zodat ik in elk geval nog weet dat je leeft...

Met vriendelijke groet,

TW

2 december 2008

Albert Heijn III

Omdat ik weiger snel op te geven nog maar'ns aan Albert Heijn gevraagd naar hun hoge prijzen middels een voorbeeld:

Geachte heer Gillesse,

Hartelijk dank voor Uw antwoord.
In vervolg daarop heb ik nog een tweetal vragen:

Kunt U de betreffende managers vragen waaraan de meest recente prijsstijging van bijna vier procent aan te danken is van een literfles Coca Cola? Mocht mijn inkomen zoveel stijgen als Uw prijzen dan zou ik een bedevaart naar Den Haag organiseren en Wouter Bos op mijn blote knieën danken voor het redden van mijn koopkracht.

In de korte tijd die is verstreken na het stellen van mijn eerdere vraag en deze is de prijs omhoog gegaan van 1.20 euro naar 1.25 euro. Omgerekend betaalt de consument overigens voor een liter Coca Cola verpakt in flessen van anderhalve liter aanzienlijk minder: namelijk 93 cent.

Mijn lezers en ik zijn erg benieuwd naar de reaktie en uitleg van de betreffende managers.

Vraag 2: Kunt U mij de contactgegevens verschaffen van de mensen achter AH to Go?
Dan kan ik hen wat vragen stellen over hun inkoop- en prijsbeleid.

Alvast mijn hartelijke dank.

Vriendelijke groeten,

TW