Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

19 maart 2004

Verkeer

Slegs enkele dagen na mijn meest recente "dreigbrief" aan de deelraad mocht ik gisteren een keurig inhoudelijk antwoord ontvangen. In de uitstekend opgestelde brief zegt men mij toe "medio 2004" te onderzoeken of er verkeersbrigadiers kunnen worden aangesteld op het gevaarlijke voetgangersoversteekpunt. Eind 2005 hoopt men klaar te zijn met de herprofilering van het stuk straat waarin het door mij gehekelde zebrapad ligt. Oorspronkelijk zou dat medio 2006 zijn. Een behoorlijke verbetering dus. Brieven schrijven helpt!

17 maart 2004

ING

De topinkomens binnen de organisatie die bekend staat als ING maken een exorbitante stijging door zonder aannemelijke reden. U kent mij inmiddels: tijd voor een mailtje aan de directie.

Geachte heer, mevrouw,

Gaarne wijs ik U op onderstaand citaat:
Financi�le instellingen spelen een centrale rol in het zakelijk en het maatschappelijk leven. ING wil aan deze rol op een verantwoorde wijze invulling geven.
Deze twee regels zijn te lezen op Uw website en geven volgens eigen zeggen aan hoe de ING een rol denkt te vervullen binnen de maatschappij.

Mijn vraag aan U is deze: Vindt U het (ethisch én moreel) verantwoord om diegenen binnen Uw bedrijf met de hoogste inkomens er veel meer financieel op vooruit te laten gaan dan de mindere goden binnen de organisatie?

Het excuus dat "in andere landen topmanagers nog meer verdienen" slaat natuurlijk kant nog wal. Want waarom houden de topsalarissen geen gelijke tred met bijvoorbeeld die van collega's in Somalië?
En als de Duitse bonusregelingen worden afgeroomd gebeurt dat dan ook met de Nederlandse binnen de ING?

In de verwachting dat U het kunt opbrengen een correct antwoord te formuleren, verblijf ik.

Hoogachtend,


Een paar dagen later werd bekend dat de ING-top afzag van haar plannen ter zelfverrijking.
Toeval?

11 maart 2004

Vaderschap

Betreffende mijn rol als vader besloot ik, na het lezen van een stukje van Erwin over dit onderwerp, een mailtje te versturen aan Piet Hein Donner(CDA), de minister van Justitie:

Geachte heer Donner,

Onlangs kwam mij ter ore dat U, als de hoogste baas in dit land op het punt van (de problematiek rondom) echtscheiding en de vaak achtergestelde positie van de man daarin, eind 2002 gezegd zou hebben: " (ik ben) gelukkig getrouwd en dus volkomen onbekend met de problematiek".

Mijn vraag aan U is nu: Ondersteunt U die uitspraak nog immer?

Want als dat inderdaad zo is wil ik U ook vragen hoe het komt dat U zich zo kunt inleven met de criminelen waar U zo'n uitgesproken mening over heeft.

Alvast mijn dank voor een eerlijk antwoord.

Met vriendelijke groet,

10 maart 2004

Antwoord op: Bouwfraude

Oplettende lezertjes zullen zich wellicht herinneren dat ik naar aanleiding van zijn gedrag op 18 februari jl. een mailtje stuurde aan VVD-kamerlid Hofstra. Dat ik niet de enige ben die wil dat er wat gedaan wordt blijkt wel uit het feit dat op initiatief van Jan Marijnissen momenteel een fraudedebat wordt gevoerd in de Tweede Kamer. Welnu: gisteren ontving ik zijn antwoord dat bestond uit de ongecensureerde notulen van de plenaire behandeling van de bouwfraude op 17 en 18 februari. Hierbij een citaat waaruit duidelijk blijkt hoe meneer Hofstra denkt over bouwfraude: "Als we alle gevallen van bouwfraude moesten aanpakken zouden we tijd tekort komen en daarom moeten we't maar laten rusten."
Oordeelt U zelf:

De heer Depla (PvdA): Voorzitter. Wat de enqu�tecommissie eigenlijk al vermoedde, is bewaarheid. Niet alleen in de weg- en waterbouwsector maar ook bij de bouw van ziekenhuizen, scholen en sporthallen blijkt de boel te worden geflest. Bedrijven maken afspraken, prijzen worden opgedreven en nieuwkomers worden buiten de markt gehouden. Dit leidt tot zelfverrijking, prijsopdrijving en uitsluiting van nieuwe bedrijven. Ik zal een paar "mooie" voorbeelden geven. Ergens wordt een speciaal moeder-kindziekenhuis gebouwd, met de modernste zorg. Er was geen geld meer voor alle mooie dingen die het leven voor die kinderen nog aantrekkelijk maken, omdat de aanbesteding tegenviel. De hele gemeenschap was bezig om met allerlei activiteiten, zoals sponsorlopen, de laatste 250.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Nu blijkt dat dit geld helemaal niet nodig was; het is gewoon verdwenen in de zakken van een aannemer die te veel heeft gevraagd. Alle bedrijven die te veel hebben ontvangen, moeten dat gewoon terugbetalen aan al die scholen, ziekenhuizen en kantoren. Daarnaast moet nu eindelijk eens schoon schip worden gemaakt. Bouwbedrijven werken eigenlijk nog steeds onvoldoende mee. Dit blijkt ook uit het overzicht van de NMa: dertien bedrijven zijn beboet vanwege het niet meewerken aan het onderzoek. Dat is dus niet hetzelfde als vriendelijk meewerken. Alle kaarten moeten nu maar eens op tafel, en in dat licht doet de PvdA-fractie het volgende voorstel. De bedrijfstak moet voor 8 maart alle schaduwboekhoudingen inleveren bij de NMa. Deze worden dan netjes afgehandeld, door te beboeten als er iets aan de hand is. Bedrijven die daaraan niet meedoen, hun schaduwboekhouding niet inleveren en die later toch blijken te hebben, zouden op een zwarte lijst moeten worden geplaatst, waarmee zij voor een tijdje worden uitgesloten van overheidsopdrachten.

De heer Hofstra (VVD): Dit is een interessante gedachte. Stel echter dat wij zouden zeggen tegen die bedrijven: legt u het hier allemaal maar neer in deze zaal. Dan zouden wij elkaar waarschijnlijk niet meer kunnen zien. Het kabinet heeft al problemen om te vervolgen wat nu bekend is. Ik ben benieuwd hoe de afhandeling zou moeten plaatsvinden in het voorstel van de heer Depla.