Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

4 januari 2010

Antwoord op: Vingerafdrukken II

Goed om te weten: de opslag van vingerafdrukken mag uitsluitend nog gebruikt worden voor de uitgifte van persoonsbewijzen. Pas op een nader te bepalen datum in de toekomst mogen de biometrische gegevens ook worden aangewend door bijvoorbeeld de Stasi opsporingsdiensten. Dit werd bekend naar aanleiding van mijn vragen hierover:

Geachte heer W,


U vraagt waar de gegevens in de reisdocumentenadministratie, anders dan ten behoeve van de uitgifte van reisdocumenten, nu en in de toekomst nog meer voor gebruikt worden.


Om mogelijke misverstanden te voorkomen wordt u erop gewezen dat in de reisdocumentenadministratie meer dan alleen de vingerafdrukken worden opgeslagen. Zo bevat de reisdocumentenadministratie ook de naam van de aanvrager, zijn foto, de naam van de instantie die zijn document(en) heeft verstrekt, etc. In (onder meer) artikel 73 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 is opgesomd welke personen momenteel gegevens uit de reisdocumentenadministratie mogen ontvangen en onder welke voorwaarden. De betreffende bepaling treft u onderaan deze mail aan. Echter, voor de in de reisdocumentenadministratie opgenomen vingerafdrukken geldt dit overzicht van personen niet. De vingerafdrukken mogen momenteel uitsluitend verstrekt worden aan autoriteiten, instellingen en personen die belast zijn met de uitvoering van de Paspoortwet en zover de vingerafdrukken nodig zijn voor die uitvoering. Dit is geregeld in artikel 65, tweede lid, van de Paspoortwet.


Op termijn mogen de vingerafdrukken wel worden verstrekt, anders dan uitsluitend voor de uitvoering van de Paspoortwet. Dit is geregeld in artikel 4b van de Paspoortwet (de bepaling treft u onderaan deze mail aan). Dit artikel is echter nog niet in werking getreden.


Tenslotte vestig ik gaarne nog uw aandacht op de brief van de staatssecretaris van BZK van 24 december 2008 aan de Tweede Kamer, genoemd in de eerdere mail aan u. Daarin staat onder andere m.b.t. de zaak Marper - UK het volgende:

"Op grond van het voorliggende wetsvoorstel (tot wijziging van de Paspoortwet) worden – anders dan in de casus waarover de uitspraak gaat – de vingerafdrukken echter niet opgeslagen in een strafrechtelijke context, maar in het kader van de uitgifte van reisdocumenten. De registratie van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie geldt in beginsel voor iedere aanvrager van een reisdocument en heeft derhalve als zodanig geen enkel stigmatiserend effect. Daarmee verschilt de opslag van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie wezenlijk van de registratie van vingerafdrukken van verdachte personen in een politieel of justitieel register."Met vriendelijke groet,


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het programma reisdocumenten


Artikel 73. Verstrekking van gegevens

Onverminderd het bepaalde in artikel 65, tweede lid, van de wet, wordt de verstrekking van gegevens uit de in artikel 72 bedoelde reisdocumentenadministratie uitsluitend toegestaan aan:

· a. degenen die bij of krachtens de wet belast zijn met de uitvoering daarvan, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot reisdocumenten;

· b. de ambtenaren, werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, een Nederlandse consulaire vertegenwoordiging in het buitenland onderscheidenlijk het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen of van Aruba, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor consulaire handelingen waarbij de identiteit van de betrokken persoon moet worden vastgesteld;

· c. de opsporingsambtenaren bedoeld in artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van strafbare feiten in het kader van het onderzoek waarbij zij zijn betrokken of voor zover die noodzakelijk zijn voor de identificatie van slachtoffers;

· d. de ambtenaren van het openbaar ministerie, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hun opgedragen werkzaamheden;

· e. de ambtenaren werkzaam bij de autoriteiten, bedoeld in de artikelen 18 tot en met 24 van de wet, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor het verzoek tot weigering of vervallenverklaring en de daarmee verband houdende vermelding van deze gegevens in het register paspoortsignaleringen als bedoeld in artikel 25, derde lid, van de wet;

· f. de ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de hun opgedragen werkzaamheden in verband met de verwerking van gegevens in het basisregister reisdocumenten, in verband met de uitoefening van hun taak als bedoeld in artikel 58 van de wet, alsmede in verband met onderzoek naar onregelmatigheden met reisdocumenten;

· g. degene die in opdracht van het college van burgemeester en wethouders belast is met de controle op de uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels, de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, de werking van het aanvraagsysteem reisdocumenten of de opneming van reisdocumentengegevens in de basisadministratie, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de hun opgedragen werkzaamheden;

· h. de houder, beheerder, bewerker en degene die belast is met de invoer, wijziging, of verwijdering van gegevens, voor zover die gegevens, de rechtstreekse toegang daaronder begrepen, noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hun in verband daarmee opgedragen werkzaamheden;

· i. de ambtenaren werkzaam bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken als bedoeld in artikel 6, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Artikel 4b [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

· 1.De reisdocumentenadministratie heeft tot doel het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, aan daartoe ingevolge deze wet bevoegde autoriteiten, instellingen en personen die belast zijn met de uitvoering van deze wet voor zover zij de gegevens nodig hebben voor die uitvoering.

· 2.Onverminderd het in het eerste lid genoemde doel kunnen gegevens als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, beschikbaar worden gesteld met het oog op:

o a. het voorkomen en bestrijden van fraude met en misbruik van reisdocumenten,

o b. de identificatie van slachtoffers van rampen en ongevallen,

o c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en

o d. het verrichten van onderzoek naar handelingen, die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de staat en andere gewichtige belangen van een of meerdere landen van het Koninkrijk dan wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden.

· 3.De verstrekking van gegevens uit de reisdocumentenadministratie ingevolge het tweede lid, kan worden toegestaan aan bij algemene maatregel van rijksbestuur aangewezen:

o a. organen van rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld en andere personen of colleges, met enig openbaar gezag bekleed, voor zover verstrekking van die gegevens noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak;

o b. instellingen en personen die met het oog op de uitvoering van een wettelijke identificatieplicht een gerechtvaardigd belang hebben bij verstrekking van gegevens uit de reisdocumentenadministratie.

· 4.De verstrekking van gegevens betreffende de vingerafdrukken van de houder uit de reisdocumentenadministratie in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, onder a en c, geschiedt uitsluitend aan de officier van justitie. De verstrekking vindt slechts plaats:

o a. ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van een verdachte of veroordeelde voor zover in het kader van de toepassing van het strafrecht van hem een of meer vingerafdrukken zijn genomen en er twijfel bestaat over zijn identiteit;

o b. in het belang van het onderzoek in geval van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

· 5.De verstrekking van gegevens uit de reisdocumentenadministratie beperkt zich in de gevallen als bedoeld in het derde lid, onder b, uitsluitend tot de mededeling of een door de instelling of persoon opgegeven documentnummer van een reisdocument in de reisdocumentenadministratie voorkomt en, bij een bevestigend antwoord, of het desbetreffende reisdocument in het maatschappelijk verkeer mag voorkomen.

· 6.Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot:

o a. het indienen van een verzoek tot verstrekking van gegevens;

o b. de gegevens die verstrekt kunnen worden aan de in het eerste en derde lid, onder a en in het vierde lid bedoelde autoriteiten, instellingen en personen, alsmede onder welke voorwaarden die verstrekking dient plaats te vinden;

o c. de wijze waarop de verstrekking van de gegevens, bedoeld in het eerste en derde lid, kan plaatsvinden.

· 7.Uit de reisdocumentenadministratie worden uitsluitend in overeenstemming met deze wet gegevens verstrekt.
----------
Mijn antwoord:
Geachte heer of mevrouw Ministerie,

Hartelijk dank voor Uw antwoord op mijn vraag:
http://vragen.blogspot.com/2009/12/antwoord-op-vingerafdrukken.html
Ik begrijp daaruit dat VOORALSNOG de biometrische gegevens niet gebruikt mogen worden door opsporingsbeambten, tenzij om de identiteit te bepalen van slachtoffers van criminele activiteiten danwel om te bepalen of iemand echt is wie hij of zij beweert te zijn.

Het heeft er alle schijn van dat de overheid van zins is in de (nabije) toekomst de gegevens alsnog naar eigen goeddunken in te zetten waar zij die nodig acht.

Spijtig dat U nog steeds niet geleerd heeft te ondertekenen met Uw echte naam. Jammer dat ook het deel van de overheid waar U onder resorteert volhard in non-transparant gedrag en ondermeer weigert contactgegevens te overleggen.

Zie daarvoor ondermeer het antwoord (en mijn wedervraag) dat ik ontving van mevrouw Agnes de Wit van Overheid.nl die ik een vraag stelde over de Wet op het Openbaar Bestuur: http://vragen.blogspot.com/2009/12/antwoord-op-wob.html

Met vriendelijke groet.
TW
Adres
Telefoon