Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 oktober 2004

Identificatieplicht Donner

Hier vrijwel dezelfde vragen maar dan toepespitst op het Ministerie van Justitie
(Dit omdat het ogenschijnlijk tot hun standaard (ontmoedigings?-)beleid behoort om mensen naar elkaar door te verwijzen)

Geachte heer Donner,

Op de website van Uw Ministerie viel mijn oog op het volgende stukje:
(En ik citeer:)
De identificatieplicht is een van de maatregelen die de overheid neemt om de veiligheid te vergroten, de aanpak van criminaliteit te versterken en overlast te verminderen. Omdat met de identificatieplicht eenvoudig kan worden gecontroleerd of de gegevens die iemand opgeeft juist zijn, kan de politie makkelijker en sneller haar werk doen.
(Einde citaat dat is te vinden op: http://www.justitie.nl/themas/veiligheid/identificatieplicht/index.asp)

Vermoedelijk ligt het aan mijn linlevingsvermogen danwel het gebrek daaraan maar ik zie niet in hoe het dragen van een paspoort
iemand zal weerhouden van het tonen van agressief gedrag. Ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar zal er geen moment bij stil staan dat zijn werk wordt bemoeilijkt door de identificatieplicht. Als iemand met een te grote hoeveelheid alcohol in het bloed
met de auto een medemens doodrijdt wordt het leed voor de nabestaanden dan verzacht door het feit dat de dader een rijbewijs op zak had? Zal een lid van een zelfmoordcommando afzien van zijn/haar plannen zichzelf en een hoop onschuldige mensen op te blazen uit angst zijn/haar paspoort te vernietigen met die aktie?

Hooguit, zo kan ik mij indenken, zal een winkeldief (m/v) of zwartijd(st)er eenvoudiger vervolgd kunnen worden omdat het opgeven van een valse naam ernstig wordt bemoeilijkt.

Maar is het niet een stuk eenvoudiger, sneller én goedkoper om geld te steken in de oorzaak van kleine criminaliteit in plaats van in bestrijding en de gevolgen?

Graag Uw wel-beargumenteerde antwoord op deze voor mij prangende vragen.

Met welgemeende dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Terrebel

P.s. Om de voorlichter van Uw ministerie voor te zijn stuurde ik dezelfde vragen aan Uw collega op Binnenlandse Zaken.

Identificatieplicht Remkes

Uiteraard heb ik een paar vraagjes over de aanstaande plicht ons te legitimeren tegenover vrijwel elke
[CENSUUR] in een uniform. Tot de boswachter en Bijenkorf-waakaap aan toe...

Geachte heer Remkes,

Op de website van Uw Ministerie viel mijn oog op het volgende stukje:
(En ik citeer:)
Inzet van nieuwe en soms onorthodoxe maatregelen die discussie zullen oproepen. De urgentie van de problematiek vraagt om het treffen van dit soort maatregelen om een afdoende antwoord te kunnen geven.
(Einde citaat dat is te vinden op: http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving/publicaties/veiligheidsprogramma)

Het lijkt erop dat men hier doelt op de invoering van de identificatieplicht per 1 januari 2005 voor een ieder van 14 jaar en ouder.

Vermoedlijk ligt het aan mijn inlevingsvermogen danwel het gebrek daaraan maar ik zie niet in hoe het dragen van een paspoort
iemand zal weerhouden van het tonen van agressief gedrag. Ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar zal er geen moment bij stil staan dat zijn werk wordt bemoeilijkt door de identificatieplicht. Als iemand met een te grote hoeveelheid alcohol in het bloed
met de auto een medemens doodrijdt wordt het leed voor de nabestaanden dan verzacht door het feit dat de dader een rijbewijs op zak had? Zal een lid van een zelfmoordcommando afzien van zijn/haar plannen zichzelf en een hoop onschuldige mensen op te blazen uit angst zijn/haar paspoort te vernietigen met die aktie?

Hooguit, zo kan ik mij indenken, zal een winkeldief (m/v) of zwartijd(st)er eenvoudiger vervolgd kunnen worden omdat het opgeven van een valse naam ernstig wordt bemoeilijkt.

Maar is het niet een stuk eenvoudiger, sneller én goedkoper om geld te steken in de oorzaak van kleine criminaliteit in plaats
van in bestrijding en de gevolgen?

Graag Uw wel-beargumenteerde antwoord op deze voor mij prangende vragen.

Met welgemeende dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Terrebel

P.s. Om de voorlichter van Uw ministerie voor te zijn stuurde ik dezelfde vragen aan Uw collega op Justitie.

20 oktober 2004

Antwoord op: Huren

In reaktie op mijn e-mail van 5 oktober jl. ontving ik deze berichten vanuit onze regeringszetel:

Den Haag, 20 oktober 2004


Geachte heer W,

Wat u in uw mail schrijft klopt, de afgelopen jaren is het woningtekort flink opgelopen: van 110.000 in het jaar 1998 tot 170.000 in het jaar 2002. Tegelijkertijd is minder verhuisd, de zogenoemde doorstroming is afgenomen van 410.000 naar 320.000 huishoudens per jaar. Door deze ontwikkelingen komen weinig goedkope woningen beschikbaar, waardoor starters en lage inkomensgroepen moeilijk een woning kunnen vinden. Om dit te veranderen moet er meer gebouwd worden: van 60.000 woningen per jaar nu naar 80.000 woningen de komende jaren. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de woningproductie te laten stijgen. Het huurbeleid dient hieraan ook een bijdrage te leveren. Minister Dekker wil namelijk dat van het nieuwe huurbeleid meer prikkels uitgaan om te investeren zodat de doorstroming op gang gebracht wordt, en zodat burgers weer meer keuzemogelijkheden krijgen. Dat geldt dan ook voor u. Het voorgenomen huurbeleid zal nog worden behandeld in de Tweede Kamer. Bovendien heeft de minister het Centraal Planbureau gevraagd de effectberekeningen van de voorstellen te maken. Doel daarvan is de berekende effecten voor huurders en verhuurders te toetsen, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden. Naar verwachting zal het CPB eind oktober gereed zijn met de validatie.

U kunt op onze site de brieven over het voorgenomen huurbeleid aan de Tweede Kamer nalezen, www.vrom.nl, pagina http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17398

Met vriendelijke groet,

Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Publieksvoorlichting / IPC 855
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Kitty van der Stoep

Telefoon: 070 - 339 50 50
Openingstijden: werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur
Fax: 070 - 339 12 26
Internet : www.vrom.nl
E-mail: www.vrom.nl/mail

Tot slot wil ik u er op wijzen dat het niet mogelijk is om op deze mail te antwoorden. Indien u op deze mail wilt reageren kunt u dat doen via www.vrom.nl/mailUw referentienummer: 90209
e-mailadres: terrebel@xs4all.nl

Ontvangstdatum: 08-10-2004

Geachte heer Weijnschenk,

Bedankt voor uw e-mail over huurprijzen

Gezien de aanhef van uw bericht hebben wij uw e-mail doorgezonden aan
het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, met het verzoek de beantwoording over te nemen.

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat de
beantwoordingstermijn langer is dan de eerder aangegeven twee werkdagen.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Antoinette van Gent

Contactcentrum Regering.nl
Postbus 51 Informatiedienst
_____________________________________________19 oktober 2004

Antwoord op: Cuba

Hier het antwoord dat Boris Dittrich mij zond naar aanleiding van mijn e-mail van gisteren:

Beste T,

Vorige week de ambassadeur van Cuba op bezoek gehad. Hij bood zijn
excuses aan voor het feit dat ik de gevangenen in Havana niet mocht
bezoeken. En de ambassade verleende vervolgens het toeristenvisum,
waarna ik wederom naar Cuba ging afgelopen vrijdag.
Voor verdere inhoud, zie mijn opiniestuk in de Volkskrant van vandaag.

Even ter informatie. Begin dit jaar naar Afghanistan en Pakistan
geweest op een fact finding mission. Schending mensenrechten stonden
centraal in dat bezoek.
Actie tegen China ondernomen vanwege schending mensenrechten Tibet,
en dreiging richting Taiwan.

Protest tegen Amerika vanwege o.a Quantanamo Bay en
de oorlog tegen Irak.
Zie de kamerdebatten en standpunten van D66.

Groet,

Boris Dittrich

Keurig en snel.
Dat heb ik hem ook geantwoord.

18 oktober 2004

Cuba

In de hieronder gepubliceerde brief vraag ik D66-voorman Boris Dittrich waarom hij andermaal probeerde op een toeristenvisum oppositie-leiders en (politieke) gevangenen te spreken te krijgen in Cuba.

Geachte heer Dittrich,

Recentelijk hoorde ik van Uw (en mevrouw Ferrier's) pogingen om
in Cuba politiek te bedrijven op basis van een toeristenvisum.
Dat verbaasde mij.
In juli van dit jaar (toen U volgens een bericht op uw persoonlijke
website heel anders over dit land dacht:
http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAABBQ&object_i
d=23818) kreeg U ook al te horen
dat voor het bezoeken van gevangenissen en dergelijke
een heel ander soort visum nodig is.

Daarom luidt mijn vraag aan U:
Vanwaar deze tweede (tot mislukken gedoemde) poging?

Wellicht heeft U er baat bij dit artikel te lezen van Katrien Demuynck,
gepubliceerd op 26 mei van dit jaar op het volgende web-adres:
http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAABBQ&object_i
d=23818


Daarnaast vraag ik mij af of U ook andere landen zult bezoeken waarvan
vermoed wordt dat er de mensenrechten (zoals vastgelegd in de Conventie
van Genève) worden geschonden. Ik noem Afghanistan, Amerika, China,
Irak, Venezuela, Somalië,...

In het vertrouwen dat U bovenstaande vragen met goed onderbouwde
argumenten zult beantwoorden, teken ik.

Hoogachtend,


P.s. Ook vastzitten in redelijke luxe lijkt mij niet aangenaam.
Dat wens ik niemand toe. Ik wil dan ook de hoop uitspreken
dat U zich spoedig over dit trauma zult heenzetten.

9 oktober 2004

Eigen verantwoordelijkheid

Vandaag vroeg ik Peter Jan Balkenende of ook hij bereid is zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen.
En wel in onderstaande brief:

Geachte heer Balkenende,

U heeft graag de mond vol van "eigen verantwoordelijkheid"
en in het kader daarvan ziet U waarschijnlijk graag onze ouderen
die sparen voor een fiets dat liever doen voor een rollator.

Zelf regelen in plaats van ervan uitgaan dat de Staat voor je zorgt.

In het kader van deze gedachtengang heb ik een vraag aan U:
Als U dit jaar hebt kunnen sparen voor een vakantie had U toch ook kunnen sparen voor ziekenhuis-opname?

In het geval dat niet Uw ziekenfonds-verzekeraar maar U zelf uit eigen zak de ziekenhuisrekening voldoet kunt U bovenstaande vraag als niet gesteld beschouwen.

Hoogachtend,

5 oktober 2004

Vervolg op: Zorgstelsel

Geachte heer Hoogervorst,

Hoogstwaarschijnlijk had U op 2 oktober jongstleden belangrijker dingen te doen dan Uw beleid te verdedigen ten overstaan van het Nederlandse volk, vertegenwoordigt door ruim 200.000 demonstranten tegen ondermeer Uw plannen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat U vanwege een interne omissie op Uw departement mijn eerdere schrijven (dd: 13 september 2004) (nog) niet heeft ontvangen).

Hoe het ook zij: U krijgt van mij nogmaals de gelegenheid te reageren op de vraag wat de Nederlandse overheid meer geld kost:
Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg of de uitvoering van Uw plannen dienaangaande?

Voor de volledigheid is hier de internetverwijzing naar de pagina op het wereldwijde web waarop de brief waarnaar ik hierboven verwees staat gepubliceerd.

In het vertrouwen dat U beseft dat U de burgers van dit land uitleg verschuldigt bent, teken ik.

Hoogachtend,

Huren

Zodra de Nederlandse bewindslieden weer elektronisch bereikbaar zijn zal ik mevrouw de minister Sybilla Dekker deze brief sturen:

Geachte mevrouw Dekker,

Via ondermeer een artikel in "De Week van Amsterdam", editie nummer 26, 2004,
vernam ik van Uw plannen om binnen afziendbare termijn de huurprijzen van met name sociale huurwoningen meer dan behoorlijk te laten stijgen.

Volgens de heer Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFCW) zullen de hogere huurprijzen de doorstroming op de woningmarkt bevorderen want (en ik citeer eerder genoemd weekblad)"Een op de twee sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen die een hogere huur kunnen veroorloven."

Mijn vraag aan U is tweeledig:
Onderschrijft U zijn mening en zo ja kunt U dan laten weten volgens welke wet(ten) der logica de redenatie loopt? Het is namelijk duidelijk dat hier voorbij wordt gegaan aan de wet van oorzaak en gevolg. Ik kan mij tenminste geen situatie indenken waarbij de ene tegen de andere partner zegt: "Hé, dat huis met dezelfde oppervlakte als het onze kost ons meer geld per maand: laten wij daarheen verhuizen om mensen met een lager inkomen dan wij hebben de kans te geven ons ned'rig stulpje te betrekken." Klaarblijkelijk denkt de heer van Harten (en ook U?) daar anders over.

Wat gaat U doen voor de mensen die de extreem hoog verhoogde huur
(in veel gevallen tot 25 procent over een periode van slechts enkele jaren) niet meer kunnen opbrengen? Laat U voor hen staatsgetto's bouwen
of bent U van zins een nieuw systeem van huursubsidie te implementeren?

In de verwachting dat U een goed onderbouwd antwoord al klaar heeft liggen en mij zult laten weten wat dat is, teken ik.

Hoogachtend,

1 oktober 2004

Antwoord op: Brommers (Deel 2)

16 September jl. werd mij door een medewerker van het Ministerie van Justitie verzocht mijn vraag aangaande brommers te richten aan het Ministerie van Binnenlandse zaken. Vandaag ontving ik antwoord van het Hoofd van de Stafafdeling van de directie Politie, G. Kuijlaars:


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum: 29 september 2004

Ons kenmerk: EA 200378762
Onderdeel: LGVIPOL7503

Onderwerp: Handhaving openbare orde

Geachte heer,

Ik heb uw e-mail van 16 september 2004, waarin u mij vraagt waar ik de mankracht vandaan haal om de openbare orde en veiligheid te handhaven, in goede orde ontvangen. In reactie daarop bericht ik u het volgende.

In oktober 2002 is door de minsters van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie het veiligheidsprogramma "Naar een veiliger samenleving" uitgebracht. Dit programma bevat een groot aantal maatregelen die de komende jaren worden uitgevoerd en heeft als doel het bereiken van een veiliger Nederland. Voor het bereiken van dit doel zijn door het kabinet ook extra middelen ter beschikking gesteld die onder meer gebruikt zullen worden voor het aanstellen van extra politiefunctionarissen. In het kader van het Veiligheidsprogramma is een structurele uitbreiding van de politiesterkte voorzien met 4000 fte's in 2010 (tot 52.128 fte's). Dze extra politieambtenaren zullen onder andere worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, waaronder de controle van bromfietsen. Het versterken van de handhaving is namelijk één van de speerpunten uit het Veiligheidsprogramma.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONKRIJKSRELATIES,
Voor deze,
Hoofd van de Stafafdeling van de directie Politie,

G. Kuijlaars


Uiteraard heb ik deze woordvoerder (ster?) bedankt voor dit keurig geformuleerde antwoord.