Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 december 2012

Gemeentebelastingen


Betreft: Beroepschrift 690108

Geachte dames, heren,

Op uw beslissing die ik heden (19 december 2012) ontving
maar die is gedateerd op 24 oktober 2012 ga ik in beroep.
U zult begrijpen dat het voor mij niet mogelijk is binnen de termijn van 10 dagen na dagtekening te reageren.

Ongetwijfeld heeft u een goede reden voor de rijkelijk late verzending
van uw besluit maar toch wil ik u verzoeken dit beroepschrift
in behandeling te nemen.

In uw brief geeft u aan dat de Dienst Belastingen mij om aanvullende gegevens vroeg teneinde te kunnen vaststellen of ik recht heb op kwijtschelding van de Gecombineerde Aanslag 2012 (32189050) en/of
de Gecombineerde Aanslag Waternet (1791424840).

Welnu: dat verzoek heb ik nooit ontvangen. Gezien bovenstaande feiten is de brief in kwestie wellicht nog naar mij onderweg.

Uiteraard ben ik bereid de Dienst Belastingen van de nodige informatie te voorzien. Voor uw en mijn gemak verzoek ik u daarom die telefonisch bij mij op te vragen.

Dat kan via de volgende telefoonnummers:

020-xxxxxxx
06-xxxxxxxx

Ook per e-mail kunt u verzoeken aan mij richten: xxxxxx@gmail.com

Gelieve niet langer de correspondentie te laten verlopen via TNP-Post,
aangezien deze dienst in deze kwestie onbetrouwbaar is gebleken.

Hoogachtend,

TW

P.s. Voor de goede orde meld ik u dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

19 november 2012

Van der Tol en Ymere

Update: inmiddels ontving ik excuses per e-mail, telefonisch en aan de deur want de woordvoerder van Ymere kwam hoogstpersoonlijk langs. Verder komt de projectleider vrijdag met mij praten en heeft men mij een nieuwe boom aangeboden. Zo zie je maar: zelfs een mega-corporatie als Ymere beseft dat ook voor hen de wet geldt. Maar soms moet iemand hen daarop wijzen. En waarom zou ik niet iemand zijn? 

---------
Vandaag vroeg ik hoveniersbedrijf van der Tol waarom zij een boom in mijn achtertuin hebben gekapt zonder vergunning. Dat deed ik ook twee weken geleden en men zou mij toen terugbellen maar 'vergat' dat te doen. Vandaag kreeg ik de heer van Schaik aan de lijn die mij toezegde een kopie van de vergunning van stadsdeel West naar mij op te sturen per e-mail. Tsja, en toen kreeg ik dit bericht van hem:

Geachte heer W,

Ik zie net dat de kapvergunning voor de bomen met een diameter groter dan 10 cm op 130 cm hoogte voor het resterende deel van de binnentuin nog niet binnen is.
Het kappen van de boom in uw achtertuin viel in de categorie bomen met een diameter minder dan de 10 cm op 130 cm hoogte.
Het kappen van deze bomen is niet vergunningspichtig. Daardoor is de kapvergunning niet relevant.

Wij hebben opdracht gekregen voor Ymere voor het volgende; “bomen in eigen tuintje bewoners (doorgegroeid opschot) verwijderen.”
Verwijderen van de wortels en stobbe maakt hier geen onderdeel van uit.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Martijn van Schaik
Manager Service

Uiteraard diende ik hem terstond van repliek:


Geachte heer van Schaik,

Jammer dat de betreffende vergunning toevallig nog niet binnen is en u mij dus de kopie niet kunt sturen. Mag ik erop vertrouwen dat u dat alsnog doet wanneer de vergunning toch binnen is? Goed om te weten trouwens dat bomen gekapt mogen worden, nog voordat de vergunning daadwerkelijk binnen is. De (advocaat van de)  Bomenwerkgroep zal die informatie zeer op prijs stellen.

Uit de stomp van de door van der Tol omgezaagde boom is overigens duidelijk te zien dat deze meer dan 10 centimeter in diameter was. Wellicht is per abuis een tak gemeten in plaats van de stam? Zo niet, dan is deze boom - ondanks ontkenningen van Ymere en van uw bedrijf - illegaal gekapt.

Ik dank u hartelijk voor de genomen moeite en voor het zwart op wit stellen dat in feite woningcorporatie Ymere - als opdrachtgever- verantwoordelijk is voor de gevolgen van het uitvoeren van een opdracht.

Uiteraard neem ik deze bevindingen mee in mijn verdere correspondentie met ondermeer Ymere.

Met vriendelijke groet,

TW

17 januari 2012

Trans Link Systems

Geachte dames, heren,

Gisteren, 16 januari 2012 vervoegde ik mij bij het GVB-informatiepunt bij het hoofdstedelijke Centraal Station. In verband met het kunnen declareren van reiskosten verzocht ik om een uitdraai van mijn reisgedrag van 12 december jongstleden. De dame aan het loket vertelde mij dat het Gemeentelijk Vervoerbedrijf niet langer dan tien reishandelingen kan terugkijken in het systeem van de OV-Chipkaart. Zelf kan ik via internet niet verder terugkijken dan een beperkt aantal weken.

Aangezien het om een kaart op naam gaat bevreemd het mij ten zeerste dat het blijkbaar zo moeilijk is om mijn eigen gegevens in te zien. Dat het GVB beperkt gegevens kan achterhalen schijnt te gebeuren uit privacy overweging. Toch vreemd dan dat het GVB (samen met ondermeer de Nederlandse Spoorwegen) mede-eigenaar is van een bedrijf dat volledig en onbeperkt toegang heeft tot alle gegevens van alle gebruikers van een OV-chipkaart op naam. Op zijn minst is dat tegenstrijdig: "Wij houden rekening met uw privacy maar het bedrijf waar wij eigenaar van zijn doet dat niet.". Sterker nog: de eis van TLS om een digitale pasfoto van de gebruiker op te slaan in een geheime database (of wilt u eindelijk kwijt waar u de betreffende gegevens opslaat en hoe die beveiligd zijn?) is in strijd met diverse internationale regelgeving.

Hoe dan ook: als u voor mij even een bonnetje uitdraait met daarop mijn reisgegevens van 12 december, waarvan u eerder toegaf die in bezit te hebben, kan ik die declareren en heeft u er weer een deels tevreden klant bij.

Voor de goede orde laat ik u bij deze weten dat dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com en is doorgestuurd naar een contactpersoon bij dagblad Het Parool.

Ik ga ervanuit dat u per direct ingaat op mijn verzoek. Indien u dit nalaat zal ik mij genoodzaakt voelen mij te wenden tot het betreffende justitiële apparaat.

Met vriendelijke groet,

TW