Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

17 december 2008

Antwoord op: Albert Heijn III, deel 3

Vandaag schreef ik meteen een antwoord terug op het ontwijkende antwoord van de Klantenservice van Albert Heijn. Blijkbaar is het managers verboden consumenten te vertellen dat zij doelbewust en regelmatig worden opgelicht.

Geachte mevrouw Denie,

Uw beleid is helder uitgelegd.
Toch had ik graag antwoord op mijn vragen
en denk ik dat de consument recht heeft op een ook door Albert Heijn
transparant gevoerd beleid.

Op de door U beschreven wijze krijg ik toch sterk de indruk dat
Albert Heijn iets te verbergen heeft en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Met vriendelijke groet,

TW

InternetKlantenService wrote:


Geachte heer W,

De klantenservice heeft een signalerende en intermediaire functie. Alle
vragen en opmerkingen van klanten worden door ons gebundeld en aan de
verantwoordelijke managers gemeld. Op deze manier kunnen klachten/reacties
vanuit de klantenkring worden betrokken bij de evaluaties. U kunt ervan
verzekerd zijn dat uw opmerkingen omtrent de prijsverhoging de nodige
aandacht hebben en serieus worden behandeld. Verdere eventuele beslissingen
en of opmerkingen ten aanzien van het prijsbeleid worden door de
verantwoordelijke managers niet gecommuniceerd met de klant.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Wendy Denie

Ik geef niet op en houd vol!

16 december 2008

Ymere

Geachte dames, heren,

Klachten telefonisch, per brief of via het online-klachtenformulier danwel via de onlangs gehouden grote enquête doorgeven heeft helaas absoluut geen resultaat omdat geen der medewerkers van Ymere er blijkbaar heil in ziet om in te gaan op klachten van huurders.

Vandaar dat ik mij per e-mail tot U richt.

Door achterstallig onderhoud brandde mijn woning deels af in mei van dit jaar. In de nasleep ervan ging er ontzettend veel mis bij Ymere.

Het voert wat ver om nu in te gaan op de vele missers van de woningcorporatie maar ik zou er graag een nader gesprek over voeren met een leidinggevende.

Schriftelijke en telefonische pogingen tot het aangaan van zo'n gesprek liepen tot op heden op niets uit.

Inmiddels hoeft er niet zo heel veel meer te gebeuren op het gebied van de renovatie en is mij op 30 oktober jl. door een electricien van Uw eigen technische dienst toegezegd dat er "eerdaags" een stucadoor langs zou komen om mijn slaapkamer-plafond open te breken zodat de electricien in kwestie een electriciteitsdraad vanaf de zolderruimte kan verbinden met mijn stoppenkast. Helaas heb ik na die mededeling niets meer vernomen maar ik weet inmiddels dat als Ymere al iets toezegt het nog enkele maanden kan duren voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

De enige die mij altijd netjes te woord heeft gestaan en daadwerkelijk geprobeerd heeft mij te helpen is mevrouw E.L. geweest, al ontkende zij zojuist telefonisch nog dat er indertijd een electricien bij mij thuis is geweest.

De coordinator van de Technische Dienst, de heer T.V., vraag ik liever niets meer want hem vragen iets te ondernemen is niets meer of minder dan een pure verspilling van tijd en energie: van de drie reparatieverzoeken die ik hem vroeg door te geven aan de betreffende expert heeft hij er welgeteld nul doorgegeven.

Nu weet ik niet zeker of het het algemeen beleid van Ymere is om bot te doen tegen huurders maar voor een woningbouw die via een blaadje en internet zegt zich graag in te zetten voor de buurt en haar bewoners komt daar in de praktijk bijzonder weinig van terecht.

Dit bericht en Uw antwoord daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Pensioenfondsen

Kreeg al antwoord van één pensioenbedrijf, met name van het "Pension Fund Zorg en Welzijn" (Ik verzin ze niet!)

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Graag willen wij uw vragen beantwoorden en reageren op uw opmerkingen.

Allereerst kunt u op de homepage van www.pfzw.nl in het midden van de site onder de zin 'Stel hier uw vraag" uw vraag intikken. Als u dan op 'Zoek' klikt, gaat het systeem het antwoord op uw vraag zoeken. Als het antwoord niet op de site staat, krijgt u daar melding van. U wordt doorverwezen naar onze Klantenservice. U kunt vervolgens een contactformulier invullen en dat naar ons toesturen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons. U kunt het contactformulier ook bereiken via 'contact' onderaan de homepage van onze website.

Indexering
Pensioenfonds Zorg en Welzijn streeft ernaar de pensioenen aan te passen aan de ontwikkeling van de bruto lonen in de sector zorg en welzijn. Wij noemen dit indexering. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn beslist elk jaar of de pensioenen worden geïndexeerd. Indexering is dus voorwaardelijk. U heeft er geen recht op. Concreet betekent dit voor u dat het niet zeker is óf en zo ja in welke mate uw pensioen in de toekomst wordt geïndexeerd. Bij het beslissen over indexering gebruikt het bestuur een indexeringsstaffel als leidraad. Met deze staffel wordt de hoogte van de indexering gekoppeld aan de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële pensioenverplichtingen van dat moment. De voorwaardelijke indexering wordt voor een deel betaald uit de premie en voor een deel uit het rendement. Er is geen geld voor opzij gezet.

Dit jaar besluit het pensioenbestuur op 19 december over de indexering en de hoogte van de pensioenpremie. Op 22 december kunt u de besluiten lezen op www.pfzw.nl.

Het salaris van de directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent geen ontwikkeling. De bonus is resultaatafhankelijk. Bij een laag resultaat is de bonus dus ook laag of zelfs nihil. Het salaris publiceren wij volgend jaar in ons jaarverslag.

Wij vertrouwen erop dat u met deze mail antwoord op uw vragen heeft gekregen.

Met vriendelijke groet,
Namens P.J.C. Borgdorff, directeur

Anita Hilhorst
Communicatie-adviseur

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KVK: 41179049. Zie bijlage emfinf.txt voor PFZW e-mail voorwaarden of ga naar http://www.pfzw.nl/disclaimer_email

Pension Fund Zorg en Welzijn, Chamber of Commerce: 41179049.
Please see emfinfo.txt for PFZW e-mail conditions or go to http://www.pfzw.nl/disclaimer_email_uk

11 december 2008

Postbank

Geachte dames, heren

Onlangs wilde ik een opgespaarde munten storten op mijn rekening. Voor dat doel kreeg ik eerst zakjes aan de balie die ik moest volstorten met de munten waarna ik de gevulde zakjes overhandigde aan de baliemedewerker die vervolgens de munten uit de zakjes haalde om die vervolgens alsnog handmatig te tellen. Vervolgens werd het totaalbedrag op mijn spaarrekening gestort zodat ik het de volgende dag zelf van mijn spaarrekening kon onverschrijven naar mijn betaalrekening. Zou ik m'n eigen geld op m'n eigen betaalrekening gestort willen hebben dan moet ik daarvoor betalen en dat terwijl ik de Postbank al een jaarlijks bedrag betaal voor het onderhouden van mijn bankrekening. Dit houdt in dat ik tweemaal zou betalen voor dezelfde "service" en ik ben benieuwd wat de NMa en de Consumentenbond daarvan zouden zeggen.

Beide organisaties ontvangen een kopie van dit bericht én van Uw antwoord.

Waarom maakt de Postbank deze procedure bewust zo omslachtig? Wilt U doelbewust mensen ontmoedigen om te sparen of gebeurt een en ander in het kader van de werkverschaffing?

Deze vraag en Uw antwoord worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

9 december 2008

Pensioenfondsen

Naar aanleiding van recente berichten in de media stelde ik een vraag aan diverse pensioenfondsen, waaronder het ABP, dat van Shell en het PFZW (het voormalige PGGM):

Geachte heer Borgdorff,

Bij het PFZW is een vacature vrij voor communicatie-medewerker.
Gezien de onoverzichtelijkheid van de website kunt U er inderdaad eentje gebruiken.

Het blijkt niet mogelijk te zijn om via de website elektronisch contact te maken met bijvoorbeeld
een afdeling klantenservice of communicatie, anders dan via het "kopje" <>.

Zodoende kom ik bij U terecht met mijn vraag:

Geachte dames, heren,

In de media is er veel te doen geweest over pensioenfondsen en de
kredietcrisis. Diverse pensioenfondsen geven al aan dat zij danwel het
aankomend jaar de indexering niet doorrekenen danwel de
pensioenpremies zullen verhogen. Wellicht wordt besloten tot een
combinatie van deze twee maatregelen.

Mijn vraag aan U is: hoe wordt dat bij U geregeld en zal de directie het
goede voorbeeld geven aan haar klanten door aankomend jaar af te zien
van de zichzelf toebedachte loonsverhoging?

Zo nee, gelieve aan de consument (en direkt aan mij en mijn lezers) uit te
leggen waarom klanten wél geld moeten inleveren en de directies van de
betreffende pensioenfondsen niet.

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord dat tezamen met
bovenstaande wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Albert Heijn III, deel 2

Naar aanleiding van het meest recente antwoord van de klantenservice van Albert Heijn pleegde ik een telefoontje en schreef ik de Nma:

Geachte dames, heren,

Naar aanleiding van een tweetal vragen die ik stelde aan de mensen achter supermarktconcern Albert Heijn heb ik reden om aan te nemen dat de supermarkten gezamenlijk hebben afgesproken de prijs van met name Coca Cola kunstmatig hoog te houden. Vermoedelijk gelden prijsafspraken voor meerdere produkten.

De consument wordt zo bewust benadeeld en het lijkt mij een taak voor de NMA hiertegen aktie te ondernemen.

Hieronder vindt U de volledige communicatie tussen de klantenservice van voornoemd bedrijf en ondergetekende.

In een zojuist gevoerd telefoongesprek met mevrouw Carolien Goeman werd verklaard dat de zogeheten meeneem-flesjes Spa Reine omgerekend ruim vier keer duurder zijn dan de anderhalve liter-flessen van hetzelfde merk en dat mijn opmerking daarover dus terecht is.

Volgens mevrouw Goeman lag het verschil in het feit dat de kleine flesjes (a €2,-voor L0.75) in het koelvak liggen en de grote (a € 0.98 voor L1.5) niet. Dit gegeven kon ik tegenspreken omdat de grote flessen wel degelijk ook gekoeld worden verkocht. Hierop had zij helaas geen antwoord maar wel vertelde zij mij er geen bezwaar tegen te hebben indien een en ander wordt gepubliceerd (wat zal gebeuren via http://vragen.blogspot.com).

Bovendien, zo voegde zij eraan toe, als meerdere consumenten hierover bellen of schrijven met AH, zullen de betreffende inkoopmanagers hierop worden aangesproken.

Ik ben benieuwd naar Uw reaktie.

Hoogachtend,

TW

P.s. Ook bovenstaande wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

-----------
Beste mevrouw Goudriaan,

Klopt het dat de prijs van Coca Cola is gestegen, niet omdat het produkt op zich duurder is geworden maar omdat de supermarkten dat gezamenlijk zo hebben bepaald?

Graag per omgaande Uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

TW
-------------
Geachte meneer Weijnschenk,

Wij hebben navraag gedaan binnen de organisatie en kunnen u het volgende
mededelen:

Deze prijsverhoging heeft in september plaatsgevonden en is een reactie
geweest op de rest van de markt. Met andere woorden: nadat de concurrentie
met dit artikel in prijs is gestegen, is Albert Heijn gevolgd.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Shannon Goudriaan

8 december 2008

Antwoord op: CED

T,

Ik heb alle stukken nagezien en naar nu blijkt is een deel van de aanvulling niet terecht gekomen bij de verzekeraar. Er is reeds een bedrag aan je uitgekeerd, echter dit blijkt niet het totaal te zijn. Uit jou claim blijkt dat er een totaalschade
is van e...., Als dit bedrag wordt omgerekend naar huidige maatstaven
en veroudering en als het reeds betaalde bedrag wordt afgetrokken blijft
over een bedrag van e. .... (afgerond)Ik zal vandaag nog regelen dat deze aanvulling de deur uit gaat en ook terecht komt bij de betreffende verzekeraar.

Zijn er vragen dan hoor ik het wel.(Tel: 06-...)

Met vriendelijke groet,

De schade-expert

Interessant: hiermee geeft de schade-expert direkt toe dat toen hij vorige week én een paar weken terug mij vertelde dat hij alle stukken had verstuurd "een bewering plaatste die niet alle elementen van de volledige waarheid bevatte."

7 december 2008

Antwoord op: Albert Heijn III

Geachte heer W,

Het antwoord op uw vraag over de prijsverhoging hebben wij op dit moment
niet. Daarom hebben wij uw vraag gesteld aan de verantwoordelijke afdeling
binnen onze organisatie. Zodra wij een antwoord hebben gekregen laten wij u
dit weten.

Uw vraag is bij ons bekend onder reactienummer: 2862437

Voor uw tweede vraag kunnen wij u anuit de klantenservice niet van dienst
zijn. Wij adviseren u te bellen met onze telefooncentrale, telefoonnummer
075-6599111. De telefoniste kan u met de juiste persoon of afdeling
doorverbinden.

NB. Reacties op deze mail kunnen niet in behandeling worden genomen.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Maria Abbenhuis3 december 2008

CED

Beste schade-expert,

Een paar weken terug vertelde je mij telefonisch voor de tweede keer de aanvullende schade-rapportage naar mijn verzekering te sturen omdat zij die blijkbaar de eerste keer dat je die stuurde niet had ontvangen.

Jij belde mij nadat ik de medewerksters van het expertise-bureau maar liefst zes keer had verzocht om mij door jou te laten terugbellen. Vier van die keren bleken genoteerd te zijn.

Begreep vorige week van Tine Zwaan, mijn tussenpersoon, dat zij de papieren nog steeds niet had ontvangen.

Daar het niet mogelijk blijkt jou telefonisch te spreken te krijgen (Zowel maandag alsook dinsdag werd mij toegezegd dat jij zo snel mogelijk zou terugbellen)
stel ik nu maar de vraag per e-mail:

Wat ging er dit keer mis?

Voor de volledigheid hier nog even de adres-gegevens van mijn tussenpersoon:

Naam
Adres
Fax
Tel
E-mail

Mocht je het inderdaad zo ontzettend druk hebben dat je niet de twee minuten kan vinden om mij te bellen, stuur dan op z'n minst een SMS-bericht zodat ik in elk geval nog weet dat je leeft...

Met vriendelijke groet,

TW

2 december 2008

Albert Heijn III

Omdat ik weiger snel op te geven nog maar'ns aan Albert Heijn gevraagd naar hun hoge prijzen middels een voorbeeld:

Geachte heer Gillesse,

Hartelijk dank voor Uw antwoord.
In vervolg daarop heb ik nog een tweetal vragen:

Kunt U de betreffende managers vragen waaraan de meest recente prijsstijging van bijna vier procent aan te danken is van een literfles Coca Cola? Mocht mijn inkomen zoveel stijgen als Uw prijzen dan zou ik een bedevaart naar Den Haag organiseren en Wouter Bos op mijn blote knieën danken voor het redden van mijn koopkracht.

In de korte tijd die is verstreken na het stellen van mijn eerdere vraag en deze is de prijs omhoog gegaan van 1.20 euro naar 1.25 euro. Omgerekend betaalt de consument overigens voor een liter Coca Cola verpakt in flessen van anderhalve liter aanzienlijk minder: namelijk 93 cent.

Mijn lezers en ik zijn erg benieuwd naar de reaktie en uitleg van de betreffende managers.

Vraag 2: Kunt U mij de contactgegevens verschaffen van de mensen achter AH to Go?
Dan kan ik hen wat vragen stellen over hun inkoop- en prijsbeleid.

Alvast mijn hartelijke dank.

Vriendelijke groeten,

TW

27 november 2008

Antwoord op: Albert Heijn II

Geachte heer W,

Wij hebben geen eerdere e-mail van u ontvangen. Wat hier de oorzaak van is
geweest kunnen wij niet achterhalen. Wij betreuren dit voorval en willen u
hiervoor onze excuses aanbieden.

Omtrent uw ervaring met de prijs van diverse producten kunnen wij u als
volgt informeren:

Een prijsverhoging kan diverse oorzaken hebben, bijv.: inflatie,
salarisstijging, hogere prijs grondstoffen, hogere vervoerskosten,
prijsverhoging leverancier, inkoopprijsverhoging etc. Het gaat hier om het
prijsbeleid van AH waar wij u verder geen inlichtingen over kunnen
verstrekken. Uw ervaring is middels interne rapportage kenbaar gemaakt bij
de verantwoordelijke managers binnen ons bedrijf.

Tevens willen wij u informeren dat een AH To Go als winkelformule totaal
iets anders is dan de Albert Heijn supermarkt. Doordat er andere keuzes
worden gemaakt, zijn ook de prijzen niet gelijk aan een Albert Heijn
supermarkt. Dit heeft met vele zaken te maken; te denken valt aan de
langere openingstijden, het gekoeld verkopen van producten, etc.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Alexander Gillesse


Da's dan ook weer wat; De betrokken managers hebben mijn bericht doorgekregen en AH To Go staat als bedrijf los van Albert Heijn. Weer wat geleerd.

24 november 2008

Albert Heijn II

Beste T,

Hartelijk dank voor je mail. Het is inderdaad vreemd dat die prijzen zo absurd verschillen. Als ik jou was zou ik die grote flessen kopen. Ik ben net als jij erg benieuwd naar de antwoorden van de supermarkt.

Verder kunnen we in de Tweede Kamer niet zo heel veel doen aan de prijzen van frisdranken in de schappen van een winkelketen. Zolang er voldoende concurrentie is op dit vlak kun je als consument immers kiezen voor een alternatief. Hoewel ik het ook vervelend vind dat AH de enige supermarkt is op nagenoeg alle stations en dat ze altijd wel een manier vinden om hun producten duurder te maken – zolang mensen ervoor kunnen kiezen om er niet te kopen maar het toch doen heeft de supermarkt alle recht om dit te doen.

Met vriendelijke groet,

Sharon Gesthuizen
SP Tweede Kamerfractie

Woordvoerder Economische Zaken

------------
U ziet: Niet iedereen veracht de gewone burger. AH lijkt dat wél te doen maar ik geef hen nog even het voordeel van de twijfel:


Geachte dames, heren,

Twee weken terug stelde ik U een vraag. Tot op heden heb ik niets van U vernomen. Mocht ik binnen vijf werkdagen niets horen op dit bericht dan ga ik ervanuit dat het beleid van AH eruit bestaat om niet te reageren op lastige vragen. In dat geval zal de vraag in kwestie worden doorgespeeld aan de landelijke media.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals mijn vraag en de mededeling dat een Tweedekamer-lid op de hoogte is gebracht van Uw gebrek aan communicatie-vaardigheden.

Met vriendelijke groet,
TW

21 november 2008

Coffeeshops

Geachte heer Cohen,

Kijk, dat men het spek niet op de kat wil binden en daarom coffeeshops in de buurt van middelbare scholen sluit (blijkbaar mogen basisschool-leerlingen wél blowen), dat snap ik nog. Maar aangezien alcohol een veel zwaardere drug is met een veel grotere verslavende werking, waarom worden café's in de buurt van middelbare scholen dan niet gesloten, wordt het niet verboden om op schoolfeesten voor de bovenbouw alcohol te schenken (één van de ergste harddrugs wordt gewoon vrijelijk verstrekt aan onze kinderen!) en wordt het ouders niet verboden alcohol in huis te hebben?

Naar ik begrijp sluit U de betreffende coffeeshops met tegenzin. Vandaar dat ik U verzoek mijn vraag door te spelen aan de landelijke politiek.

Deze vraag en het antwoord worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

10 november 2008

Albert Heijn

Ik vroeg aan Albert Heijn waarom zij sommige prijzen stiekem en anderen minder stiekem gigantisch hebben verhoogd:

Geachte dames, heren,

Nog niet zo heel lang geleden kostte een fles Coca Cola bij AH 98 eurocent. Tegenwoordig kost een fles Coca Cola bij AH 1,20 euro. Ging het in het eerste geval nog om een fles van 1.5 liter, gaat het in het tweede om een fles met een inhoud van slechts 1 liter. Het prijsverschil bedraag zo'n 100 procent!

Bij de AH ToGo kost een fles van een halve liter Fanta 1,60 euro en een fles van een liter 1,65 euro. Ook hier een prijsverschil van bijna 100 procent.

Bij het merk Spa Reine is het verschil nog groter: een fles met inhoud 0.75 liter kost daar twee euro maar een fles met 1.5 liter aan inhoud slechts 98 cent. Hier bedraagt het verschil een ongelooflijke 300 procent!

Albert Heijn claimt het beste voor te hebben met de consument maar dat gaat zeker niet op voor diens portemonnee!

Zou U aan de consument (in dit geval aan mij) willen verklaren hoe U aan die absurde verschillen komt? Natuurlijk kost een kleine verpakking verhoudingsgewijs meer en heeft inflatie ook invloed op AH-produkten. Maar bij mijn weten bedroeg de inflatie het afgelopen jaar geen 100 procent en geloof ik niet dat een kleine verpakking verhoudingsgewijs 4 keer duurder is dan een grote.

Voor de goede orde laat ik U weten dat een kopie van dit bericht is verzonden aan een lid van de Tweede Kamer en is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com alwaar ook uw antwoord zal worden gepubliceerd, danwel melding zal worden gemaakt van het uitblijven daarvan.

Ik reken op Uw volledige en spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

2 september 2008

Antwoord op: Vaderschap III, Deel 2

Kostte het het Ministerie echt 13 dagen om met dit antwoord te komen?

Geachte heer W,


Uw e-mail heeft kenmerk 34871, waarin u een vraag stelt over de aanvraag van een paspoort voor minderjarigen.Aangezien u de verstrekte informatie gaat publiceren, moet u zich wenden tot de afdeling Persvoorlichting van het ministerie van Justitie.Ministerie van Justitie
Bezoekadres: Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postadres: Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Persvoorlichting
Tel: (070) 370 73 45


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,Dwin Soekhoe

Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

20 augustus 2008

Vaderschap II

Geachte heer of mevrouw Servicedesk,

Hoewel ik mijzelf liever tot een persoon went dan tot een meubelstuk stel ik toch maar de vervolgvraag:

Als de moeder nu eens officieel incapabel is en de vader heeft zelfs een papieren bewijsstuk van dezelfde rechter die haar weigerde de (gezamenlijke) ouderlijke macht te ontnemen waarin hij verklaart dat de moeder niet in staat is voor haar zoon, noch voor haarzelf te zorgen, mag de ambtenaar van Burgerzaken alsnog weigeren een paspoort uit te geven?

Voor de goede orde: de moeder in kwestie zou niet eens meekunnen op de dag van aanvraag omdat zij bewoonster is van de gesloten afdeling van een instelling voor psychiatrisch patienten.

Ik zou graag mijn zoon mee willen nemen naar het land van zijn roots: Indonesie. Maar op deze manier wordt dat wel heel lastig. 5 Jaar terug was er overigens een ambtenaar die een heel stuk minder moeilijk deed en wel gewoon het paspoort meegaf. Wat zegt de wet nu eigenlijk of mag elke ambtenaar de wet interpreteren naar zijn of haar eigen inzicht?

Alvast bedankt voor Uw spoedige reaktie die overigens ook geplaatst zal worden op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Vaderschap III

Geachte heer W,

Via mijn collega's van Postbus 51 heb ik uw email ontvangen ter beantwoording.

Ik kan niet op al uw vragen ingaan, omdat het merendeel van uw vragen geen betrekking hebben op ons taakveld. Ik kan alleen ingaan op uw vraag over het aanvragen van een reisdocument voor uw zoon. Voor de andere vragen moet ik u verwijzen naar het Ministerie van Justitie en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij het aanvragen van een reisdocument voor een minderjarige dienen gezaghouders toestemming te verlenen. Voor een paspoort is dit tot 18 jaar en voor een identiteitskaart is dit tot 12 jaar. Door de medewerker burgerzaken zal de gezagssituatie per aanvraag geëvalueerd moeten worden. Als u en de moeder van uw zoon beide het gezag hebben zult u beide toestemming moeten geven voor een eigen reisdocument voor uw zoon.

met vriendelijke groet,

Servicedesk Agentschap BPR

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
T 088-9001000
F 070-3560066
Lange Vijverberg 11
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

e-mail agentschap@bprbzk.nl
(Het agentschap BPR is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

31 juli 2008

Antwoord op: Vaderschap II

Geachte heer Weijnschenk,

Naar aanleiding van uw vraag kan ik u als volgt berichten.

U schrijft in uw e-mail dat u vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling van mannen ten opzichte van vrouwen bij het aanvragen van een paspoort voor kinderen door een van de ouders. Ik kan verder geen commentaar geven op de door u als ongelijke behandeling aangemerkte gang van zaken en over de regels die van toepassing zijn op het aanvragen van een paspoort aangezien deze aangelegenheden niet op het terrein van ons ministerie liggen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de gemeente zelf of het ministerie van Justitie.

De vragen over het vaderschapsverlof en de bijstandsuitkering liggen wel op het terrein van ons ministerie. Ik zal dan ook kort ingaan op uw vragen.

U geeft aan dat u vindt dat een vader in Nederland ongelijk wordt behandeld ten opzichte van de moeder omdat de vader geen recht heeft op betaald verlof. Een zwangere vrouw heeft in Nederland recht op 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg. In het algemeen heeft de Wet arbeid en zorg als doel om de combinatie van arbeid en zorg mogelijk te maken. Een van de redenen dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder er is, is om ervoor te zorgen dat de keuze om zwanger te raken niet afhankelijk is van eventuele financiële nadelen (verlies van inkomsten). Daarnaast zorgt het betaald verlof ervoor dat het in dienst nemen van vrouwen of het in dienst hebben van zwangere werkneemsters niet onaantrekkelijk wordt voor werkgevers. Verder speelt er ook nog mee dat medisch gezien de moeder en het kind in de 4 weken voor de bevalling en 12 weken daarna de grootste gezondheidsrisico’s lopen. Naast de algemene doelstelling die met de verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg wordt gediend, is het zwangerschaps- en bevallingsverlof specifiek dus ook nog eens gericht op de bescherming van de gezondheid van de moeder en het kind en wordt de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt beschermd.

De reden dat deze bescherming in de vorm van verlof aan de vrouw wordt toegekend en niet aan de man is dus dat er een wezenlijk verschil is in de positie van een vrouw en een man bij de zwangerschap en in de periode na de bevalling.

Ondanks dit verschil, welke een goede grond vormt voor het onderscheid dat tussen man en vrouw wordt gemaakt bij het regelen van een vorm van betaald verlof, is er voor beide ouders de mogelijkheid om onbetaald ouderschapsverlof te genieten. Bovendien hebben vaders recht op kraamverlof gedurende twee dagen. Er is recentelijk wel een poging ondernomen om het betaalde vaderschapsverlof in te voeren in Nederland. Dit betaalde vaderschapsverlof was dan zo ingericht dat de twee dagen kraamverlof verlengd zouden worden tot twee weken betaald vaderschapsverlof. Dit initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks is nog in behandeling in de Tweede Kamer. De toekomstige ontwikkelingen over dit onderwerp kunt u volgen in de media. Als u zelf het voorstel nog eens wilt nalezen kunt u dat doen via de site www.overheid.nl, onder officiële publicaties, door te zoeken naar kamerstuk 31071, nr. 7 uit het vergaderjaar 2007-2008.

Als laatste geeft u aan in uw e-mail dat er regels zijn uit de Wet werk en bijstand die wel gelden voor bijstandsmoeders (alleenstaande moeders in de bijstand) maar niet voor alleenstaande vaders die ook in de bijstand zitten. Ik neem aan dat u daarmee doelt op de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand. Dit onderwerp heeft veel aandacht gehad in de media waarin vooral over de bijstandsmoeders werd gesproken. Het is echter zo dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht van toepassing is op alleenstaande ouders die in de bijstand zitten, dus vaders en moeders. Het is dus niet zo dat de regels die op grond van de Wet werk en bijstand gelden voor alleenstaande ouders die in de bijstand zitten zorgen voor een onderscheid tussen mannen en vrouwen die niet toelaatbaar is.

Een ander actueel onderwerp in dit verband is de scholingsplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand. Staatssecretaris Aboutaleb heeft korte tijd geleden een wetsvoorstel ingediend om een scholingsplicht voor de alleenstaande ouders in de bijstand in te voeren. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze website.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Dhr. O. Ercan

Afdeling Publieksinformatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18 juli 2008

Antwoord op Paarden en Criminelen II

Geachte heer Weynschenk,

In uw e-mails van 8 mei en 1 juli jongstleden stelt u mij twee verschillende vragen. U vraagt of agenten van de bereden politie niet de behoefte van hun paarden op behoren te ruimen. En u vraagt waarom ik geen opdracht geef om in Amsterdam Zuid preventief fouilleren in te zetten.

Ik begrijp dat u zich eraan ergert dat paardenpoep op de weg blijft ligen. Het betreft echter een omvangrijke substantie die niet zoals hondenpoep snel, hygiënisch en eenvoudig opgeruimd kan worden. Om deze redenen heeft de bereden politie met de reiniging van stadsdeel centrum afspraken gemaakt over het opruimen. Na een telefonische melding door de ruiter is de reiniging over het algemeen binnen 5 minuten ter plaatse, hooguit duurt dit een kwartier. De bereden politie begeeft zich buiten stadsdeel centrum over het algemeen op straten met druk verkeer. In deze straten heeft opruimen niet veel zin, omdat de substantie droog is en verpulverd wordt door het langsrijdende verkeer. Indien een paard zijn behoefte doet op een kwetsbare plek (bijvoorbeeld een kinderspeelplaats) heeft de ruiter de plicht zelf maatregelen te nemen, zoals het vragen van een schep of bezem aan een winkelier en het in de goot te vegen.

Preventief fouilleren kan worden ingezet wanneer geconstateerd wordt dat er veel wapenincidenten plaatsvinden in een bepaald gebied. Het is altijd onderdeel van een pakket aan maatregelen, zoals de aanpak van drugspanden en dealers, de inzet van een vliegende brigade en camera's. In mei 2008 is in het kader van de evaluatie preventief fouilleren gekeken naar het aantal wapenincidenten in de stad. Deze evaluatie kunt u vinden op onze website http://www.eenveiligamsterdam.nl. In relatie tot Centrum, Zuid Oost, Groot Oost en zelfs Amsterdam West zijn er in Amsterdam Zuid relatief weinig wapenincidenten. Er is derhalve op dit moment geen aanleiding voot het inzetten van preventief fouilleren in Amsterdam Zuid.

Hoogachtend,

De loco-burgemeester van Amsterdam,

Mr. Dr. L.F. Asscher

11 juli 2008

Antwoord op: Paarden en criminelen

Geachte heer Weijnschenk,

Onze afdeling postverwerking heeft verzuimd u een ontvangstbevestiging te sturen van uw mail. Uw mails, zowel die van 8 mei als die van 27 juni jongstleden, zijn in goede orde ontvangen.

De beantwoording van uw mails heeft enige tijd op zich laten wachten, omdat advies is gevraagd aan de politie over uw 1e vraag inzake het opruimen van paardenpoep. Het advies van de politie is inmiddels ontvangen.

Beantwoording van uw mail kunt u een dezer dagen tegemoet zien,

Met vriendelijke groet,

Martha Specker
Jr beleids- en projectadviseur

Directie Openbare Orde en Veiligheid
Gemeente Amsterdam Bestuursdienst

Bezoekadres: Amstel 1
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2942
Fax 020 5522905

www.eenveiligamsterdam.nl
www.amsterdam.nl

Antwoord op: vaderschap

Uw E-mail kenmerk is 19244.


Geachte heer Weijnschenk,

Aangezien u de verstrekte informatie gaat publiceren, moet u zich wenden tot de afdeling Persvoorlichting van het betreffende ministerie. Voor het eerste deel van uw e-mail kunt u zich wenden tot de afdeling Persvoorlichting van het ministerie van Justitie. Voor het tweede deel van uw e-mail kunt u zich wenden tot de afdeling Persvoorlichting van het ministerie van SZW.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Niels Barkhuysen
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

Meteen maar even gedaan dus.

9 juli 2008

Antwoord op: verpakkingsbelasting II

Uw E-mail kenmerk is 19249.

Geachte meneer Weijenschenk,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Hierin vraagt u zich af of de verpakkingenbelasting zijn doel niet voorbijschiet doordat de belasting uiteindelijk wordt doorberekend aan de consument. Hierdoor zouden producenten niet geneigd zijn om de hoeveelheid verpakkingsmaterial te verminderen.

Allereerst is van belang dat bedrijven niet verplicht zijn om de verpakkingenbelasting door te berekenen. Zij kunnen deze belasting ook bekostigen vanuit hun winstmarge. Op dat moment zorgt een besparing op verpakkingsmateriaal via een lagere verpakkingenbelasting voor een hogere winstmarge en is er dus een interesse voor de producent om zijn hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen.

Maar ook als de producent de verpakkingenbelasting wel doorberekent, is het nog steeds interessant om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen. Immers, op het moment dat een producent de verpakkingenbelasting doorberekent, verhoogt dit de kostprijs van zijn product. Door minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en daardoor minder verpakkingenbelasting te betalen kan deze kostprijs worden verlaagd. Daardoor zal er meer vraag komen naar zijn product en zal zijn product ook interessanter zijn dan het product van de concurrent die niet bespaart op zijn verpakkingsmateriaal.

Ten slotte is van belang dat de verpakkingenbelasting niet alleen ten doel heeft de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen. De verpakkingenbelasting zorgt ervoor dat de milieukosten van verpakkingen worden gereflecteerd in de prijs van een product. Dit beginsel staat ook bekend als "de vervuiler betaalt". Hier ligt de gedachte achter dat het de voorkeur heeft gedrag te belasten dat vervuilend is dan gedrag dat eigenlijk zou moeten worden gestimuleerd, zoals het verdienen van inkomsten uit arbeid of winst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Michelle Hagebeek-Stok

27 juni 2008

Paarden en Criminelen II

Geachte heer Cohen,

Op 8 mei jl. stelde ik U een tweetal vragen. Tot heden heb ik echter geen antwoord mogen ontvangen. Daarom stel ik U de vragen opnieuw.

Mocht ik andermaal geen antwoord ontvangen dan zal ik ervan uitgaan dat dat opzettelijk gebeurt. De landelijke media zal dan worden ingeschakeld.

Ook van het uitblijven van Uw antwoord wordt melding gemaakt op http://vragen.blogspot.com

Natuurlijk ga ik ervanuit dat U welwillend staat tegenover het beantwoorden van vragen van burgers.

Met vriendelijk groet,

TW

Verpakkingsbelasting II

Geachte heer Bos,

Op 9 mei stelde ik een vraag aan Uw ministerie. Van mevrouw Tirion van Postbus 51 ontving ik enkele dagen later een standaard ministrieel verkooppraatje. Graag ontving ik van U of een van Uw medewerkers een daadwerkelijk (en dus ook inhoudelijk!) antwoord op mijn vraag.

Vaderschap

Geachte heer Rouvoet,

U zult met mij eens zijn dat discriminatie niet mag. Niet alleen volgens de wet maar ook uit moreel oogpunt. Mag ik U daarom wijzen op een lancune in de Nederlansche wetgeving?
Vandaag was ik met mijn zoon bij de afdeling Publiekszaken van het stadsdeel Amsterdam-oud west. Blijkt dat zowel de vader alsook de moeder dienen te tekenen voor het nieuwe paspoort. Moeder alleen mag ook. Vader alleen mag niet.

Dit is toch duidelijk in strijd met artikel 1 van onze Grondwet?
Verder vroeg ik mij af hoe het staat met Vaderschapsverlof in dit land. Wanneer een moeder doorbetaald vrijaf krijgt van haar werk, waarom geldt dat dan niet voor een vader?
In vele andere landen zijn mannen en vrouwen voor de wet aan elkaar gelijkgesteld; in Nederland nog duidelijk niet, getuige ook bijvoorbeeld het feit dat sommige regelingen voor bijstandsmoeders niet gelden voor alleenstaande vaders in de bijstand.

Aan U de taak dit recht te zetten.
In afwachting van Uw antwoord.

Hoogachtend,
TW

P.s. Voor de goede orde meld ik dat bovenstaand schrijven wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com, evenals Uw antwoord.

14 mei 2008

Antwoord op: Verpakkingsbelasting

Ontving vandaag een reactie van de overheid op mijn vraag over de onlangs ingevoerde verpakkingsbelasting:

Geachte heer Weijnschenk,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 978554, waarin u informeert naar de bedoeling van de verpakkingebelasting.

De verpakkingenbelasting is ingevoerd omdat deze kan bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en aan een verschuiving naar het gebruik van verpakkingsmaterialen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Voor het kabinet levert het extra inkomsten op, die gebruikt worden voor investeringen.

Wij hebben uw bericht ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Financiën. Als er aanvullende informatie van uw kant nodig is, neemt betreffende beleidsafdeling contact met u op.

Als u verdere inhoudelijke vragen heeft over de verpakkingenbelasting heeft, kunt u contact opnemen met de Helpdesk verpakkingenbelasting: 0800 - 235 83 52, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u kijken op www.belastingdienst.nl/verpakkingenbelasting

Indien u niet op de website komt: kopieer bovenstaande link in de adresbalk van uw browser.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Karin Tirion
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

9 mei 2008

Verpakkingsbelasting

Vraag aan de nationale overheid:

Geachte dames, heren,

Als het de bedoeling is van de verpakkingsbelasting dat -door de hogere prijs- consumenten minder kopen waarom verklaart U dan tegelijkertijd er niet van uit te gaan dat de Nederlandse consument de komende jaren minder zal consumeren?

8 mei 2008

Paarden en criminelen

Geachte heer Cohen,

Onlangs zag ik agenten van de bereden politie. Het paard van een van de agenten deed zijn behoefte midden op de rijweg waarop de agent in kwestie zich even omdraaide, glimlachte en zijn weg vervolgde. Bij mij ontstond de vraag: hoort een agent in voorkomende gevallen niet netjes af te stappen, zijn schepje en zakje te pakken en -net zoals van hondenbezitters word geeisd- het een en ander op te ruimen?

Ander vraagje: Behalve in Centrum en West wilt U nu ook het preventief fouilleren in Amsterdam-oost mogelijk maken. Is het U misschien ontgaan dat veel van Amsterdam's grootste criminelen en zelfs de Italiaanse mafia vooral in Amsterdam-Zuid bivakkeert? Om welke -ongetwijfeld zeer gewichtige- reden geeft U geen opdracht om in die regio mensen preventief te fouilleren?

Alvast mijn dank voor het beantwoorden van bovenstaande vragen.

Voor de goede orde meld ik nog even dat dit stukje is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com alwaar ook het antwoord zal worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

29 april 2008

Beste WS,

Inmiddels is het ruim twee maanden geleden dat wij elkaar voor het laatst spraken.
Je zou toen de dinsdag erop (eind februari) spreken met MvB over mijn situatie (en wellicht die van andere SP-raadsleden die om compensatie hebben gevraagd) en mij berichten over de uitkomst.

Wellicht is jou die toezegging ontglipt dus vandaar deze herinnering.

Het komt misschien wat flauw over maar via jou wil ik de SP herinneren aan het principe dat elk individu gelijk behandeld dient te worden? Als bijvoorbeeld een kamerlid een pak kan declareren waarom een raadslid dan geen oppas?

Inmiddels verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

TW
voormalig deelraadslid

P.s. Een copie werd verstuurd aan L.I.
Bovendien werd dit bericht (met weggelaten namen) geplaatst op:

http://vragen.blogspot.com