Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 februari 2009

Elektronisch Patiëntendossier

Geachte dames, heren,

Graag zou ik van elk inidividueel persoon die Uw partij vertegenwoordigt in de Tweede Kamer
(dus inclusief eventuele ministers en staatssecretarissen) antwoord hebben op de volgende eenvoudige vraag:

Bent U VOOR danwel TEGEN het principe van/de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)?

Gelieve UITSLUITEND met "voor" of "tegen" te antwoorden.

Kamerleden, ministers en staatssecretarissen die NIET binnen twee maanden na vandaag (20 januari 2009) reageren geven
daarmee te kennen TEGEN het EPD te zijn.

Dit onderzoek is een reaktie op de conclusie van minister Klink dat 330.000 mensen bezwaar hebben aangetekend tegen het opnemen
van hun medische gegevens in het EPD. Volgens de minister zijn er DUS maar 330.000 mensen tegen en ruim 15 miljoen voor.

Ik wil U allen dan ook met klem verzoeken op dit korte onderzoek te reageren om zodoende de burger
duidelijk inzicht te verschaffen in de standpunten van de diverse politici en partijen.

Aanvaard alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Dit onderzoek, reakties erop en de latere uitslag kunt U nog eens rustig nalezen op:
http://vragen.blogspot.com/2009/02/elektronisch-patientendossier.html

Hoogachtend,

TW

18 februari 2009

Antwoord op: Verzekering IV

Gisteren kreeg ik al antwoord (met excuses!) op de vragen die ik stelde aan mijn verzekerings-tussenpersoon:

Polisnummer : PP00000747   Geachte heer Weijnschenk,  Inzake bovengenoemde verzekering en refererend aan uw e-mailbericht dd. 16 februari jl. delen wij u mede dat de incasso van de jaarpremie en de opmaak van de pakketpolis met maandbetaling helaas langs elkaar heen gegaan zijn.  De pakketpolis met maandbetaling zal door de afdeling volmacht opgemaakt worden en binnen twee dagen aan u worden ingezonden.  Voor het ontstane ongemak bieden wij u onze excuses aan.  

Met vriendelijke groet,  
De Groot Adviesgroep 
Mevrouw Renée Peer  
T: 0299 - 373109 F: 0299 - 373161 
E: info@degrootadviesgroep.nl 

Blijkbaar werken daar verschillende mensen die verschillende taken hebben, want:
Geachte heer Weijnschenk,  Naar aanleiding van uw laatste email van 16 februari terzake de afwikkeling van de brandschade berichten wij u als volgt.   Terzake uw vraag inzake de schoonmaak- en opslagkosten zijn wij in de veronderstelling deze reeds beantwoord te hebben tijdens onze diverse telefoongesprekken.  Wij verwijzen u naar de in uw bezit zijnde polis met polisvoorwaarden WP0601 en wijzen op het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden.    In artikel 2.2.1 staat vermeld dat de opruimingskosten (schoonmaak & recondioneringskosten) verzekerd zijn. In artikel 2.2.5 staat vermeld dat de kosten van opslag en vervoer verzekerd zijn.   Verzekeraars hebben ook een bedrag van EUR 5.529,69 betaald aan Belfor, zijnde de kosten van opruiming, vervoer, opslag. schoonmaak en recondionering (conform bijgaande factuur). Tevens ontvangt u ter kennisname bijgaande factuur van Stichting Salvage (artikel 2.1.3).   Voor wat betreft de in rekening gebrachte kosten van Belfor heeft u ook bijgaande overeenkomst en acte van cessie getekend. Deze overeenkomst heeft u getekend omdat als mocht blijken dat er geen polisdekking en schadevergoeding zou volgen, de kosten van Belfor voor uw rekening zouden komen. Omdat de polis dekking verleende hebben verzekeraars deze kosten betaald en zijn deze kosten niet voor uw rekening gekomen.   Verder stelt u geen specificatie ontvangen te hebben, ondanks diverse verzoeken. Voor zover wij kunnen nagaan hebben wij u van iedere betaling schriftelijk geïnformeerd en heeft u ons ook nimmer om het expertiserapport verzocht. 
Bijgaand ontvangt u alsnog het definitieve expertiserapport.   
Met vriendelijke groet, 

De Groot Adviesgroep 
Ramon Perridon  
T: 0299 - 373109 F: 0299 - 373161 
E: info@degrootadviesgroep.nl

Dan blijft natuurlijk de vraag waarom ik uiteindelijk ruim 5.500 euro minder heb ontvangen dan het verzekerde bedrag. Toeval? Toch maar weer even vragen...

16 februari 2009

Verzekering IV

Beste mensen,

Op 4 januari alsook op 8 januari, 2 februari én 9 februari stelde ik jullie een vraag die vermoedelijk te ingewikkeld is om te kunnen beantwoorden. Het is dat of mijn vraag wordt moedwillig genegeerd. Dat laatste kan ik mij nauwelijks voorstellen, zeker niet na de jarenlange goede verstandhouding die er tussen ons heerst.

In het kader daarvan ben ik bereid De Groot Assuradeuren/Tine Zwaan Assurantiën 48 uur de tijd te geven om met een afdoende antwoord te komen op de nu voor de vijfde maal gestelde vraag:"Waar staat in de verzekeringspolis dat de verzekerde zelf opdraait voor de kosten van schoonmaak en opslag van uit een woningbrand geredde inboedel?"

Kunnen jullie dat niet aantonen dan gelieve alsnog over te gaan tot de uitbetaling van de 5.500 euro die dat schijnbaar (ondanks meerdere verzoeken aan jullie nog immer geen specificatie ontvangen) gekost heeft en is ingehouden op het in totaal aan mij uitgekeerde.

Ook moet mij nog even van het hart dat ik bijna de volle tijd dat het de verzekering kostte om tot uitkeren over te gaan (ruim acht maanden!) zelf het contact heb moeten onderhouden met de schade-expert en het reconditioneringsbedrijf. En dat terwijl ik door het verlies van een groot deel van m'n inboedel en het bijzonder slecht meewerkende woningbedrijf (individuen daargelaten) al meer dan genoeg sores aan mijn hoofd had.

Verkeerde ik dan al die jaren ten onrechte in de veronderstelling dat dat nu juist de zaken zijn die onderdeel vormen van het takenpakket van een tussenpersoon?

Jammer ook dat ik eerder had afgesproken met jullie medewerkster dat ik de premie voor 2009 in termijnen zou betalen en daartoe ook een machtigingsformulier had ingevuld maar dat jullie desondanks tot tweemaal aan toe het volledige bedrag hebben afgeschreven van mijn bankrekening. Ook ditmaal heb ik dit bedrag uiteraard laten storneren. Mochten jullie dit toch andermaal zonder mijn uitdrukkelijke toestemming laten afboeken van mijn rekening dan rest mij niets anders dan het nemen van juridische stappen.

Mochten jullie er andermaal voor kiezen geen antwoord te geven op mijn vragen dan kunnen jullie dit beschouwen als mijn afscheidsbrief.

Onder dankzegging voor die keren dat het wél goed ging maar het nooit ging om bedragen van meer dan enkele tientjes. 

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Mocht ik onverhoopt eerdaags geen klant meer van jullie zijn dan zal ik toch blijven aandringen op de volledige beantwoording van mijn vragen die ook ditmaal zijn gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Kinderrechten

Geachte heer Horseling,

Vermoedelijk bent U niet op de hoogte van de inhoud van het internationale verdrag betreffende de rechten van het kind.

Om die reden wil ik U wijzen op één der basisprincipes van dit -ook door Nederland erkende- verdrag:

"Belang van het kind. Bij alle beslissingen die door de overheid, instanties en volwassenen worden genomen, behoort het belang van het kind de eerste overweging te zijn."

De vraag aan U is nu of het in het belang van de kinderen is dat zij nog zitten opgesloten terwijl de volwassen man die de eigenlijke dreigbrief stuurde is heengezonden zonder juridische gevolgen te hoeven aanvaarden voor zijn zeer onbezonnen aktie.

Van tieners kan worden verwacht dat zij kattekwaad uithalen maar van volwassenen niet.

Het kan natuurlijk zijn dat U zich gestuurd voelt door de publieke opinie die eist dat de twee kwajongens worden berecht volgens het volwassenen-recht maar ik denk dat indien U bij uzelf te rade gaat en het gezond verstand laat prevaleren ook U de daad van Melvin en Iljitsj aanziet voor wat het daadwerkelijk was: een slechte kwajongensstreek.

Mocht U willen voorkomen dat Nederland op de zwarte lijst van Unicef komt van landen die doelbewust de rechten van het kind schenden dan weet U nu wat U te doen staat.

Vertrouwend op Uw wijsheid,

TW

P.s. Deze vraag en het antwoord daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Email

Got an email saying I didn't get the part I aditioned for

14 februari 2009

Audition

Had an audition today and got a rose from a lady at the trainstation.

9 februari 2009

Verzekering IV

Narekenen van ontvangen voorschotten en andere bedragen leverde een kleine discrepantie op. Namelijk eentje van 5.500 euro. Vandaar een e-mail aan de verzekering:

Beste Ramon,

Mijn welgemeende excuses voor de harde woorden onlangs. Het is geenszins mijn bedoeling geweest naar jou als persoon uit te vallen. Het was gewoon dat op het moment dat ik wéér hoorde dat het nu toch echt allemaal in orde was en het wéér niet zo bleek te zijn omdat er wéér "iets" mis was gegaan, ik even geen zin had om aardig te zijn.

Zie bijvoorbeeld ook een UWV-helpdeskmedewerkster: zij persoonlijk kan er niets aan doen wanneer er iets mis gaan met de uitkering van een klant maar van diezelfde klant krijgt zij wél de wind van voren. Ik vrees dat ik jou ook een beetje zo behandeld heb. Waarvoor nogmaals mijn excuses.

Het was wel frappant dat toen ik je aan de lijn had, het toegezegde bedrag een uur later via een spoedbetaling op mijn rekening stond. Heb jij dat geregeld? Ontzettend bedankt!

Toch blijft er nog een voor mij prangende vraag open staan:
De firma Belfor heeft ism Recontec een aantal van mijn geredde spullen schoongemaakt en tijdelijk opgeslagen. De betreffende spullen had ik niet aan jullie opgegeven als zijnde verloren in de brand.

Later bleek dat er een prijskaartje hing aan de schoonmaak en opslag. Op zich logisch natuurlijk maar wat ik nog steeds niet begrijp is waarom dit bedrag (exact 5.500 euro, waarvan nog steeds gaarne een kopie van de specificatie) is ingehouden van het totaalbedrag dat door REAAL via jullie aan mij is overgemaakt. In de polis vind ik namelijk helemaal niets dat er op wijst dat de verzekerde opdraait voor de kosten van schoonmaak en opslag van geredde spullen.

Ik ging er vanuit dat ik verzekerd ben voor "alle uit brand voorkomende schade aan de inboedel". Of ben ik wellicht abuis?

In dat geval zal ik de overstap maken naar een verzekeraar die wél de volledige kosten dekt.

Alvast bedankt voor jouw antwoord.

Met vriendelijke groet,

TW

2 februari 2009

Antwoord op: KPN III, deel 2

De KPN had zonder mijn toestemming noch medeweten mijn gegevens doorgegeven aan het NIPO zodat die organisatie een onderzoek kon doen naar klachtenafhandeling door de KPN-medewerkers. Dit gegeven is in strijd met de bepaling dat de KPN nooit gegevens van klanten aan derden verstrekt en ik deed daar dan ook mijn beklag over. Het duurde even maar hier is het oficiële antwoord:

Geachte heer W.

Door U is bezwar gemaakt tegen een NIPO onderzoek dat in opdracht van KPN is uitgevoerd. U beroept zich daarbij op de geldende privacywetgeving.

In uw geval zijn doro KPN uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Op basis van deze regel heeft KPN het NIPO verzocht u uit te nodigen voor het invullen van een enquete. KPN vindt het van belang dat de ervaringen van een klant met de dienstverlening van KPN door een onafhankelijke partij worden onderzocht. KPN gaat uiterst zorgvuldig om met de uitkomsten van dit onderzoek.

Indien KPN uw gegevens voor andere doeleinden aanwendt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met u, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden en/of verstrekking van uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden, bestaat voro u de mogelijkheid heir bezwaar tegen te maken.

De wijze waarop u bezwaar kunt maken staat in de folder "Hoe gaat KPN om met uw persoonsgegevens".

Op onze internetsite www.kpn.com kunt u onder het trefwoord 'persoonsgegevens' de folder:'Hoe gaat KPN om met uw persoonsgegevens' downloaden. U kunt de folder ook afhalen bij Primafoon of bestellen via onze Klantenservice 0900-0244 (E 0,10/minuut).

Met vriendelijke groet,

J.L.W. van Unnik

KPN Contact Klantreacties

Antwoord op: Postbank II, deel 3

Kreeg eindelijk een écht antwoord van de Postbank op de vraag waarom klanten moeten betalen voor het storten van gespaard muntgeld op de eigen rekening en waarom het gratis is om muntgeld te laten storten op de spaarrekening om het vervolgens over te schrijven naar de betaalrekening. Dat laatste lijkt mij duurder en omslachtiger:

Geachte heer W,

In uw e-mail van 17 januari 2009 geeft u aan dat het lang heeft geduurd voor u antwoord heeft ontvangen op een eerdere vraag en dat dit antwoord bovendien niet correct was. Hiervoor bieden wij u onze verontschuldigingen aan. Tevens geeft u aan dat u nog geen antwoord heeft gekregen op uw vraag betreffende het storten van muntgeld op een spaarrekening dat u vervolgens doorboekt naar de Girorekening. Ook vraagt u waarom er geen stortingsautomaten in bestaande vestigingen worden geplaatst. Graag geven wij u onze reactie.

Door de stijging van onder andere administratie- en verwerkingskosten is het produkt 'Pasmunt' (het inwisselen of storten van muntgeld) niet meer kostendekkend gebleken. Daarom is er besloten om met ingang van 1 oktober 2004 ook voor particulieren hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten zijn neit verschuldigd indien metn het bedrag gebruikt voor storting op een eigen spaarrekening. Hoewel wij ons realiseren dat het mogelijk is om het bedrag de volgende dag weer af te schrijven, is er niet voor gekozen om hieraan de voorwaarde te verbinden dat eht bedrag een bepaalde tijd op de spaarrekening moet blijven staan.

Het ligt in de bedoeling om de stortingsautomaten in meerdere vestigingen te plaatsen. Dit gebeurt echter geleidelijk. Wij kunnen niet aangeven wanneer en in welke vestiging deze wordn geplaatst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

A.A.M. Arts
Klantenservice

Verzekering III

Beste Tine,

Afgelopen donderdag belde Ramon mij met de heuglijke mededeling dat het nu allemaal rond was en ik vrijdag eindelijk de uitbetaling van de inboedel-verzekering zou ontvangen."Morgen staat het op je rekening. 100 Procent zeker! Ik regel een spoedbetaling."

Nu had Ramon vanaf wel vaker gezegd dat ik "binnenkort" m'n geld zou hebben dus ook deze keer was ik niet erg verbaasd te ontdekken dat het geld nog niet op m'n rekening staat. Ongetwijfeld is daar wederom een goede reden voor te verzinnen.

Maar eerlijk gezegd heb ik meer dan genoeg excuses en smoesjes gehoord. Zowel van Ramon
("Ik had het dossier in oktober al afgesloten omdat ik dacht dat alles rond was".)
alsook van de schade-expert die meerdere malen had toegezegd alles te hebben opgestuurd alleen maar om mij en Ramon te laten ontdekken dat hij meerdere malen gewoon glashard gelogen had.

Het is al niet leuk om veel van je (soms dierbare) spullen kwijt te raken in een brand die ook nog eens de schuld bleek van Woningbouwvereniging Ymere die onderhoud aan de woning dusdanig had verslonst dat er een brandgevaarlijke situatie was ontstaan.

Ook niet leuk is dat ik mede hierdoor geld heb moeten lenen van mijn moeder
aan wie ik het geleende geld nu niet kan terugbetalen omdat jullie nog niet het geld hebben overgemaakt waar ik recht op heb. Navraag bij Ramon zojuist leerde dat hij donderdag de boekhouding had verzocht het bedrag met spoed aan mij over te maken maar blijkbaar is er wederom "per ongeluk" iets misgegaan.

Bovendien komt nu wellicht het bezoekrecht van mijn dochters in gevaar omdat ik hun moeder niet heb kunnen betalen.

Nu weet ik wel dat dat jullie allemaal worst zal wezen maar wil ik jullie er toch op wijzen dat ik inmiddels actief op zoek ben naar een verzekerings-tussenpersoon die wél weet hoe het hoort want wat mij betreft is er in de loop van dit dossier veel te vaak "iets misgegaan".

Dan wil ik jou andermaal iets voorrekenen.
Ik ontving in totaal een voorschot van 5576 euro.
Ramon wilde niet meer dan 6500 laten bijbetalen maar toen ik vertelde
dat ik een onderzoek had laten starten kon dat bedrag opeens worden verhoogd naar 7500.

Ook dan zit ik nog niet aan het totale schadebedrag.
Uit vragen van mij blijkt dat het opslaan en schoonmaken van een kleine 1000 euro aan spullen door Belfor 5500 euro gekost heeft.

De betreffende spullen heb ik niet -herhaal: NIET- opgegeven als zijnde verloren geraakt door brandschade. Toch vindt Ramon dat het bedrag van 5500 euro dient te worden afgetrokken van het totaal aan mij uit te keren schade-bedrag.

Nu wil ik een paar dingen van jou weten (en alsjeblieft niet weer deze vraag simpelweg negeren zoals je eerder deed):
-Waar in de Polis staat dat de verzekerde moet opdraaien voor de kosten van schoonmaak en onderhoud van geredde spullen?
-Wat zijn de naam en telefoonnummer van de contactpersoon bij REAAL zodat ik zelf kan navragen hoe het precies zit?
(Het zou overigens voor mij én voor jullie erg vervelend zijn als ik via m'n advocaat inzage moet eisen in het dossier);
-Hoe komt men aan het precieze bedrag van 5500 euro? (Graag een uitgebreide specificatie);
-Laten jullie altijd klanten meer dan acht maanden wachten op het geld dat hen toekomt of is voor mij een uitzondering gemaakt?
-Met een medewerkster van jullie was overeengekomen dat ik de premie voor 2009 niet zou betalen voor de uitbetaling aan mij binnen was en dat ik dan onmiddellijk de premie in termijnen zou aflossen. Groot was dan ook mijn verbazing toen bleek dat vanmorgen het totale premiebedrag van mijn rekening was afgeschreven. Uiteraard heb ik direct opdracht tot stornering gegeven.
Wat ging er hier nu mis?

Het spijt mij oprecht dat zo'n akkefietje onze goede relatie moet verstoren
maar mij wordt helaas geen andere keus geboden dan te handelen zoals ik nu doe.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Ook dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com