Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

26 december 2009

Antwoord op: WOB

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Overheid.nl heeft vooral een wegwijzerfunctie binnen de overheid en kan inhoudelijke vragen over wetgeving, diensten en beleid e.d. niet beantwoorden. Informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het dossier http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/openbaarheid">Openbaarheid:


Eventuele vragen kunt u het beste rechtstreeks aan dit ministerie stellen.

Met vriendelijke groet,

Agnes de Wit
Overheid.nl.
De beste ingang naar de overheid op internet.
------------
Beste mevrouw de Wit,

Hartelijk dank voor Uw nietszeggende antwoord.
Ik had gehoopt op meer kennis van zaken van Uw kant.

Vandaar dat ik Uw dienst aanschreef en niet het ministerie rechtstreeks benaderde. Dat is namelijk sinds enige tijd niet meer mogelijk.

Vanwege de "serviceverbetering" (een eufemisme voor "ontmoedigingsbeleid", zoals U ongetwijfeld weet) is het namelijk onmogelijk welk ministerie dan ook rechtstreeks te benaderen.

De mensen achter "Postbus 51" vangen de vragen op, wachten minimaal enkele dagen en laten dan weten dat zij de betreffende vraag niet kunnen beantwoorden.

Eerst dan zal de vraag worden doorgestuurd naar iemand die er eventueel meer over kan vertellen en pas als laatste "redmiddel" wordt de vraag uiteindelijk doorgestuurd naar het ministerie aan wie de vraag in eerste instantie gericht was.

Nu weet ik wel dat het niet de bedoeling is dat burgers kritische vragen stellen aan overheidsdienaren maar het bericht dat uitsluitend de regering van Zimbabwe slechter scoort dan Nederland op het punt van openheid zal zelfs U moeten verontrusten.

In de hoop dat hiermee Uw kennis van de werking van het eigen overheidsapparaat is vergroot, teken ik.

Met vriendelijke groet,

TW

18 december 2009

WOB

Dat is schrikken: Nederland heeft naast Zimbabwe de minst toegankelijke overheid ter wereld!

Geachte dames, heren,

Wellicht bent U ook geschrokken van het bericht dat via Sargasso.nl werd verspreid waarin aangegeven wordt dat Nederland uitsluitend het ondemocratische Zimbabwe voor zich moet dulden in het rijtje van landen waar de overheid het minst toegankelijk is.

Met name de procedures rond de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijken bijzonder omslachtig en tijdrovend.

Burgers zouden zomaar kunnen gaan denken dat de Nederlandse overheid iets te verbergen heeft.

Om die indruk weg te nemen en de woorden "Wij streven naar transparantie" kracht bij te zetten zou U kunnen overwegen alle overheidsstukken per direct openbaar te maken. Uiteraard kan het -om politieke redenen- nuttig zin om bepaalde informatie nog even achter de hand te houden maar in verreweg de meeste gevallen dat burgers een beroep doen op de WOB blijkt die geheimhouding achteraf onterecht.

Mijn vraag aan U: wat doet U concreet om de Nederlandse burger vaker en eenvoudiger inzage te geven in wat U als overheid nu eigenlijk doet?

Mijn lezers en ik danken U alvast voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,
TW
http://vragen.blogspot.com

16 december 2009

Antwoord op: Vingerafdrukken

Het ministerie van BKR antwoordde op mijn vraag over vingerafdrukken het volgende:

Geachte heer W,


In uw e-mail van 9 december vraagt u de privégegevens van uw zoon uit de databanken van de overheid te verwijderen. Uw verzoek komt voort u het feit dat uw zoon bij de aanvraag van een identiteitskaart vingerafdrukken moest laten opnemen. Volgens u is de opslag van vingerafdrukken strijdig met een uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) van december 2008.


U doelt op de uitspraak van het EHRM in de zaak Marper - UK. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met de herinrichting van de reisdocumentenadministratie - deze wet creëert de juridische basis in de Paspoortwet voor de opslag van vingerafdrukken - is genoemde uitspraak aan de orde gekomen. Ik verwijs u dan ook naar de Kamerstukken met betrekking tot dit wetsvoorstel (Kamerstukken 2008-2009, 31 324 (R 1844)) en in het bijzonder naar de brief van 24 december 2008 aan de Kamer. Het Kabinet is van opvatting dat de uitspraak in Marper - UK geen consequenties heeft voor de opslag van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie. Van het verwijderen van de vingerafdrukken van uw zoon uit de reisdocumentenadministratie, die conform de Paspoortwet daarin rechtmatig zijn opgenomen en worden bewaard, kan daarom geen sprake zijn.


In de genoemde Kamerstukken wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik van de opgenomen en in de reisdocumentenadministratie opgeslagen vingerafdrukken. Primair worden de opgeslagen vingerafdrukken, zoals uit de stukken blijkt, gebruikt bij het aanvragen en uitgeven van de reisdocumenten. Uw stelling dat de overheid ooit zou hebben verklaard dat er niets gebeurd met de opgeslagen vingerafdrukken, is dan naar de mening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onjuist.


Met betrekking tot uw opmerking dat uw zoon voor het laten opnemen van zijn vingerafdrukken gelokt zou zijn door middel van een zogenaamd "gratis" nieuwe ID-pas, wordt u op het volgende gewezen. Iedere jongere die 14 jaar wordt, krijgt van de gemeente een aantal weken voor zijn verjaardag een brief waarin hij of zij wordt geïnformeerd dat (eenmalig) gratis een Nederlandse identiteitskaart kan worden aangevraagd. De gratis identiteitskaart voor 14-jarigen is op 1 januari 2006 ingevoerd. Iedereen moet zich vanaf 14 jaar kunnen identificeren. Met de eenmalige kosteloze verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart aan 14-jarigen wordt beoogd deze categorie personen, die nog niet in aanmerking komen voor een rijbewijs en ook niet altijd in het bezit zijn van een paspoort, op een eenvoudige en goedkope wijze te voorzien van een document, waarmee zij zich kunnen identificeren. Met het opnemen van vingerafdrukken heeft de gratis identiteitskaart dan ook niets van doen. Overigens wordt de gratis identiteitskaart met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft. In verband daarmee schrijven veel gemeenten 14-jarigen die hun gratis identiteitskaart nog niet hebben aangevraagd een brief waarin hij of zij er op wordt gewezen dat dit nog tot uiterlijk 31 december 2009 mogelijk is.


Met vriendelijke groet,


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het programma reisdocumenten


Uiteraard heb ik de heer of mevrouw Ministerie hartelijk bedankt en vroeg ik meteen even waar de vingerafdrukken-registratie secundair voor wordt gebruikt...


Geachte heer of mevrouw Ministerie,


Buiten het feit aangeven dat ik van een woordvoerder van de overheid had verwacht dat die op school geleerd zou hebben een brief te ondertekenen met zijn of haar naam, aangevuld met contactgegevens, wil ik U hartelijk danken voor Uw uitgebreide antwoord op mijn vragen.


Uw antwoord heeft echter een nieuwe vraag opgeroepen. U verwijst naar Kamerstukken die aangeven dat het arrest Marper-UK geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de beslissing van de Nederlandse overheid om persoonsgegevens op te slaan in een centrale database. Als ik U goed begrijp is dat vooral omdat de overheid toezegt de betreffende data primair te gebruiken voor de uitgifte van ID-bewijzen. Dat roept de vraag op: waar worden voornoemde gegevens secundair voor gebruikt, nu of in de toekomst? Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord.


Mede om U te tonen hoe een brief afgesloten dient te worden, teken ik.


Met vriendelijke groet,


TW

Straat

Postcode, plaats

Telefoonnummer

8 december 2009

Vingerafdrukken

Beste mensen achter "Postbus 51",

Laat Ik U de moeite besparen van het mij sturen van de mededeling "Wij beschikken niet over de nodige informatie om Uw vragen te kunnen beantwoorden en hebben daarom Uw e-mail doorgestuurd aan het Ministerie van BZK" en U verzoeken dit bericht direct door te sturen...

Met vriendelijke groet,

TW


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. Mw. Drs. A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Geachte mevrouw Bijleveld,

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in december 2008 dat de Britse overheid inbreuk pleegde op het recht op respect voor het privé-leven (Artikel 8, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) door de opslag van DNA-materiaal en vingerafdrukken van burgers.

Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse regering zich het recht voorbehoud voornoemd verdrag naast zich neer te leggen door tegen de afspraken in een centrale opslag voor vingerafdrukken (en later ongetwijfeld ook DNA-monsters) te realiseren.

Onlangs moest mijn zoon (die U gelokt heeft door zogenaamd "gratis" een nieuwe ID-pas aan te bieden) zijn vingerafdrukken af laten nemen. Mijn formeel protest kon rekenenen op sympathie van de betrokken beambte maar meer niet.

Nu stel ik voor dat U ofwel de privé-gegevens van mijn zoon wist uit de databanken van de (al dan niet centrale) overheid danwel een aanklacht wegens schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens tegemoet wilt zien.

Al eerder verklaarde de overheid dat de vingerafdrukken alleen maar opgeslagen zullen worden en dat er verder niets mee gebeurt. Nu denk ik persoonlijk dat dat bezijden de waarheid is maar mocht die uitspraak op waarheid berusten dan wilt U wellicht de vraag beantwoorden:"Zijn er daadwerkelijk honderden miljoenen euro's besteed aan een data-opslag systeem waar verder niets mee gebeurt?"

Voor de goede orde meldt ik U dat dit schrijven is gepubliceerd op: http://vragen.blogspot.com

In afwachting van Uw antwoord.

Hoogachtend,

TW

2 december 2009

Antwoord op: Mexicaanse Griep

Vandaag ontving ik het antwoord op mijn vraag van 23 november waarom wij én samenscholingen moeten vermijden én moeten samenscholen. Het blijft verwarrend...

Geachte heer W,

U richt uw email aan minister Klink. De minister kan helaas niet zelf reageren op alle berichten. De directie Voorlichting en Communicatie is verantwoordelijk voor de voorlichting over het beleid. Daarom beantwoord ik uw mail.

U vindt dat tegenstrijdige berichten vanuit VWS over de Nieuwe Influenza leiden tot onzekerheid onder de burgers. Zoals het advies om samenscholingen te vermijden dat achterhaalt wordt door de vaccinatie van kinderen en huisgenoten op locaties te houden waar veel mensen bijeenkomen. Op deze manier bent u van mening dat de kans op besmetting met de Nieuwe Influenza virus enorm toeneemt.

Vanaf het begin van de virus heeft VWS nooit grootschalige bijeenkomsten of evenementen verboden. Er is alleen geadviseerd dat de organisatoren hiervan maatregelen nemen om mogelijke besmetting tegen te gaan. Daar het verloop van het griepvirus de hele tijd mild is geweest, is er ook nooit de noodzaak geweest om het advies aan te scherpen.

Dat geldt ook voor de grote bijeenkomsten die de GGD organiseert voor de vaccinaties van de kinderen en huisgenoten van baby's tot 6 maanden.

Met vriendelijke groet,
Francien Korteweg
Ministerie van VWS
Publieksvoorlichting

1 december 2009

Vervolg op: Stadgenoot

Geachte heer de Bilde, mijnheer Kilian,

Op 10 November jongstleden is mij telefonisch (door de heer Kilian?) toegezegd dat mijn moeder "binnen één maar hooguit binnen twee weken" zowel een excuusbrief zou ontvangen alsmede een nieuwe factuur inzake de servicekosten. Wij zijn ervanuit gegaan dat die nieuwe berekening geldt voor alle bewoners van het P.W. Janssenhofje.

Nu is het zo dat Stadgenoot niet bepaald bekend staat om het zich houden aan gemaakte afspraken maar toch moet ik U dringend verzoeken te doen wat U heeft toegezegd.

Belofte maakt schuld.

Voor de laatste keer neem ik aan dat deze ommissie op een misverstand berust.
Het zou toch erg jammer zijn als Stadgenoot als beleid hanteert dat bewoners dienen
te worden geschoffeerd, vindt U ook niet?

Zojuist heb ik via de helpdesk de heer Kilian (die na 8 minuten wachten "opeens" in bespreking was) verzocht mij vandaag te bellen.

Doet hij dat niet, dan zijn de consequenties voor Stadgenoot.

Met vriendelijke groet,

TW
Sociaal Raadsman

Update: De heer Schoonderbeek van Stadgenoot belde een paar uur nadat ik deze mail had verzonden om te zeggen dat hij er "toevallig" net mee bezig was en bezwoer mij dat de brief donderdag aanstaande bij mijn moeder binnen zal zijn.