Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 december 2009

Antwoord op: Vingerafdrukken

Het ministerie van BKR antwoordde op mijn vraag over vingerafdrukken het volgende:

Geachte heer W,


In uw e-mail van 9 december vraagt u de privégegevens van uw zoon uit de databanken van de overheid te verwijderen. Uw verzoek komt voort u het feit dat uw zoon bij de aanvraag van een identiteitskaart vingerafdrukken moest laten opnemen. Volgens u is de opslag van vingerafdrukken strijdig met een uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) van december 2008.


U doelt op de uitspraak van het EHRM in de zaak Marper - UK. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met de herinrichting van de reisdocumentenadministratie - deze wet creëert de juridische basis in de Paspoortwet voor de opslag van vingerafdrukken - is genoemde uitspraak aan de orde gekomen. Ik verwijs u dan ook naar de Kamerstukken met betrekking tot dit wetsvoorstel (Kamerstukken 2008-2009, 31 324 (R 1844)) en in het bijzonder naar de brief van 24 december 2008 aan de Kamer. Het Kabinet is van opvatting dat de uitspraak in Marper - UK geen consequenties heeft voor de opslag van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie. Van het verwijderen van de vingerafdrukken van uw zoon uit de reisdocumentenadministratie, die conform de Paspoortwet daarin rechtmatig zijn opgenomen en worden bewaard, kan daarom geen sprake zijn.


In de genoemde Kamerstukken wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik van de opgenomen en in de reisdocumentenadministratie opgeslagen vingerafdrukken. Primair worden de opgeslagen vingerafdrukken, zoals uit de stukken blijkt, gebruikt bij het aanvragen en uitgeven van de reisdocumenten. Uw stelling dat de overheid ooit zou hebben verklaard dat er niets gebeurd met de opgeslagen vingerafdrukken, is dan naar de mening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onjuist.


Met betrekking tot uw opmerking dat uw zoon voor het laten opnemen van zijn vingerafdrukken gelokt zou zijn door middel van een zogenaamd "gratis" nieuwe ID-pas, wordt u op het volgende gewezen. Iedere jongere die 14 jaar wordt, krijgt van de gemeente een aantal weken voor zijn verjaardag een brief waarin hij of zij wordt geïnformeerd dat (eenmalig) gratis een Nederlandse identiteitskaart kan worden aangevraagd. De gratis identiteitskaart voor 14-jarigen is op 1 januari 2006 ingevoerd. Iedereen moet zich vanaf 14 jaar kunnen identificeren. Met de eenmalige kosteloze verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart aan 14-jarigen wordt beoogd deze categorie personen, die nog niet in aanmerking komen voor een rijbewijs en ook niet altijd in het bezit zijn van een paspoort, op een eenvoudige en goedkope wijze te voorzien van een document, waarmee zij zich kunnen identificeren. Met het opnemen van vingerafdrukken heeft de gratis identiteitskaart dan ook niets van doen. Overigens wordt de gratis identiteitskaart met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft. In verband daarmee schrijven veel gemeenten 14-jarigen die hun gratis identiteitskaart nog niet hebben aangevraagd een brief waarin hij of zij er op wordt gewezen dat dit nog tot uiterlijk 31 december 2009 mogelijk is.


Met vriendelijke groet,


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het programma reisdocumenten


Uiteraard heb ik de heer of mevrouw Ministerie hartelijk bedankt en vroeg ik meteen even waar de vingerafdrukken-registratie secundair voor wordt gebruikt...


Geachte heer of mevrouw Ministerie,


Buiten het feit aangeven dat ik van een woordvoerder van de overheid had verwacht dat die op school geleerd zou hebben een brief te ondertekenen met zijn of haar naam, aangevuld met contactgegevens, wil ik U hartelijk danken voor Uw uitgebreide antwoord op mijn vragen.


Uw antwoord heeft echter een nieuwe vraag opgeroepen. U verwijst naar Kamerstukken die aangeven dat het arrest Marper-UK geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de beslissing van de Nederlandse overheid om persoonsgegevens op te slaan in een centrale database. Als ik U goed begrijp is dat vooral omdat de overheid toezegt de betreffende data primair te gebruiken voor de uitgifte van ID-bewijzen. Dat roept de vraag op: waar worden voornoemde gegevens secundair voor gebruikt, nu of in de toekomst? Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord.


Mede om U te tonen hoe een brief afgesloten dient te worden, teken ik.


Met vriendelijke groet,


TW

Straat

Postcode, plaats

Telefoonnummer

Geen opmerkingen: