Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

31 december 2004

18+ spelletjes

De beheerders van Spele.nl, mooiegames.nl en laatmijspelen.nl vinden het nodig om ook spellen die absoluut niet geschikt zijn voor kinderen eenvoudig toegankelijk te houden op hun, vooral door kinderen bezochte, websites.

Tijd om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen:

Beste mensen,

Als ouder maak ik mij een beetje zorgen om het ogenschijnlijk ontbreken van elk gevoel voor verantwoordelijkheid bij beheerders van een aantal spelletjes-sites,
waar ondermeer U vertegenwoordigers van bent.

Ongetwijfeld mis ik de dieper liggende educatieve waarde die gelegen is in spelletjes die als naam dragen "Meisje neuken", "Sla de Kerstman",
"Terrorisme oorlog" en "Drugsdealer".

Desalnietemin verzoek ik U om ofwel aparte games-sites te beginnen voor een 18-plus publiek, danwel te komen met een beter systeem om de toegang voor kinderen tot bedoelde spelletjes onmogelijk te maken: het "op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker" invullen van het geboortejaar acht ik een maatregel die een dikke onvoldoende scoort.

Bij voorbaat dank ik U voor de medewerking.

Uiteraard staat het U geheel vrij zich niets aan te trekken van mensen die vinden dat wij allemaal verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen gedrag en door te gaan met het uitvoeren van praktijken waarvan U weet dat die de maatschappij (in ieder geval op de lange termijn) schade berokkenen.

Voor diegenen onder U die problemen hebben met het doorgronden van bovenstaand taalgebruik:

Haal alsjeblieft de sex- en geweldspelletjes van jullie spelletjes-sites!

Alvast bedankt.

Voor de goede orde laat ik U weten dat bovenstaand verzoek
én (het uitblijven van?) Uw reaktie daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com


Een vredig 2005 toegewenscht.

TW

29 december 2004

Verhagen

Geachte heer Verhagen,

Helaas lijkt het via Uw persoonlijke website http:\\www.maximeverhagen.nl niet mogelijk voor mensen om zich persoonlijk tot U te richten. Via de knop "contact" kan men zich slechts abonneren op een nieuwsbrief en over het zogenaamde "digitale spreekuur" doet men al helemaal geen mededelingen.
Een gemiste kans voor U, als volksvertegenwoordiger, om zich te laten kennen als iemand die naar het volk luistert.Maar dit terzijde.

Geachte heer Verhagen,

Via de media heb ik vernomen dat U weigert persoonlijk in discussie te gaan met het bestuur van
de AL-Tawheed moskee te Amsterdam. Het CDA heeft als partij een verklaring afgelegd die volgt op de uitspraken waarin U betreffende moskee aanwijst als bron van ellende.
Dit bevreemdt mij aangezien U als volksvertegenwoordiger weet dat U zult worden aangesproken op de uitspraken die u (ook als privé-persoon) doet.

Van Uw website (http://www.maximeverhagen.nl) haalde ik het volgende citaat dat aan U is toegeschreven:
‘Iemand met een dubbele nationaliteit die laat blijken op geen enkele wijze binding te hebben met onze waarden, behoort geen Nederlander te zijn. Zulke mensen horen ons land ook niet in te
komen. Daarom is het goed dat de regering aan de grens de toegang gaat weigeren van mensen die in Nederland een radicaal islamitische ideologie gaan verspreiden’.

Blijkbaar vindt U dat iedereen die weigert binding te hebben met "onze" waarden (Uw waarden zijn duidelijk niet de mijne dus ik denk niet dat U het woord "onze" moet gebruiken maar dat terzijde) het niet waard is zich Nederlander te noemen. Ik neem aan dat U hierbij ook doelt op bijvoorbeeld hier residerende Amerikanen, Noren en Engelsen die
weigeren zich de nederlandse taal eigen te maken noch Sinterklaas te vieren?
Of heeft U maar één specifieke groep op het oog, namelijk moslims?

Laat ik U er volledigheidshalve op wijzen dat wij in dit land een anti-discriminatie-wet kennen:
arikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Laat U namelijk eerder genoemde Moskee sluiten omdat men daar bijvoorbeeld zou verkondigen dat homosexuelen geen volwaardige mensen zijn,
evenmin als vrouwen dan kan ik U de adressen geven van diverse christelijke genootschappen die vanwege het verkondigen van vrijwel exact dezelfde mening dan dus ook dienen te worden aangepakt.
Of weigert U zo ver te gaan?

Aannemende dat U geen gezichtsverlies wilt lijden, reken ik op een voldoende beargumenteerd antwoord op dit schrijven. Volledigheidshalve wijs ik U er op dat bovenstaande vragen zijn gepubliceerd op het volgende web-adres: http://vragen.blogspot.com. Zo ook zal Uw eventuele antwoord daarop worden vermeld en zal er tevens melding van worden gemaakt mocht U de kans om de discussie aan te gaan laten liggen.

Hoogachtend,

TW

22 december 2004

Antwoord op: Zorgstelsel II

Soms stuur ik politici die met dezelfde dingen bezig zijn als ik een kopie van mijn bevindingen. Dat wordt op prijs gesteld.


Geachte heer W,

Hartelijk dank voor de link die ons heeft toegestuurd. Samen met Eveline
Tonkens en de beleidsmedewerkers zullen wij kijken welke punten wij mee
kunnen nemen in het politieke debat.

Namens de gehele Tweede-Kamerfractie GroenLinks willen wij u danken voor
de tijd en de moeite die u heeft genomen. Wij vinden het leuk om te
lezen dat burgers als u actief meedenken over het laten terugkeren van
de pil in het ziekenfonds. U kunt er van op aan dat GroenLinks voor de
terugkeer van de pil zal blijven strijden.

Met vriendelijke groet en dank,

Yasmien Nurmohamed
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

Steun GROENLINKS en Word lid!
www.groenlinks.nl/lid


Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------Vraag of opmerking?: Opmerking

Vraag/opmerking: Heb begrepen dat GroenLinks, in de persoon van Evelien
Tonkes, bezig is staatssecretaris Ross het vuur na aan de schenen te
leggen betreffende de terugkeer van anticonceptie in het
ziekenfondspakket.
Om in de beeldspraak te blijven:
Wellicht kan ik een blokje hout op het vuur leggen met mijn brief aan
Hans Hoogervorst en het antwoord daarop
van dr. P.F. Hasekamp, de Directeur Zorgeverzekeringen.
Beide brieven zijn te vinden via de internet-lokatie:

http://vragen.blogspot.com/2004/11/antwoord-op-zorgstelsel_29.html

Het zou zomaar kunnen dat jullie hier wat aan hebben.
Succes!

2 december 2004

Antwoord op Zalm/AIVD

Onlangs vroeg ik minister Zalm van financiën naar het hoe en waarom van een financiële injectie voor de AIVD.
Vandaag ontving ik antwoord van de woordvoerder van het Ministerie:

Geachte heer W,
U heeft aan het ministerie van Financiën een vraag gesteld over 100 miljoen euro extra voor de AIVD en waar dat geld vandaan komt. Er is nog besluit genomen over het bedrag voor de uitbreiding van de AIVD, anders dan dat is gezegd dat er extra geld moet komen. Over hoeveel geld het gaat en waar dat vandaan moet komen, wordt nog gesproken. Mocht hierover een besluit vallen, dan zullen wij dat via onze internetsite (www.minbzk.nl) bekend maken.
Hartelijke groet,
Frank van Beers
voorlichting BZK


1 december 2004

Antwoord op: Huren/Krista van Velzen

Niet zo heel lang geleden schreef ik een paar vragen op voor minister Dekker.
Daar kreeg ik ook al antwoord op. Een kopie van mijn vragenlijstje stuurde ik toen naar Krista van Velzen die namens de SP haar tanden in het huur-vraagstuk heeft gezet. Vandaag kreeg ik dit antwoord van het SP-tweedekamerlid:

Hartelijk bedankt voor uw protestmail tegen het doorgeslagen huurbeleid van minister Dekker!


Ik krijg een overweldigende hoeveelheid reacties binnen en dat sterkt mij in 't verzet tegen dit asociale voorstel van minister Dekker. Haar plan om 600.000 woningen te liberaliseren zal ertoe leiden dat de huren exorbitant zullen stijgen. Vooral de inkomens tot anderhalf keer modaal zullen het hardst getroffen worden.

Ik zal al deze reacties bundelen en ze begin volgend jaar tijdens het Kamerdebat over de huurliberalisering aanbieden aan de minister om haar te overtuigen dat ze haar plannen moet intrekken.

Het goede nieuws: De Kamer heeft nog niet ingestemd met dit liberaliseringsvoorstel!

De Kamer nam tijdens de begrotingsbehandeling van Volkshuisvesting (30 november en 1 december) al een voorschot op het debat over het nieuwe huurbeleid, dat pas begin volgend jaar zal plaatsvinden. Er werden kritische vragen gesteld, maar nog niet kritisch genoeg!

Ga dus vooral door met het protest tegen de afbraak van het Nederlandse huurbeleid! Maak de minister en Kamerleden duidelijk dat met alle maatregelen die het kabinet genomen heeft, het voor veel mensen al moeilijk genoeg is om de eindjes aan elkaar te knopen. Als de huren ook nog eens omhoog gaan, is het voor velen van ons niet meer te betalen.

Weg met de plannen van Dekker! Er moet meer gebouwd worden en meer gerenoveerd in plaats van gesloopt, dat is de oplossing voor de woningnood!

Op http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2814 vindt u mijn inbreng tegen de huurliberalisering die ik deed tijdens de behandeling van de VROM begroting.

Op http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2720 vindt u mijn inbreng die ik deed bij het spoeddebat dat ik in oktober aangevraagd had toen de eerste conceptplannen van minister Dekker uitlekten.


Met vriendelijke groet,

Krista van Velzen
Tweede kamerlid namens de SP


Bijgevoegd een opinie artikel dat ik recent schreef over de huurliberalisering:

Eerst nieuwbouw, dan doorstroming

door Krista van Velzen, lid van de Tweede Kamer voor de SP

Gerard Anderiesen e.a. juichen het toe dat minister Dekker het huurbeleid vrijgeeft aan de woningcorporaties (Volkskrant, 23-11-2004). Forse huurstijgingen zijn volgens hen geen probleem, omdat deze niet zozeer de lage maar vooral de middeninkomens treffen. Hogere woonlasten voor middeninkomens zou redelijk zijn. Ik betwijfel dat. De modale inkomens hebben het namelijk al hard te verduren met dit kabinet. Bovendien levert het nieuwe huurbeleid niets op: betere doorstroming is een illusie in de huidige woonmarkt.

De lage inkomens zullen inderdaad weinig koopkrachtverlies lijden. Het gaat hier om zo'n 500.000 mensen die op dit moment qua inkomen in aanmerking zouden komen voor huursubsidie, maar qua huurprijs (net) niet. Bij liberalisering zullen deze lage inkomens te maken krijgen met forse huurstijgingen en dus een beroep doen op huursubsidie. De rijksuitgaven aan huursubsidie zullen de pan uitrijzen, ware het niet dat de minister extra geld zal binnenhalen via de verhuurders. Die hebben op hun beurt aangekondigd dit te zullen verhalen op de huurders. Waarmee het cirkeltje rond is: de meer draagkrachtige huurders zullen de huursubsidie van de lage inkomens op moeten brengen.

De lasten komen dus bij die middeninkomens van één tot anderhalf keer modaal. Circa driekwart van de huizen dat geliberaliseerd dreigt te worden, wordt bewoond door deze groep. Juist deze mensen worden al hard getroffen door alle beleidsmaatregelen van dit kabinet. Hoe ernstig hun situatie is blijkt wel uit de vakbondsacties van dit najaar. Het zwaar bevochten sociaal akkoord was juist ter bescherming van de middeninkomens. Met een verwacht koopkrachtverlies van twee procent in 2005 is er geen enkele reden om aan te nemen dat een extra huurstijging van circa dertig procent voor deze groep 'redelijk' is.

Los van de inkomenseffecten is het zeer de vraag of het nieuwe huurbeleid effectief is in haar doelstelling: het bevorderen van de doorstroming op de huurmarkt. Ik ben het eens met Anderiesen e.a. dat de woningcorporaties hierbij op hun maatschappelijke prestaties aangesproken moeten worden. Het probleem is juist dat dit te weinig gebeurt. Tegenover het vrijgeven van de huurprijzen staan schamele, vrijblijvende afspraken over nieuwbouw en betaalbaarheid. Terwijl 664.000 huishoudens te maken krijgen met forse huurstijgingen, worden er volgend jaar maar 19.000 nieuwe huizen gebouwd. Erger nog, in de afgelopen én aankomende jaren, worden er meer sociale huurwoningen gesloopt dan gebouwd.

Het evenwicht op de markt is dus totaal zoek. Zo'n overspannen situatie liberaliseren brengt geen doorstroming op gang. Want wie gaat er verhuizen? Als je huursubsidie krijgt, kijk je wel uit. Zolang je in je huis blijft zitten ben je vooralsnog veilig. Als je wel getroffen wordt door huurverhoging, blijf je ook rustig zitten, want waarom zou je naar een nog duurdere woning verhuizen? En dan nog: als je al wilt verhuizen, waar moet je dan naartoe? Als je je huur niet meer kunt betalen, is de kans groot dat je een huis aan de andere kant van de wijk, stad of dorp ook niet meer kunt betalen. Daar zijn ze de huren namelijk ook geliberaliseerd.

Deze bezwaren zijn geen angsthazerij, maar een kwestie van statistieken. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het voorgestelde beleid geen of zelfs een beperkend effect heeft op doorstroming. In dat licht vind ik de plannen onverantwoord. De markt moet éérst in evenwicht komen door flinke nieuwbouw, voordat liberalisering overwogen kan worden. Nu worden honderdduizenden mensen met forse huurstijgingen geconfronteerd, terwijl daar nauwelijks nieuwe woningen tegenover staan. De enige winnaar is de VVD, wiens ideologische liberaliseringagenda wederom klakkeloos wordt uitgevoerd door haar coalitiepartijen. CDA-woordvoerder Van Bochove heeft meerdere malen gepleit voor een maximaal percentage van het inkomen dat mensen aan huur kwijt mogen zijn. Het moment is aangebroken dat het CDA kleur bekent: óf het volgt de ideologische agenda van de VVD, óf het kiest voor sociaal beleid.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: TW
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2004 10:23
Aan: ORG-FRC-SP
Onderwerp: Voor Krista van Velzen: Huren

Beste Krista,

Je bent niet de enige die vraagtekens plaatst bij het huurbeleid van
minister Dekker;
Ook ik vroeg haar volgens welke wetten der logica zij redeneert wanneer
zij stelt dat iemand zal verhuizen naar een duurdere woning als de
maandlasten voor zijn/haar huidige woning stijgen
en daarmee een betere doorstroming bevordert.

Hier is de url van de webstek waar ik mijn vragen heb gepubliceerd:
http://vragen.blogspot.com/2004/10/huren.html


Hier vindt je het antwoord van het ministerie:
http://vragen.blogspot.com/2004/10/antwoord-op-huren.html

Misschien heb je er wat aan...

Succes met de strijd!

Hartelijke groeten,
TW
--
Disclaimer (http://www.tweedekamer.nl/applicaties/disclaimer_e_mail/index.jsp)
Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl
If are unable to access the link, please dial + 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

29 november 2004

Antwoord op: zorgstelsel

Op 13 september van dit jaar schreef ik een brief aan Minister Hans Hoogervorst.
Hier is het antwoord:


Den Haag, 25 november 2004

Betreft: bezuinigingen gezondheidszorg.

Geachte heer W.,

In uw brief van 13 september 2004 schrijft u over mijn uitlatingen dat de Nederlandse burger een groeter eigen verantwoordelijkheid moet nemen. U noemt daarin enkele voorbeelden die naar uw mening niet goed zijn uitgepakt. In raktie op uw brief wil ik graag op de door u genoemde voorbeelden ingaan.

Verhoging eigen bijdrage thuiszorg
De verhoging van de eigen bijdrage thuiszorg heeft ervoor gezorgd dat mensen dit jaar een meer bewuste keuze maken voor wel of geen thuiszorg. De opzeggers (ca. 15.000) vallen hoofdzakelijk in de hogere inkomenscategoriën Verder blijkt dat het voornamelijk om huishoudelijke verzorging gaat. De verhoging van de eigen bijdrage is bewust zo vormgegeven dat de laagse inkomens zoveel als mogelijk zijn ontzien. Met algemeen beleid in het onontkoombaar dat er individuele gevallen zijn waarvoor dat niet opgaat. Daarom heeft het kabinet een reeks van maatregelen genomen om de vangnetten bijzonder bijstand en fiscaliteit te verbeteren, inclusief extra voorlichtingsacties richting cliënten.

Afschaffing vergoeding pi
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft mij onlangs de abortuscijfers over de eerste helft van dit jaar aangereikt. Hieruit blijkt dat er nauwelijks sprake is van een stijging van de abortuscijfers. Het totaal aantal uitgevoerde abortusbehandelingen is gelijk aan het aantal over de eerste helft van vorig jaar. Het aantal abortussen bij in Nederland woonachtige vrouwen is met minder dan 1% gestegen. Sinds het begin van de jaren negentig is het abortuscijfer ieder jaar gestegen. De laatste twee jaar is deze stijgende trend doorbroken.
Het is nu nog te vroeg om op basis van de cijfers over het eerste halfjaar conclusies te trekken. Ik houd de cijfers goed in de gaten.
De Rutgers Nisso Groep heeft een onderozek uitgevoer onder een internetpanel bestaande uit 2.151 vrouwen in de leeftijd van 21 tot en met 49 jaar. De onderzoeksgroep is qua opleidingsniveau, leeftijd en regionale spreidiing representatief voor de Nederlandse vrouwelijke bevolking vna 21-49 jaar. Daariot concluderen zij dat zij verwachten dat er eenstijging van het aantal zwangerschappen en abortussen zal optreden. uit het onderzoek blijkt echter dat geen van de vrouwen uit het onderzochte panel, die een financieel motief vermelden voor het veranderen van het anticonceptiegebruik, ongepland zwanger is geworden. Ik meen dan ook dat de conclusies van de Rutgers Nisso Groep nog te voorbarig zijn.
Uiteraard neem ik met belangstelling kennis van dergelijke onderzoeken. Deze bieden meer inzicht in de veranderingen in anticonceptiegebruik en de motieven hierachter. Er zijn mij geen valide, recente onderzoeken bekend over de veranderingen en motieven toen er nog wel volledige vergoeding bestond. In hoeverre het aantal wisselingen groter is dan in voorgaande jaren is dan ook niet te zeggen. Overigens zijn bijna alle vrouwen in Nederland via aanvullende verzekeringen verzekerd voor anticonceptie.

Tandheelkundige zorg
De realiteit rond verzekering en tandartsbezoek is, dat het tandartsbezoek is toegenomen van 61% in 1981 tot 87% in 2001. Dit terwijl het grootste gedeelte van de tandartsenhulp in die periode uit het ziekenfondspakket is genomen. 84% van de ziekenfondsverzekerden is bijverzekerd voor de tandarts. In de overgang van 2003 naar 2004, toen de controle uit het ziekenfondspakket ging, is dit percentage vrijwel constant gebleven. Veel Nederlanders hebben zich aanvullend verzekerd voor zorg die uit het collectieve pakket is gegaan in het afgelopen jaar. Vrijwel alle verzekeraars hebben aanvullende verzekeringen aangeboden.

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Directeur Zorgverzekeringen,

dr. P.F. Hasekamp20 november 2004

Zalm/AIVD

Geachte heer Zalm,

Onlangs heeft U de AIVD een bedrag van 100 miljoen euro toegezegd. Los van het feit dat nog niet duidelijk is op welk punt dat bedrag moet worden aangewend om de dienst beter te laten functioneren en U dus blijkbaar uitgaat van goed vertrouwen vraag ik U het volgende: Waar komt dat geld vandaan? Ofwel had U dat bedrag (en daarmee de waarheid over het, dan vermeende, tekort) al een tijdlang achtergehouden, ofwel gaat U nieuwe bezuiningsmaatregelen afkondigen.
Vandaar de volgende vraag:
Welke van de twee door ondergetekende voorgelegde opties ligt het minst bezijden de waarheid?

Alvast mijn dank voor Uw ongetwijfeld weloverwogen reaktie.

Hoogachtend,
Dhr. T.W.

P.s. Wellicht kunt U bij wijze van alternatief Sinterklaas vragen om een kopie van het Grote Boek. Daar staat inmiddels alles in over iedereen die in Nederland woont?

12 november 2004

Moleveld

De heren Donner en Remkes hebben de mond vol van "harde aanpak" van extemisme en
het vervolgen van diegenen die moedwillig aanzetten tot haat.
Ik deed hen een ideetje aan de hand:

Bericht bestemd voor de heer P.H. Donner
(Afschrift aan de heer J. Remkes)

Betreft: De heer S. Moleveld

Geachte heer Donner,

Op grond van artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht is het mogelijk de LPF-voorzitter,
de heer Sergej Moleveld een gevangenis-straf op te leggen van ten hoogste een jaar.

Als U inderdaad serieus bent in Uw voornemen het aanzetten tot haat harder aan te pakken,
ligt hier een kans voor het Openbaar Ministerie.

Komt de heer Moleveld, die opzettelijk poogde een complete bevolkingsgroep gehaat te krijgen
door zichzelf en de heer Mat Herben namens een Islamitische groepering te bedreigen, ervan af
met weinig meer dan een bekeuring dan ga ik ervan uit dat het van regeringswege blijft bij loze beloften
en zal ik de landelijke media inlichten over de officiële koers die dit kabinet volgt.

Ik vertrouw erop dat U, uiteraard in nauw overleg met de heer Remkes die een afschrift ontving van
dit bericht, de juiste beslissing neemt en alles doet wat juridisch mogelijk is om Uw woorden
om te zetten in daadkracht.

Hoogachtend,

TW

P.s. Voor de goede orde:
Bovenstaande is gepubliceerd op het internet-adres http://vragen.blogspot.com

1 november 2004

Antwoord op: Zorgstelsel

Ontving vandaag een reaktie op mijn brief aan Hans Hoogervorst van 13 september jl.
Het gaat weliswaar om niets meer dan een ontvangstbevestiging maar toch...

Geachte heer W,


Uw brief van 13 septemer jl. is in behandeling bij de directie Zorgverzekeringen van het ministerie. U ontvangt binnenkort een reactie op uw brief.

Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Willy Storm
Voorlichting VWS
070 - 3406049

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.minvws.nl

met vriendelijke groet,

Willy Storm, voorlichting
A-213, tst. 6029


Uw referentienummer: 90212

27 oktober 2004

Identificatieplicht Donner

Hier vrijwel dezelfde vragen maar dan toepespitst op het Ministerie van Justitie
(Dit omdat het ogenschijnlijk tot hun standaard (ontmoedigings?-)beleid behoort om mensen naar elkaar door te verwijzen)

Geachte heer Donner,

Op de website van Uw Ministerie viel mijn oog op het volgende stukje:
(En ik citeer:)
De identificatieplicht is een van de maatregelen die de overheid neemt om de veiligheid te vergroten, de aanpak van criminaliteit te versterken en overlast te verminderen. Omdat met de identificatieplicht eenvoudig kan worden gecontroleerd of de gegevens die iemand opgeeft juist zijn, kan de politie makkelijker en sneller haar werk doen.
(Einde citaat dat is te vinden op: http://www.justitie.nl/themas/veiligheid/identificatieplicht/index.asp)

Vermoedelijk ligt het aan mijn linlevingsvermogen danwel het gebrek daaraan maar ik zie niet in hoe het dragen van een paspoort
iemand zal weerhouden van het tonen van agressief gedrag. Ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar zal er geen moment bij stil staan dat zijn werk wordt bemoeilijkt door de identificatieplicht. Als iemand met een te grote hoeveelheid alcohol in het bloed
met de auto een medemens doodrijdt wordt het leed voor de nabestaanden dan verzacht door het feit dat de dader een rijbewijs op zak had? Zal een lid van een zelfmoordcommando afzien van zijn/haar plannen zichzelf en een hoop onschuldige mensen op te blazen uit angst zijn/haar paspoort te vernietigen met die aktie?

Hooguit, zo kan ik mij indenken, zal een winkeldief (m/v) of zwartijd(st)er eenvoudiger vervolgd kunnen worden omdat het opgeven van een valse naam ernstig wordt bemoeilijkt.

Maar is het niet een stuk eenvoudiger, sneller én goedkoper om geld te steken in de oorzaak van kleine criminaliteit in plaats van in bestrijding en de gevolgen?

Graag Uw wel-beargumenteerde antwoord op deze voor mij prangende vragen.

Met welgemeende dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Terrebel

P.s. Om de voorlichter van Uw ministerie voor te zijn stuurde ik dezelfde vragen aan Uw collega op Binnenlandse Zaken.

Identificatieplicht Remkes

Uiteraard heb ik een paar vraagjes over de aanstaande plicht ons te legitimeren tegenover vrijwel elke
[CENSUUR] in een uniform. Tot de boswachter en Bijenkorf-waakaap aan toe...

Geachte heer Remkes,

Op de website van Uw Ministerie viel mijn oog op het volgende stukje:
(En ik citeer:)
Inzet van nieuwe en soms onorthodoxe maatregelen die discussie zullen oproepen. De urgentie van de problematiek vraagt om het treffen van dit soort maatregelen om een afdoende antwoord te kunnen geven.
(Einde citaat dat is te vinden op: http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving/publicaties/veiligheidsprogramma)

Het lijkt erop dat men hier doelt op de invoering van de identificatieplicht per 1 januari 2005 voor een ieder van 14 jaar en ouder.

Vermoedlijk ligt het aan mijn inlevingsvermogen danwel het gebrek daaraan maar ik zie niet in hoe het dragen van een paspoort
iemand zal weerhouden van het tonen van agressief gedrag. Ook bijvoorbeeld een huurmoordenaar zal er geen moment bij stil staan dat zijn werk wordt bemoeilijkt door de identificatieplicht. Als iemand met een te grote hoeveelheid alcohol in het bloed
met de auto een medemens doodrijdt wordt het leed voor de nabestaanden dan verzacht door het feit dat de dader een rijbewijs op zak had? Zal een lid van een zelfmoordcommando afzien van zijn/haar plannen zichzelf en een hoop onschuldige mensen op te blazen uit angst zijn/haar paspoort te vernietigen met die aktie?

Hooguit, zo kan ik mij indenken, zal een winkeldief (m/v) of zwartijd(st)er eenvoudiger vervolgd kunnen worden omdat het opgeven van een valse naam ernstig wordt bemoeilijkt.

Maar is het niet een stuk eenvoudiger, sneller én goedkoper om geld te steken in de oorzaak van kleine criminaliteit in plaats
van in bestrijding en de gevolgen?

Graag Uw wel-beargumenteerde antwoord op deze voor mij prangende vragen.

Met welgemeende dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Terrebel

P.s. Om de voorlichter van Uw ministerie voor te zijn stuurde ik dezelfde vragen aan Uw collega op Justitie.

20 oktober 2004

Antwoord op: Huren

In reaktie op mijn e-mail van 5 oktober jl. ontving ik deze berichten vanuit onze regeringszetel:

Den Haag, 20 oktober 2004


Geachte heer W,

Wat u in uw mail schrijft klopt, de afgelopen jaren is het woningtekort flink opgelopen: van 110.000 in het jaar 1998 tot 170.000 in het jaar 2002. Tegelijkertijd is minder verhuisd, de zogenoemde doorstroming is afgenomen van 410.000 naar 320.000 huishoudens per jaar. Door deze ontwikkelingen komen weinig goedkope woningen beschikbaar, waardoor starters en lage inkomensgroepen moeilijk een woning kunnen vinden. Om dit te veranderen moet er meer gebouwd worden: van 60.000 woningen per jaar nu naar 80.000 woningen de komende jaren. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de woningproductie te laten stijgen. Het huurbeleid dient hieraan ook een bijdrage te leveren. Minister Dekker wil namelijk dat van het nieuwe huurbeleid meer prikkels uitgaan om te investeren zodat de doorstroming op gang gebracht wordt, en zodat burgers weer meer keuzemogelijkheden krijgen. Dat geldt dan ook voor u. Het voorgenomen huurbeleid zal nog worden behandeld in de Tweede Kamer. Bovendien heeft de minister het Centraal Planbureau gevraagd de effectberekeningen van de voorstellen te maken. Doel daarvan is de berekende effecten voor huurders en verhuurders te toetsen, zodat een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden. Naar verwachting zal het CPB eind oktober gereed zijn met de validatie.

U kunt op onze site de brieven over het voorgenomen huurbeleid aan de Tweede Kamer nalezen, www.vrom.nl, pagina http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17398

Met vriendelijke groet,

Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Publieksvoorlichting / IPC 855
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Kitty van der Stoep

Telefoon: 070 - 339 50 50
Openingstijden: werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur
Fax: 070 - 339 12 26
Internet : www.vrom.nl
E-mail: www.vrom.nl/mail

Tot slot wil ik u er op wijzen dat het niet mogelijk is om op deze mail te antwoorden. Indien u op deze mail wilt reageren kunt u dat doen via www.vrom.nl/mailUw referentienummer: 90209
e-mailadres: terrebel@xs4all.nl

Ontvangstdatum: 08-10-2004

Geachte heer Weijnschenk,

Bedankt voor uw e-mail over huurprijzen

Gezien de aanhef van uw bericht hebben wij uw e-mail doorgezonden aan
het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, met het verzoek de beantwoording over te nemen.

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat de
beantwoordingstermijn langer is dan de eerder aangegeven twee werkdagen.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Antoinette van Gent

Contactcentrum Regering.nl
Postbus 51 Informatiedienst
_____________________________________________19 oktober 2004

Antwoord op: Cuba

Hier het antwoord dat Boris Dittrich mij zond naar aanleiding van mijn e-mail van gisteren:

Beste T,

Vorige week de ambassadeur van Cuba op bezoek gehad. Hij bood zijn
excuses aan voor het feit dat ik de gevangenen in Havana niet mocht
bezoeken. En de ambassade verleende vervolgens het toeristenvisum,
waarna ik wederom naar Cuba ging afgelopen vrijdag.
Voor verdere inhoud, zie mijn opiniestuk in de Volkskrant van vandaag.

Even ter informatie. Begin dit jaar naar Afghanistan en Pakistan
geweest op een fact finding mission. Schending mensenrechten stonden
centraal in dat bezoek.
Actie tegen China ondernomen vanwege schending mensenrechten Tibet,
en dreiging richting Taiwan.

Protest tegen Amerika vanwege o.a Quantanamo Bay en
de oorlog tegen Irak.
Zie de kamerdebatten en standpunten van D66.

Groet,

Boris Dittrich

Keurig en snel.
Dat heb ik hem ook geantwoord.

18 oktober 2004

Cuba

In de hieronder gepubliceerde brief vraag ik D66-voorman Boris Dittrich waarom hij andermaal probeerde op een toeristenvisum oppositie-leiders en (politieke) gevangenen te spreken te krijgen in Cuba.

Geachte heer Dittrich,

Recentelijk hoorde ik van Uw (en mevrouw Ferrier's) pogingen om
in Cuba politiek te bedrijven op basis van een toeristenvisum.
Dat verbaasde mij.
In juli van dit jaar (toen U volgens een bericht op uw persoonlijke
website heel anders over dit land dacht:
http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAABBQ&object_i
d=23818) kreeg U ook al te horen
dat voor het bezoeken van gevangenissen en dergelijke
een heel ander soort visum nodig is.

Daarom luidt mijn vraag aan U:
Vanwaar deze tweede (tot mislukken gedoemde) poging?

Wellicht heeft U er baat bij dit artikel te lezen van Katrien Demuynck,
gepubliceerd op 26 mei van dit jaar op het volgende web-adres:
http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAABBQ&object_i
d=23818


Daarnaast vraag ik mij af of U ook andere landen zult bezoeken waarvan
vermoed wordt dat er de mensenrechten (zoals vastgelegd in de Conventie
van Genève) worden geschonden. Ik noem Afghanistan, Amerika, China,
Irak, Venezuela, Somalië,...

In het vertrouwen dat U bovenstaande vragen met goed onderbouwde
argumenten zult beantwoorden, teken ik.

Hoogachtend,


P.s. Ook vastzitten in redelijke luxe lijkt mij niet aangenaam.
Dat wens ik niemand toe. Ik wil dan ook de hoop uitspreken
dat U zich spoedig over dit trauma zult heenzetten.

9 oktober 2004

Eigen verantwoordelijkheid

Vandaag vroeg ik Peter Jan Balkenende of ook hij bereid is zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen.
En wel in onderstaande brief:

Geachte heer Balkenende,

U heeft graag de mond vol van "eigen verantwoordelijkheid"
en in het kader daarvan ziet U waarschijnlijk graag onze ouderen
die sparen voor een fiets dat liever doen voor een rollator.

Zelf regelen in plaats van ervan uitgaan dat de Staat voor je zorgt.

In het kader van deze gedachtengang heb ik een vraag aan U:
Als U dit jaar hebt kunnen sparen voor een vakantie had U toch ook kunnen sparen voor ziekenhuis-opname?

In het geval dat niet Uw ziekenfonds-verzekeraar maar U zelf uit eigen zak de ziekenhuisrekening voldoet kunt U bovenstaande vraag als niet gesteld beschouwen.

Hoogachtend,

5 oktober 2004

Vervolg op: Zorgstelsel

Geachte heer Hoogervorst,

Hoogstwaarschijnlijk had U op 2 oktober jongstleden belangrijker dingen te doen dan Uw beleid te verdedigen ten overstaan van het Nederlandse volk, vertegenwoordigt door ruim 200.000 demonstranten tegen ondermeer Uw plannen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat U vanwege een interne omissie op Uw departement mijn eerdere schrijven (dd: 13 september 2004) (nog) niet heeft ontvangen).

Hoe het ook zij: U krijgt van mij nogmaals de gelegenheid te reageren op de vraag wat de Nederlandse overheid meer geld kost:
Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg of de uitvoering van Uw plannen dienaangaande?

Voor de volledigheid is hier de internetverwijzing naar de pagina op het wereldwijde web waarop de brief waarnaar ik hierboven verwees staat gepubliceerd.

In het vertrouwen dat U beseft dat U de burgers van dit land uitleg verschuldigt bent, teken ik.

Hoogachtend,

Huren

Zodra de Nederlandse bewindslieden weer elektronisch bereikbaar zijn zal ik mevrouw de minister Sybilla Dekker deze brief sturen:

Geachte mevrouw Dekker,

Via ondermeer een artikel in "De Week van Amsterdam", editie nummer 26, 2004,
vernam ik van Uw plannen om binnen afziendbare termijn de huurprijzen van met name sociale huurwoningen meer dan behoorlijk te laten stijgen.

Volgens de heer Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFCW) zullen de hogere huurprijzen de doorstroming op de woningmarkt bevorderen want (en ik citeer eerder genoemd weekblad)"Een op de twee sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen die een hogere huur kunnen veroorloven."

Mijn vraag aan U is tweeledig:
Onderschrijft U zijn mening en zo ja kunt U dan laten weten volgens welke wet(ten) der logica de redenatie loopt? Het is namelijk duidelijk dat hier voorbij wordt gegaan aan de wet van oorzaak en gevolg. Ik kan mij tenminste geen situatie indenken waarbij de ene tegen de andere partner zegt: "Hé, dat huis met dezelfde oppervlakte als het onze kost ons meer geld per maand: laten wij daarheen verhuizen om mensen met een lager inkomen dan wij hebben de kans te geven ons ned'rig stulpje te betrekken." Klaarblijkelijk denkt de heer van Harten (en ook U?) daar anders over.

Wat gaat U doen voor de mensen die de extreem hoog verhoogde huur
(in veel gevallen tot 25 procent over een periode van slechts enkele jaren) niet meer kunnen opbrengen? Laat U voor hen staatsgetto's bouwen
of bent U van zins een nieuw systeem van huursubsidie te implementeren?

In de verwachting dat U een goed onderbouwd antwoord al klaar heeft liggen en mij zult laten weten wat dat is, teken ik.

Hoogachtend,

1 oktober 2004

Antwoord op: Brommers (Deel 2)

16 September jl. werd mij door een medewerker van het Ministerie van Justitie verzocht mijn vraag aangaande brommers te richten aan het Ministerie van Binnenlandse zaken. Vandaag ontving ik antwoord van het Hoofd van de Stafafdeling van de directie Politie, G. Kuijlaars:


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum: 29 september 2004

Ons kenmerk: EA 200378762
Onderdeel: LGVIPOL7503

Onderwerp: Handhaving openbare orde

Geachte heer,

Ik heb uw e-mail van 16 september 2004, waarin u mij vraagt waar ik de mankracht vandaan haal om de openbare orde en veiligheid te handhaven, in goede orde ontvangen. In reactie daarop bericht ik u het volgende.

In oktober 2002 is door de minsters van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie het veiligheidsprogramma "Naar een veiliger samenleving" uitgebracht. Dit programma bevat een groot aantal maatregelen die de komende jaren worden uitgevoerd en heeft als doel het bereiken van een veiliger Nederland. Voor het bereiken van dit doel zijn door het kabinet ook extra middelen ter beschikking gesteld die onder meer gebruikt zullen worden voor het aanstellen van extra politiefunctionarissen. In het kader van het Veiligheidsprogramma is een structurele uitbreiding van de politiesterkte voorzien met 4000 fte's in 2010 (tot 52.128 fte's). Dze extra politieambtenaren zullen onder andere worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, waaronder de controle van bromfietsen. Het versterken van de handhaving is namelijk één van de speerpunten uit het Veiligheidsprogramma.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONKRIJKSRELATIES,
Voor deze,
Hoofd van de Stafafdeling van de directie Politie,

G. Kuijlaars


Uiteraard heb ik deze woordvoerder (ster?) bedankt voor dit keurig geformuleerde antwoord.

23 september 2004

NS

De NS zegt gen geld te hebben voor serviceverbetering in Nederland en dat daarom helaas
de prijs van een treinkaartje weer omhoog moet.
Tegelijkertijd kopen ze honderden kilometers aan onredabele lijnen in Engeland.
Ik vroeg hen hoe dat met elkaar valt te rijmen.


Nederlandse Spoorwegen
T.a.v. Directie
Postbus 2025
3500HA Utrecht

Betreft: Tariefsaanpassing

Amsterdam, 22 september 2004

Geachte dames, heren,

Allereerst mijn gelukwensen dat U er wederom mee wegkomt
om een volslagen ongefundeerde "tariefsaanpassing" (wat een fraai eufemisme weer)
aan te kondigen. Natuurlijk zult U beweren dat U toestemming heeft van de nederlandse overheid,
niet bij toeval Uw grootste aandeelhouder.

U claimt dat de reiziger meer moet betalen zodat U de kosten kunt dekken
die U genoodzaakt bent te maken om de service te kunnen verbeteren.
Volgens één uwer woordvoerders valt het wel mee. (En ik citeer een bekende nieuws-site:)
"De afgelopen tien jaar zijn de kaartjes nauwelijks duurder geworden,
terwijl de kwaliteit wel flink is verbeterd, verklaarde het bedrijf woensdag."
(http://www.nu.nl/news.jsp?n=414567&c=37)

Mag ik U verzoeken een deel van het extra binnen te halen geld te gebruiken
om een fatsoenlijk rekenmachientje te kopen voor de bedoelde medewerker?
Volgens diverse bronnen namelijk (waaronder het geheugen van ondergetekende)
is de prijs van een treinkaartje de afgelopen 12 jaar met ruim 50 (vijftig!) procent gestegen.

Als U 50 procent het label "niet veel" wilt opplakken dan maakt U dat in mijn ogen
niet geloofwaardiger. Bovendien claimt U enerzijds dat U niet voldoende activa bezit
om het spoor in Nederland te onderhouden maar koopt U anderzijds onrendabele lijnen
op in Engeland. Mag ik U vragen naar de logica van deze stap?
Via deze internetverwijzingen verneemt U meer over Uw eigen plannen:
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2004/07_juli/02-ns_engeland.xml
http://cgi.rovernet.nl/addmenu.cgi?http://www.rovernet.nl/nieuws/columns/2004-07-13.htm

Als U inderdaad het geld niet heeft om het spoor in eigen land te verbeteren (wat U bij voortduring beweert),
waar komt dan het geld vandaan waarmee de concessies worden gekocht die Nedrailways (zoals U weet
een volle dochter van de Nederlandse Spoorwegen) een flinke vinger in de pap geeft in het noorden
van Engeland?
Als voormalig boekhouder weet ik uit ervaring dat geld wat men niet heeft niet kan worden uitgegeven.


Ik neem aan dat U geen gezichtsverlies wilt lijden en binnen afzienbare termijn
met een degelijk onderbouwde verklaring komt.

Veel sterkte toegewenst met het schrijven van een steekhoudend betoog.

Hoogachtend,


22 september 2004

Yusuf Islam

Yusuf Islam (dertig jaar geleden nog bekend als de zanger Cat Stevens) is door de Amerikaanse authoriteiten aangehouden en wordt gedeporteerd naar Engeland uitsluitend om het feit dat hij zich ooit heeft bekeerd tot de Islam.

Ik vroeg Amerika-kenner en Bush-aanhanger Frank Verhagen naar zijn mening hierover, gezien het feit dat hij net een boek heeft doen uitkomen met als titel: "Bush is dom en 37 andere clichees over Amerika".

Beste heer Verhagen,

Vanmorgen bereikte mij het nieuws dat Yusuf Islam, bij velen beter bekend als de popster én vredesactivist Cat Stevens is aangehouden op het vliegveld Bangor, Maine.
Hij wordt gedeporteerd naar Engeland.

Voor de duidelijkheid is hier het verhaal zoals CNN dat brengt:
http://www.cnn.com/2004/US/09/22/plane.diverted.stevens/index.html

De website http://catstevens.com brengt het verhaal iets anders...

Mijn vraag aan U, als zelfverklaard Amerika-kenner, is de volgende:
Wat is er waar van het cliché dat alle Amerikanen denken dat alle moslims ook terroristen zijn?

Graag uw kijk op bovenstaande kwestie.

Met vriendelijke groet,


20 september 2004

Vragen

Op dit weblog kunt U nalezen welke vragen ik heb gesteld aan welke bewindslieden, overige personen en instellingen en de eventuele antwoorden daarop. Sinds niet al te lange tijd ben ik de mening toegedaan dat de mensen achter veel beslissingen die de burger het leven zuur lijken te maken ook maar mensen zijn.
Dat betekent dat zij bestaan en oren hebben die kunnen horen en ogen hebben die kunnen zien.
En waarom daar geen gebruik van gemaakt?

Door verschillende computer-crashes en vlagen van opruimwoede is de collectie niet compleet.
Edoch zal het de lezer een kijkje geven in de keuken van iemand die als moto hanteert:
"Iemand moet er wat aan doen en waarom zou ik die iemand niet kunnen zijn?"

Dat mijn schrijfsels mogen dienen tot inspiratie en af en toe een dwaling zullen mogen rechttrekken...

Momento Diem!

16 september 2004

Antwoord op: Brommers

Als antwoord op mijn brief van 9 september aan het Ministerie van Justitie ontving ik het volgende antwoord:


Geachte heer of mevrouw,

Als ik het goed begrijp uit uw email vraagt u zich af of de politie er de mankracht voor heeft om de wet op dit punt te handhaven?
Zo ja, dan kan ik uw vraag niet beantwoorden maar moet ik u daarvoor verwijzen naar het ministerei van Binnenlandse Zaken, waar de politie
onder valt.

met vriendelijke groet,

Annette Sluijter
Publieksvoorlichter
Ministerie van Justitie

Uiteraard heb ik het advies direkt opgevolgd.

13 september 2004

Zorgstelsel

Deze brief stuurde ik recentelijk naar minister Hans Hoogervorst:


Minister Dhr. H. Hoogervorst
Min. van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag


Betreft: afbraak sociale stelsel

Amsterdam, 13 september 2004

Geachte heer Hoogervorst,

Blijkens recente uitlatingen van Uw zijde vindt U dat de Nederlandse burger een grotere eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Ongetwijfeld zal zij dat doen bij de eerstvolgende Tweede Kamer-verkiezingen. Bovendien zullen velen op 2 oktober aanstaande op het Museumplein te Amsterdam ondermeer tegen Uw plannen protesteren.
Ik nodig U uit Uw plannen te komen verdedigen tijdens voornoemde bijeenkomst.

U kunt dan het volk uitleggen dat de Overheid verder weigert één van haar kerntaken uit te voeren, namelijk het zorgen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Met dit schrijven biedt ik U de gelegenheid alvast een voorschot te nemen op Uw ongetwijfeld oprechte redevoering die U op 2 oktober (als U inderdaad achter Uw eigen plannen staat)
in Amsterdam zult houden.

U kunt mij per brief, e-mail of telefonisch laten weten hoe het komt dat U ervan overtuigd bent
dat de burger haar gezondheid veronachtzaamt terwijl een ieder met een IQ van meer dan dat van George W. Bush kan bedenken dat mensen minder gebruik maken van zekere diensten als de prijs daarvan ver wordt opgevoerd.

Een aantal voorbeelden: Na de verhoging van de eigen bijdrage maken minder mensen gebruik van de thuiszorg en verdwijnen er meer in verpleegtehuizen;
Na het afschaffen van de vergoeding voor de pil voor veel vrouwen is het aantal ongewenste zwangerschappen schrikbarend gestegen en maken meer vrouwen gebruik van verloskundigen bij zwangerschapsbegeleiding en is het aantal abortussen gestegen;
Na verhoging van de eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg gaan mensen minder vaak naar de tandarts cq. mondhygiëniste waardoor steeds meer mensen uiteindelijk noodgedwongen terugvallen op specialistische hulp bij gebrek aan gebitsonderhoud.

Eigenlijk is mijn vraag aan U vrij simpel:
Wat kost de staat der Nederlanden meer geld:
Het betaalbaar houden van de Zorg of de gevolgen van de plannen van Uw departement?

Vertrouwend op een volledig en onderbouwd antwoord wens ik U veel wijsheid
met het beantwoorden van deze brief en het voorbereiden van Uw toespraak van 2 oktober aanstaande.


Hoogachtend,

9 september 2004

Brommers

Onlangs schreef ik het Ministerie vanJustitie de volgende brief:

Geachte heren, dames,

Mij is ter ore gekomen dat per 1 augustus jl. de maximum-capaciteit voor brommers
via Europese regelgeving is opgevoerd van 1,5 naar 4,5Kw.
De maximum snelheid blijft in Nederland evenwel gehandhaafd.
Voorheen was het mogelijk brommers af te keuren via een (incidentele) test op de rollenbank.
Deze kan echter tegenwoordig een vermogen van maar liefst 6pk aanwijzen
wat tot voor kort reden was de eigenaar te bekeuren.
Vanaf 1 augustus kan echter alleen nog maar de brommer-rijder die op heterdaad
word betrapt op een snelheidsovertreding worden bekeurd.

Mijn vraag aan U is:
Met de huidige onderbeztting: waar haalt U de mankracht vandaan om de wet
op dit punt te handhaven?

Met vriendelijke groet,

2 augustus 2004

Birma

Geachte mevrouw van Ardenne,
Geen moment twijfel ik aan Uw goede bedoelingen gericht aan het adres van de inwoners van Darfur in Sudan. Bent U echter op hoogte van de ronduit miserable toestand waarin de bewoners van Birma verkeren? Zo niet, dan is hier een internet-adres waarop U meer informatie kunt krijgen:
http://www.icco.nl/delivery/icco/nl/doc.phtml?p=BBC+Birma
Mag ik erop vertrouwen dat U deze wereldburgers niet laat stikken en de juiste beslissing neemt?
Hoogachtend,

26 juli 2004

Antwoord op: vakantiedagen

Den Haag, 26 juli 2004
Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie inzake de uitlatingen van minister Dekker in Elsevier Magazine met betrekking tot vakantiedagen.

De minister heeft met haar opmerking willen uitdragen dat zij van mening is dat een redelijk peil van de sociale voorzieningen en de welvaart in Nederland behouden moet blijven. Daarvoor zou het kunnen helpen, zo redeneert zij, om twee of drie vakantiedagen in te leveren. "Dat levert extra arbeidsproductiviteit op en een mooi aandeel aan de oplossing van economische problemen. Je krijgt meer belasting binnen en dus meer geld voor de algemene middelen".

Ze vergelijkt het aantal vakantiedagen met Duitsland. Zij heeft het in die vergelijking over het totaal van vakantie- en ADV-dagen.


Overigens heeft het kabinet ingestemd met de notitie Kiezen voor Groei van minister Brinkhorst van Economische Zaken die met de zgn. Groeibrief op 12 juli jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden. Volgens de Groeibrief is het nodig dat mensen niet alleen meer, maar ook langer werken.

Meer informatie over de bovengenoemde brief en de nota kunt u nalezen op de internetsite van het ministerie van Economische Zaken, pagina http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=23032


Met vriendelijke groet,


Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Afdeling Publieksvoorlichting / IPC 855

Rijnstraat 8

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

Monica Tjon Lim Sang

Publieksvoorlichter


Telefoon: 070 - 339 50 50

Openingstijden: werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur Fax: 070 - 339 12 26

Internet : www.vrom.nl

E-mail: info@minvrom.nl


>>> internet@minvrom.nl 21-07-2004 20:35:20 >>>

Als reaktie vroeg ik de persvoorlichter de minister te vragen of zij wist dat Duitsland een stuk meer verplicht vrije feestdagen kent en of zij een oplissing weet voor de verwerking van de te verwachten overproduktie. Ben benieuwd.

21 juli 2004

Vakantiedagen

Geachte mevrouw Dekker, Heden bereikte mij het bericht dat U, als minister van VROM, het goed acht voor de Nederlandse economie als iedere werknemer vakantie-dagen inlevert. Mijn vraag aan U lijkt mij eenvoudig te beantwoorden en ik verzoek U dan ook met klem om geloofwaardig over te komen door aan mijn simpel verzoek te voldoen: Geldt de door U geïnitieerde regeling ook voor ministers?
Hoogachtend,

7 juli 2004

Antwoord op: identificatieplicht

Ontving een brief van het Ministerie van Justitie. Schrikken, natuurlijk. Onterecht na later bleek. Het was slegs een reaktie op mijn e-mail van 21 juni jl. waarin ik om opheldering vroeg van de wet op de identieficatieplicht per 1 januari 2005. G.N. Roes, de Directeur Wetgeving van het Ministerie verwijst namens de minister in de brief naar kamerstukken 28 017, op te vragen via http://www.overheid.nl. Offici�le publicaties.

4 juli 2004

Lokale lasten

Vanwege de bewezen onverantwoorde stijging vna de Lokale lasten stuurde ik ons kabinet een mailtje:

Geachte mevrouw, mijnheer,
Als rechtgeaard en bovendien niet gefortuneerd burger maak ik mij zorgen over het feit dat het blijkbaar de gemeentes vrij staat wat voor heffing dan ook aan de burgers op te leggen. Door de gemeentes deze vrijheid te gunnen heeft U, als regering, het mogelijk gemaakt dat de gemiddelde gemeentelijke lastenverhoging maar liefst 8,2 procent bedraagt. Bent U van zins hier iets tegen te ondernemen of is het net als het met het vrijgeven van de huurprijzen per 2008 "uit Uw handen"?
Ongeacht Uw ongetwijfeld oprechte en waarheidsgetrouwe antwoord verzoek ik U in te grijpen voordat duizenden burgers noodgedwongen naar niet-legale manieren van inkomensvoorziening moeten resorteren teneinde in hun levensonderhoud te voorzien.
Hoogachtend,

25 juni 2004

Antwoord op: Loonsverhoging

Uw referentienummer: 71984
Geachte heer W,
Hartelijk dank voor uw e-mail. Hieronder volgt een reactie op uw e-mail van 25-06-2004.
Gezien het onderwerp heb ik uw bericht doorgezonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries, met het verzoek de beantwoording over te nemen. Als gevolg van de aandacht die uw vraag behoeft, kan het zijn dat de eerder aangegeven beantwoordingstermijn (2 werkdagen) niet wordt behaald. Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.
Met vriendelijke groet, Gerry Middelburg
Contactcentrum Regering.nl Postbus 51 Informatiedienst

Loonsverhoging

Geachte dames, heren,
Niet dat ik Uw belachelijk hoge salaris dat U ongetwijfeld met hard werken verdient misgun maar het voelt een beetje wrang wanneer van mij als burger wordt verlangd om twee jaar lang pas op de plaats te maken terwijl U zichzelf een verhoging van 30 procent toewijst vanaf 2007. Uw bruto salaris komt daarmee volgens zeggen op 147.000 per jaar.
Ik zal U niet lastigvallen met een klaagzang over de hoogte van mijn salaris dat wordt uitgekeerd op basis van een 27-urige werkweek maar het is niet voldoende om mijn vaste lasten te dekken.
Ik heb twee vragen aan U:
Mochten de salarissen van topmanagers in dit land ooit dalen (een utopie, ik weet't...) gaat dan ook Uw salaris omlaag? Zo niet: hoe kunt U blijven vasthouden aan het in veler ogen absurde argument dat Uw salaris exorbitant moet stijgen "omdat topmanagers zo'n hoog salaris hebben"?
Graag een inhoudelijk antwoord waarvoor alvast mijn dank.
Hoogachtend,

21 juni 2004

Identificatieplicht

Geachte heer Donner,
Ondanks dat ik weet dat het niet Uw gewoonte is inhoudelijk te reageren op lastige vragen doe ik toch weer een poging:
Lang geleden heeft U besloten dat per 1 januari 2005 iedere Nederlander van 14 jaar en ouder geacht wordt een identiteitsbewijs te tonen als een gezagsdrager daarom verzoekt. U vertrouwt hierbij op de eer en het geweten van de dienstdoende beambte in het onderkennen van "redelijke gronden".
Mijn vraag aan U is tweeledig:
Op grond van welk amendement ontrekt U zich aan de wet tegen leeftijdsdiscriminatie? Waarom weigert U de "redelijke gronden" nader te omschrijven waarmee eventueel machtsmisbruik voorkomen kan worden? Bovendien vraag ik mij af wat U hoopt te bereiken. Zullen terroristen opeens besluiten een treinstation niet op te blazen als de kans bestaat dat zij zich na afloop van de aktie moeten legitimeren? Krijgt een moeder haar kind terug als de moordenaar ervan een paspoort op zak bleek te hebben?
Ik geef U bij deze de kans een open en eerlijk antwoord te formuleren op bovenstaande vragen. Laat U dat na, dan ga ik ervanuit dat de door mij aan U opgelegde taak niet is uit te voeren.
Ik wens U veel wijsheid toe bij het nemen van de beslissing tussen bekennen schuldig te zijn aan het uitvoeren van een belachelijk plan enerzijds en het netjes beantwoorden van mijn vragen anderzijds.
Hoogachtend,

30 mei 2004

Antwoord op: Declareren

Ontving zojuist een reaktie van mevrouw Peijs op mijn e-mail bericht van 19 mei jl.:

Geachte hr., ja, ik vind dat ministers het goede voorbeeld moeten geven. Nee, ik heb mij geen financiele middelen toegeeigend. Afgezien van het feit dat ik 2,5 jaar lang en vergoeding voor een nevenfunctie in de Stichting stortte, mijn geld dus, was er nooit sprake van dat de 11000 euro, waarover u spreekt niet terugbetaald zouden worden aan het E. Parlement. Maar wel bij afrekening na de laatste rekening van het UWV, die ongeveer samenviel met de persberichten. IK heb een verklaring uitgegeven hoe het w�l zat.

De auto, die was geenszins gratis. De auto werd als commissarisvergoeding ter beschikking gesteld. Alle nevenfuncties worden afgetrokken van de te ontvangen schadevergoeding (salaris). Zo doende had ik de minimum schadevergoeding (de helft van de normale) + bijtelling (24%) van de waarde van de auto voor de belasting. Als de commissarisvergoeding in geld was geweest had niemand gevonden dat ik daarvan mijn reizen (ook per vliegtuig etc.) moest betalen. Het woord diefstal is dus geenszins van toepassing en wijs ik absoluut van de hand!


Een keurig antwoord, vindt U niet?
Erna volgde een privé-correspondentie tussen de bewindsvrouwe en ondergetekende waaruit bleek dat zij blij was met het kunnen geven van een weerwoord. Tot diep in de nacht kwamen de mailtjes binnen vanaf haar privé-adres.

19 mei 2004

Declareren

Minister Karla Peijs moet zich bij het Europees Parlement verantwoorden voor haar declaratiegedrag. Samen met Gerda Verburg deelde zij een assistent. Verburg declareerde keurig de helft van de kosten die daaraan verbonden waren. Onze minister van Verkeer en Waterstaat vond dat zij recht had op een volledige vergoeding. Nu dit gevalletje aan het licht is gekomen is de bewindsvrouwe bereid gevonden het teveel uitgekeerde (ruim 11.000 euro) terug te storten.
Wat zij had gedaan als dit geval van fraude niet aan het licht was gekomen is niet bekend. Ook heeft zij toegegeven kilometers gedeclareerd te hebben voor het gratis gebruik van een automobiel. Tijd dat iemand haar vraagt hoe haar gedrag te rijmen valt met de bezuinigingsplannen en waarom zou ik niet iemand zijn?
Beste mevrouw Peijs,
In de media wordt een en ander reedsch vrij breed uitgemeten maar graag had ik Uw rechtstreekse en persoonlijke (en dientengevolge ongefilterde) reaktie op de volgende vraag:
Vindt U dat een minister het goede voorbeeld moet geven aan de burgerbevolking of mag een minister frauderen? Zo heet het namelijk als iemand zich financi�le middelen toekent dewijl zij weet daar geen recht op te hebben.
Het staat ook wel bekend als het woordje "diefstal": het moedwillig stelen van gemeenschapsgeld. Ik doel hierbij uiteraard op de ruim 11.000 euro die U indertijd ten onrechte ontvangen heeft en niet zou hebben teruggestort als de media er geen lucht van zouden hebben gekregen �n op de kilometerheffing-vergoeding die U kreeg voor een automobiel waar U al gratis gebruik van maakte.
Ik vertrouw erop dat U Uw huidige positie in het kabinet wilt behouden en derhalve naar eer en geweten antwoord geeft.
Aanvaard U alvast mijn dank voor de te nemen moeite.
Hoogachtend,

11 mei 2004

UWV

UWV Cadans
Tav Team 1
Postbus 90244
1006 BE AMSTERDAM


Amsterdam, 11 mei 2004

Geachte heer, mevrouw,

Hedenmorgen probeerde ik Uw afdeling telefonisch te bereiken.
Zowel op het nummer 020-6661472 alsook enige omliggende nummers.
Hoewel vanaf het moment dat ik't al een uur aan het proberen was
de telefoon regelmatig werd opgenomen werd ik voortdurend opnieuw
in de wacht gezet zonder dat ik ook maar een moment te woord werd gestaan.

Vermoedelijk past bovenstaande tactiek uitstekend in het kader van het ontmoedigingsbeleid
dat de Nederlandse uitkeringsinstanties sinds enige jaren voeren
maar ik ga ervanuit dat het UWV een dienstverlenende instelling is.
Een dienstverlenende instelling dient zich, in mijn ogen, dienstverlenend op te stellen.

Graag vernam ik per omgaande (waarmee bedoeld wordt: binnen vijf werkdagen na dagtekening)
wat de reden is van dit ernstig gebrek aan klantvriendelijkheid en bovendien had ik graag
per direkt antwoord op mijn eigenlijke vraag:

Ik wil per omgaande de bevestigingsbrief "beëindiging uitkering WW" ontvangen.

De betreffende nummers zijn:
131.851.512
03033000794

Mocht ik betreffende brief niet binnen vijf werkdagen hebben ontvangen dan zal ik het UWV
verantwoordelijk houden voor mijn verlies aan inkomsten.
Dat verlies lijdt ik omdat een aanvullende bijstandsuitkering eerst kan worden aangevraagd
als de afdeling WW de klant voornoemde brief heeft gezonden.

Met verschuldigde hoogachting,

TW

27 april 2004

Antwoord op: Stormfront

Wanneer houden we eens op met dat schijnheilige gedoe? Ik pleit ervoor dat iedereen die de in ons land geldende wetten opzettelijk overtreedt dezelfde behandeling ondergaat. Daarbij maakt het land van herkomst niet uit (zie bovenstaand voorbeeld) maar ook niet het voormalige beroep van de overtreder (als in het geval van de voormalige rechter die met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt terwijl hij zijn stiefzoon heeft misbruikt �n in het bezit bleek van kinderporno) en ook niet het huidige beroep (zoals in het geval van VVD-kamerlid Hofstra die toegaf als commissaris van een bouwbedrijf op de hoogte te zijn van een aantal gevallen van bouwfraude).
Het wordt tijd dat de magistratuur in dit land eraan herinnerd wordt dat wij een grondwet kennen waarvan artikel 1 wellicht de bekendste is: Het anti-discriminatie beginsel. Nu ik toch dat beladen woord heb genoemd volgt hier het antwoord op mijn melding van een paar dagen terug betreffende de racisten van Stormfront:

Geachte heer,
Bedankt voor uw melding. Deze site is bij ons bekend. Het materiaal wat erop staat is inderdaad strafbaar. Maar ik moet U helaas mededelen dat wij er erg weinig aan kunnen doen. Niet alleen loopt de site in de VS (dus formeel buiten onze jurisdictie), maar het wordt ge-hosted door een racistische provider. Een e-mail met een verzoek tot verwijdering (wat bij commerciële providers soms wel werkt) maakt dus geen kans. Ik hoop U voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
César Heukeshoven, MDI

Hiermee wordt meteen de onmacht van het MDI aangetoond.

26 april 2004

Antwoord op: ING (deel 2)

Geachte heer,
Dank voor uw bericht. In antwoord op uw vragen kan ik u de volgende toelichting geven.
ING streeft naar een prestatiegerichte beloning, niet alleen voor de Raad van Bestuur, maar voor al haar medewerkers. Inmiddels is prestatiegerichte beloning ingevoerd voor 7000 managers van ING. Ook voor de overige medewerkers zal dit naar verwachting, mede naar aanleiding van het Sociaal Akkoord 2004, aan de orde komen gedurende de komende CAO onderhandelingen.
Wat betreft het verlagen van bonussen: binnen ING zijn de bonussen van de Raad van Bestuur afhankelijk van de prestatie van ING Groep. Als het bedrijf niet goed zou presteren heeft dat invloed op de hoogte van eventueel uit te keren bonussen.
Tenslotte nog een korte toelichting over het wegvloeien van topmanagers. Een combinatie van inhoud van het werk, werksfeer en beloning zorgen ervoor dat mensen tevreden werknemers zijn. Dat zal per individu verschillen, maar beloning is een bewezen belangrijk onderdeel.
Ik hoop u hiermee voldoende aanvulling te hebben gegeven.
Met vriendelijke groeten, N. Jue
ING Groep/CC&S/Corporate Communications Locatie Code IH 07.358 Postbus 810, 1000 AV Amsterdam T 020 5415411, F 020 5415451


Erru netjes van deze mensen om met zo'n persoonlijk antwoord te komen. Ja toch? Al ben ik het nog steeds niet eens met de regeling: ze maken keurig duidelijk dat er gesproken zal gaan worden over loon naar presteren voor de mensen van de werkvloer. Waarschijnlijk ook niet meer dan dat maar toch...

19 april 2004

Antwoord op: Echelon

Geachte heer,

De regering heeft na de aanslagen van 11/09/01 een Actieplan Terrorismebestrijding opgesteld. Punt 18 uit dit plan behelst "Uitbreiding van de satelliet-interceptiecapaciteit ten behoeve van terreurbestrijding." In het kader van de realisatie van dat punt wordt gestreefd naar het bouwen van meer schotelantennes. Uw aanname dat er nu reeds sprake is van een "zeer grote uitbreiding van de mogelijkheid tot het aftappen van telefoonverkeer" is derhalve niet juist, want er is momenteel geen uitbreiding gerealiseerd. De satelliet-interceptie (het woord zegt het al) betreft overigens zogeheten niet-kabelgebonden communicatie.
De naam van het Actieplan geeft al aan wat de bedoeling is van de uitbreiding van de interceptie-capaciteit: terrorismebestrijding. Hoewel over aard en werkwijze van de MIVD geen nadere informatie wordt verstrekt, kan nog wel worden gezegd dat het opvangen van niet-kabelgebonden communicatie gelegitimeerd geschiedt: periodiek worden de onderwerpen ten behoeve waarvan de MIVD verbindingsinlichtingen wil verzamelen aan de minister van Defensie ter goedkeuring voorgelegd. Indien de minister zijn goedkeuring verleent, kan doorgaans gedurende een bepaalde periode interceptie plaatsvinden. Bovendien moet de toepassing van interceptiemiddelen achteraf getoetst kunnen worden. Daartoe is er niet alleen de van oudsher bekende parlementaire controlefunctie (i.e. de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten), maar tevens is vorig jaar door de Tweede Kamer de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ingesteld. Deze onafhankelijke Commissie toetst achteraf de rechtmatigheid van het handelen van (onder meer) de MIVD, en heeft onbeperkte toegang tot alle voor de werkzaamheden van de Commissie relevante informatie.
Met het thema "Echelon" heeft de MIVD niets te maken. Volledigheidshalve citeren we hierbij uit de brief die toenmalig minister van Defensie De Grave op 19-01-2001 over "Echelon" aan het parlement zond (kamerstuk 27591, datum 29-01-2001):
"De maatschappelijke en politieke belangstelling voor het zogenaamde 'Echelon'-netwerk is groot. Over 'Echelon' bestaat echter vooralsnog veel onduidelijkheid en veel beschouwingen zijn dan ook speculatief. Mede daarom hebben de parlementen van Frankrijk en Belgi? en het Europees parlement inmiddels onderzoek laten verrichten naar het bestaan, de aard en de activiteiten van dit netwerk. Het Franse en het Belgische onderzoeksrapport, verschenen in oktober 2000, concluderen beide op grond van informatie uit open bronnen dat 'Echelon' bestaat. Het Tijdelijk Comit? van het Europees parlement is nog niet klaar, maar wetenschappelijke voorstudies concluderen eveneens dat 'Echelon' bestaat. De regering beschikt niet over eigen, door de in verband met 'Echelon' genoemde regeringen bevestigde informatie over het bestaan van 'Echelon', maar acht dit op grond van de thans beschikbare informatie, onderzoeken en openbare bronnen aannemelijk. Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat niet slechts overheden maar ook burgers, bedrijfsleven en criminele organisaties dergelijke activiteiten kunnen plegen (.)."
Met vriendelijke groet, Defensievoorlichtingscentrum

17 april 2004

Antwoord op: ING

Geachte heer,

Dank voor uw e-mail van 15 maart 2004 waarin u reageert op de berichten over de beloning van de Raad van Bestuur die naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag 2003 van ING Groep in de media zijn verschenen.
Vooral de bekendmaking van de forse stijging van de salarisverhoging van de Raad van Bestuursleden heeft tot veel commotie geleid. Wij begrijpen die commotie, het tijdstip waarop we hiermee naar buiten komen is buitengewoon ongelukkig in het licht van het Sociaal Akkoord voor het jaar 2004 waarin een nullijn is afgesproken.
Ondanks het ongunstige tijdstip, heeft de Raad van Commissarissen ervoor gekozen om via een persconferentie en via interviews in het personeelsblad open en eerlijk over dit onderwerp te communiceren.
De achtergronden van de discussie rond de RvB-beloning bij ING zijn inmiddels bekend. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2002 is gebleken dat de topinkomens bij ING ver achterliggen bij een groep vergelijkbare Nederlandse dan wel Europese ondernemingen. De Raad van Commissarissen (RvC), die beslist over de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur, vindt dat een ongewenste situatie. ING wil op alle niveaus, van hoog tot laag in de organisatie marktconform belonen. Een groot internationaal concern als ING moet toptalent uit de markt kunnen aantrekken en motiveren zich langdurig aan ING te binden.
De Raad van Commissarissen heeft daarbij gekozen voor een resultaatgerichte beloning die variabel is en direct afhangt van de vooraf vastgestelde doelstellingen en van de individuele prestaties van een bestuurder. Als ING het goed doet, profiteert de bestuurder daarvan mee, doet ING het slecht, dan ziet hij dat ook direct terug in zijn beloning. Doelstellingen zijn dat uiteindelijk 1/3 van het salaris van een RvB-lid bestaat uit een vast jaarsalaris, en 2/3 uit korte- en langetermijnbonussen en dat via de variabele beloning het gat gedicht wordt met de concurrentie.
Het is in ieders belang dat ING op de lange termijn een goed geleid bedrijf blijft met de juiste mensen uit binnen- en buitenland. Resultaatafhankelijke beloning acht de Raad van Commissarissen een belangrijke impuls voor de interne kwaliteitsverbetering. Dat komt uiteindelijk ook de dienstverlening aan de klant ten goede.
Prestatiebeloning is goed voor de interne cultuur van ING en goed voor de concurrentiepositie van ING op de arbeidsmarkt. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat dit een eerlijk systeem is met scherpe, ambitieuze doelstellingen, dat volledig in lijn is met de aanbevelingen die onlangs zijn gedaan door de Commissie Tabaksblat.
Meer informatie over de achtergronden van het beloningsbeleid van ING kunt u vinden op ons internet (www.ing.com). Daarop is het volledige jaarverslag 2003 gepubliceerd en interviews met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van ING.
In het verslag �ING in de Samenleving 2003�dat medio 20 april a.s. zal verschijnen kunt u lezen hoe betrokken ING blijft bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Namens de Raad van Bestuur hopen wij u hiermee een beter beeld te hebben geschetst van het nieuwe beloningssysteem en vertrouwen erop dat deze toelichting bijdraagt aan de bestendiging van onze relatie met u als belangrijke stakeholder.
Hoogachtend,
N.C. Jue Director Corporate Communications ING Groep


Nu vraag ik mijzelve af: als die prestatiebeloning van zo groot belang is voor het bedrijf, waarom geldt die dan niet voor de "gewone" werknemer? Ik zal't ze'ns vragen...

Stormfront

Deze jongens en meisjes zouden'ns flink op hun falie moeten krijgen. Is mijn bescheiden mening. Hier zijn de adresgegevens van de eigenaars van deze voedingsbodem voor haat, gevonden via een eenvoudige WHOIS-opdracht:

stormfront.org Back-order this name

Registrant: Stormfront Inc. (STORMFRONT-DOM) PO Box 6637 West Palm Beach, FL 33405 US Domain Name: STORMFRONT.ORG

Administrative Contact, Technical Contact: Black, Don (DB1627) root@STORMFRONT.ORG PO BOX 6637 WEST PALM BCH, FL 33405-6637 US (561) 833-0030 fax: (561) 820-0051


Uiteraard is inmiddels het Meldpunt Discriminatie Internet verwittigd.
:: Terrebel 9

13 april 2004

Echelon

De Staat der Nederlanden plant een uitbreiding van de mogelijkheid om telefoongesprekken af te luisteren maar, zo zegt een woordvoerder "Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat telefoonverkeer in Nederland wordt afgeluisterd." Ik vroeg Defensie waar het uitgebreidere netwerk dan w�l voor gebruikt zal gaan worden:

Geachte dames, heren,
Hierbij treft U een internetverwijzing aan naar een artikel dat ondermeer handelt over het jaren geheim gehouden project met de naam Echelon en de rol van de Groningse basis Zoutkamp daarin.
http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/echelon.html
Kunt U in een reaktie aangeven wat de exacte reden is van de recente zeer grote uitbreiding van de mogelijkheid tot het aftappen van telefoonverkeer? Volgens een artikel op de nieuwssite Nu.nl (http://www.nu.nl/news.jsp?n=304514&c=13) is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het systeem wordt gebruikt voor het aftappen van telefoonverkeer. Persoonlijk vind ik dat wat verwarrend. Want waarom zou je afluister-apparatuur plaatsen als je dat niet gaat gebruiken om mensen af te luisteren?
Graag had ik van Uw dienst een verklaring hieromtrent. Het antwoord:"Dit doen wij in verband met terrorisme-bestrijding" acht ik niet voldoende.
Alvast mijn dank voor een inhoudelijk correct en afdoende antwoord.
Hoogachtend,

9 april 2004

Vervolg: Vaderschap

Mij leek het aardig om Minister Piet Hein Donner van Justitie te vragen waarom hij nog niet heeft gereageerd op mijn eerdere mailtje:
Geachte heer Donner,

Wellicht is mijn eerdere bericht aan U aan Uw aandacht ontsnapt, niet aan U doorgegeven door Uw medewerkers, heeft U het te druk gehad om er aandacht aan te besteden of interesseert het U niet of en zo ja wat mensen aan U vragen.
Hoe dan ook verzoek ik U alsnog aandacht te besteden aan de inhoud van bedoeld schrijven. Te meer omdat een eerlijk en duidelijk overwogen antwoord uw positie kan verstevigen. Zeker na de kritiek die U recentelijk te verduren kreeg bijvoorbeeld betreffende het debacle rond het Holland Casino waarbij U in eerste instantie hartgrondig ontkende dat deze instelling werd gebruikt voor het witwassen van zwart geld en later moest toegeven dat de Nederlandsche overheid met Holland Casino ��n der grootste witwasserijen in het land in bezit heeft. Daarnaast heeft U bijvoorbeeld moeten toegeven dat ambtenaren van het ministerie callgirls bestellen op kosten van de belastingbetaler "om zich een beeld te kunnen vormen van illegale prostitutie." Of woorden van soortgelijke strekking.
Meneer Donner, Bent U heus van mening dat mensen U nog serieus nemen als U met dit soort antwoorden komt? U krijgt van mij de kans Uw eer te redden door mij te voorzien van een oprecht antwoord op de in de bijlage vermelde vraag.
Besluit U (ook) dit elektronisch bericht te negeren dan sluit ik niet uit dat er een campagne wordt gestart die tot doel heeft Uw incompetentie als Minister van Justitie aan te tonen.

Ik wens U nog een prettige dag.
Hoogachtend,

7 april 2004

Antwoord op: AEGON

Recentelijk stuurde ik een mailtje aan de directie van AEGON. Hier het antwoord:


Beste T,

Het is mijn gewoonte altijd al om persoonlijk te antwoorden op een mail aan mij gericht, dus geen vrees. Je bewering klopt echter niet. Voor de drie (Nederlandse) van de vier leden van onze RvB zat er vorig jaar geen bonus of optiepakket in. Dat is dus een flinke achteruitgang lijkt me zo.
Alleen voor de Amerikaanse CEO is de situatie anders. AEGON is dan ook geen Nederlandse verzekeraar meer, maar een grote internationale speler, waar Amerikanen op Amerikaanse manier worden uitbetaald.

Voor Nederlandse werknemers is er helemaal geen loonstop. In 2003 zijn de lonen van onze medewerkers verhoogd met een algemene CAO-ronde van 2,5%. Daarnaast is de salarissom met 1,4% gestegen als gevolg van de salarisherzieningsronde. Voor 2004 is er nog geen CAO. Hoop dat ik je vraag hiermee heb kunnen beantwoorden.

Hartelijke groet,

Jan Driessen Directeur Communicatie AEGON Nederland

Zo ziet U maar: ga niet altijd af op wat men in kranten beweert: journalisten doen niet altijd goed onderzoek naar de gang van zaken. Waarom zou de journalist in kwestie niet zelf aan de directie hebben gevraagd hoe het nou eigenlijk zit?

1 april 2004

AEGON

In het kader van een recent aan het licht gekomen schandaal zond ik het volgende mailtje aan de woordvoerder van Aegon Nederland:

Geachte heer Driessen,

Van de website van Aegon haalde ik het volgende citaat: AEGON is één van ´s werelds vooraanstaande verzekeraars, die gebruik maakt van de mogelijkheden tot succesvol samenwerken, om daarmee bij te dragen aan een betere toekomst voor klanten, aandeelhouders en medewerkers over de gehele wereld.

Bovendien staat op dezelfde pagina:
AEGON investeert ook in mensen. Zelfstandigheid van de medewerkers is een belangrijk kenmerk van de bedrijfscultuur. Initiatief en prestatie worden beloond en jong talent wordt gestimuleerd.

Kunt U, bovenstaand in acht nemend, verklaren waarom de lonen van "gewone" werknemers zijn bevroren en die van de mensen die toch al het hoogste inkomen verdienen binnen Uw bedrijf exorbitant blijven stijgen?

Ik verzoek U niet te antwoorden door het toezenden van het standaard persbericht doch simpelweg inhoudelijk op mijn schrijven te reageren.
Waarvoor alvast mijn dank.

Hoogachtend

19 maart 2004

Verkeer

Slegs enkele dagen na mijn meest recente "dreigbrief" aan de deelraad mocht ik gisteren een keurig inhoudelijk antwoord ontvangen. In de uitstekend opgestelde brief zegt men mij toe "medio 2004" te onderzoeken of er verkeersbrigadiers kunnen worden aangesteld op het gevaarlijke voetgangersoversteekpunt. Eind 2005 hoopt men klaar te zijn met de herprofilering van het stuk straat waarin het door mij gehekelde zebrapad ligt. Oorspronkelijk zou dat medio 2006 zijn. Een behoorlijke verbetering dus. Brieven schrijven helpt!

17 maart 2004

ING

De topinkomens binnen de organisatie die bekend staat als ING maken een exorbitante stijging door zonder aannemelijke reden. U kent mij inmiddels: tijd voor een mailtje aan de directie.

Geachte heer, mevrouw,

Gaarne wijs ik U op onderstaand citaat:
Financi�le instellingen spelen een centrale rol in het zakelijk en het maatschappelijk leven. ING wil aan deze rol op een verantwoorde wijze invulling geven.
Deze twee regels zijn te lezen op Uw website en geven volgens eigen zeggen aan hoe de ING een rol denkt te vervullen binnen de maatschappij.

Mijn vraag aan U is deze: Vindt U het (ethisch én moreel) verantwoord om diegenen binnen Uw bedrijf met de hoogste inkomens er veel meer financieel op vooruit te laten gaan dan de mindere goden binnen de organisatie?

Het excuus dat "in andere landen topmanagers nog meer verdienen" slaat natuurlijk kant nog wal. Want waarom houden de topsalarissen geen gelijke tred met bijvoorbeeld die van collega's in Somalië?
En als de Duitse bonusregelingen worden afgeroomd gebeurt dat dan ook met de Nederlandse binnen de ING?

In de verwachting dat U het kunt opbrengen een correct antwoord te formuleren, verblijf ik.

Hoogachtend,


Een paar dagen later werd bekend dat de ING-top afzag van haar plannen ter zelfverrijking.
Toeval?

11 maart 2004

Vaderschap

Betreffende mijn rol als vader besloot ik, na het lezen van een stukje van Erwin over dit onderwerp, een mailtje te versturen aan Piet Hein Donner(CDA), de minister van Justitie:

Geachte heer Donner,

Onlangs kwam mij ter ore dat U, als de hoogste baas in dit land op het punt van (de problematiek rondom) echtscheiding en de vaak achtergestelde positie van de man daarin, eind 2002 gezegd zou hebben: " (ik ben) gelukkig getrouwd en dus volkomen onbekend met de problematiek".

Mijn vraag aan U is nu: Ondersteunt U die uitspraak nog immer?

Want als dat inderdaad zo is wil ik U ook vragen hoe het komt dat U zich zo kunt inleven met de criminelen waar U zo'n uitgesproken mening over heeft.

Alvast mijn dank voor een eerlijk antwoord.

Met vriendelijke groet,

10 maart 2004

Antwoord op: Bouwfraude

Oplettende lezertjes zullen zich wellicht herinneren dat ik naar aanleiding van zijn gedrag op 18 februari jl. een mailtje stuurde aan VVD-kamerlid Hofstra. Dat ik niet de enige ben die wil dat er wat gedaan wordt blijkt wel uit het feit dat op initiatief van Jan Marijnissen momenteel een fraudedebat wordt gevoerd in de Tweede Kamer. Welnu: gisteren ontving ik zijn antwoord dat bestond uit de ongecensureerde notulen van de plenaire behandeling van de bouwfraude op 17 en 18 februari. Hierbij een citaat waaruit duidelijk blijkt hoe meneer Hofstra denkt over bouwfraude: "Als we alle gevallen van bouwfraude moesten aanpakken zouden we tijd tekort komen en daarom moeten we't maar laten rusten."
Oordeelt U zelf:

De heer Depla (PvdA): Voorzitter. Wat de enqu�tecommissie eigenlijk al vermoedde, is bewaarheid. Niet alleen in de weg- en waterbouwsector maar ook bij de bouw van ziekenhuizen, scholen en sporthallen blijkt de boel te worden geflest. Bedrijven maken afspraken, prijzen worden opgedreven en nieuwkomers worden buiten de markt gehouden. Dit leidt tot zelfverrijking, prijsopdrijving en uitsluiting van nieuwe bedrijven. Ik zal een paar "mooie" voorbeelden geven. Ergens wordt een speciaal moeder-kindziekenhuis gebouwd, met de modernste zorg. Er was geen geld meer voor alle mooie dingen die het leven voor die kinderen nog aantrekkelijk maken, omdat de aanbesteding tegenviel. De hele gemeenschap was bezig om met allerlei activiteiten, zoals sponsorlopen, de laatste 250.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Nu blijkt dat dit geld helemaal niet nodig was; het is gewoon verdwenen in de zakken van een aannemer die te veel heeft gevraagd. Alle bedrijven die te veel hebben ontvangen, moeten dat gewoon terugbetalen aan al die scholen, ziekenhuizen en kantoren. Daarnaast moet nu eindelijk eens schoon schip worden gemaakt. Bouwbedrijven werken eigenlijk nog steeds onvoldoende mee. Dit blijkt ook uit het overzicht van de NMa: dertien bedrijven zijn beboet vanwege het niet meewerken aan het onderzoek. Dat is dus niet hetzelfde als vriendelijk meewerken. Alle kaarten moeten nu maar eens op tafel, en in dat licht doet de PvdA-fractie het volgende voorstel. De bedrijfstak moet voor 8 maart alle schaduwboekhoudingen inleveren bij de NMa. Deze worden dan netjes afgehandeld, door te beboeten als er iets aan de hand is. Bedrijven die daaraan niet meedoen, hun schaduwboekhouding niet inleveren en die later toch blijken te hebben, zouden op een zwarte lijst moeten worden geplaatst, waarmee zij voor een tijdje worden uitgesloten van overheidsopdrachten.

De heer Hofstra (VVD): Dit is een interessante gedachte. Stel echter dat wij zouden zeggen tegen die bedrijven: legt u het hier allemaal maar neer in deze zaal. Dan zouden wij elkaar waarschijnlijk niet meer kunnen zien. Het kabinet heeft al problemen om te vervolgen wat nu bekend is. Ik ben benieuwd hoe de afhandeling zou moeten plaatsvinden in het voorstel van de heer Depla.

18 februari 2004

Bouwfraude

Stelt U zich toch eens voor dat iedereen de waarden en normen hanteert zoals die van VVD-kamerlid Hofstra. Hij beweerde gisteren al langere tijd op de hoogte te zijn van diverse gevallen van bouwfraude. Zowel omdat hij zelf commissaris is geweest van een bouwbedrijf alsook omdat zijn neef aannemer is. Allemaal goede redenen om de zaak te bagateliseren. Toch? Tijd voor een mailtje aan deze meneer:
Meneer Hofstra,

Nu U heeft toegegeven op de hoogte te zijn geweest van een strafbaar feit en dat bewust niet heeft gemeld: vindt U dat Uw waarden en normen als voorbeeld voor de bevolking moeten dienen of vindt U zichzelf ook een schurk? Bent U zich ervan bewust dat U medeplichtig bent door het verzwijgen van gevallen van bouwfraude? Aannemende dat U nog over enig fatsoen beschikt en Uw kamerzetel afstaat aan iemand die beter geschikt is als volksvertegenwoordiger denkt U dat U een lidmaatschap accepteert in een bouwcommisariaat of gaat U iets nuttigs doen met de rest van Uw leven?
U mag zich gelukkig prijzen dat het niet aan mij is te beslissen wat er verder gebeurt met Uw persoon want in dat geval zou U op korte termijn beginnen met het schrijven van Uw memoires. Vanuit het Huis van Bewaring.

In afwachting van Uw reaktie, teken ik.

7 februari 2004

CAPPS II

Heb gisteren keurig antwoord gekregen op mijn e-mail aan Frits Bolkestein, Europarlementariër. (Valt mij opeens op dat de laatste vijf letters van dat woord een beetje negatieve klank hebben...). Ik vroeg hem hoe hij het Europese standpunt gaat verdedigen in verband met het CAPPS II-projekt. In de brief wordt mij bezworen dat de gegevens die tot nu toe door de Amerikanen zijn verzameld van Europese vliegtuig-passagiers uitsluitend zullen worden gebruikt voor het testen van het nieuwe systeem en absoluut niet zullen worden doorverkocht of voor andere doeleinden dan het testen worden verzameld. Na de test zullen de priv�-gegevens van deze duizenden mensen (die nooit toestemming hebben verleend tot het gebruik van hun data) worden vernietigd. Precies wat ik hem voorstelde om over te brengen tijdens de besprekingen! Zo verzekert mij de secretaresse van de directeur van de EU die reageerde op mijn bericht aan de heer Bolkestein. Dat zal dan wel zo zijn, denk ik dan. Maar helemaal gerust ben ik er niet op...