Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

24 oktober 2016

Ymere en lekkage, een melding

6 Oktober stuurde ik een melding aan Ymere over lekkage in de badkamer. Het antwoord kwam snel: wij kunnen pas iets doen wanneer uw buurvrouw de deur open doet. Vanwege privé omstandigheden kan zij zelf niet communiceren maar haar moeder zal ons nog bellen.'

6 Oktober is een paar weken geleden en met water in de verlichting van mijn badkamer vind ik dat de situatie voldoende is geëscaleerd voor een vervolgmelding:


Beste mensen,

Een aantal jaren geleden is mijn woning afgebrand. De oorzaak bleek een lekkage in de douche van de bovenbuurvrouw waardoor water door de muren sijpelde en kortsluiting veroorzaakte bij een wandcontactdoos die niet geaard bleek te zijn.

Ik dring er ernstig op aan dat Ymere niet dezelfde fouten maakt als eertijds. De gevolgen (én de kosten) zijn niet te overzien.

Om u te helpen noem ik Jozua Ros in de cc. Als tussenpersoon tussen bewoners en Ymere kan hij wellicht wat gewicht in de schaal leggen. Misschien door de moeder van mijn bovenbuurvrouw simpelweg te vragen de deur te openen voor de elektricien, de stukadoor en de loodgieter. Waarbij ik dringend verzoek ditmaal een échte reparatie te laten uitvoeren. De 'oplossing' (gaffertape over de scheur in de douchevloer plakken en afmaken met een beetje verf) na de melding die leidde tot de brand zal de brandweer waarschijnlijk niet serieus nemen en dus Ymere aansprakelijk stellen voor ALLE kosten, voortkomend uit de schade.

U kunt dat voorkomen.

In de verwachting dat u de juiste keuze zult maken, teken ik,

Vriendelijke groet,

31 maart 2016

Bezwaar tegen Bewuzt

Geachte dames, heren,

In 2015 startte ik een psychologische behandeling die in datzelfde jaar eindigde. Per 1 januari was ik overgestapt naar een andere zorgaanbieder. De declaratie diende ik dus in bij mijn 'oude' zorgaanbieder. Bewuzt dus. Het indienen ging niet eenvoudig. Bestanden groter dan 5 mb zouden niet verzonden kunnen worden. De bijlage (de factuur van de zorgverlener) besloeg echter slechts 0,5 mb. Ook moest meerdere malen hetzelfde bestand worden verstuurd omdat jullie systeem aangaf dat het niet ontvangen was. Diverse foutmeldingen later was het alsnog gelukt. Toen zou de bijlage 'onduidelijk' zijn en heb ik opnieuw de declaratie ingediend. Die zou incompleet zijn. Nogmaals verstuurd nu met extra informatie van onder meer de huisarts.

Er zouden 'gegevens' ontbreken maar in het systeem stond niet aangegeven welke gegevens jullie dan misten. Na mijn vraag daarover aan jullie werd dat duidelijker. Mijn zorgverlener leverde alsnog de gegevens aan waar Bewuzt om vroeg en vandaag ontving ik online de informatie 'bedrag wordt niet vergoed', zonde enige opgave van redenen. Dit is niet alleen onwenselijk maar zelfs onacceptabel. Daarom stel ik voor dat Bewuzt goed kijkt naar hoe de dienstverlening verbeterd kan worden, met name op het gebied van communicatie.

Uiteraard teken ik hierbij ook bezwaar aan tegen het afwijzen van de declaratie.

Mocht u niet binnen vijf werkdagen na vandaag de door mij gevraagde informatie verlenen dan zal ik de betreffende autoriteiten op de hoogte stellen van jullie omissie. Voor de algehele transparantie: dit bericht valt na te lezen op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

28 maart 2016

Bezwaarschrift afwijzing vrijstelling afvalstoffenheffing

Directeur van Belastingen
van de gemeente Amsterdam
Afdeling Kwijtschelding
Postbus 23475

Amsterdam, 28 maart 2016

Betreft: s690108/k1820671

Geachte dames, heren,

Bij deze ga ik in beroep tegen de beslissing van de Directeur Belastingen,
Mr. Drs. J.G. Bakker, dd 29 maart 2016. U leest het goed: de betreffende brief is
- mogelijk doelbewust - geantidateerd want kwam binnen, enkele dagen vóór de dagtekening.

Mijn verzoek tot kwijtschelding is afgewezen omdat ik niet tijdig de benodigde gegevens zou hebben opgestuurd. De wet geeft aan dat de ontvanger dat moet kunnen bewijzen.

Kan de gemeente dat niet, dan dient mijn verzoek ontvankelijk te worden verklaard. Zelf kan de gemeente - door in te loggen in het gebruikte systeem (FOCUS) - eenvoudig inzien dat ik al enkele tijd gebruik maak van een bijstandsuitkering.

Mij vragen daarvoor bewijzen aan te dragen is dus niets meer of minder dan tijdverspilling voor alle betrokken partijen en kan mijns inziens worden beschouwd als een zeer bewuste poging om de zaak dusdanig te traineren dat de burger het indienen van een bezwaar voor gezien houdt.

Dit is onaccapetabel.

Ik verzoek u derhalve alsnog mijn verzoek tot kwijtschelding in behandeling te (laten) nemen en er op aan te dringen mij de bewuste heffingen 2013: €355,69 en 2014: €335,49 kwijt te schelden.

Ook dat mijn verzoek om kwijtschelding van de afvalstoffen heffing over beide jaren pas drie jaar na dato in behandeling wordt genomen (2016 minus 2013 is drie jaar) sterkt mij niet in het geloof dat de dienst der belastingen écht wil dat zaken tijdig worden afgehandeld.

Eerst wanneer afdoende wordt verklaard waarom men vindt dat burgers binnen drie weken MOETEN reageren en de gemeente rustig enkele jaren mag doen over een reactie, wil ik een poging doen sympathie op te brengen voor het standpunt van de briefschrijver dat burgers gestraft moeten worden
voor de fouten van een ambtenaar.

Hoogachtend,

TW

Bijlage: bewijslast dat aangeeft dat de dienst zelf rijkelijk laat is met reageren:
24 Maart 2016 (volgens dagtekening maar wij weten inmiddels dat dat niet bewijst dat die datum het schrijven ook daadwerkelijk is gegenereerd) stuurt men mij een brief met de mededeling dat mijn verzoek tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 2015 op 1 september 2015 is ontvangen. U leest het goed: pas bijna zes maanden na ontvangst lukt het de betreffende ambtenaar een ontvangstbevestiging te sturen.


P.s. Om te voorkomen dat dit schrijven per abuis in het ongerede raakt - bijvoorbeeld vanwege een interne ommissie uwerzijds - is het geheel na te lezen op http://vragen.blogspot.com

Vermeende schuld bij gemeente

Beste xxx,

Goede Pasen gehad?
Hartelijk dank voor jouw bericht.
Ook ik zou graag een einde zien aan mijn schuldhulptraject.
Het is echter niet aan mij.

Ik ging het project indertijd in op last en voordracht van de gemeente.
Logischerwijs kan dus alleen de gemeente besluiten of en hoe het traject wordt beëindigd.

Dat het zelfs iemand wiens taak het is te onderzoeken hoe een schuld is ontstaan en opgebouwd niet lukt dat voor elkaar te krijgen geeft duidelijk weer hoe moeilijk dat dan wel niet moet zijn voor de cliënt. De intentie aan het begin van het schuldhulptraject was mij zicht te geven op een spoedig einde van mijn schuldsituatie. Dat doel is niet bereikt.

Hoewel het eigenlijk een taak is van de gemeente vraag ik jou nu vriendelijk je werk te blijven doen en - samen met mijn klantmanager - uit te zoeken wat er nu eigenlijk precies aan de hand is.

Zij - xxx - heeft via FOCUS toegang tot alle besluiten en alle verdere correspondentie (per e-mail, zowel als per 'snail mail') die in de zaak rond mijn vermeende schuld zijn verzonden. Ook zijn alle namen bekend van alle medewerkers die er ooit bij betrokken waren en zijn. Het moet dus voor jullie mogelijk zijn de zaak binnen korte termijn op te lossen.

Lukt het niet binnen twee weken na vandaag (dus hooguit op maandag 11 april 2016) een voldoening gevend antwoord te produceren dan zal ik de schuld als non-existent beschouwen en via alle mogelijke juridische middelen de bedragen die - zonder mijn instemming - als aflossing van mijn uitkering zijn ingehouden terugvorderen van de gemeente. Dat betreft niet alleen de vaste maandelijkse inhouding maar ook de verrekening met het mij toekomende vakantiegeld. Bovendien zal ik een claim neerleggen voor smartengeld aangezien ik door deze zaak zo ontzettend veel tijd ben kwijtgeraakt en stress te verduren heb gekregen dat dat mij er mede van weerhouden heeft een betaalde baan te vinden om daarmee uit de bijstand te komen. De gemeente zelf is er dus verantwoordelijk voor dat mijn reïntegratie in de maatschappij via de Participatiewet als werknemer in loondienst dreigt te mislukken.

Om jullie werk wat makkelijker te maken wijs ik jullie (mijn klantmanager ontvangt via CC een kopie van dit schrijven) op besluit nummer 10581360 (Door xxx, 8-10-2014) en met name de volgende zinsnede: 'in afwachting van de definitieve vaststelling van de Bijstand die 'om niet' wordt verstrekt.' 

Die 'definitieve vaststelling' is bijzonder onduidelijk vastgesteld. Mijn suggestie is dat jullie contact opnemen met de heer of mevrouw xxx alsmede met mijn inkomensconsulent uit die periode, mevrouw xxx, om dusdoende te achterhalen hoe mijn vermeende schuld is ontstaan.

Mijn klantmanager is er inmiddels van op de hoogte dat ik dezelfde opdracht zal geven aan de Amsterdamse Ombudsman, Het Juridisch Loket alsmede aan Burgemeester en Wethouders.

Het zal mij verdrieten wanneer ik de zaak moet overlaten aan een advocaat. Maar ook een advocaat (en een eventuele rechter) zal oordelen dat ik lang genoeg geduld heb betracht in afwachting van een oplossing en dat ik in de loop van jaren voldoende 'kluiten in het riet' ('Die werkt niet vandaag', 'Ze zit niet op haar plek', 'Ik maak een terugbelnotitie voor u', 'Dat zal ik uitzoeken en u terugbellen', 'Dat weet ik niet', 'Nee, ik weet niet bij wie u dan wel moet zijn') heb verzameld om een dam op te werpen tegen een nieuwe invasie van de Noormannen.

Uitsluitend uit coulance naar jullie (xxx en xxx) toe hanteer ik een termijn van twee weken waarbinnen duidelijkheid moet zijn geformeerd.

Ik wens jullie heel veel succes met deze klus en als er verder nog vragen zijn ben ik altijd bereid die te beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk
06-xxxxxxxx


Op 24 maart 2016 11:36 schreef xxx:
Geachte heer xxx,


Op 8 oktober 2015 heeft u een besluit voor toegang tot schuldhulpverlening ontvangen. U bent door uw klantmanager bij ons aangemeld voor schuldhulpverlening.

Op 15 maart hebben wij telefonisch gesproken over het eventuele verdere traject schuldhulpverlening. U heeft op dit moment nog twee schulden. Een schuld bij de gemeente Amsterdam en een roodstand bij uw bank. U heeft op 8 januari 2016 aangegeven dat u de roodstand niet mee wilde nemen in een verder traject schuldhulpverlening. U gaf aan dat u wel graag hulp zou willen omtrent de schuld bij de gemeente Amsterdam. Wij hebben geprobeerd om te achterhalen hoe deze schuld is opgebouwd, maar tot op heden hebben wij nog geen duidelijk overzicht hiervan. In het telefoongesprek op 15 maart gaf u aan dat u met uw klantmanager bezig bent om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Dit is dan ook de reden dat onze hulpverlening aan u stopt.

Ik wens u heel veel succes en mocht u in de toekomst nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact met mij opnemen op het volgende telefoonnummer: 020xxxxxxx.

Hoogachtend, namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, namens dezen,


xxx,

Bureau Schuldhulpverlening

En het bijbehorende bezwaarschrift:

Subsidies en Inkoop Sociaal
Unit bezwaar en beroep schuldhulpverlening
Postbus 9889
1006 AN Amsterdam

Amsterdam, 28 maart 2016

Betreft: bezwaar besluit stoppen schulddienstverlening

Geachte dames, heren,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de beslissing van mevrouw xxx van Doras/de afdeling Schuld Dienstverlening
van de gemeente Amsterdam om hulp aan mij bij het oplossen van mijn (vermeende) schuld bij de gemeente te beëindigen.
Met name om twee redenen:

-Het probleem is niet opgelost
-De gemeente droeg mij op het traject in te gaan
op straffe van het korten op mijn uitkering. Het is dus niet aan mij te beslissen
over beëindiging, noch aan DORAS.

Bijgevoegd een kopie van het bewuste mailbericht en mijn reactie aan mevrouw xxx
(met een kopie aan mijn klantmanager)

Hoogachtend,

Terrence Weijnschenk


Bijlage: 2

P.s. Om te voorkomen dat dit schrijven in het ongerede geraakt - bijvoorbeeld door een interne omissie uwerzijds -
meld ik nog even dat dit bericht is na te lezen op http://vragen.blogspot.com en is verspreid via sociale media.

======================================================================

Beste xxx,

Hartelijk dank voor jouw verhelderende telefoontje
en excuus voor de frustratie in mijn stem. 
Dank je voor het getoonde begrip!

De verwarring bestaat er uit dat de gemeente mij oplegde
het traject schuldhulp in te gaan. Thuis heb ik daar (even zoeken, hoor!)
de papieren van.

Daardoor veronderstelde ik dat alleen de gemeente
kan besluiten of dat traject kan worden beëindigd.

Van jou begreep ik uit ons telefoongesprek dat de dienstverlener
en de cliënt in overleg kunnen besluiten de begeleiding stop te zetten.

De bal ligt nu in de hoek van mijn klantmanager, xxx,
die het er mee eens is dat de participatie van DORAS
in de pogingen te achterhalen hoe mijn vermeende schuld
bij de gemeente is ontstaan en opgebouwd, niet meer nodig is.

Hartelijk dank voor de genomen moeite!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

==============================

29 maart 2016

Geachte mevrouw xxx,

Enige tijd maakte ik gebruik van de zogeheten BBZ-regeling.
Een korte periode werkte ik als zelfstandige met hulp
van de Bescheiden Schaal-regeling.

Omdat ik als ZZP'er niet voldoende verdiende om in mijn
eigen onderhoud te voorzien ontving ik een aanvullende uitkering
via de WWB.

Van mevrouw Klaassen ontving ik een schrijven waaruit moest blijken
dat die aanvulling als lening zou worden beschouwd tot duidelijk was op hoeveel geld aan aanvulling ik daadwerkelijk recht had. Dat geld zou worden beschouwd als 'uitkering om niet'.

Het heeft er alle schijn van dat bij de berekening het een en ander niet duidelijk was want er is mij een schuld opgelegd van ruim €7000 die ik verplicht moet aflossen met inhoudingen van mijn uitkering. Ook het mij toekomende vakantiegeld wordt ingehouden.

Inmiddels staat er van de oorspronkelijke schuld nog ruim €3000 open maar nog steeds ontbreekt er een goede specificatie. Die heb ik nodig omdat de heer Keijer van de afdeling Bewaar & Beroep mijn bezwaarschrift tegen de (hoogte van de) schuld eerst in behandeling kan nemen als bekend is hoe en waarom de (vermeende) schuld exact is ontstaan.

Via de gemeente moest ik verplicht (vanwege mijn hoge schuld) het traject 'Schulddienstverlening' in. Wekenlang was ik enkele uren per week daardoor niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Vreemd, want vrijwilligerswerk mocht ik niet doen omdat ik dan de gewerkte uren niet beschikbaar zou zijn voor de arbeidsmarkt.

DORAS (het ingeschakelde schuldhulp bureau) slaagde er niet in te achterhalen wat de achtergrond is van mijn schuld bij de gemeente en beëindigde daarom de begeleiding. Waarvan ik dacht dat alleen de gemeente dat besluit kan nemen omdat de gemeente het traject oplegde. Verwarring alom dus. Mij was namelijk gemeld dat niet meewerken aan het traject schulddienstverlening 'van invloed kon zijn op de hoogte van mijn uitkering.' Gemeentelijk eufemisme voor: 'Wij kunnen, mogen en zullen uw uitkering met 30 tot 100% korten.'

Aan u nu de eenvoudige vraag in uw functie als Teamleider Team Zelfstandigen van de DWI:

Kunt u uitzoeken wat er is gebeurd en laten weten hoe het per omgaande kan worden opgelost?

Omdat ik niet een schuld wens af te lossen die niet bestaat en waarvan de hoogte niet vaststaat zal ik een en ander ook voorleggen aan de gemeentelijke Ombudsman, het Juridisch Loket en Burgemeester en Wethouders.

Alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Vriendelijke groet en hoogachtend,

Terrence Weijnschenk
==============

update (30 maart 2016): Van mijn klantmanager kreeg ik bericht dat xxx van DORAS zonder overleg met mijn klantmanager heeft besloten het traject stop te zetten. Maar volgens xxx van DORAS heeft zij wél in overleg met mijn klantmanager besloten het traject stop te zetten. Hoogst verwarrend allemaal.

update 2 (31 maart 2016): Mijn klantmanager heeft eindelijk de ambtenaar kunnen bereiken die indertijd aanwezig was bij het ontstaan van de schuld. Zij gaf aan dat zij vanaf 12.00u de telefoon niet meer opneemt 'want al die klanten die haar vragen haar werk te doen zorgen ervoor dat zij haar werk niet kan doen.' Mijn klantmanager gaf ook aan: 'Omdat de eventuele fouten van de medewerkers zo lang geleden gemaakt zijn, zijn ze waarschijnlijk niet meer terug te draaien en moet je gewoon de vermeende schuld afbetalen, ondanks dat niet eens vaststaat of die überhaupt wel bestaat.'

Update 3 (11 april 2016): Op deze dag verstuurde Medewerker Bezwaar xxx van RVE manager Subsidies en Inkopen Sociaal mij een brief waarin mijn bezwaar (tegen het beëindigen van de schuldhulpverlening) ongegrond werd verklaard. Prima natuurlijk want ik was het uiteindelijk eens met die beëindiging. Leuk is echter dat Burgemeester en Wethouders (in de persoon van M. de Jong), de afdeling Terugvordering heeft opgedragen mij een overzicht te sturen van de openstaande vordering bij de gemeente (cluster Sociaal) MET de daaraan ten grondslag liggende besluiten! Ben benieuwd of de ambtenaren van die afdeling dat nu nog steeds durven te weigeren.

Update 4 (15 april 2016) Mevrouw xxx, teamleider Team Zelfstandigen (denk ik) belde mij op: 'U had alleen maar mij even hoeven bellen, dan had ik u zó het gevraagde overzicht gestuurd.' -'Waarom konden uw collega's van de verschillende afdelingen die ik over de zaak sprak de afgelopen twee jaar mij dat niet vertellen?' -'Geen idee, meneer. Maar uw schuld bedraagt niet €10.000 maar slechts €5000 en een groot deel daarvan heeft u al afbetaald. Een onderbouwing en een specificatie stuur ik u op.'

=======================
Op 15 april 2016 15:53 schreef xxx:   Geachte heer Weijnschenk,

Zoals telefonisch afgesproken stuur ik u hierbij de berekening definitieve afrekening Bbz jaar 2013. Zijn er naar aanleiding van deze email nog vragen dan kunt u mij altijd bellen op onderstaan telefoonnummer. I.V.

15 April: Beste mevrouw xxx, Hartelijk dank voor de genomen moeite. Dit overzicht is in wezen alles waar ik de laatste jaren om vroeg. Blij dat ik u aan de telefoon heb gehad vanmiddag en dat ik nu heb wat ik hebben wilde. Dit rekenblad is vele malen overzichtelijker dan de brief die ik indertijd heb mogen ontvangen en die zelfs voor de heer xxx van Bezwaar en Beroep te lastig was om te begrijpen. Ik zal de door u verzonden gegevens kritisch bekijken maar ben ervan overtuigd dat al mijn vragen nu spoedig beantwoord zullen zijn. Toch vreemd dat zelfs mijn klantmanager, mijn schulddienstverlener van DORAS én mevrouw xxx van Team Zelfstandigen niet wisten dat u eenvoudigweg over de benodigde gegevens beschikte en dat een simpel telefoontje met u voldoende was geweest.

Goed weekend en nogmaals dank.
Vriendelijke groet, TW

 P.s. Wellicht een aandachtspunt voor de gemeentelijke communicatie-adviseur ​​om het 'kastjemuur' gevoel bij cliënten van de dienst te verminderen door hier lering uit te trekken?


18 april 2016

Beste mevrouw xxx, Nu ik tijd heb gehad het door u verstuurde schema even te bekijken valt het mij op dat zowel de heffingskorting alsook de alleenstaande Ouderkorting als 'inkomen' zijn beschouwd. Beiden zijn een belastingvoordeel. Een korting op te betalen belasting dus. Dat is niet hetzelfde als 'inkomen'. Behalve blijkbaar voor de Dienst Werk en Inkomen. Kunt u dit voor mij verklaren? Voor de duidelijkheid hier de link naar de website van de Belastingdienst waar eea wordt uitgelegd: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/laag_inkomen/ Uit deze tekst blijkt dat ik de heffingskortingen gewoon had mogen houden, had ik géén zelfstandig inkomen onder bijstandsniveau gehad in 2013. De ongeveer €2000 die ik na verrekening inderdaad teveel lijk te hebben ontvangen zou ik nu dan al een tijdje hebben afbetaald.

De ongeveer €3000 aan heffingskortingen zijn mogelijk onterecht bij mijn inkomen als zelfstandige opgeteld. Tenzij voor zelfstandigen bijvoorbeeld de alleenstaande ouderkorting als inkomen wordt gezien maar voor alle andere Nederlanders niet zou ik graag een aanpassing zien van de officiële berekening. Ik dank u alvast hartelijk voor de te nemen moeite. Vriendelijke groet, TW

 =====================

19 april 2016 Beste heer Weijnschenk, In de brief van 8 oktober 2014 geven wij beknopt een uitleg over de heffingskorting(en). Het volgende staat beschreven: Bij de berekening hebben wij geconstateerd dat u recht kunt doen gelden op heffingskorting(en). De heffingskorting(en) moeten wij als inkomen aanmerken, met uitzondering van de kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting, alsmede voor alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is, de aanvullende alleenstaande ouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wij handelen volgens de Wwb wet art. 31. Zijn er verder nog vragen dan hoor ik het graag, xxx Adviseur

20 april 2016

Dank u wel, mevrouw xxx! Het is mij nu volkomen helder dat mensen met een inkomen op bijstandniveau recht hebben op toeslagen en heffingskortingen. Behalve wanneer zij dat inkomen zelf verdienen. In de Bijstand zitten en níet proberen een eigen bedrijf op te bouwen loont dus duidelijk. Tenzij men vanaf dag één meer dan 10% boven bijstandsniveau verdient. Iets wat slechts een handvol ondernemers daadwerkelijk lukt. Bij de volgende keer dat ik vanuit een uitkeringssituatie een bedrijf begin zal ik daar rekening mee houden. Dank u wel voor de genomen moeite.

Vriendelijke groet,

21 april 2016

Beste heer Weijnschenk,

Bij deze wil ik aangeven dat art.31 van toepassing is op de Algemene Bijstand en dus voor iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, zowel Bbz als een uitkering vanuit de Participatiewet.

Met vriendelijke groet,

xxx
Adviseur

Gemeente Amsterdam


=================

Beste mevrouw xxx,

Kunt u dan verklaren waarom ik als 'regulier' bijstandsgerechtigde
de eenoudertoeslag mocht houden maar eenmaal in de BBZ die moest inleveren?
​​
(En nee, mijn zoon was toen al jaren geen vijf jaar oud meer. De coulance regeling ('Mensen met een kind jonger dan vijf mochten (tot 2014 dan toch) houden waar zij recht op hadden.') was dus niet van toepassing.

Daar ben ik nu wel erg benieuwd naar.

Overigens ontzettend bedankt voor uw snelle en ter zake doende terugkoppelingen.
Dat heb ik bij de gemeente helaas wel eens anders meegemaakt.

Vraagje van mijn klantmanager: aan welke afdeling bij de gemeente bent u als adviseur verbonden? Handig om te weten want dan kunnen klantmanagers voortaan hun klanten direct in contact brengen met de juiste afdeling om hun vragen te beantwoorden en hoeft het niet - zoals in mijn geval - twee jaren te duren voordat een cliënt antwoord ontvangt op een relatief eenvoudige vraag.

Hartelijk dank voor de te nemen moeite.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk
==============
26 april 2016

Beste mevrouw xxx,

Terugkomend op de door u gestuurde berekening van mijn (vermeende) schuld:
In de opbouw van de schuld wordt uitgegaan van €947,-
aan ontvangen Alleenstaande Ouderkorting
dat volgens de regels van de WWB dient te worden beschouwd als inkomen.

Ik kan mij natuurlijk vergissen maar hoe is het mogelijk dat een nooit ontvangen bedrag wordt aangemerkt als inkomen? In 2013 had uw dienst namelijk al besloten dat ik geen recht had op het betreffende bedrag en het al ingehouden van mijn uitkering.

Later telt u het bedrag op bij mijn schuld aan de gemeente.

Op deze manier is het totaal aan Alleenstaande Ouderkorting dus tweemaal van mij gevorderd.
Is dat de bedoeling of is er iets mis gegaan in de berekening?

Ik hoor het graag per omgaande van u.
Mocht het inderdaad een foutje zijn dan ga ik er vanuit dat u mij een herberekening stuurt
met daarop €947,- in mindering gebracht op het totaal aan schuld.

Voor de transparantie zond ik een kopie van dit schrijven aan mijn klantmanager annex jobcoach en aan DORAS, de organisatie die mij hielp bij mijn schuldsanering maar helaas - net als ik - stuitte op een muur van bureaucratie.


Alvast mijn hartelijke dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

06-xxxxxxx

Bijlage: bewijs dat de Alleenstaande Ouderkorting reeds in 2013 werd ingehouden op mijn uitkering en dus nooit als 'Inkomen' kan worden gekenmerkt.

En we gaan door...

4 mei 2015

Beste mevrouw xxx,

Wellicht is mijn vorige bericht aan uw aandacht ontsnapt.
Bij deze dus nogmaals.

Hartelijk dank voor uw medewerking in deze en graag uw aandacht voor de inhoud.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

Beste heer Weijnschenk,

De Bbz uitkering is in eerste instantie maandelijks  voorlopig aan u verstrekt. Daarbij is  een schatting gemaakt van het inkomen uit bedrijf en het overige inkomen, dat inkomen is ingehouden op de uitkering. Bij de definitieve vaststelling wordt gekeken naar het daadwerkelijke inkomen, op basis van de aangifte inkomstenbelasting, de jaarstukken en andere inkomstengegevens. Het inkomen dat in de berekening is meegenomen wordt dus niet opgeteld bij het reeds ingehouden inkomen, maar wordt daarmee vergeleken.

In uw geval is gebleken dat uw inkomsten uit bedrijf en uit de bedragen uit de heffingskortingen die wij moeten meenemen als inkomsten, hoger zijn geweest dan de bedragen die wij gedurende het jaar hebben ingehouden. Daarom is het recht op bijstand lager dan het bedrag dat wij hebben verstrekt. Het verschil hebben wij teruggevorderd.

xxx
Adviseur

Gemeente Amsterdam

Dank voor uw snelle antwoord, mevrouw Vet. Toch zie ik daar in geen antwoord op de vraag: 'Waarom wordt de Alleenstaande Ouderkorting opgeteld bij mijn schuld en dien ik die dus terug te betalen terwijl ik voornoemde heffingskorting nooit ontvangen heb?'

Gaarne alsnog antwoord op dat deel van mijn vraag.

Aanvaard u alvast mijn hartelijke dank.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

====================

Beste heer Weijnschenk,

In 2013 had u recht op Alleenstaande Ouderkorting welke uzelf kon aanvragen bij de belastingdienst. De heffingskortingen moeten wij meenemen als inkomsten. Wij hebben de berekeningen volgens de gestelde regel en wetgeving toegepast.

Met vriendelijke groet,

xxx
Adviseur

Beste mevrouw xxx,

Zie de eerder aangeleverde bewijsstukken: die Alleenstaande Ouderkorting is indertijd door uw dienst ingehouden op mijn uitkering. In 2013 heb ik die heffingskorting dus moeten inleveren en later is hetzelfde bedrag opgeteld bij mijn schuld waardoor ik het dus feitelijk tweemaal (zal) heb(ben) terugbetaald.

Graag uw reactie.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Beste heer Weijnschenk,

De antwoorden op uw vragen zijn terug te vinden in eerder verzonden emails.

Bij deze laat ik het hierbij,

xxx
Adviseur

Excuus, mevrouw xxx.

Zou u dan toch nog eenmaal willen uitleggen waarom de Alleenstaande Ouderkorting in 2013 is ingehouden op mijn uitkering én waarom diezelfde Alleenstaande Ouderkorting is opgeteld bij mijn schuld aan de gemeente?

Ik kan het antwoord op die vraag écht niet terugvinden in de eerder aan mij gerichte correspondentie.

Ik weet dat het ingewikkeld is maar mede daarom had ik graag een helder antwoord.

Met het ontbreken van een helder en inhoudelijk antwoord op mijn vraag kan ik helaas niet akkoord gaan.

Ik begrijp dat ik niet de enige klant ben van de voormalig DWI maar zou het toch jammer vinden als ik de (her)berekening van mijn schuld zou moeten laten uitvoeren door Burgemeester en Wethouders (met name de heer Vliegenthart van Sociale Zaken) en de Ombudsman.

Hartelijk dank voor het door u getoonde begrip voor mijn situatie.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk


========================
6 mei

Beste heer Weijnschenk,

De uitkering is in de vorm van een lening het bedrag van heffingskorting is niet dubbel ingehouden maar wordt verrekend.. Indien wij het bedrag van de alleenstaande ouderkorting niet hadden ingehouden op de uitkering zou het bedrag van “reeds verstrekt” (zie hier onder) hoger zijn geweest en het terug te vorderen bedrag ook hoger zijn. Indien er niets zou zijn ingehouden op de verstrekte uitkering in 2013 zou de volledige norm verstrekt zijn € 14.285,64 en zou er dus een terug vordering van het totale inkomen zijn € 9.842,58.

===========================

Hai xxx,

Kun jij hier chocola van maken?
Er lijkt te staan dat ik de Alleenstaande Ouderkorting niet ontvangen heb omdat die indertijd is ingehouden op mijn uitkering en dat die daarom is opgeteld bij mijn schuld aan de gemeente maar misschien ook niet. Of zo.

Wel heel aardig van mevrouw xxx maar nog steeds niet echt heel erg duidelijk. Vind ik.

Wat vind jij?

Groetjes en fijn weekend!

Terrence

Mijn klantmanager belde:
'Volgens mij is het te lezen als: 'je had recht op die Alleenstaande Oudertoeslag en de gemeente ging er van uit dat je die ontvangen hebt. Omdat je die niet hebt ontvangen staat-ie wel op het overzicht maar wordt-ie wel of niet meegenomen in jouw schuldbedrag.'

Goh. Nu is het eindelijk helder.

Wie hier duidelijkheid in kan scheppen krijgt een biertje van me!

===============
20 mei 2016

Hartelijk dank voor uw antwoord maar ik begrijp hieruit dat u de Alleenstaande Ouderkorting inderdaad heeft verrekend. Diverse vrienden heb ik uw e-mail en de bijbehorende berekening laten zien en allen komen tot de conclusie dat de Alleenstaande Ouderkorting is opgeteld bij mijn schuld, al heb ik die Alleenstaande Ouderkorting nooit ontvangen. Zie daarvoor de eerdere bewijzen die ik u stuurde en die u ook kunt opzoeken in het door u gebruikte systeem.

Bijgevoegd een versimpelde versie van uw berekening met direct daarnaast mijn berekening.
Als u nu nog met argumenten kunt aantonen dat de niet ontvangen Alleenstaande Ouderkorting NIET is opgeteld bij mijn schuld, dan verneem ik dat graag.

Alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite en een prettig weekend gewenst.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk
24 mei 2016

Beste heer Weijnschenk,

Dank  voor de email. Ik denk dat het beter is om een afspraak te maken zodat we een en ander nogmaals rustig kunnen uitleggen en dat het voor u ook duidelijk is.

U kunt mij bellen voor een afspraak op onderstaand telefoonnummer.

xxx
Adviseur

Gemeente Amsterdam

Een geweldig idee, mevrouw xxx!

Ik had namelijk nog een vraagje over de specificatie:
'BBZ regeling niet van toepassing' bijvoorbeeld.
​​
Wat houdt dat in?
De schuld is ontstaan juist omdát ik gebruik maakte van de BBZ-regeling
en dus ook deels mocht bijverdienen en zo. Met de kennis van nu ware het verstandiger geweest om niet te proberen mijn eigen geld te verdienen. Maar dat is achteraf oordelen natuurlijk.

Helaas ben ik tijdelijk aan huis gebonden vanwege een verrekte knieband
maar ik bel u graag volgende week voor een afspraak.

Hartelijk dank voor het meedenken en tot ziens!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

3 maart 2016

Mijn antwoord op het antwoord van Ymere

Klik hier voor de voorgeschiedenis van deze correspondentie: http://vragen.blogspot.nl/2016/02/antwoord-ymere.html

Beste J,

Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Zoals eerder aangegeven ben ik niet tegen een CV installatie. Sterker nog: ik denk dat het voordelen biedt boven een gaskachel. Dat de bedrijven die de installatie uitvoeren daar ook zelf de controle op uitvoeren stelt mij verre van gerust. Ook is het mij niet duidelijk of het besluit om bij alle huurders CV te installeren van Ymere komt of dat het is opgelegd door de (al dan niet lokale) overheid. Verder kan ik geen verklaring vinden voor het gegeven dat Ymere het rapport van de veiligheidsraad ('CV installatie is niet veiliger dan gaskachel'.) naast zich neerlegt. Behalve als in: 'Als de installatie veilig geschiedt zal het veilig zijn (klik).' Een fraaie drogreden maar geen geruststelling.

Op mijn herhaalde verzoek of de woningen geïsoleerd zullen worden - met name rond de ramen -  omdat anders de aanleg van een CV bijzonder weinig zin heeft, is niet gereageerd. Ook wacht ik nog steeds op antwoord op de vraag: waarom zijn de huurders ('Ik heb de penningmeester van de Bewonerscommissie na enkele weken bericht gestuurd.' geldt niet als 'Inlichten van alle huurders.') niet op de hoogte gebracht van de verklaring van Ymere op het bericht van de Veiligheidsraad die concludeerde dat CV-installaties qua koolmonoxidevergiftigingskansen niet veiliger zijn dan gaskachels? Of meent u het serieus dat het na enkele weken op de website melden: 'Als de installatie veilig geschiedt zal de installatie veilig zijn.' zonder zelfs maar gewag te maken van het betreffende rapport, als afdoende reactie geldt?

Het artikel van de gemeente Amsterdam waar u zelf via de website naar verwijst (https://www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/persberichten/persberichten-2014/november/campagne-voorkomen/) vermeldt dat één van de grootste oorzaken van koolmonoxidevergiftiging een slecht geventileerde woning is. Ik neem aan dat Ymere de gezondheid van de bewoners na aan het hart gaat en er geld geïnvesteerd zal worden in betere ventilatie (en isolatie) van de woningen die een CV-installatie krijgen opgedrongen?

Dat mevrouw L geen tijd heeft om zich bezig te houden met mensen die zij zaken oplegt waar zij soms niet van gediend zijn vind ik persoonlijk getuigen van minachting voor de huurders van Ymere. Ik bedoel; zelfs minister president Rutte 'verlaagt' zich bij tijd en wijle tot gesprekken met burgers. Dat mevrouw Louwerens minder tijd zou hebben dan de man die het land regeert acht ik zeer onwaarschijnlijk. Verder: als bewoners van Ymere geen keus krijgen, vanwaar dan de verspilling van middelen om hen een akkoordverklaring 'vrijwillig' te laten invullen, ondertekenen en opsturen? Is dat uitsluitend om hen het idee van keuzevrijheid te geven? Immers: de huurders zijn - wat Ymere betreft - namelijk absoluut niet vrij om te kiezen. De keuze tussen: 'Ofwel tekent u vrijwillig, dan wel krijgt u een advocaat op uw dak die u zal dwingen te tekenen' is niet een erg nette manier om mensen over te halen tot het laten aanleggen van een huurverhogende CV installatie. Vind ik.

Omdat ik zelf slechts summier juridisch onderlegd ben heb ik de zaak overgedragen aan een advocaat, naast dat ik de gebiedsbeheerder, de Bewonerscommissie en onze contactpersoon bij Ymere op de hoogte heb gebracht van de wijze waarop de afdeling 'Veilig Verwarmen' communiceert.

Vriendelijke groet en hoogachtend (dit schrijven is namelijk niet tegen u als persoon gericht maar aan de communicatiemethoden van Ymere),

TW

Update: inmiddels heeft mevrouw G mij bedreigd: 'Óf u tekent vrijwillig, óf ik stuur een advocaat op u af!' Mijn advocaat heeft al aangegeven dat Ymere mij een proces wil aandoen op oneigenlijke gronden. De woningcorporatie heeft namelijk maar één argument waarom het huurders een CV wil opdringen: het zou 'veiliger' zijn dan een gaskachel. Dat argument is door de Nationale Veiligheidsraad van tafel geveegd. Een feit dat Ymere blijft ontkennen. Maar niet voor lang, wanneer het aan mij en mijn advocaat ligt. Wordt vervolgd.

Update 2:
Na de eerste dreigbrief stuurde Ymere mij nog twee keer een dreigbrief: 'Als u nú niet vrijwillig tekent beginnen wij écht een rechtszaak tegen u!'
Zeer recent (27 juni las ik het bericht) werd duidelijk dat Ymere een soortgelijke zaak tegen zeven andere huurders heeft verloren: de rechter oordeelde dat zelfs Ymere een huurder niet mag dwingen een zelf gekocht gastoestel weg te doen en in te ruilen voor een CV-installatie. Het argument: 'Ja maar een CV-installatie is veiliger dan een gaskachel' is van tafel geveegd door de Nationale Veiligheidsraad. Dat was tevens het énige argument van de woningcorporatie.
(Staatskrant, Amsterdam-West)

Bijstand

Beste mevrouw xxx,

Dat u nog geen tijd hebt gehad om contact met mij op te nemen over het niet implementeren van de inkomensvrijlatingsregeling begrijp ik. Het is namelijk pas vijf dagen geleden dat ik u daarnaar vroeg.

Maar mag ik u vragen om nu u toch bezig bent met uitzoekwerk in mijn dossier alsnog een specificatie te produceren van de mogelijke schuld (die ik hangende het onderzoek tóch verplicht moet afbetalen in maandelijkse termijnen die automatisch worden verrekend met mijn uitkering) die waarschijnlijk (een aanname want zekerheid ontbeert in deze) is ontstaan bij mijn overgang van een uitkering via BBZ naar WBB.

Een paar maanden geleden plaatste u (of een collega) weliswaar de extra regel op mijn uitkeringsspecificatie: 'Uw schuld bedraagt momenteel...' maar dat is - en dat zult u met mij eens zijn - geen specificatie. Het geeft namelijk niet aan hoe het bedrag is berekend. Of waarom.

Omdat ik inmiddels ruim anderhalf jaar wacht op een schriftelijke verklaring rond het waarom van die opgelegde schuld vraag ik u hier met enige spoed achterheen te zitten. Een schuld van ruim €3000 geeft een uitkeringsgerechtigde namelijk behoorlijk wat druk. Druk die het zoeken naar betaald werk en daarmee een uitweg uit een uitkeringssituatie behoorlijk in de weg staat.

Ik dank u alvast voor de te nemen moeite.

Vriendelijke groet, Terrence Weijnschenk 06-...

 P.s. Een kopie van dit schrijven ging naar mijn klantmanager, opdat ook zij op de hoogte is van de ontwikkelingen. Ook ontving de aan mij toegewezen persoon van de afdeling Schulddienstverlening/Doras een afschrift. Zie daarvoor de cc in dit mailbericht.

23 februari 2016

Antwoord Ymere

Hier het antwoord van woningcorporatie Ymere op de vraag die ik hier (klik) stelde:

'U heeft een vrije keus: u tekent vrijwillig de akkoordverklaring óf wij dwingen een akkoord af via een rechtszaak.'

Beste meneer Weijnschenk, beste Terrence,

Op 17 februari stuurde u ons een email naar aanleiding van de herinnering om de akkoordverklaring getekend terug te sturen. De akkoordverklaring is noodzakelijk voor ons om de leverancier met de werkzaamheden te laten beginnen. Hieronder vindt u onze reactie.

De meeste vragen in de mail zijn op 4 en 7 januari al beantwoord
Op 7 januari stuurde ik u een uitgebreide mail waarin ik uw vragen omtrent  de veiligheid van centrale verwarming heb beantwoord. Voor de volledigheid stuur ik u nog een keer de antwoorden die ik u toen gegeven heb (zie bijlage).

Een medewerker van Ymere beantwoordt uw brieven
Ik kan u gerust stellen dat mevrouw xxx wel degelijk bestaat. Zij is directeur Vastgoedbeheer bij Ymere. Het is voor haar onmogelijk  om brieven van huurders persoonlijk te beantwoorden. Afhankelijk van het onderwerp worden daar medewerkers voor ingeschakeld. Als het onderwerp Veilig Verwarmen is, beantwoord ik de brief.

Reactie op de website geplaatst
In de reactie van 7 januari meldt onze communicatie medewerker xxx aan u dat er een reactie op de website van Ymere is geplaatst. De tekst kunt u terugvinden in de reactie van 7 januari. Ik verzoek u vriendelijk de reactie van 7 januari met de bewonerscommissie te delen. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan ben ik altijd bereid om deze te beantwoorden.

In de brief is geen mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen
Daar hebben wij bewust niet voor gekozen. Ymere heeft besloten dat de huurder geen keuze heeft of men wel of geen cv wil hebben. Dat betekent dat de huurder kan bellen of schrijven om aan te geven dat men het niet wil. Met een telefoongesprek of een huisbezoek proberen we de huurder alsnog over te halen. Als dat niet lukt, wordt de rechter gevraagd om uitspraak te toen of de huurder mee moet werken aan de aanleg. Als de huurder niet reageert op de eerste twee brieven, stuurt Ymere een laatste verzoek om mee te werken. In die brief schrijven we ook dat we naar de rechter gaan als we de akkoordverklaring niet getekend terug ontvangen. Op deze manier is bij de huurder vanaf de eerste brief duidelijk wat de bedoeling is.

U vindt ons onredelijk
U geeft aan dat u ons onredelijk vindt en voorbijgaan aan de noden van onze klanten. We herkennen ons daar niet in. Wij zitten elke dag met een team klaar om vragen van huurders te beantwoorden. We geven de huurder ook ruim de tijd om de akkoordverklaring getekend terug te sturen. Als een huurder dat wil, komen wij graag op huisbezoek om vragen te beantwoorden.

Wat gebeurt er nu in uw geval?
U krijgt van ons over een paar weken een brief waarin we u nog een laatste kans geven om de akkoordverklaring terug te sturen. Mocht u besluiten om ook dan dit niet te doen, dan ontvangt u van ons een sommatie. Daarna dragen we uw dossier over aan onze advocaat. We moeten dan concluderen dat we er helaas met elkaar niet zijn uitgekomen. De rechter bepaalt  dan of u mee moet werken aan de aanleg van de centrale verwarming. Ik hoop natuurlijk dat u alsnog  besluit om mee te werken aan de aanleg.


Met vriendelijke groet,
Ymere


17 februari 2016

Ymere luistert niet haar huurders

Beste mevrouw G, beste J,

Wat ontzettend jammer toch dat Ymere nog steeds blijk geeft niet te willen luisteren naar haar huurders! Gisteren ontving ik een brief van jullie - ondertekend door mevrouw DL, directeur vastgoedbeheer (een mevrouw die ik in het verleden eerder aanschreef maar die tot heden ontkende mijn brieven te ontvangen en nog steeds helaas weigert persoonlijk te reageren, waardoor ik mij afvraag of zij wel überhaupt bestaat) - waarin met geen woord wordt gerept over het gesprek dat jij en ik samen met jullie communicatiemedewerker op kantoor voerden op 20 november 2015. Daarin moesten jullie toegeven dat eerdere berichtgeving ('CV installaties zijn veiliger dan gaskachels') niet berust op waarheidsbevinding. Zie bijvoorbeeld dit krantenartikel: http://nos.nl/artikel/2069838-moderne-cv-vaker-oorzaak-koolmonoxidevergiftiging-dan-oude-geiser.html

Jullie poogden mij gerust te stellen met de mededeling dat jullie 'binnen een week' zouden komen met een officiële reactie richting bewoners om hen gerust te stellen. Die reactie is er nooit gekomen. Ongetwijfeld is daar een dringende reden voor. Als bewonerscommissie zouden wij die graag (en per omgaande!) vernemen.

Verder liet jij weten dat controle op het juist uitvoeren van de werkzaamheden zou geschieden door het installatiebedrijf dat ook de installatie zal verzorgen. Ik denk niet dat veel mensen daardoor gerustgesteld worden: 'O, ze gaan zichzelf controleren. Dat zal ongetwijfeld bijzonder zorgvuldig gebeuren want natuurlijk zouden ze graag een boete ontvangen wanneer een CV-ketel op onjuist wijze blijkt te zijn geïnstalleerd.'

Nogmaals: ik ben absoluut niet tegen de installatie van Centrale Verwarming 'an sich' maar erger mij mateloos aan jullie ogenschijnlijke minachting voor (de klachten en opmerkingen van) jullie huurders.

Hoewel jij persoonlijk eerder hebt toegezegd dat de fouten uit het verleden niet herhaald zullen worden geven jullie ook in deze brief de huurders geen enkele mogelijkheid hun ongenoegen te uiten, 'nee' te zeggen tegen de aanleg van een CV-installatie of iets anders te doen dan de bijgesloten akkoordverklaring te ondertekenen en terug te sturen. Ik zal dat blijven weigeren te doen tot het moment dat Ymere toegeeft bijzonder onredelijk en voorbijgaand aan de noden van haar klanten gehandeld te hebben.

Met inmiddels verschuldigde hoogachting,

Terrence W
namens Bewonerscommissie MVV 1
Hugo de Groot/van Reigersbergen buurt
Amsterdam

P.s. In het kader van de volledige transparantie die ook Ymere ongetwijfeld voorstaat laat ik je bij deze weten dat bovenstaande ook is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com. Alwaar ook jouw officiële reactie zal verschijnen. Mij paaien door mij uit te nodigen voor een openhartig gesprek en dan doodleuk besluiten helemaal niets te doen met mijn inbreng zal niet meer worden geaccepteerd als afdoende reactie.

Hier mijn eerdere correspondentie over hetzelfde akkefietje: http://vragen.blogspot.nl/2015/10/ymere-reageert-niet.html