Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

26 november 2009

Antwoord: Filmkeuring II

Geachte heer W,


Uw email van 13 november jl. hebben wij in goede orde ontvangen. Allereerst zullen wij u informeren over Kijkwijzer in het algemeen en daarna ingaan op de in uw email gestelde vragen.


Het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media) is het instituut dat Kijkwijzer heeft ontwikkeld en coördineert. Aan de hand van de criteria van Kijkwijzer classificeren omroepen en distributeurs van films, video's en dvd's hun producten zelf. Onder classificatie wordt verstaan dat aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt gekomen tot één van de volgende leeftijdsclassificaties: Alle Leeftijden (AL), 6 jaar (6), 9 jaar (9), 12 jaar (12) en 16 jaar(16), en tot één of meer inhoudspictogrammen. De vragenlijst behelst verschillende onderwerpen als geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik. De vragenlijst is te vinden op www.kijkwijzer.nl onder het kopje 'downloads.


Het Kijkwijzer systeem is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over mogelijke schadelijkheid van beelden, waardoor de classificaties meer objectief en toetsbaar zijn. Het Kijkwijzer systeem is flexibel, volgt de nieuwe wetenschappelijke inzichten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen in het media-aanbod. De deskundigen die hieraan werken zijn deskundig op het gebied van kind en media.


Het doel van Kijkwijzer is ouders en opvoeders te adviseren over mogelijk schadelijke elementen in een programma of film. Kijkwijzer geeft dus geen indicatie over geschiktheid.


In uw email geeft u aan dat u in een videotheek de film ‘Watchman’ met de classificatie Alle Leeftijden heeft gevonden. Volgens ons systeem heeft deze film echter de classificatie ‘let op met kinderen tot 16 jaar’ op basis van de inhoudscategorie geweld met de toevoeging grof taalgebruik.


Uit uw email begrijp ik dat u zich afvraagt hoe de classificatie voor de inhoudscategorieën geweld en seks tot stand komt. Wij zullen u ter informatie uitleggen hoe de classificatie met betrekking tot deze inhoudscategorieën werkt.


Belangrijke aspecten bij geweld zijn indringendheid (komt het geweld hard aan?) en verwondingen. Wanneer het zichtbare geweld niet indringend is en niet tot ernstige verwondingen leidt, is de classificatie 6 jaar. Wanneer het geweld indringend is maar het heeft geen (zichtbare) ernstige verwondingen tot gevolg, is de classificatie 12 op het gebied van geweld. Wanneer het geweld niet indringend is maar wel tot ernstige verwondingen leidt, dan krijgt de productie eveneens 12 voor geweld. Geweld dat én indringend is én tot ernstige verwondingen leidt, brengt een productie op 16 jaar. Voorbeelden van ernstige verwondingen zijn: uitspattend bloed, doorgesneden kelen, afgerukte of afgehakte ledematen en beursgeslagen personen.


Ten aanzien van seks werkt de classificatie als volgt. Wanneer er vaak seksuele handelingen voorkomen in een televisieprogramma of film, en deze zijn nadrukkelijk in beeld gebracht, wordt de classificatie 16. Onder seksuele handelingen wordt verstaan alle handelingen die er op gericht zijn de actor zelf, een ander persoon in de productie, of de kijker op te winden. Dit kan ook een suggestieve handeling zijn. Wanneer er een enkele keer nadrukkelijke seks voorkomt, of vaak seksuele handelingen die niet nadrukkelijk in beeld zijn gebracht, dan krijgt de productie 12. Dit geldt ook voor die producties waar enkele keren seks in voorkomt, in combinatie met veel seksueel taalgebruik. Een enkele seksuele handeling die niet nadrukkelijk in beeld is gebracht, leidt niet tot een leeftijdsclassificatie en krijgt dus AL


U vraagt verder waarom uw 13 jarige zoon sommige bioscoopfilms niet mag zien. In verband hiermee wijs ik u erop dat de leeftijden van Kijkwijzer ook een wettelijk aspect kennen. Dit is geregeld in Artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Het artikel zegt letterlijk: 'Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding of voorwerp, of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar'. Dit betekent dat een bioscoopexploitant op grond van dit wetsartikel strafbaar is, wanneer hij een persoon jonger dan 16, toelaat tot een film met de classificatie 16. Een bioscoopeigenaar mag iemand om legitimatie vragen of, op basis van een vermoeden dat iemand jonger is dan 16 jaar, de toegang weigeren tot een film met de classificatie 16. Ook videotheken en winkels hebben met deze wet te maken: zij mogen geen dvd's of games met een 16-classificatie verkopen of verhuren aan personen jonger dan 16. Het is met ingang van 1 januari 2005 verplicht om vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs te dragen. De overheid geeft aan dat artikel 240a Wetboek van Strafrecht ook voor de andere leeftijden van toepassing is. In februari 2009 is een Convenant getekend tussen de branches, het NICAM en het Ministerie van Justitie. Dit moet leiden tot een betere handhaving van de leeftijdsgrenzen voor audiovisuele producten in bioscopen, winkels, videotheken en bibliotheken. In dit convenant is de afspraak opgenomen dat de leeftijdsgrens van 16 jaar gehandhaafd wordt. Voor de leeftijdsgrens van 12 jaar zal bij twijfel altijd naar de leeftijd gevraagd worden waarbij het antwoord als correct wordt beschouwd. Bij bioscopen geldt de uitzondering dat kinderen die één of twee jaar jonger zijn dan de leeftijdsgrens van 12 of 16 jaar onder begeleiding van een ouder mogen worden toegelaten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een kind van 14 of 15 jaar onder begeleiding van een ouder mag worden toegelaten tot een film met een leeftijdsgrens van 16 jaar, waarbij naar een legitimatiebewijs kan worden gevraagd.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij deze graag. Ook kunt u meer informatie vinden op onze website www.kiijkwijzer.nl.


Met vriendelijke groet,


Willeke ter Kuile

NICAM/Kijkwijzer

Postbus 322

1200 AH Hilversum

Tel.: 035-6460860

Fax: 035-6460868

www.kijkwijzer.nl

23 november 2009

Mexicaanse Griep

Geachte heer Klink,

Maandenlang werd ons als burger op het hart gedrukt om plekken waar veel mensen samenkomen te mijden maar voor vandaag werd er op aangedrongen precies dat te doen waar Uw ministerie juist tegen adviseerde, namelijk het in grote getalen verzamelen op plaatsen waar het H1N1 Influenza-virus (de "Mexicaanse Griep") zich eenvoudig via de lucht kan verspreiden. Het gaat om sportcentra, buurthuizen en dergelijke waar mensen met een verhoogd risico op het oplopen van het virus zich moeten verzamelen om een anti-vaccin toegediend te krijgen.

Wilt U mij, m'n kinderen en m'n lezers alstublieft met spoed uitleggen waarom U tegenstrijdige berichtgeving de wereld in helpt en bovendien zelf Uw eigen richtlijnen schendt? Het excuus:"Ja maar ze zijn er maar hooguit tien minuutjes" zoals een woordvoerder van Uw ministerie vanmorgen via de televisie verkondigde gaat in deze uiteraard niet op: het zal het virus een zorg zijn of het 10 minuten of 10 uur de tijd heeft zich te verspreiden. Dat weet U net zo goed als ik.

Als burger maakt U ons op deze manier niet alleen bang maar ook erg onzeker. Reageert U niet binnen 48 uur op dit bericht dan ga ik ervanuit dat dat de bedoeling is en zal ik de landelijke pers inlichten over Uw beleid in deze.

Voor de goede orde meld ik dat dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

TW

13 november 2009

Vervolg op: Filmkeuring

Geachte mevrouw Staudt,

Mijn hartelijke dank voor Uw snelle en zeer uitgebreide antwoord.
U heeft mij hier ruimschoots mee geïnformeerd.

Dusdanig zelfs dat er -wat mij betreft- geen verdere vragen zijn.

Wij wachten het antwoord van het NICAM rustig af.

Met vriendelijke groet,

TW

r.staudt@minocw.nl schreef:
Geachte heer W,
Naar aanleiding van uw vervolgmail zal ik u iets uitgebreider informeren.
Het is inderdaad zo dat de voormalige Filmkeuring niet meer bestaat. Deze is in 2001 officieel vervangen door het Nederlands Instituut voor de Classificatie Audiovisuele Media (NICAM). Maar de Kijkwijzer is het classificatiesysteem voor het NICAM. De organisaties hebben een gezamenlijke website: www.kijkwijzer.nl , vandaar dat ik u daar naar verwezen heb. Op deze site kunt u ook lezen dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. De Filmkeuring was een overheidsorgaan dat elke uit te brengen film beoordeelde en van een classificatie voorzag. In het NICAM daarentegen participeren koepelorganisaties uit de audiovisuele sector, dit zijn:

• Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI)

• Nederlandse Video Detaillisten Organisatie (NVDO)

• Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren (NVGD)

• Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC)

• Nederlandse Omroep Stichting (NOS), vertegenwoordiger van alle landelijke publieke omroepen

• Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio Programma Aanbieders (VESTRA), die de commerciële omroepen in Nederland vertegenwoordigt.

De filmkeuring gebeurt dus nu door de bij het NICAM aangesloten film- en videobranche zelf. Overheidstoezicht vindt jaarlijks plaats door het Commissariaat voor de Media. U kunt hierover meer lezen op www.cvdm.nl . Met behulp van een door Kijkwijzer ontwikkeld vragenformulier classificeren de omroepen en film- en videobedrijven hun producties. Speciaal daarvoor door het NICAM opgeleide medewerkers, zogenaamde codeurs, bekijken een productie zorgvuldig en beantwoorden via internet een vijftigtal vragen over wat ze gezien hebben. Daarna berekent een Kijkwijzercomputerprogramma welke classificatie de productie vervolgens krijgt.

De vragenlijst die de codeurs moeten invullen, is ontwikkeld door een groep gerenommeerde wetenschappers op het gebied van media en jeugd. Zij hebben gebruik gemaakt van onderzoeken naar de schadelijke invloed van audiovisuele producties op kinderen en jongeren. Tevens is er zorgvuldig rekening gehouden met de wensen van ouders en opvoeders. Via een onafhankelijke Adviescommissie zijn ouders betrokken bij de uitvoering van Kijkwijzer. Alles tesamen maakt dat de vragenlijst in de praktijk een betrouwbaar meetinstrument is gebleken. Als u geinteresseerd bent in die vragenlijst kunt u deze raadplegen op de website, onder 'classificeren'.

Ik heb inderdaad begrepen dat u een vraag heeft over de (motivatie van bepaalde) classificering van films en dat u graag aan uw zoon wenst uit te leggen waarom het ene wel en het andere niet of minder schadelijk zou zijn. U bent hiervoor bij het NICAM aan het goede adres. Mocht daaruit een klacht voortvloeien, bijvoorbeeld omdat u vindt dat een bepaalde film een classificatie heeft die afwijkt van wat u redelijkerwijs zou mogen verwachten, dan kunt u dit ook kenbaar maken bij het NICAM, via Kijkwijzer.nl ->Klachten. Klachten over thematiek, goede smaak of fatsoen moeten rechtstreeks bij de aanbieder (omroep, filmdistributeur) worden ingediend.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rivka Staudt
behandelaar burgerbrieven
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Eenheid Burgervragen
e-mail:
r.staudt@minocw.nl

------------
Geachte mevrouw Staudt,

Dankuwel voor Uw antwoord, al bevreemdt het mij dat degeen die ik op 6 november de vraag voorlegde dit eenvoudige antwoord niet wist te bedenken.

Helaas lijkt U verkeerd geïnformeerd waar het gaat om het doorgeven van mijn klacht aan de mensen achter de Kieswijzer want via de website kunnen uitsluitend klachten worden doorgespeeld over distributeurs en verkopers van beeld- en geluidsdragers en games.

De mensen van Kijkwijzer hanteren geen duidelijk klachtenprocedure betreffende klachten gericht aan henzelf, het NICAM of aan de Dienst Filmkeuring.

Die laatste instelling lijkt ook opeens niet meer te bestaan. Kunt U dat bevestigen?

Uiteraard heb ik mijn vraag (want dat was het en geen klacht zoals U per abuis opmerkte) inmiddels verstuurd aan het NICAM, vergezeld van een kopie van de correspondentie tussen Postbus 51, het Ministerie van OCW en ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

TW

Geachte dames, heren,

Enige tijd terug stuurde ik een vraag die ik richte aan minister Plasterk van het ministerie van OCW.

Die stuurde de vraag door naar de mensen van Postbus 51 die mij vervolgens terugverwezen naar het ministerie dat op haar beurt mij doorverwees naar Uw organisatie.

hieronder vindt U de volledige correspondentie met helemaal onderop
de eigenlijke vraag waarop ik en de lezer van
http://vragen.blogspot.com
graag een antwoord zouden hebben.

Alvast bedankt voor de te nemen moeite,

Hoogachtend,


TW

10 november 2009

Antwoord op: Filmkeuring

Het ministerie van OCW maakte zich er vanaf met de volgende mededeling:

Geachte heer W,

Postbus 51 heeft uw e-mail van 6 november 2009 doorgestuurd naar de Eenheid Burgervragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In uw e-mail vraagt u naar de contactgegevens van de instantie die films en televisieprogramma's keurt. U kunt deze vinden op www.kijkwijzer.nl. Ook kunt op deze website informatie vinden over bijvoorbeeld de totstandkoming van bepaalde classificaties of over de wijze waarop u een klacht kunt indienen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,


Rivka Staudt
behandelaar burgerbrieven
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Eenheid Burgervragen
e-mail: r.staudt@minocw.nl


U begrijpt dat ik het niet leuk vind om van het kastje naar de muur te worden gestuurd en stuurde deze hele correspondentie naar het klachtenadres van de mensen achter Kijkwijzer. To be continued.

------
Ik stuurde een vraag aan minister Plasterk van OCW over de Filmkeuring. Ik kreeg als reactie dat de brief was doorgestuurd naar de mensen achter Postbus 51. Van hen kreeg ik daarop het volgende bericht:

Geachte heer of mevrouw,

Uw kenmerk is E1344218

Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.

Met vriendelijke groet,

Postbus 51 Informatiedienst

Antwoord op: Hema

Ene meneer of mevrouw Klantenservice reageerde op mijn klacht:

Geachte heer Weijnschenk,

Het spijt ons te horen dat u een vervelende ervaring heeft met een van onze hema filialen. Het personeel dient altijd contact op te nemen met het lab als een produkt niet geleverd.

Wij hebben navraag gedaan omtrent uw bestelling en deze is afgeleverd is het door u gekozen filiaal in de Kinkerstraat. U kunt uw bestelling daar op gaan halen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet, Hema Consumentenservice N.B. Dit bericht is verzonden vanuit een no-reply mailadres. U kunt deze mail daarom niet beantwoorden. Indien u nog vragen heeft, stel deze dan op www.hema.nl onder klantenservice.

Link naar het antwoord:
Epackage Viewer

Met vriendelijke groet, Klantenservice

Update: Vandaag is de betrokken medewerkster op de vingers getikt én kreeg ik m'n aankoop mee met tien procent korting. Case closed.

Antwoord op: Albert heijn

Geachte heer Gillesse,

Mijn hartelijke dank voor Uw respons.
Zo hoort het!

Uw reactie mag als voorbeeld dienen voor andere bedrijven
waarvan vele zelfs niet eens de moeite nemen om te reageren.

Een prettige dag nog.

Met vriendelijk groet,

TW

InternetKlantenService schreef:Geachte heer Weijnschenk

Bedankt voor uw aanvullende reactie en mijn excuses voor de late
beantwoording.

Binnen het beleid van Albert Heijn is klantvriendelijkheid een belangrijke
peiler. Hierbij hoort misleiding van de klant absoluut niet in thuis. Ik
vind het dan ook vervelend om te vernemen dat dit uw ervaring is bij onze
winkel op de Bilderdijkstraat.

Ik heb uw klacht middels interne rapportage doorgeven aan de
verantwoordelijke personen binnen onze organisatie.; waaronder de
supermarktmanager.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Alexander Gillesse

Antwoord op: Stadgenoot

Update: Vandaag werd ik gebeld door een manager van Stadgenoot (de heer de Bilde zelf kon helaas niet aan de lijn komen blijkbaar) die de klacht van mijn moeder over de niet-onderbouwde verhoging van het servicegeld gegrond verklaarde. Hij bood mij namens het bedrijf zijn excuses aan en zal ook nog m'n moeder een excuusbrief sturen. Daarbij krijgt zij een nieuwe factuur voor een bedrag dat vele malen lager uitvalt dan het bedrag wat men haar in eerste instantie door de maag wilde splitsen. U leest't: klagen helpt! Case closed.

Geachte heer de Bilde,

Hartelijk dank voor Uw snelle reaktie.

Wat betreft dat cynisme: het is zeker niet persoonlijk bedoeld (ik ken U tenslotte niet persoonlijk) maar het is helaas een feit dat burgers opvallend vaak te maken hebben met instanties die claimen klachtenbrieven niet te ontvangen of veel te laat daarop reageren terwijl er -vreemd genoeg- blijkbaar wél de mankracht is om snel met incassomaatregelen te dreigen.

Nogmaals: Ik begrijp dat U het niet prettig vindt wanneer er een sarcastisch toontje tegen U wordt aangeslagen maar probeert U alstublieft te begrijpen dat ik het niet prettig vindt als een instantie m'n moeder bedreigt zonder (klaarblijkelijk) naar haar te willen luisteren.

Met vriendelijke groet,

TW

Mark de Bilde schreef:

Geachte heer W

Ik heb uw mail doorgestuurd naar dhr. Kilian als verantwoordelijke medewerker voor de servicekostenafrekening namens de afdeling Concernadministratie. De afdeling Huurzaken is enkel verantwoordelijk voor incasseren van openstaande vorderingen, bestrijding overlast en woonfraude en huurcommissiezaken. Ik zal uw cynische en sarcasme voor de goede orde verder negeren.

Ik vertrouw erop dat u op korte termijn een reactie zal ontvangen

Vriendelijke groet,

Mark de Bilde

Manager Huurzaken

9 november 2009

Vervolg op: Stadgenoot

Stadgenoot reageerde niet op mijn brief dd 12 oktober 2009. Wél stuurde men mijn moeder een brief waarin gedreigd wordt met incassomaatregelen. Hun fout.

Geachte heer de Bilde,

De gezondheid van mijn moeder, Mevrouw SW wonende xxxstraat nr. Postcode te Amsterdam is van dien aard dat zij slecht nieuws maar moeizaam kan verwerken.

Mede daarom schrokken wij van Uw brief, gedateerd 3 november 2009, waarin U dreigt met incassomaatregelen wegens het niet voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens Uw bedrijf.

U claimt in Uw brief dat er niet is gereageerd op een eerder verzoek tot betaling van de huurachterstand van E. 65,44 die verband houdt met een verhoging van de servicekosten.

Het spijt mij te moeten constateren dat Stadgenoot organisatorisch niet op orde is. Er is namelijk wel degelijk gereageerd en wel op 12 oktober jongstleden per e-mail. Zie daarvoor: http://vragen.blogspot.com/2009/10/stadgenoot.html

In die brief verzoeken wij Stadgenoot aan te geven waarom de servicekosten worden verhoogd. De bijgeleverde uitleg is namelijk bij lange na niet voldoende om de verhoging te verantwoorden. Ongetwijfeld betaalt U persoonlijk graag bedragen zonder dat U is duidelijk gemaakt waarom U dat moet doen.

Er zijn echter mensen -waaronder mijn moeder en ondergetekende- die niet klakkeloos geld overmaken simpelweg omdat dat wordt gevraagd en nu -via bovenvermeld schrijven- zelfs wordt geëist.

Ik ga er vanuit dat een en ander op een misverstand berust en niet dat het Uw beleid is om dreigbrieven te versturen, liever dan te reageren op vragen en klachten van huurders.

Wilt U dus de claim van Stadgenoot waarmaken dat het de woningcorporatie te doen is om het verlenen van service, meer dan om het bereiken van een zo hoog mogelijke omzet -zoals vermeld in de diverse folders die Stadgenoot gaarne verspreid- dan verzoek ik U om alsnog
binnen vijf werkdagen inhoudelijk te reageren op mijn brief de dato 12 oktober jongstleden.

Door hieraan niet te voldoen drukt U de wens uit dat het beleid van Stadgenoot onder de loep wordt genomen door enkele landelijke media, waaronder de regionale TV-zender AT5 en dagblad HET Parool. Bovendien is een en ander gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Ik vertrouw erop dat U de juiste keuze maakt.

Een kopie van dit schrijven is in handen van de secretaris van het wooncomité van het xxxhofje, de heer WK, alwaar het adres van mijn moeder onder resorteert.

Mocht U verder nog vragen hebben dan kunt U contact met mij opnemen per e-mail, per brief danwel per telefoon.

Met verschuldigde hoogachting,

Dhr. TW
Sociaal Raadsman

xxxstraat
postcode
Amsterdam

HEMA

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag was ik voor de tweede maal onverrichter zake naar de HEMA-vestiging Kinkerstraat te Amsterdam om een bestelde foto-lampenkap op te halen. Beide keren (zowel vandaag alsook vorige week) vertelde de medewerkster mij dat mijn bestelling nog niet was aangekomen. Beide keren vroeg ik de medewerkster om contact op te nemen met de afdrukcentrale en beide keren werd mij verteld dat zij dat niet kon.

Uw beleid geeft toch duidelijk aan (en ik citeer): "Als de medewerkers van de fotoservice in de winkel gezocht hebben naar uw bestelling en deze niet hebben kunnen vinden dan zullen zij contact opnemen met ons fotolaboratorium en daar navragen waar de bestelling blijft."

Blijkbaar zijn Uw medewerkers niet op de hoogte van het beleid in deze.

Daarom is mijn vraag aan U tweeledig:
1. Waar blijft mijn bestelling met nummer 7896685 die volgens een op 20 oktober jl. ontvangen e-mail "zo spoedig mogelijk" zou worden bezorgd in de door mij opgegeven vestiging?
2. Kunt U de medewerkers er alstublieft op wijzen dat zij er zijn om service te verlenen en niet om de klant met een kluitje in het riet te sturen?

Alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

TW

6 november 2009

Filmkeuring

Geachte heer Plasterk,

Mij is gebleken dat de Nederlandse Filmkeuringscommissie niet beschikt over een eigen website of zelfs maar een contactadres. Dat maakt het lastig hen vragen te stellen over hun beleid. Aangezien bioscoopbezoek onder Uw departement valt verzoek Ik U mijn vraag door te spelen aan de betreffende perso(o)n(en).

Waarvoor alvast mijn hartelijke dank.

Voor de goede orde meld ik nog even dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Opdat ook mijn lezers kunnen beschikken over de antwoorden op mijn vragen zal ook het antwoord op onderstaande vraag aldaar worden afgebeeld.

Hoogachtend,

TW
----
Geachte dames, heren,

Dit jaar alleen al heb ik tot driemaal aan toe gepoogd mijn 13-jarige zoon uit te leggen waarom hij sommige bioscoopfilms niet mag zien.

Om een of andere reden is het jongelui niet toegestaan om een blote vrouwenborst te aanchouwen en anderzijds is het blijkbaar niet erg om de tere kinderziel bloot te stellen aan in close-up exploderende soldatenhoofden.

Ik heb mijn best gedaan Uw beleid te verdedigen maar kon geen redelijke argumenten verzinnen. Wilt U zo goed zijn mijn zoon (en de lezers van http://vragen.blogspot.com) uit te leggen waarom bloot slecht is en geweld goed?

Overigens vind men in de videotheek de betreffende film (Watchmen) geschikt voor alle leeftijden. Is het een andere dienst die daar de filmkeuring verzorgt? Indien U een beargumenteerd antwoord achterwege laat neem ik aan dat wij eerdaags uit de media zullen vernemen dat Filmkeuring een bijzonder geslaagd opheffingsfeestje vierde voor alle medewerkers.

Met andere woorden: Indien U niet in staat blijkt Uw eigen bestaan te rechtvaardigen zal ik de betreffende overheden verzoeken de subsidie aan Uw organisatie te staken.

Zover zal het vast niet komen want natuurlijk kunt U in alle redelijkheid mijn zoon, mij en mijn lezers het antwoord op bovenstaande vragen laten weten.

Omdat het best een ingewikkeld vraagstuk is geef ik U een maand de tijd voor beantwoording.


Alvast mijn hartelijke dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

TW
xxxtraat
Postcode Plaats

3 november 2009

Albert Heijn II

Hierbij het antwoord van Albert Heijn op mijn brief van enkele dagen terug:

Geachte heer Weijnschenk,

Wij vinden het vervelend te lezen dat er bij u het vermoeden is dat er meerdere malen iets mis is gegaan bij uw kassatransacties. Graag informeren wij u het volgende over het gegeven dat u bij ons alleen gebruik kunt maken van aanbiedingen indien de Bonuskaart wordt gebruikt. Iedere ondernemer mag zijn/haar product aanbieden op de manier die hij wil zolang hij zijn klant
daarmee maar niet discrimineert. Onze klanten kunnen de Bonuskaart gratis
krijgen en ook anoniem gebruiken. Verder worden ook niet al onze aanbiedingen in de AH Bonusfolder vermeld. Deze informatie staat ook in de Bonusfolder vermeld op pagina 19: De AH
Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Naast de aanbiedingen in deze Bonusfolder, hebben wij in onze winkels nog meer dan 200 andere aanbiedingen.

Wij vertrouwen erop u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Dennis Breed

Mijn antwoord:
Geachte heer Breed,

Mij gaat het erom dat klanten worden misleid en hoogstwaarschijnlijk doelbewust.
Als een aanbieding in de Bonus is, zoals dat heet, dient dat duidelijk bij het produkt in het schap vermeld te worden.

Dit is regelmatig niet het geval, althans bij het filiaal aan de Bilderdijkstraat.
Mijn vraag aan U is: is dit beleid of een verzaking van de betreffende manager?

Met vriendelijke groet,
TW

P.s. Uw antwoord en ook bovenstaande vragen zijn gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com