Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 december 2010

UWV: WW en Correspondentie

Update: Op 21 december stuurde men mij een excuusbrief en beloofde beterschap én eea voor te leggen aan de betrokken afdelingshoofden.

Op advies van een woordvoerder van het Ministerie van SZW, bij deze een overdenking die ik stuurde aan de directie van het UWV (via zo'n raar online-formulier waardoor je niets kunt doen met een aanhef en lay-out en dergelijke) :

Indertijd werd ik beboet omdat ik naast mijn uitkering in de avonduren werkte als raadslid. Volgens mijn werkcoach indertijd gold raadslid zijn als vrijwilligerswerk en hoefde ik niets op te geven. Later moest ik mij melden bij de fraude-inspecteur omdat ik eea niet gemeld zou hebben.

Mijn werkcoach werkte opeens niet meer voor het UWV en bleek van ons gesprek geen notitie te hebben gemaakt. De fraude-inspecteur in Almere vond mijn verhaal geloofwaardig en zei toe de boete te laten intrekken. In het verslag wat ik later van dat gesprek kreeg stonden dingen die wij niet hadden afgesproken. De betrokken fraude-inspecteur werkte opeens niet meer voor het UWV.

Mijn bezwaarschrift zou te laat zijn binnengekomen en werd daarom niet onvankelijk verklaard.

Onlangs kwam dit ter sprak in e-mail contact met
de heer Wilco Eindhoven
Directie Communicatie
afdeling Publiek & Informatie

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Hij ried mij aan -ondank dat het zo lang geleden is dat ik de exacte data niet meer weet- alsnog mijn klacht ook hier te melden.

Bij deze.

Tevens wil ik U verzoeken de data die de heer Eindhoven mij doorspeelde over de WW en Vrijwilligerswerk door te spelen aan alle werkcoaches en inkomensconsulenten. Telkenmale blijkt namelijk dat cliënten zijn overgeleverd aan de willekeur van medewerkers die de regelgeving hieromtrent vaak anders interpreteren dan collegae. Een en ander is voor de cliënt hoogst verwarrend.

Voor de volledige correspondentie verwijs ik U naar de volgende link:


Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Bovenstaand en Uw reactie zullen worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

Deel 2:

Bij het UWV worden regels nog steeds door verschillende medewerkers anders geïnterpreteerd. Momenteel zit ik in de Bescheiden Schaal-regeling als startende ZZP'er. Dit in overleg met mijn werkcoach. Mijn inkomensconsulent houdt echter geen rekening met deze afspraak en houdt simpelweweg al mijn verdiensten in op mijn uitkering. Zowel mijn werkcoach alsook mijn inkomensconsulente zijn al weken niet bereikbaar voor commentaar. Ik ervaar dat als zeer hinderlijk en vermoed zels opzet omdat ook mijn begeleidster van Project Eigen Werk hen maar niet te pakken krijgt om verantwoording af te leggen voro hun communicatie-fouten.

Als mensen weigeren te communiceren over hun gebrekkige kennis van communicatie zegt dat mij dat de betrokken medewerker niet geschikt is in de respectievelijke functies.

Gaarne Uw aandacht hiervoor. Een mogelijk oplossing kan zijn het versturen van een memo naar alle medewerkers om hen nogmaals en duidelijk te wijzen op het belang van het uitvoeren van de wet, hoe ingewikkeld die soms ook kan zijn.

Er hoort geen ruimte te zijn voor individuele interpretatie van de verschillende regels.

Gelieve mij op de hoogte te houden van de vorderingen van het UWV op dit gebied, in de hoop dat ook de individuele medewerkers zich voortaan uitsluitend bezighouden met het uitvoeren van de besluiten.

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

Antwoord op: Verplicht Vrijwilligerswerk III

Een laatste stukje correspondentie betreffende de WW en Vrijwilligerswerk, als antwoord op mijn vragen.

Op 14 december 2010 11:54 schreef *Postbus INFO het volgende:
Geachte heerr Wijnsckenk,
Ik hoop dat u begrijpt dat ik geen uitspraken kan doen over uw persoonlijke situatie. Wat ik mis in uw verhaal is de mening van een rechter. Tegen dit soort beslissingen staat altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.
Vanuit het ministerie sturen wij geen memo's aan UWV-medewerkers. Wel kunt u uw verzoek hiervoor voorleggen aan de UWV-directie. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om hierover een klacht of suggestie in te dienen bij het UWV. Zie hiervoorhttp://www.uwv.nl/particulieren/contact/klachten_en_suggesties/index.aspx.
Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven
Directie Communicatie
afdeling Publiek & Informatie


Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
=========

En mijn laatste reactie terug:

Geachte heer Eindhoven,

Hartelijk dank voor de informatie.

Wat betreft het aantekenen van bezwaar en beroep was ik indertijd "te laat" en bleek de beslissingsbrief te zijn anti-gedateerd, danwel enkele weken onderweg te zijn geweest naar mijn brievenbus. Daarom werd mijn bezwaarschrift indertijd ongegrond verklaard.

Natuurlijk kunt U niet helpen in individuele gevallen maar het leek mij nuttig als in elk geval íemand op het Ministerie wist hoe het UWV de wetgeving interpreteert en uitvoert.

Vandaar mijn persoonlijke voorbeeld.

Nogmaals bedankt voor de moeite van het inhoudelijk antwoorden en de gegeven informatie;
Ik ga ermee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

13 december 2010

Albert Heijn: Ketchup

Geachte mevrouw van Beek,

Helaas heb ik moeten constateren dat het beleid van Albert Heijn er op gericht lijkt te zijn consumenten doelbewust te misleiden.

Vandaag was ik in Uw filiaal aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam waar het mij opviel dat de huismerk-ketchup in de plastic 500 ml-fles omgerekend per liter goedkoper is dan dezelfde fles in de 850 ml-verpakking die notabene gelabeld is met "VOORDEEL PAKKEN".

Met zo'n sticker op een verpakking mag een consument ervan uitgaan dat de betreffende aankoop dan inderdaad voordeel oplevert. Vindt U niet?

Helaas is dat -weer- niet zo. Zie ook onze eerdere correspondentie betreffende Nutella:
http://vragen.blogspot.com/2010/08/antwoord-op-vervolg-op-albert-heijn.html

Ook in dat geval bleek de aangeprezen "voordeel"-verpakking duurder dan de reguliere.

Bij deze de in het betreffende filiaal opgegeven prijzen:
500 ml-fles huismerk ketchup: E. 0.98 = E. 1.88 per liter
850ml-fles huismerk ketchup met label "VOORDEEL PAKKEN": E. 1.98 = E. 2.14 per liter.

Ongetwijfeld zijn er meerdere produkten waarbij een soortgelijke ommissie heeft plaatsgevonden. Omdat ik Uw supermarkt een warm hart toedraag geef ik de organisatie tot het einde van dit jaar (31 december 2010) om het een en ander in orde te maken.

Mocht ik na die datum ook nog maar één keer eenzelfde "foutje" tegenkomen dan laat U mij geen andere keus dan bij de betreffende authoriteiten te melden dat Albert Heijn doelbewust consumenten misleid. En dat is -zoals U ongetwijfeld weet - bij wet verboden.

In de vage hoop dat een en ander op een misverstand berust teken ik,

Hoogachtend,

Verplicht Vrijwilligerswerk III

Mijn vragen aan het Ministerie van SZW zijn keurig en razendsnel beantwoord. Rest mij nog één opmerking:

Geachte heer Eindhoven,

Al mijn vragen zijn naar behoren beantwoord. Mijn dank daarvoor.

Dan alleen nog één enkele kleine opmerking:
Blijkbaar zijn lang niet alle UWV-medewerkers op de hoogte van de betreffende regelgeving
want regelmatig worden mensen met een WW-uitkering daarop gekort als blijkt dat men vrijwilligerswerk doet.

Zo was ik zelf raadslid in Stadsdeel Amsterdam-Westerpark en volgens mijn werkcoach kon dat ook gewoon. Immers: mensen met een fulltime-werkverband kunnen ook raadslid zijn, aangezien daar normaliter ongeveer 12 uren per week aan werk voor staat dat doorgaans in de avonduren wordt verricht. Zo blijft men als WW'er overdag beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Vandaar mijn verrassing toen ik later werd "uitgenodigd" op het UWV-hoofdkantoor te komen verklaren waarom ik fraude had gepleegd. Helaas bleek mijn werkcoach opeens niet meer bij het UWV te werken zodat ik hem niet om opheldering kon vragen. Ook bleek hij zijn opmerkingen niet te hebben verwerkt in het systeem.

De fraude-inspecteur was het met mijn verhaal eens en besloot ter plekke de aan mij opgelegde boete in te trekken. Helaas stond in het rapport van het gevoerde gesprek niets van zijn toezegging. Ik moest dus alsnog de boete betalen.

En U raadt het al: toen ik de betreffende fraude-inspecteur wilde aanspreken op zijn ommissie bleek ook hij inmiddels niet meer voor het UWV werkzaam.

Na een jaartje of twee kreeg ik het ten onrechte van mij gevorderde bedrag terug via de partij waarvoor ik in de Raad zat zodat alles alsnog goed kwam.

Maar U begrijpt: met name de mensen die werken bij het UWV maken het verrichten van vrijwilligerswerk door WW'ers niet erg aanlokkelijk.

Vandaar mijn vraag: Wilt U ALSTUBLIEFT alle UWV-medewerkers een memo sturen met daarin de mededeling om nogmaals heel goed de wetgeving te bestuderen en die dan ook consequent te handhaven?

Namens alle mensen die vanuit een uitkerings-situatie vrijwilligerswerk (willen) doen; dank!

Met vriendelijke groet,
T. Weijnschenk

Antwoord op: Vrijwilligerswerk II

Het Ministerie van SZW is razendsnel met het geven van volledige antwoorden. Goed om te weten dat dat dus kan! Hierbij het antwoord op mijn vraag van eerder vandaag...


Geachte heer Wijnschenk,

Naar aanleiding van uw aanvullende vragen het volgende. Voor de beantwoording heb ik de volgorde van uw vragen aangehouden.

Als ww-gerechtigden vrijwilligerswerk verrichten worden zij niet automatisch gekort op hun ww-uitkering. Dit is alleen het geval als zij daardoor minder of helemaal niet beschikbaar zijn voor werk of re-integratie trajecten. Zie ook voor meer informatie de website van het UWV: http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/themadossiers/Vrijwilligerswerk/index.aspx

In het begin van het jaar heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat verplicht werken als onderdeel van een re-integratietraject geen dwangarbeid is.

Voor bijstandsgerechtigden worden in dit verband geen banen gecrëeerd , in de zin van ID-banen of iets dergelijks. Staatssecretaris De Krom zei tijdens de begrotingsbehandeling het volgende hierover: "In lijn met het regeerakkoord zal ik daarom komen met een voorstel voor een wettelijke bepaling, waarmee de gemeente mensen in de bijstand kan inschakelen voor maatschappelijk nuttige activiteiten. Het voegt aan de huidige regeling toe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om toch een tegenprestatie aan mensen in de bijstand te vragen, ook als het niet gaat om re-integratie, Work First of sociale activering. Ik zie dat als een uitdrukkelijke verruiming van de huidige bevoegdheden en het is aan de gemeenten zelf om die ruimte in te vullen en af te stemmen op de lokale behoeften en mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: die tegenprestatie, zoals ik haar interpreteer, is dus niet ter vervanging van werken of re-integratie, maar aanvullend daarop. Wat mij betreft zou het ook een inzet moeten zijn van korte duur, om mensen in een bijstandsuitkering op het initiatief van gemeenten in te zetten voor nuttige activiteiten. Zo zou ik, in grove contouren, deze regeling zien. Het lijkt mij goed om dit vast te leggen. Uiteraard kom ik volgend jaar met een voorstel. Zoals ik er nu tegenaan kijk, zal dat voorstel de Kamer vóór de zomer van 2011 bereiken, met het oog op invoering in 2012. Ik ga dat dus met spoed vormgeven."

Zoals hierboven al staat moeten de ideeën hierover nog vastgelegd worden in een wetsvoorstel dat in werking zou moeten treden in 2012, dus precieze details zoals definities en de wijze van inplementatie en instructie aan medewerkers zijn nog niet te geven.

Ik hoop hiermee ook uw aanvullende vragen beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven

Directie Communicatie

afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verplicht Vrijwilligerswerk II

Hierbij mijn reactie naar aanleiding van het antwoord van het Ministerie van SZW:

Geachte heer Eindhoven,

Mijn hartelijke dank voor Uw snelle en uitgebreide antwoord.

Toch blijft een aantal vragen onbeantwoord:

-Waarom worden WW'ers gekort op hun uitkering indien zij vrijwilligerswerk verrichten? Vindt het Ministerie dat -tijdelijk- thuiszitten beter is dan zich onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij?

-Is het Ministerie bekend met het feit dat mensen verplicht te laten werken met behoud van uitkering valt onder de regels aangaande dwangarbeid en dus verboden is?

-Heeft U voor mij een kopie van het rapport waaruit zou blijken dat vrijstelling van sollicitatieplicht niet stimuleert tot het zich inzetten als vrijwilliger door mensen in de WW?

-Worden voor bijstandsgerechtigden banen gecreëerd of zullen zij de plekken innemen van betaalde arbeidskrachten?

*In het geval dat die banen worden gecreërd: Kunnen dat dan niet banen worden waar een normale vergoeding tegenover staat zodat die mensen meteen uit de uitkerings-situatie kunnen komen?

-Wie zal bepalen welke activiteiten "maatschappelijk nuttig" zijn en wat zijn de definities?

-Welke instanties gaan zich bezighouding met de implementatie en de uitvoering van de nieuwe plannen en hoe worden de betrokken (semi-)ambtenaren erop voorbereid om reeds per 1 januari 2011 hiermee aan de gang te gaan?

In de praktijk blijkt namelijk nu al dat ik persoonlijk medewerkers van de Dienst Werk en Inkomen (het DWI) moet vertellen dat er zoiets bestaat als de zogeheten Bescheiden Schaal-regeling voor zij die vanuit een uitkering een eigen bedrijf wensen op te zetten.

En dat is maar één voorbeeld.

Voor nu zijn dit mijn vragen en mijn lezers en ik zijn U bij voorbaat erkentelijk voor de beantwoording ervan.

Met vriendelijke groet,


Antwoord op: Vrijwilligerswerk

Een woordvoerder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde wel héél snel op mijn bericht van gisteren. Zowel via Twitter alsook via de mail. Waarvoor mijn complimenten.

Op 13 december 2010 12:34 schreef *Postbus INFO het volgende:
Geachte heer Wijnschenk,
In uw bericht vraagt u of minister Kamp vrijwilligerswerk wel of niet wil stimuleren. Hierbij wijst u op eerdere berichten over het afschaffen van de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor WW- en WIA-gerechtigden en de recente discussie in de Tweede Kamer over het inzetten van bijstandsgerechtigden als vrijwilliger.
Het gaat in de discussie van vorige week in de Tweede Kamer om het mogelijk maken voor gemeenten om aan bijstandsgerechtigden een tijdelijke tegenprestatie te vragen via activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn. Die kort-durende tegenprestatie moet lopende re-integratietrajecten niet in de weg zitten. Dit kan ook een positieve invloed hebben op de kans om een nieuwe baan te vinden, door bijvoorbeeld het opdoen van werkritme en sociale contacten.
Over de ontheffingvan de sollicitatieplicht voor WW- en WIA-gerechtigden schreef minister Kamp op 4 november 2010 aan de Tweede Kamer:
"Deze ontheffing blijkt de kans op werk van betrokkenen niet te verbeteren. Voor het verrichten van vrijwilligerswerk is de ontheffing bovendien onnodig. Het staat werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vrij om – zonder gevolgen voor hun uitkering – vrijwilligerswerk te verrichten, zolang zij beschikbaar blijven voor (reguliere) arbeid.

Voor personen die via bemiddeling niet aan werk zijn geholpen, en voor wie de inzet van een loonkostensubsidie of re-integratie-instrumenten ook geen vruchten afwerpt, zal het UWV zelf vrijwilligerswerk gaan zoeken en aanbieden. Deze categorie uitkeringsgerechtigden zal met het vrijwilligerswerk dan voldoen aan de verplichting om passend werk te zoeken en te aanvaarden.

De genoemde wijzigingen maken het besluit eenvoudiger en meer doelgericht. Dit verbetert de inzichtelijkheid en de toepasbaarheid van het besluit, zowel voor uitkeringsgerechtigden als voor de uitvoering. Het gewijzigde besluit zal naar verwachting begin 2011 in werking treden."

Vrijwilligerswerk op zichzelf is dus prima, en kan positieve effecten hebben, maar dat leidt dus niet meer tot een ontheffing van verplichtingen voor de WW of WIA. Dat laatste blijkt geen meerwaarde te hebben.

Ik hoop hiermee uw verwarring te hebben weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven

Directie Communicatie

afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 december 2010

Verplicht vrijwilligerswerk

info@minszw.nl

@MinisterieSZW

Geachte heer Kamp,

Onlangs vernam ik via de media dat Uw ministerie van zins is om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten vrijwilligerswerk te verrichten. Dat zou namelijk leiden tot een betere arbeidsparticipatie en uiteindelijk zelfs tot een betaalde baan voor velen. Dat klinkt lovenswaardig maar toch blijf ik dan met enkele vragen zitten:

Mensen die een WW-uitkering ontvangen worden gekort op hun uitkering indien zij vrijwilligerswerk verrichten. Men is tijdens de werkuren als vrijwilliger immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De officiele regels omtrent WW geven echter aan dat men WW'ers juist wil stimuleren vrijwilligerswerk te aanvaarden. Bijvoorbeeld door de vrijstelling van sollicitatieplicht zo lang men vrijwilliger is. Tegelijkertijd geeft Uw partij aan af te willen van deze regel per 1 januari aanstaande omdat zou blijken dat het toestaan van het doen van vrijwilligerswerk juist niet zou leiden tot meer arbeidsparticipatie.

(Zie ondermeer dit artikel: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3283232.ece/Vrijwilliger_met_WW_moet_weer_gaan_solliciteren.html)

Persoonlijk lijken mij de verschillende uitspraken over Bijstand en WW zeer tegenstrijdig want -zoals ik het lees is het- waar het op neerkomt dat U werklozen beboet indien zij geen vrijwilligerswerk doen maar dat U hen beboet indien zij zich daadwerkelijk inzetten als vrijwilliger.

Zou U zo goed willen zijn deze verwarring weg te nemen door duidelijk en zonder omwegen mij en mijn lezers te laten weten of U het verrichten van vrijwilligerswerk door werklozen nu wel of juist niet wenst te stimuleren?

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord dat -tezamen met mijn vragen- zal worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com.

Voor de volledigheid vraag ik U kennis te nemen van het volgende artikel uit 2006 en de reacties daarop. Het gaat over het plan van (indertijd) staatssecretaris van Hoof van Sociale Zaken om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten twee jaar lang inzetbaar te zijn als vrijwilliger:

http://www.sp.nl/werk/tegenspraak/328/werken_met_uitkering.html

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

http://terrebel.blogspot.com