Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

31 december 2004

18+ spelletjes

De beheerders van Spele.nl, mooiegames.nl en laatmijspelen.nl vinden het nodig om ook spellen die absoluut niet geschikt zijn voor kinderen eenvoudig toegankelijk te houden op hun, vooral door kinderen bezochte, websites.

Tijd om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen:

Beste mensen,

Als ouder maak ik mij een beetje zorgen om het ogenschijnlijk ontbreken van elk gevoel voor verantwoordelijkheid bij beheerders van een aantal spelletjes-sites,
waar ondermeer U vertegenwoordigers van bent.

Ongetwijfeld mis ik de dieper liggende educatieve waarde die gelegen is in spelletjes die als naam dragen "Meisje neuken", "Sla de Kerstman",
"Terrorisme oorlog" en "Drugsdealer".

Desalnietemin verzoek ik U om ofwel aparte games-sites te beginnen voor een 18-plus publiek, danwel te komen met een beter systeem om de toegang voor kinderen tot bedoelde spelletjes onmogelijk te maken: het "op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker" invullen van het geboortejaar acht ik een maatregel die een dikke onvoldoende scoort.

Bij voorbaat dank ik U voor de medewerking.

Uiteraard staat het U geheel vrij zich niets aan te trekken van mensen die vinden dat wij allemaal verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen gedrag en door te gaan met het uitvoeren van praktijken waarvan U weet dat die de maatschappij (in ieder geval op de lange termijn) schade berokkenen.

Voor diegenen onder U die problemen hebben met het doorgronden van bovenstaand taalgebruik:

Haal alsjeblieft de sex- en geweldspelletjes van jullie spelletjes-sites!

Alvast bedankt.

Voor de goede orde laat ik U weten dat bovenstaand verzoek
én (het uitblijven van?) Uw reaktie daarop worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com


Een vredig 2005 toegewenscht.

TW

29 december 2004

Verhagen

Geachte heer Verhagen,

Helaas lijkt het via Uw persoonlijke website http:\\www.maximeverhagen.nl niet mogelijk voor mensen om zich persoonlijk tot U te richten. Via de knop "contact" kan men zich slechts abonneren op een nieuwsbrief en over het zogenaamde "digitale spreekuur" doet men al helemaal geen mededelingen.
Een gemiste kans voor U, als volksvertegenwoordiger, om zich te laten kennen als iemand die naar het volk luistert.Maar dit terzijde.

Geachte heer Verhagen,

Via de media heb ik vernomen dat U weigert persoonlijk in discussie te gaan met het bestuur van
de AL-Tawheed moskee te Amsterdam. Het CDA heeft als partij een verklaring afgelegd die volgt op de uitspraken waarin U betreffende moskee aanwijst als bron van ellende.
Dit bevreemdt mij aangezien U als volksvertegenwoordiger weet dat U zult worden aangesproken op de uitspraken die u (ook als privé-persoon) doet.

Van Uw website (http://www.maximeverhagen.nl) haalde ik het volgende citaat dat aan U is toegeschreven:
‘Iemand met een dubbele nationaliteit die laat blijken op geen enkele wijze binding te hebben met onze waarden, behoort geen Nederlander te zijn. Zulke mensen horen ons land ook niet in te
komen. Daarom is het goed dat de regering aan de grens de toegang gaat weigeren van mensen die in Nederland een radicaal islamitische ideologie gaan verspreiden’.

Blijkbaar vindt U dat iedereen die weigert binding te hebben met "onze" waarden (Uw waarden zijn duidelijk niet de mijne dus ik denk niet dat U het woord "onze" moet gebruiken maar dat terzijde) het niet waard is zich Nederlander te noemen. Ik neem aan dat U hierbij ook doelt op bijvoorbeeld hier residerende Amerikanen, Noren en Engelsen die
weigeren zich de nederlandse taal eigen te maken noch Sinterklaas te vieren?
Of heeft U maar één specifieke groep op het oog, namelijk moslims?

Laat ik U er volledigheidshalve op wijzen dat wij in dit land een anti-discriminatie-wet kennen:
arikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Laat U namelijk eerder genoemde Moskee sluiten omdat men daar bijvoorbeeld zou verkondigen dat homosexuelen geen volwaardige mensen zijn,
evenmin als vrouwen dan kan ik U de adressen geven van diverse christelijke genootschappen die vanwege het verkondigen van vrijwel exact dezelfde mening dan dus ook dienen te worden aangepakt.
Of weigert U zo ver te gaan?

Aannemende dat U geen gezichtsverlies wilt lijden, reken ik op een voldoende beargumenteerd antwoord op dit schrijven. Volledigheidshalve wijs ik U er op dat bovenstaande vragen zijn gepubliceerd op het volgende web-adres: http://vragen.blogspot.com. Zo ook zal Uw eventuele antwoord daarop worden vermeld en zal er tevens melding van worden gemaakt mocht U de kans om de discussie aan te gaan laten liggen.

Hoogachtend,

TW

22 december 2004

Antwoord op: Zorgstelsel II

Soms stuur ik politici die met dezelfde dingen bezig zijn als ik een kopie van mijn bevindingen. Dat wordt op prijs gesteld.


Geachte heer W,

Hartelijk dank voor de link die ons heeft toegestuurd. Samen met Eveline
Tonkens en de beleidsmedewerkers zullen wij kijken welke punten wij mee
kunnen nemen in het politieke debat.

Namens de gehele Tweede-Kamerfractie GroenLinks willen wij u danken voor
de tijd en de moeite die u heeft genomen. Wij vinden het leuk om te
lezen dat burgers als u actief meedenken over het laten terugkeren van
de pil in het ziekenfonds. U kunt er van op aan dat GroenLinks voor de
terugkeer van de pil zal blijven strijden.

Met vriendelijke groet en dank,

Yasmien Nurmohamed
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

Steun GROENLINKS en Word lid!
www.groenlinks.nl/lid


Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------Vraag of opmerking?: Opmerking

Vraag/opmerking: Heb begrepen dat GroenLinks, in de persoon van Evelien
Tonkes, bezig is staatssecretaris Ross het vuur na aan de schenen te
leggen betreffende de terugkeer van anticonceptie in het
ziekenfondspakket.
Om in de beeldspraak te blijven:
Wellicht kan ik een blokje hout op het vuur leggen met mijn brief aan
Hans Hoogervorst en het antwoord daarop
van dr. P.F. Hasekamp, de Directeur Zorgeverzekeringen.
Beide brieven zijn te vinden via de internet-lokatie:

http://vragen.blogspot.com/2004/11/antwoord-op-zorgstelsel_29.html

Het zou zomaar kunnen dat jullie hier wat aan hebben.
Succes!

2 december 2004

Antwoord op Zalm/AIVD

Onlangs vroeg ik minister Zalm van financiën naar het hoe en waarom van een financiële injectie voor de AIVD.
Vandaag ontving ik antwoord van de woordvoerder van het Ministerie:

Geachte heer W,
U heeft aan het ministerie van Financiën een vraag gesteld over 100 miljoen euro extra voor de AIVD en waar dat geld vandaan komt. Er is nog besluit genomen over het bedrag voor de uitbreiding van de AIVD, anders dan dat is gezegd dat er extra geld moet komen. Over hoeveel geld het gaat en waar dat vandaan moet komen, wordt nog gesproken. Mocht hierover een besluit vallen, dan zullen wij dat via onze internetsite (www.minbzk.nl) bekend maken.
Hartelijke groet,
Frank van Beers
voorlichting BZK


1 december 2004

Antwoord op: Huren/Krista van Velzen

Niet zo heel lang geleden schreef ik een paar vragen op voor minister Dekker.
Daar kreeg ik ook al antwoord op. Een kopie van mijn vragenlijstje stuurde ik toen naar Krista van Velzen die namens de SP haar tanden in het huur-vraagstuk heeft gezet. Vandaag kreeg ik dit antwoord van het SP-tweedekamerlid:

Hartelijk bedankt voor uw protestmail tegen het doorgeslagen huurbeleid van minister Dekker!


Ik krijg een overweldigende hoeveelheid reacties binnen en dat sterkt mij in 't verzet tegen dit asociale voorstel van minister Dekker. Haar plan om 600.000 woningen te liberaliseren zal ertoe leiden dat de huren exorbitant zullen stijgen. Vooral de inkomens tot anderhalf keer modaal zullen het hardst getroffen worden.

Ik zal al deze reacties bundelen en ze begin volgend jaar tijdens het Kamerdebat over de huurliberalisering aanbieden aan de minister om haar te overtuigen dat ze haar plannen moet intrekken.

Het goede nieuws: De Kamer heeft nog niet ingestemd met dit liberaliseringsvoorstel!

De Kamer nam tijdens de begrotingsbehandeling van Volkshuisvesting (30 november en 1 december) al een voorschot op het debat over het nieuwe huurbeleid, dat pas begin volgend jaar zal plaatsvinden. Er werden kritische vragen gesteld, maar nog niet kritisch genoeg!

Ga dus vooral door met het protest tegen de afbraak van het Nederlandse huurbeleid! Maak de minister en Kamerleden duidelijk dat met alle maatregelen die het kabinet genomen heeft, het voor veel mensen al moeilijk genoeg is om de eindjes aan elkaar te knopen. Als de huren ook nog eens omhoog gaan, is het voor velen van ons niet meer te betalen.

Weg met de plannen van Dekker! Er moet meer gebouwd worden en meer gerenoveerd in plaats van gesloopt, dat is de oplossing voor de woningnood!

Op http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2814 vindt u mijn inbreng tegen de huurliberalisering die ik deed tijdens de behandeling van de VROM begroting.

Op http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2720 vindt u mijn inbreng die ik deed bij het spoeddebat dat ik in oktober aangevraagd had toen de eerste conceptplannen van minister Dekker uitlekten.


Met vriendelijke groet,

Krista van Velzen
Tweede kamerlid namens de SP


Bijgevoegd een opinie artikel dat ik recent schreef over de huurliberalisering:

Eerst nieuwbouw, dan doorstroming

door Krista van Velzen, lid van de Tweede Kamer voor de SP

Gerard Anderiesen e.a. juichen het toe dat minister Dekker het huurbeleid vrijgeeft aan de woningcorporaties (Volkskrant, 23-11-2004). Forse huurstijgingen zijn volgens hen geen probleem, omdat deze niet zozeer de lage maar vooral de middeninkomens treffen. Hogere woonlasten voor middeninkomens zou redelijk zijn. Ik betwijfel dat. De modale inkomens hebben het namelijk al hard te verduren met dit kabinet. Bovendien levert het nieuwe huurbeleid niets op: betere doorstroming is een illusie in de huidige woonmarkt.

De lage inkomens zullen inderdaad weinig koopkrachtverlies lijden. Het gaat hier om zo'n 500.000 mensen die op dit moment qua inkomen in aanmerking zouden komen voor huursubsidie, maar qua huurprijs (net) niet. Bij liberalisering zullen deze lage inkomens te maken krijgen met forse huurstijgingen en dus een beroep doen op huursubsidie. De rijksuitgaven aan huursubsidie zullen de pan uitrijzen, ware het niet dat de minister extra geld zal binnenhalen via de verhuurders. Die hebben op hun beurt aangekondigd dit te zullen verhalen op de huurders. Waarmee het cirkeltje rond is: de meer draagkrachtige huurders zullen de huursubsidie van de lage inkomens op moeten brengen.

De lasten komen dus bij die middeninkomens van één tot anderhalf keer modaal. Circa driekwart van de huizen dat geliberaliseerd dreigt te worden, wordt bewoond door deze groep. Juist deze mensen worden al hard getroffen door alle beleidsmaatregelen van dit kabinet. Hoe ernstig hun situatie is blijkt wel uit de vakbondsacties van dit najaar. Het zwaar bevochten sociaal akkoord was juist ter bescherming van de middeninkomens. Met een verwacht koopkrachtverlies van twee procent in 2005 is er geen enkele reden om aan te nemen dat een extra huurstijging van circa dertig procent voor deze groep 'redelijk' is.

Los van de inkomenseffecten is het zeer de vraag of het nieuwe huurbeleid effectief is in haar doelstelling: het bevorderen van de doorstroming op de huurmarkt. Ik ben het eens met Anderiesen e.a. dat de woningcorporaties hierbij op hun maatschappelijke prestaties aangesproken moeten worden. Het probleem is juist dat dit te weinig gebeurt. Tegenover het vrijgeven van de huurprijzen staan schamele, vrijblijvende afspraken over nieuwbouw en betaalbaarheid. Terwijl 664.000 huishoudens te maken krijgen met forse huurstijgingen, worden er volgend jaar maar 19.000 nieuwe huizen gebouwd. Erger nog, in de afgelopen én aankomende jaren, worden er meer sociale huurwoningen gesloopt dan gebouwd.

Het evenwicht op de markt is dus totaal zoek. Zo'n overspannen situatie liberaliseren brengt geen doorstroming op gang. Want wie gaat er verhuizen? Als je huursubsidie krijgt, kijk je wel uit. Zolang je in je huis blijft zitten ben je vooralsnog veilig. Als je wel getroffen wordt door huurverhoging, blijf je ook rustig zitten, want waarom zou je naar een nog duurdere woning verhuizen? En dan nog: als je al wilt verhuizen, waar moet je dan naartoe? Als je je huur niet meer kunt betalen, is de kans groot dat je een huis aan de andere kant van de wijk, stad of dorp ook niet meer kunt betalen. Daar zijn ze de huren namelijk ook geliberaliseerd.

Deze bezwaren zijn geen angsthazerij, maar een kwestie van statistieken. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het voorgestelde beleid geen of zelfs een beperkend effect heeft op doorstroming. In dat licht vind ik de plannen onverantwoord. De markt moet éérst in evenwicht komen door flinke nieuwbouw, voordat liberalisering overwogen kan worden. Nu worden honderdduizenden mensen met forse huurstijgingen geconfronteerd, terwijl daar nauwelijks nieuwe woningen tegenover staan. De enige winnaar is de VVD, wiens ideologische liberaliseringagenda wederom klakkeloos wordt uitgevoerd door haar coalitiepartijen. CDA-woordvoerder Van Bochove heeft meerdere malen gepleit voor een maximaal percentage van het inkomen dat mensen aan huur kwijt mogen zijn. Het moment is aangebroken dat het CDA kleur bekent: óf het volgt de ideologische agenda van de VVD, óf het kiest voor sociaal beleid.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: TW
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2004 10:23
Aan: ORG-FRC-SP
Onderwerp: Voor Krista van Velzen: Huren

Beste Krista,

Je bent niet de enige die vraagtekens plaatst bij het huurbeleid van
minister Dekker;
Ook ik vroeg haar volgens welke wetten der logica zij redeneert wanneer
zij stelt dat iemand zal verhuizen naar een duurdere woning als de
maandlasten voor zijn/haar huidige woning stijgen
en daarmee een betere doorstroming bevordert.

Hier is de url van de webstek waar ik mijn vragen heb gepubliceerd:
http://vragen.blogspot.com/2004/10/huren.html


Hier vindt je het antwoord van het ministerie:
http://vragen.blogspot.com/2004/10/antwoord-op-huren.html

Misschien heb je er wat aan...

Succes met de strijd!

Hartelijke groeten,
TW
--
Disclaimer (http://www.tweedekamer.nl/applicaties/disclaimer_e_mail/index.jsp)
Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl
If are unable to access the link, please dial + 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl