Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 oktober 2013

Ymere: overleg 2

Update: vanmorgen was de mevrouw op visite die namens Ymere contact onderhoud met de bewoners. En ik zeg u: zij verstaat haar vak! Haar collega - en gebiedsbeheerder - had helaas wat steekjes laten vallen op het gebied van communicatie maar ik denk dat het in de toekomst veel minder vaak fout zal gaan want hij is inmiddels intern aangesproken op zijn onheuse bejegening van buurtbewoners.

Zij beantwoordde - onderbouwd! - alle punten die ik per e-mail had doorgegeven en toonde zich blij te spreken met een betrokken huurder. Wij beiden zijn groot voorstander van mét en niet óver elkaar praten dus ook op dat gebied zit het wel snor. Op alle punten die ik naar voren bracht heeft zij onderzoek uitgevoerd dan wel laten uitvoeren. De meeste punten zijn (of worden binnenkort) opgelost, uitgezonderd een paar punten waarover zij nog overleg wil voeren. Uiteraard zal zij de uitslag van dat overleg naar mij toe terugkoppelen. En ik geloof haar. Heb mij meteen maar opgegeven voor de bewonerscommissie i/o en zal mij - op haar advies - ook aansluiten bij een lokale Regiegroep; een groep bestaande uit buurtbewoners die samen met een ambtenaar een paar keer per jaar samenkomt om oplossingen te bedenken voor problemen in de buurt.

Mocht ik hier erg positief mee overkomen: zo is het ook bedoeld.

Beste heer ...,

Zoals afgesproken mail u ik hier alvast de reactie op uw vragen van de afgelopen weken. Puntsgewijs zal ik deze beantwoorden. Aanstaande woensdag hebben wij een afspraak om de punten verder te bespreken.

1)     Algemene voordeur die naar binnen in plaats van naar buiten open draait; dit is een bewuste keuze. Over het algemeen draait een algemene voordeur naar binnen open. Zou deze deur naar buiten open draaien dan kan de deur tegen iemand aan botsen bij het open gaan.


2)     Geen slot op de deur naar de zolder; in verband met de veiligheid zit er geen slot op de deur naar de zolder. Stel dat er brand uit zou breken en iemand heeft de deur van buitenaf op slot gedaan dan kan iemand opgesloten raken op de zolder. Mogelijk dat er voorheen wel een slot op een deur zat. Deze is dan door een huurder aangebracht en niet door Ymere. Het verschil met de deur naar uw woning zit in het feit dat uw woning toegangsdeur niet door een ander van buitenaf op slot gedaan kan worden. Dat kan alleen van binnen uit.


3)     Echte deuren bij de bergingen; hetgeen er aanwezig is, is geplaatst in het verleden. De uitvoering is destijds uitgevoerd als een lattenwand met gelijksoortige deuren. Ymere ziet geen noodzaak om andere deuren te monteren, de berging kan immers afgesloten worden. Daarnaast is het portiek ook afgesloten. Mocht uw verzekeraar niet uitkeren omdat de berging onvoldoende afgesloten is volgens hen, dan verneem ik dat graag van u.


4)     Deurdranger op algemene toegangsdeur; mijn collega de heer Mulder heeft de situatie bekeken. De dranger is niet goed afgesteld waardoor de dranger en de dictator hun werk niet goed doen. Het wieltje van de dictator stond omhoog. Hierdoor werkte e.e.a niet. De heer Mulder geeft opdracht om de dranger en de dictator opnieuw af te stellen. Werkt het afstellen van de dranger niet, dan plaatst Ymere een nieuwe dranger.


5)     Extra dranger op de tochtdeur; zoals u zelf al aangeeft in uw mail is het een kwestie van bewonersgedrag dat deze deur open blijft staan. Daarnaast is het een kwestie van verschillende mensen, verschillende wensen. Waar u de voorkeur heeft voor een deur die dicht is, geven anderen aan de voorkeur te hebben voor een open deur, zodat zij ongehinderd door kunnen lopen met hun boodschappen. Ymere is bereid om een extra dranger op deze tochtdeur in uw portiek aan te brengen. Helaas geeft dit geen garantie dat de deur dan ook altijd dicht blijft. Helaas hebben wij veel ervaring met deurdrangers die door bewoners worden gesaboteerd zodat deze niet werken. Zullen wij woensdag bespreken of we deze deurdranger wel of niet laten plaatsen?


6)     Hijsbalken; het traliewerk bij het raam op de bovenste etage is aangebracht i.v.m. beveiliging, dit voorkomt dat kinderen naar buiten kunnen vallen. De hijsbalken waren toegankelijk door het traliewerk tijdelijk te verwijderen. Afgelopen maand is tijdens de algemene ledenvergadering van de VVE besloten (uit voorzorg) om de hijsbalken niet meer te laten gebruiken. Er zijn alternatieven beschikbaar voor verhuizingen. Er is een offerte opgevraagd om de hijsbalken te laten verwijderen. Zodra duidelijk is wat hiermee gaat gebeuren zullen alle bewoners hierover worden geïnformeerd.


7)     Dorpel onder de keukendeur; ik vind het erg vervelend om te lezen dat het herstel zo lang op zich heeft laten wachten, mijn excuus daarvoor. Inmiddels heeft de heer Mulder opdracht verstrekt om de dorpel te laten vervangen.

De heer ... zal erop aansturen dat de werkzaamheden binnen 14 dagen worden uitgevoerd.

8)     Tekst over werkzaamheden van de gebiedsbeheerder op internetsite Ymere; de teksten die op onze internetsite staan zijn correct. U kunt uw gebiedsbeheerder hiervoor te allen tijde benaderen. Zijn er zaken die niet bij hem thuis horen of waarop hij geen antwoord heeft, dan speelt hij deze punten door naar de juiste persoon binnen Ymere. In veel gevallen zullen uw punten bij mij terecht komen. Het is dan ook absoluut niet de bedoeling geweest van mijn collega om u het gevoel te geven dat u niet terecht kunt bij uw gebiedsbeheerder c.q. Ymere. Mijn collega heeft zich wat ongelukkig geuit in de mail. Namens mijn collega bied ik u mijn excuses aan. Dat had niet mogen gebeuren.


9)     Meedenken met Ymere; uw inbreng evenals die van onze andere klanten wordt gewaardeerd. Ymere heeft een klantenpanel waarvoor u zich kunt opgeven. De informatie staat op onze website http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=2653  Via het klantenpanel worden verschillende onderwerpen besproken. Heeft u suggesties over andere onderwerpen? Ik ontvang deze graag van u en zal deze doorsturen naar de desbetreffende afdeling binnen Ymere onder wiens taakveld het valt.


10)  Meedenken en in gesprek zijn met Ymere kan ook via de bewonerscommissie. Ik zie dat u zich begin dit jaar heeft opgegeven om deel te nemen hieraan, heel fijn! Door ziekte van mijn collega heeft het oprichten van de bewonerscommissie helaas enige vertraging opgelopen. Ik zal ervoor zorgen dat nog voor eind van het jaar de oprichtingsvergadering zal plaatsvinden. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging hiervoor.


11)  Communicatiewerkzaamheden; in een eerdere mail gaf u aan het niet prettig te vinden dat er werkzaamheden plaatsvinden zonder daarvan op de hoogte te zijn. Ymere maakt hierin onderscheid. Globaal gezegd; werkzaamheden waarbij uw medewerking wordt verwacht of waarvan u mogelijk hinder kunt verwachten, die worden aangekondigd. Werkzaamheden zoals het reguliere tuinonderhoud worden niet aangekondigd. Ik ontvang graag uw feedback als u hinder ondervindt van werkzaamheden en bij voorkeur op het moment zelf, dan kunnen we proberen of we daar iets aan kunnen doen.


Als het goed is heb ik al uw vragen beantwoord. Mocht dit niet zo zijn, zou u dan aan de bel willen trekken?
Tot woensdag!

29 oktober

Beste mevrouw ...,

Hartelijk dank voor de moeite die u zich getroost heeft om mijn vragen te beantwoorden.
Het stelt mij zeer tevreden en geeft mij vertrouwen dat Ymere tóch weet hoe om te gaan met klachten van huurders.
Jammer dat het in het verleden zo vaak fout gegaan is!

Ik hoop dat uw reactie aanleiding is om de gemaakte fouten in het verleden zich niet te laten herhalen.

Nogmaals mijn dank en tot morgen!

Vriendelijke groet,


P.s.

Aangezien u zelf blijkbaar geen tijd heeft gehad het Bouwbesluit te lezen citeer ik hieronder de passage van het Bouwbesluit die duidelijk stelt dat deuren op vluchtroutes (zoals een algemene voordeur) NIET tegen de vluchtrichting in mogen draaien. Dat wil zeggen dat Ymere verplicht is ervoor te zorgen dat de buitendeur naar buiten toe open gaat. Dit om te voorkomen dat vluchtende mensen in het gedrang raken in het geval zij voor brand vluchten en klem komen te zitten omdat de voordeur naar binnen toe open gaat. Natuurlijk kan het zo zijn dat Ymere liever een boete opgelegd wilt krijgen maar ik denk dat zelfs Ymere er niet aan ontkomt om zich te houden aan de richtlijnen die zijn opgegeven door het Ministerie van Vrom.

Een kopie van dit bericht is overigens doorgegeven aan de betreffende instanties.

Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes

Naar Bouwbesluit
Doel van dit artikel is te waarborgen dat deuren in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. De voorschriften hebben betrekking op de draairichting en het hang- en sluitwerk van de deur. Voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van deuren in vluchtroutes zijn opgenomen in artikel 7.12. Vluchtroutes waarop veel personen zijn aangewezen lopen het gevaar geblokkeerd te raken als deuren op de vluchtroute tegen de vluchtrichting indraaien of niet tijdig kunnen worden geopend. Een groep mensen op de vlucht zou daarom in het gedrang kennen komen. Daarom mogen deuren in vluchtroutes niet tegen de vluchtrichting indraaien en kunnen eisen worden gesteld aan hang en sluitwerk. In dit verband moet een draaideur worden aangemerkt als een deur die tegen de vluchtrichting indraait. Met vriendelijke groet,


P.s. 2 Ik zal u morgen laten zien dat de houten latjes die door Ymere 'deur' worden genoemd en mijn zolderruimte afsluiten nauwelijks weerstand bieden aan enige insluiper. Ik verneem het graag van u als u daar anders over denkt. Mijn verzekering is inmiddels op de hoogte gesteld van het gebrek aan bereidwilligheid van Ymere om de huurders hierin bij te staan.

p.s. 3 (Met mijn excuses dat mij pas na verzending van de vorige mail nog iets te binnen schiet)

Uitstekend dat Ymere overleg heeft gepleegd met de VVe over aanpassingen aan het gebouw maar - en u geeft het zelf ook aan - bij veranderingen aan het gebouw waar elke bewoner wat mee te maken heeft, is het de bedoeling dat elke bewoner wordt ingelicht.
Kunt u mij - en de lezers van http://vragen.blogspot.com uitleggen waarom er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met huurders maar wel met kopers? Vanwaar dat onderscheid? Ik begrijp dat u krap zit in uw tijd en vandaar mijn voorstel:

Als Ymere in de toekomst overleg wil plegen met bewoners, doe dat dan niet alleen met kopers maar nodig élke bewoner uit voor overleg, of tenminste dan de VVe en de leden van de huurcommissie i/o. Mocht u dat te veel moeite vinden of er geen tijd voor kunnen vrijmaken dan wil ik mij er best voor inzetten om u bij die operatie te assisteren.

Nogmaals mijn dank voor de genomen (en de te nemen) moeite en tot morgen.

Een prettige dag verder!

Vriendelijke groet,

p.s. 4 (echt de laatste hoor!)

Het mailtje van de gebiedsbeheerder waarin hij zelf aangeeft geen tijd te hebben om zijn werk te doen.

Op 15 oktober 2013 14:18 schreef ...:
Geachte heer..., beste ...,

Dank voor u goed bedoelde suggestie.
Mijn invloed op het beleid over energiekwesties is zero. Ik heb mijn handen meer dan vol aan zaken waarover ik wel afspraken met mijn manager heb gemaakt. Helaas heb ik niet de tijd om aanvullende zaken buiten mijn werkterrein op te pakken. Dit is ook in strijd met afspraken met mijn manager.
Sterker nog liever niet ontvang ik die suggesties aangezien het daarnaast al een strijd is om mijn mail te beantwoorden binnen een redelijke termijn over zaken die wel relevant zijn voor wat betreft mijn afgesproken taken binnen mijn werk voor Ymere.
Ik hoop u hiermee inzicht te hebben gegeven en dat u zonder mijn reactie verder kan.

Met vriendelijke groet,
Ymere

...
Gebiedsbeheerder


Misschien kan intern een oplossing voor zijn probleem worden gevonden?
Bovendien ben ik erg benieuwd naar de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn manager.
Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat zijn manager (bent u dat?) hem heeft opgedragen zo weinig mogelijk overleg te plegen met buurtbewoners terwijl dat volgens zijn functie-omschrijving zijn primaire taak is.

Natuurlijk heb ik een antwoord het liefst van hem zelf maar helaas lijkt hij het te druk te hebben met extra opgelegde taken die buiten zijn primaire taken liggen. Daarom graag uw reactie.

Met alvast mijn dank.

Vriendelijke groet,

25 oktober 2013

Ymere: overleg

Beste mevrouw ...,

Bijna vergeten maar hierbij dan toch onze 'agendapunten' voor komende woensdag:

-Zolder: *Slot op algemene toegangsdeur
*Echte deuren bij de bergingen ivm insluipers
*Traliewerk bij zolderraampje zodat verhuizen met Touw en Blok niet meer gaat.
*Installeren spaarlamp houdt niet in dat een licht 'dus' 24/7 kan branden. Slecht voor het milieu en alleen maar handig voor insluipers.
Is inmiddels door jullie eigen elektricien geregeld.

-Toegang tot woningen:
*Algemene voordeur sluit slecht vanwege dranger én dictator. Timmerman Ben Smulders heeft er inmiddels naar gekeken. Maar er niets aan gedaan. Misschien had ik niet moeten vragen: 'Wilt u er even naar kijken?'

Datzelfde geldt voor de dorpel onder mijn keukendeur. In mei is daar tijdelijk een plank geplaatst in afwachting van een échte oplossing 'binnen een week'. Die week is nu voorbij en het plankje is al lang geleden krom getrokken zodat regenwater en slakken gewoon gezellig naar binnen komen en zich welkom wanen want niets staat hen in de weg.

De tochtdeur gaat meestal niet dicht omdat de meeste buren 'geen tijd' hebben die achter zich dicht te trekken. Het scheelt stookkosten en geluidshinder als die deur dicht gaat dus daarom verzoek ik om de aanleg van een dranger. Het lijkt mij dat ook Ymere zich graag inzet voor het milieu en een prettiger leefomgeving. Toch?

Als laatste: in de taakomschrijving van de gebiedsbeheerder staat dat het zijn taak is om te overleggen met buurtbewoners. Maar hij heeft al meerdere malen laten weten daar geen tijd voor te hebben. Als hij geen tijd heeft om zijn werk te doen, waar is hij dan zo druk mee bezig? Niet als kritiek maar gewoon uit nieuwsgierigheid. En wellicht kan ik helpen met nadenken over hoe het beter kan. Niet alles hoeft van Ymere zelf uit te komen, natuurlijk. Buurtbewoners mogen ook zélf nadenken. Daarom stuit het mij tegen de borst als ik met suggesties kom en een woordvoerder kapt mijn goede intenties af met: 'Daar is allemaal geen tijd voor.'

Voor nu wens ik u een fijn weekend, mevrouw Koppenberg.
Rest mij nog één vraag in verband met komende woensdag:
Drinkt u liever thee of koffie?

Vriendelijke groet,

15 oktober 2013

Ymere energiezuinig?

Update: De timmerman is inderdaad vanmorgen (woensdag 23 oktober 2013) geweest en heeft naar de problemen gekeken. Maar meer ook niet. Misschien had ik duidelijker moeten zijn en Ymere niet moeten vragen om een timmerman te sturen om naar de problemen te kijken. Omdat mensen niet meer zelfstandig kunnen nadenken had ik er aan moeten toevoegen: '...en repareren.' Mijn fout.

Update: komende woensdag komt een timmerman de voordeur bekijken. Mogelijk plaatst hij er zelfs een goede dranger op! Mijn contactpersonen bij Ymere hebben nog geen tijd gehad te reageren op mijn e-mail van gisteren. Maar sturen nu dus wél een timmerman. Kijk, dat is toch mooi, niet?

14 oktober

Beste mensen,

Zojuist kwam ik deze informatie tegen.
Mij lijkt het een uitstekende manier om als woningcorporatie en bewoners elkaar te helpen energie zuiniger te leven.

http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/?go=home.showPages&pagenr=232

Graag jullie reactie.

Vriendelijke groet,

---------------------
15 oktober

Geachte heer...

Dank voor u goed bedoelde suggestie.
Mijn invloed op het beleid over energiekwesties is zero. Ik heb mijn handen meer dan vol aan zaken waarover ik wel afspraken met mijn manager heb gemaakt. Helaas heb ik niet de tijd om aanvullende zaken buiten mijn werkterrein op te pakken. Dit is ook in strijd met afspraken met mijn manager.
Sterker nog liever niet ontvang ik die suggesties aangezien het daarnaast al een strijd is om mijn mail te beantwoorden

binnen een redelijke termijn over zaken die wel relevant zijn voor wat betreft mijn afgesproken taken binnen mijn werk voor Ymere.

Ik hoop u hiermee inzicht te hebben gegeven en dat u zonder mijn reactie verder kan.

Met vriendelijke groet,


================
Beste ...

Jammer dat u niet de tijd heeft om te overleggen met huurders van Ymere over het prettiger maken van de leefomgeving.
Ik verkeerde in de - blijkbaar onjuiste - vooronderstelling dat dat uw primaire taak is als gebiedsbeheerder.

Wellicht kunt u mij laten weten welke persoon binnen de woningcorporatie dan wél 'overleggen met buurtbewoners' in de portefeuille heeft?

Mijn excuses voor het ongemak en succes met uw werk!

Vriendelijke groet,
================
Beste heer ...,

Morgenmiddag heb ik een afspraak met de heer .... Daarna verwacht ik uw vragen te kunnen beantwoorden.
Ik wil u graag uitnodigen voor een gesprek op kantoor om al uw vragen te beantwoorden. Op welke dagen schikt dit u?

Met vriendelijke groet,
Consulent gebiedsbeheer

==========================
16 oktober

Geachte heer ....,

Zoals ik al in eerdere berichten aan u heb aangegeven en persoonlijk verteld, vraag ik u om met mijn collega ... contact op te nemen.
Zij kan u e.e.a. nogmaals toelichten voor het geval het u nog niet duidelijk is voor wat betreft mijn taken en de beschikbare tijd die ik heb om die taken te verdelen over 3700 huurders.*
Het kan niet zo zijn dat ik het merendeel van mijn tijd steek in verhouding een select groepje hiervan die actief is via de mail. Dat zou bovendien ook niet fair zijn naar andere klanten van Ymere.
Verder ben u van harte welkom om op het spreekuur langs te komen indien u iets wilt mededelen etc. wat binnen mijn taken valt.

Met vriendelijke groet,
Gebiedsbeheerder

*Deze zinsnede was door de - overigens bijzonder aardige - gebiedsbeheerder daadwerkelijk op deze manier bewerkt.
=====================================
Goedemorgen heer...,

U kunt bij mij terecht!
Gisteren heb ik u gemaild of wij een afspraak kunnen inplannen. Welke dagen schikt u dat?
Er zijn een aantal punten die wij afgesproken hadden dat ik deze voor u zou uitzoeken.
Mocht u nog andere punten hebben waarover u wilt overleggen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Consulent gebiedsbeheer

=========================
Beste mevrouw...,

Allereerst mijn excuses aan uw collega, gebiedsbeheerder....
Ik ging uit van de aanname dat hij - als gebiedsbeheerder -  het eerste contact is tussen bewoners en Ymere waar het gaat om zaken als veiligheid en leefbaarheid in en rond door Ymere beheerde woningen. Die gedachte is gestoeld op twee waarden:

de eerste is de website van Ymere (zie: http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=95) waar ik dit citaat van aanhaal:

De huismeester of gebiedsbeheerder houdt toezicht op uw wooncomplex.
U kunt bij uw huismeester of gebiedsbeheerder terecht voor vragen over:
Veilgheid en leefbaarheid
De huismeester of gebiedsbeheerder kan bewoners aanspreken op hun woongedrag. Daarnaast adviseert hij over hoe u de buurt veilig en leefbaar kunt houden. Als hij u niet kan helpen, dan verwijst hij u naar een relevante hulp- en dienstverlenende instelling.
Schoonmaak
De huismeester of gebiedsbeheerder houdt toezicht op de schoonmaak in uw complex.
Onderhoud en reparaties
De huismeester of gebiedsbeheerder houdt toezicht op het onderhoud. Ook zorgt hij voor snelle herstelwerkzaamheden bij vandalisme.
De tweede is zijn toezegging tijdens een vorig gesprek dat uiterst prettig verliep en waarbij hij mij vertelde dat ik altijd contact met hem mag zoeken indien ik daartoe aanleiding zie. Ik heb inmiddels begrepen dat hij dat indertijd overdrachtelijk bedoelde. Het spijt mij dat ik die toezegging letterlijk nam en hierbij beloof ik voortaan nooit meer de gebiedsbeheerder rechtstreeks te benaderen.

Natuurlijk wil ik dan toch graag weten - als het niet de gebiedsbeheerder is - wie dan wél het eerste contactpunt is tussen bewoners en de woningcorporatie. Bent u dat wellicht? Is dat mevrouw Dekkers? De heer Holthuizen?

Volgens de website van Ymere (zie: http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=1063) is er blijkbaar niemand aangewezen om namens Ymere (als huismeester, noch als gebiedsbeheerder) contact te onderhouden met bewoners van door Ymere beheerde panden in Amsterdam West. Dat lijkt mij niet juist.

Enfin: omdat mijn tijd minstens net zo kostbaar is als die van de medewerkers van Ymere ga ik graag in op uw aanbod om mijn vragen en opmerkingen in een persoonlijk gesprek met u te verduidelijken.

Voor de goede orde: het gaat hierbij om de volgende punten:

-Waarom is er geen afsluitbare deur die leidt tot de bergingszolders? In het Bouwbesluit (zie: http://vrom.bouwbesluit.com/) heb ik daar niets over kunnen vinden.
-Waarom is het algemene zolderraam afgesloten met een slechts moeizaam te verwijderen hekwerk? De zogeheten 'Touw- en Blokmethode' om groot meubilair de woningen in of uit te krijgen kan dan namelijk niet meer gebruikt worden.
-Waarom wordt de algemene voordeur niet voorzien van een deugdelijke dranger om gevaar van insluipen te verminderen én om te voorkomen dat iedereen in het pand wakker schrikt van andere bewoners die (al dan niet per ongeluk) de deur bijzonder hard dicht smijten, bij voorkeur midden in de nacht of vroeg in de morgen?
-Waarom wordt er geen dranger geplaatst op de zogeheten tochtdeur? Dat scheelt stookkosten en vermindert omgevingslawaai.
-Waarom wil Ymere niet met bewoners praten over mogelijkheden om energie te besparen? Bij voorbeeld met hulp van deze link: http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/?go=home.showPages&pagenr=232
-Waarom worden bewoners slecht tot niet op de hoogte gebracht van - in opdracht van Ymere - uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden aan de gemeenschappelijke tuin danwel aan de appartementen?
-Waarom heb ik - ondanks eerdere toezeggingen - nog steeds geen deugdelijke drempel bij de keukendeur die naar buiten toe leidt? Zowel slakken alsook regenwater hebben al sinds mei (toen zonder dat dat mij was medegedeeld de dorpel was verwijderd en pas na lang aandringen werd vervangen door een plankje dat al na enkele dagen krom boog) vrij spel in het betreden van mijn woning.
-Waarom vindt Ymere het noodzakelijk dat het algemene zolderlicht 7 dagen in de week, 24 uur per dag fel moet branden? Inmiddels heb ik het door een aan jullie verbonden elektricien laten aanpassen. Maar de vraag blijft.

Nogmaals mijn excuses dat ik de heer ... heb verzocht mijn vragen te beantwoorden. Ik begrijp dat ik daarmee buiten mijn boekje ben gegaan en hoop dat hij mij kan vergeven. Wellicht kunt u ervoor zorg dragen dat de tekst op de website van Ymere wordt aangepast? Dit om te voorkomen dat ook andere bewoners abusievelijk aannemen dat een huismeester of gebiedsbeheerder 'contact met bewoners' in zijn of haar takenpakket heeft zitten.

Alvast mijn hartelijke dank voor de door u te nemen moeite.

Voor een prettiger communicatie geef ik u bij deze mijn telefoonnummer met de vraag mij morgen (donderdag 17 oktober) danwel overmorgen (vrijdag 18 oktober) te bellen op een tijdstip dat u uitkomt, teneinde een afspraak te maken bij u op kantoor.

Ik zie uit naar een ongetwijfeld prettig onderhoud!

Vriendelijke groet,

P.s. Ook bovenstaande mail is gedeeld met de voorzitter van de lokale VVe, de voorzitter van de bewonerscommissie i/o en enkele bewoners. Bovendien is onze correspondentie in het kader van transparantie (maar met namen van betrokkenen onleesbaar gemaakt) in het geheel na te lezen op http://vragen.blogspot.com

14 oktober 2013

Vervolg 3: Zolderinbraak

Beste mevrouw ...,

Ter herinnering wil ik u melden dat ik sinds woensdag 2 oktober niets heb gehoord van Ymere.

Ik wil u er op wijzen dat én de lezers van http://vragen.blogspot.com én de bewoners van de Van Houweningenstraat én de politie inmiddels erg nieuwsgierig zijn naar de besluiten die u zult nemen naar aanleiding van de recente zolderinbraak.

Mocht u uw houding weten terug te voeren op het Bouwbesluit 2012 dan wil ik u - nogmaals - verzoeken mij te laten weten in welk artikel van het Bouwbesluit staat dat de woningcorporatie zich passief dient te gedragen in het geval van brandveiligheid, milieu-aspecten en insluipgevaar. In het hele Bouwbesluit kon ik daar - als leek - helemaal niets over vinden.

Ongetwijfeld hebben u en uw medewerkers het enorm druk maar toch wil ik u erop wijzen dat het de primaire taak is van een woningcorporatie om ervoor te zorgen dat huurders (en inmiddels ook kopers) prettig kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken wordt van Ymere een actieve houding verlangd.

Dat houdt in dat Ymere bewoners dient in te lichten als er weer eens (tuin) onderhoud plaatsvindt, overleg pleegt met bewoners wanneer noodzakelijk en verder meer doet dan jaarlijks een brief rondsturen waarin een nieuwe huurverhoging wordt aangekondigd. Uit het rondsturen van die brief blijkt duidelijk dat Ymere er best toe in staat is bewoners te informeren. Het excuus 'daar hebben wij eenvoudigweg geen tijd voor' zoals gebruikelijk wanneer wij om informatie vragen, is dus niet meer geldig.

Kunt u bijvoorbeeld vertellen waarom op benzine lopende bladblazers worden ingezet om herfstblaadjes in de gemeenschappelijke tuin van het tuinpad af te blazen? Want binnen een uur nadat het lawaaiige apparaat de rust niet meer verstoord heeft Moeder Natuur namelijk de blaadjes weer keurig terug het tuinpad op geblazen. Volkomen overbodig werk dus en bovendien slecht voor het milieu.

Ook dit schrijven is verstuurd aan diverse van uw collega's, de voorzitter van de bewonerscommissie i/o, de voorzitter van de lokale VVe en ditmaal tevens naar de lokale pers.

Gaarne per omgaande uw reactie.

Met vriendelijke groet,

2 oktober 2013

Vervolg 2: Zolderinbraak

Naar aanleiding van een reactie van Ymere stuurde ik de volgende boodschap:

Beste mevrouw Koppenberg,

Dank u voor uw reactie!

Inderdaad kloppen die twee punten die u opsomt.
Met deze aanvulling:

Ook de algemene buitendeur zou naar buiten toe open moeten gaan.
Stelt u zich 12 mensen voor in een klein halletje die in blinde paniek naar buiten willen
terwijl de betreffende deur naar binnen toe open gaat. Vandaar dus.

Daarnaast is er nog de kwestie van het hekwerk voor het algemene zolderraam
waardoor het onmogelijk is geworden bij de verhuishaak te komen. Verhuizingen met touw en blok
zijn dus niet meer mogelijk.

Het algemene zolderlicht is inmiddels weer aangesloten op de lichtschakelaar en brandt nu niet meer dag en nacht.
Beter voor het milieu, zou u niet zeggen?

Dat de voordeur slecht sluit is mede oorzaak van de insluipingen van na de recente opknapbeurt.
De timmerman die mijn zoldertoegang voorzag van tijdelijk sluitwerk vertelde mij dat dat eenvoudig is
op te lossen met een goede dranger. Eén van het soort die hij een paar portieken verderop in de straat heeft geplaatst.
Wel is het zo dat dan de zogeheten 'dictator' (het scharnier met rubber wiel dat de deur zachtjes in het slot laat vallen) dient te worden verwijderd. Die zorgt er anders voor dat de deur regelmatig niet in het slot valt. Leuk voor inbrekers, niet voor bewoners.

Fijn dat u deze punten wilt meenemen in het overleg!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

============================================

Vandaag stuurde ik dit bericht naar woningcorporatie Ymere:
----------------------------------------

Beste mensen,

Vandaag is de politie langs geweest om poolshoogte te nemen.
De agenten vonden het vreemd dat de algemene zolderdeur niet kan worden afgesloten.
Dat werkt insluiping in de hand.

Het zou dus zomaar kunnen dat mijn verzekering Ymere aansprakelijk stelt voor de diefstal uit mijn bergingszolder.
Het zou voor Ymere goedkoper zijn om de toegangsdeur weer gewoon te voorzien van een slot, zoals eerder de situatie was.
Die deur met slot was indertijd geplaatst juist vanwege gevaar voor insluipers.

Nogmaals: in het Bouwbesluit vind ik nergens een artikel dat aangeeft dat er geen slot op de algemene toegangsdeur naar de zolderruimtes mag zitten in verband met de brandveiligheid. Sowieso bestaat de zolderruimte voor een groot deel uit zeer brandbaar oud hout dus als Ymere zich écht om de brandveiligheid zou bekommeren zou men geld investeren om de houten latjes die dienst doen als afsluiting van de individuele ruimtes te vervangen door echte deuren. Bijvoorbeeld.

Hopelijk wordt nu het een en ander in gang gezet om het gevaar op brand en inbraak in de toekomst te verminderen.

Ik dank u allen voor uw medewerking in deze.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

p.s. Een kopie werd verzonden aan de voorzitter van de VVe en die van de bewonerscommissie i/o