Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 oktober 2013

Ymere: overleg 2

Update: vanmorgen was de mevrouw op visite die namens Ymere contact onderhoud met de bewoners. En ik zeg u: zij verstaat haar vak! Haar collega - en gebiedsbeheerder - had helaas wat steekjes laten vallen op het gebied van communicatie maar ik denk dat het in de toekomst veel minder vaak fout zal gaan want hij is inmiddels intern aangesproken op zijn onheuse bejegening van buurtbewoners.

Zij beantwoordde - onderbouwd! - alle punten die ik per e-mail had doorgegeven en toonde zich blij te spreken met een betrokken huurder. Wij beiden zijn groot voorstander van mét en niet óver elkaar praten dus ook op dat gebied zit het wel snor. Op alle punten die ik naar voren bracht heeft zij onderzoek uitgevoerd dan wel laten uitvoeren. De meeste punten zijn (of worden binnenkort) opgelost, uitgezonderd een paar punten waarover zij nog overleg wil voeren. Uiteraard zal zij de uitslag van dat overleg naar mij toe terugkoppelen. En ik geloof haar. Heb mij meteen maar opgegeven voor de bewonerscommissie i/o en zal mij - op haar advies - ook aansluiten bij een lokale Regiegroep; een groep bestaande uit buurtbewoners die samen met een ambtenaar een paar keer per jaar samenkomt om oplossingen te bedenken voor problemen in de buurt.

Mocht ik hier erg positief mee overkomen: zo is het ook bedoeld.

Beste heer ...,

Zoals afgesproken mail u ik hier alvast de reactie op uw vragen van de afgelopen weken. Puntsgewijs zal ik deze beantwoorden. Aanstaande woensdag hebben wij een afspraak om de punten verder te bespreken.

1)     Algemene voordeur die naar binnen in plaats van naar buiten open draait; dit is een bewuste keuze. Over het algemeen draait een algemene voordeur naar binnen open. Zou deze deur naar buiten open draaien dan kan de deur tegen iemand aan botsen bij het open gaan.


2)     Geen slot op de deur naar de zolder; in verband met de veiligheid zit er geen slot op de deur naar de zolder. Stel dat er brand uit zou breken en iemand heeft de deur van buitenaf op slot gedaan dan kan iemand opgesloten raken op de zolder. Mogelijk dat er voorheen wel een slot op een deur zat. Deze is dan door een huurder aangebracht en niet door Ymere. Het verschil met de deur naar uw woning zit in het feit dat uw woning toegangsdeur niet door een ander van buitenaf op slot gedaan kan worden. Dat kan alleen van binnen uit.


3)     Echte deuren bij de bergingen; hetgeen er aanwezig is, is geplaatst in het verleden. De uitvoering is destijds uitgevoerd als een lattenwand met gelijksoortige deuren. Ymere ziet geen noodzaak om andere deuren te monteren, de berging kan immers afgesloten worden. Daarnaast is het portiek ook afgesloten. Mocht uw verzekeraar niet uitkeren omdat de berging onvoldoende afgesloten is volgens hen, dan verneem ik dat graag van u.


4)     Deurdranger op algemene toegangsdeur; mijn collega de heer Mulder heeft de situatie bekeken. De dranger is niet goed afgesteld waardoor de dranger en de dictator hun werk niet goed doen. Het wieltje van de dictator stond omhoog. Hierdoor werkte e.e.a niet. De heer Mulder geeft opdracht om de dranger en de dictator opnieuw af te stellen. Werkt het afstellen van de dranger niet, dan plaatst Ymere een nieuwe dranger.


5)     Extra dranger op de tochtdeur; zoals u zelf al aangeeft in uw mail is het een kwestie van bewonersgedrag dat deze deur open blijft staan. Daarnaast is het een kwestie van verschillende mensen, verschillende wensen. Waar u de voorkeur heeft voor een deur die dicht is, geven anderen aan de voorkeur te hebben voor een open deur, zodat zij ongehinderd door kunnen lopen met hun boodschappen. Ymere is bereid om een extra dranger op deze tochtdeur in uw portiek aan te brengen. Helaas geeft dit geen garantie dat de deur dan ook altijd dicht blijft. Helaas hebben wij veel ervaring met deurdrangers die door bewoners worden gesaboteerd zodat deze niet werken. Zullen wij woensdag bespreken of we deze deurdranger wel of niet laten plaatsen?


6)     Hijsbalken; het traliewerk bij het raam op de bovenste etage is aangebracht i.v.m. beveiliging, dit voorkomt dat kinderen naar buiten kunnen vallen. De hijsbalken waren toegankelijk door het traliewerk tijdelijk te verwijderen. Afgelopen maand is tijdens de algemene ledenvergadering van de VVE besloten (uit voorzorg) om de hijsbalken niet meer te laten gebruiken. Er zijn alternatieven beschikbaar voor verhuizingen. Er is een offerte opgevraagd om de hijsbalken te laten verwijderen. Zodra duidelijk is wat hiermee gaat gebeuren zullen alle bewoners hierover worden geïnformeerd.


7)     Dorpel onder de keukendeur; ik vind het erg vervelend om te lezen dat het herstel zo lang op zich heeft laten wachten, mijn excuus daarvoor. Inmiddels heeft de heer Mulder opdracht verstrekt om de dorpel te laten vervangen.

De heer ... zal erop aansturen dat de werkzaamheden binnen 14 dagen worden uitgevoerd.

8)     Tekst over werkzaamheden van de gebiedsbeheerder op internetsite Ymere; de teksten die op onze internetsite staan zijn correct. U kunt uw gebiedsbeheerder hiervoor te allen tijde benaderen. Zijn er zaken die niet bij hem thuis horen of waarop hij geen antwoord heeft, dan speelt hij deze punten door naar de juiste persoon binnen Ymere. In veel gevallen zullen uw punten bij mij terecht komen. Het is dan ook absoluut niet de bedoeling geweest van mijn collega om u het gevoel te geven dat u niet terecht kunt bij uw gebiedsbeheerder c.q. Ymere. Mijn collega heeft zich wat ongelukkig geuit in de mail. Namens mijn collega bied ik u mijn excuses aan. Dat had niet mogen gebeuren.


9)     Meedenken met Ymere; uw inbreng evenals die van onze andere klanten wordt gewaardeerd. Ymere heeft een klantenpanel waarvoor u zich kunt opgeven. De informatie staat op onze website http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=2653  Via het klantenpanel worden verschillende onderwerpen besproken. Heeft u suggesties over andere onderwerpen? Ik ontvang deze graag van u en zal deze doorsturen naar de desbetreffende afdeling binnen Ymere onder wiens taakveld het valt.


10)  Meedenken en in gesprek zijn met Ymere kan ook via de bewonerscommissie. Ik zie dat u zich begin dit jaar heeft opgegeven om deel te nemen hieraan, heel fijn! Door ziekte van mijn collega heeft het oprichten van de bewonerscommissie helaas enige vertraging opgelopen. Ik zal ervoor zorgen dat nog voor eind van het jaar de oprichtingsvergadering zal plaatsvinden. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging hiervoor.


11)  Communicatiewerkzaamheden; in een eerdere mail gaf u aan het niet prettig te vinden dat er werkzaamheden plaatsvinden zonder daarvan op de hoogte te zijn. Ymere maakt hierin onderscheid. Globaal gezegd; werkzaamheden waarbij uw medewerking wordt verwacht of waarvan u mogelijk hinder kunt verwachten, die worden aangekondigd. Werkzaamheden zoals het reguliere tuinonderhoud worden niet aangekondigd. Ik ontvang graag uw feedback als u hinder ondervindt van werkzaamheden en bij voorkeur op het moment zelf, dan kunnen we proberen of we daar iets aan kunnen doen.


Als het goed is heb ik al uw vragen beantwoord. Mocht dit niet zo zijn, zou u dan aan de bel willen trekken?
Tot woensdag!

29 oktober

Beste mevrouw ...,

Hartelijk dank voor de moeite die u zich getroost heeft om mijn vragen te beantwoorden.
Het stelt mij zeer tevreden en geeft mij vertrouwen dat Ymere tóch weet hoe om te gaan met klachten van huurders.
Jammer dat het in het verleden zo vaak fout gegaan is!

Ik hoop dat uw reactie aanleiding is om de gemaakte fouten in het verleden zich niet te laten herhalen.

Nogmaals mijn dank en tot morgen!

Vriendelijke groet,


P.s.

Aangezien u zelf blijkbaar geen tijd heeft gehad het Bouwbesluit te lezen citeer ik hieronder de passage van het Bouwbesluit die duidelijk stelt dat deuren op vluchtroutes (zoals een algemene voordeur) NIET tegen de vluchtrichting in mogen draaien. Dat wil zeggen dat Ymere verplicht is ervoor te zorgen dat de buitendeur naar buiten toe open gaat. Dit om te voorkomen dat vluchtende mensen in het gedrang raken in het geval zij voor brand vluchten en klem komen te zitten omdat de voordeur naar binnen toe open gaat. Natuurlijk kan het zo zijn dat Ymere liever een boete opgelegd wilt krijgen maar ik denk dat zelfs Ymere er niet aan ontkomt om zich te houden aan de richtlijnen die zijn opgegeven door het Ministerie van Vrom.

Een kopie van dit bericht is overigens doorgegeven aan de betreffende instanties.

Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes

Naar Bouwbesluit
Doel van dit artikel is te waarborgen dat deuren in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. De voorschriften hebben betrekking op de draairichting en het hang- en sluitwerk van de deur. Voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van deuren in vluchtroutes zijn opgenomen in artikel 7.12. Vluchtroutes waarop veel personen zijn aangewezen lopen het gevaar geblokkeerd te raken als deuren op de vluchtroute tegen de vluchtrichting indraaien of niet tijdig kunnen worden geopend. Een groep mensen op de vlucht zou daarom in het gedrang kennen komen. Daarom mogen deuren in vluchtroutes niet tegen de vluchtrichting indraaien en kunnen eisen worden gesteld aan hang en sluitwerk. In dit verband moet een draaideur worden aangemerkt als een deur die tegen de vluchtrichting indraait. Met vriendelijke groet,


P.s. 2 Ik zal u morgen laten zien dat de houten latjes die door Ymere 'deur' worden genoemd en mijn zolderruimte afsluiten nauwelijks weerstand bieden aan enige insluiper. Ik verneem het graag van u als u daar anders over denkt. Mijn verzekering is inmiddels op de hoogte gesteld van het gebrek aan bereidwilligheid van Ymere om de huurders hierin bij te staan.

p.s. 3 (Met mijn excuses dat mij pas na verzending van de vorige mail nog iets te binnen schiet)

Uitstekend dat Ymere overleg heeft gepleegd met de VVe over aanpassingen aan het gebouw maar - en u geeft het zelf ook aan - bij veranderingen aan het gebouw waar elke bewoner wat mee te maken heeft, is het de bedoeling dat elke bewoner wordt ingelicht.
Kunt u mij - en de lezers van http://vragen.blogspot.com uitleggen waarom er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met huurders maar wel met kopers? Vanwaar dat onderscheid? Ik begrijp dat u krap zit in uw tijd en vandaar mijn voorstel:

Als Ymere in de toekomst overleg wil plegen met bewoners, doe dat dan niet alleen met kopers maar nodig élke bewoner uit voor overleg, of tenminste dan de VVe en de leden van de huurcommissie i/o. Mocht u dat te veel moeite vinden of er geen tijd voor kunnen vrijmaken dan wil ik mij er best voor inzetten om u bij die operatie te assisteren.

Nogmaals mijn dank voor de genomen (en de te nemen) moeite en tot morgen.

Een prettige dag verder!

Vriendelijke groet,

p.s. 4 (echt de laatste hoor!)

Het mailtje van de gebiedsbeheerder waarin hij zelf aangeeft geen tijd te hebben om zijn werk te doen.

Op 15 oktober 2013 14:18 schreef ...:
Geachte heer..., beste ...,

Dank voor u goed bedoelde suggestie.
Mijn invloed op het beleid over energiekwesties is zero. Ik heb mijn handen meer dan vol aan zaken waarover ik wel afspraken met mijn manager heb gemaakt. Helaas heb ik niet de tijd om aanvullende zaken buiten mijn werkterrein op te pakken. Dit is ook in strijd met afspraken met mijn manager.
Sterker nog liever niet ontvang ik die suggesties aangezien het daarnaast al een strijd is om mijn mail te beantwoorden binnen een redelijke termijn over zaken die wel relevant zijn voor wat betreft mijn afgesproken taken binnen mijn werk voor Ymere.
Ik hoop u hiermee inzicht te hebben gegeven en dat u zonder mijn reactie verder kan.

Met vriendelijke groet,
Ymere

...
Gebiedsbeheerder


Misschien kan intern een oplossing voor zijn probleem worden gevonden?
Bovendien ben ik erg benieuwd naar de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn manager.
Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat zijn manager (bent u dat?) hem heeft opgedragen zo weinig mogelijk overleg te plegen met buurtbewoners terwijl dat volgens zijn functie-omschrijving zijn primaire taak is.

Natuurlijk heb ik een antwoord het liefst van hem zelf maar helaas lijkt hij het te druk te hebben met extra opgelegde taken die buiten zijn primaire taken liggen. Daarom graag uw reactie.

Met alvast mijn dank.

Vriendelijke groet,

3 opmerkingen:

Anoniem zei

"Dank voor u goed bedoelde suggestie."
"Sterker nog liever niet ontvang ik die suggesties"

oo-Ooh someone's mad....
haha wat kan jij zeuren zeg :p

די מריו zei

Het blijft een genot, let wel als buitenstaander, om dit hier allemaal te lezen.

Love As Always
Di Mario

gerdaYD zei

Het is precies the never ending story daar bij jou hé lieve Terrebel? Gelukkig verlies je je gevoel voor huor niet, dat maakt het iets makkelijker te verdragen...