Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

30 mei 2004

Antwoord op: Declareren

Ontving zojuist een reaktie van mevrouw Peijs op mijn e-mail bericht van 19 mei jl.:

Geachte hr., ja, ik vind dat ministers het goede voorbeeld moeten geven. Nee, ik heb mij geen financiele middelen toegeeigend. Afgezien van het feit dat ik 2,5 jaar lang en vergoeding voor een nevenfunctie in de Stichting stortte, mijn geld dus, was er nooit sprake van dat de 11000 euro, waarover u spreekt niet terugbetaald zouden worden aan het E. Parlement. Maar wel bij afrekening na de laatste rekening van het UWV, die ongeveer samenviel met de persberichten. IK heb een verklaring uitgegeven hoe het w�l zat.

De auto, die was geenszins gratis. De auto werd als commissarisvergoeding ter beschikking gesteld. Alle nevenfuncties worden afgetrokken van de te ontvangen schadevergoeding (salaris). Zo doende had ik de minimum schadevergoeding (de helft van de normale) + bijtelling (24%) van de waarde van de auto voor de belasting. Als de commissarisvergoeding in geld was geweest had niemand gevonden dat ik daarvan mijn reizen (ook per vliegtuig etc.) moest betalen. Het woord diefstal is dus geenszins van toepassing en wijs ik absoluut van de hand!


Een keurig antwoord, vindt U niet?
Erna volgde een privé-correspondentie tussen de bewindsvrouwe en ondergetekende waaruit bleek dat zij blij was met het kunnen geven van een weerwoord. Tot diep in de nacht kwamen de mailtjes binnen vanaf haar privé-adres.

19 mei 2004

Declareren

Minister Karla Peijs moet zich bij het Europees Parlement verantwoorden voor haar declaratiegedrag. Samen met Gerda Verburg deelde zij een assistent. Verburg declareerde keurig de helft van de kosten die daaraan verbonden waren. Onze minister van Verkeer en Waterstaat vond dat zij recht had op een volledige vergoeding. Nu dit gevalletje aan het licht is gekomen is de bewindsvrouwe bereid gevonden het teveel uitgekeerde (ruim 11.000 euro) terug te storten.
Wat zij had gedaan als dit geval van fraude niet aan het licht was gekomen is niet bekend. Ook heeft zij toegegeven kilometers gedeclareerd te hebben voor het gratis gebruik van een automobiel. Tijd dat iemand haar vraagt hoe haar gedrag te rijmen valt met de bezuinigingsplannen en waarom zou ik niet iemand zijn?
Beste mevrouw Peijs,
In de media wordt een en ander reedsch vrij breed uitgemeten maar graag had ik Uw rechtstreekse en persoonlijke (en dientengevolge ongefilterde) reaktie op de volgende vraag:
Vindt U dat een minister het goede voorbeeld moet geven aan de burgerbevolking of mag een minister frauderen? Zo heet het namelijk als iemand zich financi�le middelen toekent dewijl zij weet daar geen recht op te hebben.
Het staat ook wel bekend als het woordje "diefstal": het moedwillig stelen van gemeenschapsgeld. Ik doel hierbij uiteraard op de ruim 11.000 euro die U indertijd ten onrechte ontvangen heeft en niet zou hebben teruggestort als de media er geen lucht van zouden hebben gekregen �n op de kilometerheffing-vergoeding die U kreeg voor een automobiel waar U al gratis gebruik van maakte.
Ik vertrouw erop dat U Uw huidige positie in het kabinet wilt behouden en derhalve naar eer en geweten antwoord geeft.
Aanvaard U alvast mijn dank voor de te nemen moeite.
Hoogachtend,

11 mei 2004

UWV

UWV Cadans
Tav Team 1
Postbus 90244
1006 BE AMSTERDAM


Amsterdam, 11 mei 2004

Geachte heer, mevrouw,

Hedenmorgen probeerde ik Uw afdeling telefonisch te bereiken.
Zowel op het nummer 020-6661472 alsook enige omliggende nummers.
Hoewel vanaf het moment dat ik't al een uur aan het proberen was
de telefoon regelmatig werd opgenomen werd ik voortdurend opnieuw
in de wacht gezet zonder dat ik ook maar een moment te woord werd gestaan.

Vermoedelijk past bovenstaande tactiek uitstekend in het kader van het ontmoedigingsbeleid
dat de Nederlandse uitkeringsinstanties sinds enige jaren voeren
maar ik ga ervanuit dat het UWV een dienstverlenende instelling is.
Een dienstverlenende instelling dient zich, in mijn ogen, dienstverlenend op te stellen.

Graag vernam ik per omgaande (waarmee bedoeld wordt: binnen vijf werkdagen na dagtekening)
wat de reden is van dit ernstig gebrek aan klantvriendelijkheid en bovendien had ik graag
per direkt antwoord op mijn eigenlijke vraag:

Ik wil per omgaande de bevestigingsbrief "beëindiging uitkering WW" ontvangen.

De betreffende nummers zijn:
131.851.512
03033000794

Mocht ik betreffende brief niet binnen vijf werkdagen hebben ontvangen dan zal ik het UWV
verantwoordelijk houden voor mijn verlies aan inkomsten.
Dat verlies lijdt ik omdat een aanvullende bijstandsuitkering eerst kan worden aangevraagd
als de afdeling WW de klant voornoemde brief heeft gezonden.

Met verschuldigde hoogachting,

TW