Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 september 2004

NS

De NS zegt gen geld te hebben voor serviceverbetering in Nederland en dat daarom helaas
de prijs van een treinkaartje weer omhoog moet.
Tegelijkertijd kopen ze honderden kilometers aan onredabele lijnen in Engeland.
Ik vroeg hen hoe dat met elkaar valt te rijmen.


Nederlandse Spoorwegen
T.a.v. Directie
Postbus 2025
3500HA Utrecht

Betreft: Tariefsaanpassing

Amsterdam, 22 september 2004

Geachte dames, heren,

Allereerst mijn gelukwensen dat U er wederom mee wegkomt
om een volslagen ongefundeerde "tariefsaanpassing" (wat een fraai eufemisme weer)
aan te kondigen. Natuurlijk zult U beweren dat U toestemming heeft van de nederlandse overheid,
niet bij toeval Uw grootste aandeelhouder.

U claimt dat de reiziger meer moet betalen zodat U de kosten kunt dekken
die U genoodzaakt bent te maken om de service te kunnen verbeteren.
Volgens één uwer woordvoerders valt het wel mee. (En ik citeer een bekende nieuws-site:)
"De afgelopen tien jaar zijn de kaartjes nauwelijks duurder geworden,
terwijl de kwaliteit wel flink is verbeterd, verklaarde het bedrijf woensdag."
(http://www.nu.nl/news.jsp?n=414567&c=37)

Mag ik U verzoeken een deel van het extra binnen te halen geld te gebruiken
om een fatsoenlijk rekenmachientje te kopen voor de bedoelde medewerker?
Volgens diverse bronnen namelijk (waaronder het geheugen van ondergetekende)
is de prijs van een treinkaartje de afgelopen 12 jaar met ruim 50 (vijftig!) procent gestegen.

Als U 50 procent het label "niet veel" wilt opplakken dan maakt U dat in mijn ogen
niet geloofwaardiger. Bovendien claimt U enerzijds dat U niet voldoende activa bezit
om het spoor in Nederland te onderhouden maar koopt U anderzijds onrendabele lijnen
op in Engeland. Mag ik U vragen naar de logica van deze stap?
Via deze internetverwijzingen verneemt U meer over Uw eigen plannen:
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2004/07_juli/02-ns_engeland.xml
http://cgi.rovernet.nl/addmenu.cgi?http://www.rovernet.nl/nieuws/columns/2004-07-13.htm

Als U inderdaad het geld niet heeft om het spoor in eigen land te verbeteren (wat U bij voortduring beweert),
waar komt dan het geld vandaan waarmee de concessies worden gekocht die Nedrailways (zoals U weet
een volle dochter van de Nederlandse Spoorwegen) een flinke vinger in de pap geeft in het noorden
van Engeland?
Als voormalig boekhouder weet ik uit ervaring dat geld wat men niet heeft niet kan worden uitgegeven.


Ik neem aan dat U geen gezichtsverlies wilt lijden en binnen afzienbare termijn
met een degelijk onderbouwde verklaring komt.

Veel sterkte toegewenst met het schrijven van een steekhoudend betoog.

Hoogachtend,


22 september 2004

Yusuf Islam

Yusuf Islam (dertig jaar geleden nog bekend als de zanger Cat Stevens) is door de Amerikaanse authoriteiten aangehouden en wordt gedeporteerd naar Engeland uitsluitend om het feit dat hij zich ooit heeft bekeerd tot de Islam.

Ik vroeg Amerika-kenner en Bush-aanhanger Frank Verhagen naar zijn mening hierover, gezien het feit dat hij net een boek heeft doen uitkomen met als titel: "Bush is dom en 37 andere clichees over Amerika".

Beste heer Verhagen,

Vanmorgen bereikte mij het nieuws dat Yusuf Islam, bij velen beter bekend als de popster én vredesactivist Cat Stevens is aangehouden op het vliegveld Bangor, Maine.
Hij wordt gedeporteerd naar Engeland.

Voor de duidelijkheid is hier het verhaal zoals CNN dat brengt:
http://www.cnn.com/2004/US/09/22/plane.diverted.stevens/index.html

De website http://catstevens.com brengt het verhaal iets anders...

Mijn vraag aan U, als zelfverklaard Amerika-kenner, is de volgende:
Wat is er waar van het cliché dat alle Amerikanen denken dat alle moslims ook terroristen zijn?

Graag uw kijk op bovenstaande kwestie.

Met vriendelijke groet,


20 september 2004

Vragen

Op dit weblog kunt U nalezen welke vragen ik heb gesteld aan welke bewindslieden, overige personen en instellingen en de eventuele antwoorden daarop. Sinds niet al te lange tijd ben ik de mening toegedaan dat de mensen achter veel beslissingen die de burger het leven zuur lijken te maken ook maar mensen zijn.
Dat betekent dat zij bestaan en oren hebben die kunnen horen en ogen hebben die kunnen zien.
En waarom daar geen gebruik van gemaakt?

Door verschillende computer-crashes en vlagen van opruimwoede is de collectie niet compleet.
Edoch zal het de lezer een kijkje geven in de keuken van iemand die als moto hanteert:
"Iemand moet er wat aan doen en waarom zou ik die iemand niet kunnen zijn?"

Dat mijn schrijfsels mogen dienen tot inspiratie en af en toe een dwaling zullen mogen rechttrekken...

Momento Diem!

16 september 2004

Antwoord op: Brommers

Als antwoord op mijn brief van 9 september aan het Ministerie van Justitie ontving ik het volgende antwoord:


Geachte heer of mevrouw,

Als ik het goed begrijp uit uw email vraagt u zich af of de politie er de mankracht voor heeft om de wet op dit punt te handhaven?
Zo ja, dan kan ik uw vraag niet beantwoorden maar moet ik u daarvoor verwijzen naar het ministerei van Binnenlandse Zaken, waar de politie
onder valt.

met vriendelijke groet,

Annette Sluijter
Publieksvoorlichter
Ministerie van Justitie

Uiteraard heb ik het advies direkt opgevolgd.

13 september 2004

Zorgstelsel

Deze brief stuurde ik recentelijk naar minister Hans Hoogervorst:


Minister Dhr. H. Hoogervorst
Min. van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag


Betreft: afbraak sociale stelsel

Amsterdam, 13 september 2004

Geachte heer Hoogervorst,

Blijkens recente uitlatingen van Uw zijde vindt U dat de Nederlandse burger een grotere eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Ongetwijfeld zal zij dat doen bij de eerstvolgende Tweede Kamer-verkiezingen. Bovendien zullen velen op 2 oktober aanstaande op het Museumplein te Amsterdam ondermeer tegen Uw plannen protesteren.
Ik nodig U uit Uw plannen te komen verdedigen tijdens voornoemde bijeenkomst.

U kunt dan het volk uitleggen dat de Overheid verder weigert één van haar kerntaken uit te voeren, namelijk het zorgen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Met dit schrijven biedt ik U de gelegenheid alvast een voorschot te nemen op Uw ongetwijfeld oprechte redevoering die U op 2 oktober (als U inderdaad achter Uw eigen plannen staat)
in Amsterdam zult houden.

U kunt mij per brief, e-mail of telefonisch laten weten hoe het komt dat U ervan overtuigd bent
dat de burger haar gezondheid veronachtzaamt terwijl een ieder met een IQ van meer dan dat van George W. Bush kan bedenken dat mensen minder gebruik maken van zekere diensten als de prijs daarvan ver wordt opgevoerd.

Een aantal voorbeelden: Na de verhoging van de eigen bijdrage maken minder mensen gebruik van de thuiszorg en verdwijnen er meer in verpleegtehuizen;
Na het afschaffen van de vergoeding voor de pil voor veel vrouwen is het aantal ongewenste zwangerschappen schrikbarend gestegen en maken meer vrouwen gebruik van verloskundigen bij zwangerschapsbegeleiding en is het aantal abortussen gestegen;
Na verhoging van de eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg gaan mensen minder vaak naar de tandarts cq. mondhygiëniste waardoor steeds meer mensen uiteindelijk noodgedwongen terugvallen op specialistische hulp bij gebrek aan gebitsonderhoud.

Eigenlijk is mijn vraag aan U vrij simpel:
Wat kost de staat der Nederlanden meer geld:
Het betaalbaar houden van de Zorg of de gevolgen van de plannen van Uw departement?

Vertrouwend op een volledig en onderbouwd antwoord wens ik U veel wijsheid
met het beantwoorden van deze brief en het voorbereiden van Uw toespraak van 2 oktober aanstaande.


Hoogachtend,

9 september 2004

Brommers

Onlangs schreef ik het Ministerie vanJustitie de volgende brief:

Geachte heren, dames,

Mij is ter ore gekomen dat per 1 augustus jl. de maximum-capaciteit voor brommers
via Europese regelgeving is opgevoerd van 1,5 naar 4,5Kw.
De maximum snelheid blijft in Nederland evenwel gehandhaafd.
Voorheen was het mogelijk brommers af te keuren via een (incidentele) test op de rollenbank.
Deze kan echter tegenwoordig een vermogen van maar liefst 6pk aanwijzen
wat tot voor kort reden was de eigenaar te bekeuren.
Vanaf 1 augustus kan echter alleen nog maar de brommer-rijder die op heterdaad
word betrapt op een snelheidsovertreding worden bekeurd.

Mijn vraag aan U is:
Met de huidige onderbeztting: waar haalt U de mankracht vandaan om de wet
op dit punt te handhaven?

Met vriendelijke groet,