Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 juli 2014

Belastingdienst: het eindspel?

In eerste instantie kwam de brief aan deze mevrouw niet aan want onderaan de brief die zij mij stuurde stond haar naam verkeerd gespeld. Ik kan daar natuurlijk een opmerking over maken maar laat ik die voor mij houden. Het is het vervolg op deze briefwisseling: http://vragen.blogspot.nl/2014/07/belastingdienst-het-eindspel.html

Geachte mevrouw...,

Van een collega van u begreep ik hedenmorgen dat de brief die aan mij is gestuurd door uw collega mevrouw ... weliswaar een reactie was op mijn bezwaarschrift maar uitsluitend een administratieve functie had en is geschreven zonder rekening te houden met de inhoud van mijn bezwaarschrift. De door u op diezelfde dag geschreven brief met berekening moet dus worden gezien als de enige 'echte'  reactie op mijn bezwaar.

U zult inmiddels begrepen hebben dat mijn boekhouder een en ander heeft nagerekend en tot de slotsom is gekomen dat de initiële berekening van het door mij teveel ontvangen bedrag aan omzetbelasting over het boekjaar 2011 juist is en dat dit inderdaad te maken had met het onjuist invullen van dat deel van de aangifte dat betrekking heeft op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

Echter, pas recentelijk is mij dat door de Belastingdienst medegedeeld waardoor ik niet eerder wist van de omissie en dus (ten onrechte naar nu blijkt) van mening was dat mijn aangifte (en dus het tegoed aan BTW) klopte in het startjaar van mijn bedrijf.

Omdat ik pas zo laat op de hoogte was gebracht (ruim twee jaar later is in mijn ogen niet 'tijdig') was het voor mij absoluut onmogelijk om binnen een redelijke termijn te reageren.

Om bovenvermelde redenen (en uit coulance omdat ik door een aantal medewerkers onheus ben bejegend en wellicht ook omdat ik nu in mijn eentje een achttal medewerkers van de Belastingdienst aan werk heb geholpen) zou ik graag zien dat de verzuimboete van 10% (zijnde €230,-) en de heffingsrente (ad €157,-) mij worden kwijtgescholden.

Met de originele naheffing van € 2308,- ga ik akkoord en ik verzoek u die te verrekenen met mijn teruggave Inkomstenbelasting 2013 waarvan de berekening nu in handen is van een collega van de betreffende afdeling. Daarbij wens ik nog op te merken dat de collega die ik vanmorgen aan de telefoon had niet wist dat mevrouw ... van de afdeling Klachten van het hoofdkantoor mij reeds had toegezegd dat verrekening tussen afdelingen normaliter geen enkel probleem is en het wachten slechts was op het toetsen en goedkeuren van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2013.

Rest mij u te danken voor de te nemen moeite en mede te delen dat ik immer bereid ben een en ander telefonisch danwel schriftelijk toe te lichten.

Hoogachtend,

TW

7 juli 2014

Belastingdienst: Vervolg II

Aangezien men bij de Belastingdienst 'vergeet' te werken (zie: http://vragen.blogspot.nl/2014/07/belastingdienst-vervolg.html) belde ik zelf maar weer eens met de afdeling MKB-1/Team 5/RLO, kantoor Amsterdam.

Verrassend genoeg werd er na een kwartier al opgenomen. Door een meneer die vertelde dat ik het nummer van de heer ... had gekozen. Wat vreemd is want volgens het secretariaat behoort het betreffende nummer toe aan de heer ... die helaas al een paar weken lang geen tijd heeft om te reageren op mijn terugbelverzoeken. Die verzoeken leidden ertoe dat ik de heer ... te spreken kreeg nadat ik eerst hoorde dat de beambte die mijn dossier behandelt (de heer ...) al 'een tijdje' ziek is.
De heer ... gaf mij een rechtstreeks toestelnummer dat zou toebehoren aan mevrouw .... Het nummer blijkt echter niet te bestaan en volgens het secretariaat werkt er op de betreffende afdeling niemand van die naam.
Volgens het secretariaat is vandaag welgeteld niemand van de afdeling aanwezig op kantoor. Wel kreeg ik het rechtstreekse nummer van ene mevrouw ... met het verzoek die morgen ('Want vandaag werkt zij niet.') te bellen..De secretaresse wilde mij - opdat zij het zelf ook zat is mensen aan de telefoon te krijgen die klagen over de betrokken medewerkers - doorverbinden met de teamleider, Mw. ... (of zo). Die bij navraag op vakantie blijkt te zijn. Tot 7 augustus.

Zullen er echt nog mensen zijn die zich afvragen hoe het komt dat de Belastingdienst een enorme achterstand heeft bij het behandelen van dossiers?

Wordt vervolgd.

Update: vandaag werd ik gebeld door een woeste medewerker die eiste dat zijn naam zou worden verwijderd van dit weblog. Nou vooruit, omdat hij dat niet zo aardig vroeg...Hij vertelde van ernstige privé-omstandigheden waar zijn werk onder leed. Natuurlijk sympathiseer ik met hem en daarom raadde ik hem aan zich ziek te melden en het werk aan anderen over te laten. Daarna sprak ik een mevrouw van het hoofdkantoor die zich namens de afdeling excuseerde en mij toezegde een en ander grondig uit te zoeken en mij morgen (9 juli 2014) terug te bellen. Zij klonk bijzonder oprecht en ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Tevens verzocht ik haar de betrokken medewerker een knuffel te geven want te horen aan de toon in zijn stem heeft hij die heel hard nodig.

Update II: vandaag (10 juli) ontving ik van de Belastingdienst een schriftelijke reactie op mijn bezwaarschrift van 5 juni. Twee maal. Ondertekend door twee verschillende medewerkers van dezelfde afdeling. Die beiden wat anders hebben besloten. De ene medewerkster wil mijn bezwaarschrift pas in behandeling nemen wanneer ik die heb gemotiveerd en de andere medewerkster heeft mijn bezwaarschrift wél behandeld maar afgewezen; ik moet alsnog een boete betalen. Morgen maar weer even bellen...

3 juli 2014

Belastingdienst: vervolg

Direct nadat ik dit bericht http://vragen.blogspot.nl/2014/07/belastingdienst.html had gedeeld via sociale media werd ik gebeld door Mevrouw ... van de Belastingdienst, afdeling Omzetbelasting. Zij vertelde mij sinds vanmorgen (...) mijn dossier in handen te hebben en eerdaags een uitspraak te doen. Nog geen kwartier later werd ik gebeld door een bijzonder zenuwachtige dame van de Belastingdienst die mij vergat haar naam te vertellen maar 'wist' dat ik speciaal naar haar gevraagd had. Wat niet zo is. Ik vroeg de centraliste mij per direct te laten terugbellen door een leidinggevende. De zenuwachtige dame werd overruled door de heer... van de afdeling .... Wat vreemd is want volgens de centraliste werkt hij vandaag niet. Wat op zich een verklaring is voor het feit dat hij (in elk geval tussen 11.00u en 15.15u) zijn telefoon niet opnam. Waar hij die uren was is dus vooralsnog een raadsel.

Meneer ... vertelde mij dat er 24 mei een brief aan mij gestuurd is met de mededeling dat ik een extra boete krijg omdat ik niet heb gereageerd op de brief van zijn collega, de heer ..., van 25 april. Ik heb echter wél gereageerd door te bellen maar ik zou worden teruggebeld en dat is niet gebeurd. Volgens de heer ... heeft zijn collega (geen naam bekend) mij gebeld op 1 juli. Echt, ik heb die dag niemand van de Belastingdienst aan de telefoon gehad en mijn telefoon maakte geen melding van een gemist gesprek op die dag.

Het verrekenen van het teveel betaalde bedrag aan omzetbelasting 2011 met mijn (voorlopige) teruggave 2013 wordt gedaan - aldus de heer ... - 'door iemand van de afdeling Omzetbelasting in overleg met iemand van de afdeling Invorderingen'. Toen ik naar een naam vroeg (want ik vind het lastig om de Belastingdienst te bellen en naar 'iemand' te vragen) vertelde hij dat mijn dossier nu ligt bij mevrouw ... van de Belastingdienst. Het rechtstreekse nummer dat de heer ... mij gaf van mevrouw ... blijkt echter 'tijdelijk niet in gebruik'. Dat wordt dus een nieuwe klacht.

Belastingdienst

Klantvriendelijkheid en 'werken' zijn woorden waarvan men bij de Belastingdienst de betekenis van is vergeten. Vandaar deze brief:

Geachte dames, heren,

Over het jaar 2011 ontving ik op 25 april jongstleden het verzoek tot terugbetaling in verband met een teveel ontvangen bedrag inzake de kleine ondernemersregeling. Mijn boekhouder heeft een en ander uitgezocht en inderdaad blijk ik teveel te hebben ontvangen. Uiteraard wil ik het bedrag betalen maar aangezien ik het momenteel niet heb wens ik het te laten verrekenen met het bedrag aan inkomstenbelasting dat ik kan ontvangen over het boekjaar 2013. Ook klopt het natuurlijk niet dat ik bovenop het teveel ontvangen bedrag een boete moet betalen omdat ik niet op eerdere berichten gereageerd zou hebben. Die heb ik namelijk nooit ontvangen! Natuurlijk wil ik de zaak graag aanhangig maken. Daartoe probeer ik al enige weken de afdeling MKB-1/Team-5/RLO te bereiken.

Volgens de centraliste is de heer ... (die mij de initiële brief stuurde) ziek maar zij zou mij laten terugbellen door een collega, de heer .... Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk belde ik zelf weer en na al een paar dagen kreeg ik de heer ... telefonisch te spreken. Die vertelde mij dat hij het systeem niet in kon maar mij zou laten terugbellen door de heer ... of een collega van een andere afdeling. Dat is niet gebeurd.

Op 1 juli jongstleden belde ik zelf weer met de heer ... die mij weer vertelde dat hij mij direct zou laten terugbellen. Dat is niet gebeurd. Intussen ontving ik echter een aanmaning en is het bedrag van de boete verhoogd. Vreemd want de afdeling had toch geen tijd om mij te bellen? Hoe komt men dan aan de tijd om mij te schrijven?

Vandaag werd mij door een centraliste verteld dat zowel de heer ... alsook de heer ... vandaag (donderdag 3 juli 2014) niet werkt. Ook dat vind ik vreemd want hoe wil de Belastingdienst de in de pers zo breed uitgemeten achterstand wegwerken als het blijkbaar complete afdelingen hele dagen onbemand laat?

Aangezien ik momenteel op zoek ben naar een deeltijdbaan in de administratieve sector biedt ik u de gelegenheid mij in te huren om het werk te doen waar de medewerkers van afdeling MKB-1/Team 5/RLO geen tijd voor hebben. Mijn CV kunt u op aanvraag ontvangen.

Hoe dan ook: de centraliste weigerde mij door te verbinden met een superieur maar vertelde dat zij niet verder kon gaan dan een verzoek indienen om mij direct te laten terugbellen. Dat is niet gebeurd.

Men zou kunnen denken dat de Belastingdienst extra netjes zou doen naar burgers toe zeker nu is uitgekomen dat één van de eigen medewerkers 20 miljoen euro kon verduisteren. Blijkbaar vindt uw dienst het geen probleem als de reputatie door eigen nalatigheid nog verder schade wordt berokkend.

Ik eis nu twee zaken van de Belastingdienst:
-Verrekening van mijn schuld over 2011 met mijn tegoed over 2013 met kwijtschelding van alle boetes;
-Openbare en oprechte excuses van alle betrokkenen.

Voor de goede orde meld ik nog even dat deze brief  - in het kader van de transparantie die ook de Belastingdienst natuurlijk voorstaat - is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met verschuldigde hoogachting,

TW