Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

3 juli 2014

Belastingdienst

Klantvriendelijkheid en 'werken' zijn woorden waarvan men bij de Belastingdienst de betekenis van is vergeten. Vandaar deze brief:

Geachte dames, heren,

Over het jaar 2011 ontving ik op 25 april jongstleden het verzoek tot terugbetaling in verband met een teveel ontvangen bedrag inzake de kleine ondernemersregeling. Mijn boekhouder heeft een en ander uitgezocht en inderdaad blijk ik teveel te hebben ontvangen. Uiteraard wil ik het bedrag betalen maar aangezien ik het momenteel niet heb wens ik het te laten verrekenen met het bedrag aan inkomstenbelasting dat ik kan ontvangen over het boekjaar 2013. Ook klopt het natuurlijk niet dat ik bovenop het teveel ontvangen bedrag een boete moet betalen omdat ik niet op eerdere berichten gereageerd zou hebben. Die heb ik namelijk nooit ontvangen! Natuurlijk wil ik de zaak graag aanhangig maken. Daartoe probeer ik al enige weken de afdeling MKB-1/Team-5/RLO te bereiken.

Volgens de centraliste is de heer ... (die mij de initiële brief stuurde) ziek maar zij zou mij laten terugbellen door een collega, de heer .... Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk belde ik zelf weer en na al een paar dagen kreeg ik de heer ... telefonisch te spreken. Die vertelde mij dat hij het systeem niet in kon maar mij zou laten terugbellen door de heer ... of een collega van een andere afdeling. Dat is niet gebeurd.

Op 1 juli jongstleden belde ik zelf weer met de heer ... die mij weer vertelde dat hij mij direct zou laten terugbellen. Dat is niet gebeurd. Intussen ontving ik echter een aanmaning en is het bedrag van de boete verhoogd. Vreemd want de afdeling had toch geen tijd om mij te bellen? Hoe komt men dan aan de tijd om mij te schrijven?

Vandaag werd mij door een centraliste verteld dat zowel de heer ... alsook de heer ... vandaag (donderdag 3 juli 2014) niet werkt. Ook dat vind ik vreemd want hoe wil de Belastingdienst de in de pers zo breed uitgemeten achterstand wegwerken als het blijkbaar complete afdelingen hele dagen onbemand laat?

Aangezien ik momenteel op zoek ben naar een deeltijdbaan in de administratieve sector biedt ik u de gelegenheid mij in te huren om het werk te doen waar de medewerkers van afdeling MKB-1/Team 5/RLO geen tijd voor hebben. Mijn CV kunt u op aanvraag ontvangen.

Hoe dan ook: de centraliste weigerde mij door te verbinden met een superieur maar vertelde dat zij niet verder kon gaan dan een verzoek indienen om mij direct te laten terugbellen. Dat is niet gebeurd.

Men zou kunnen denken dat de Belastingdienst extra netjes zou doen naar burgers toe zeker nu is uitgekomen dat één van de eigen medewerkers 20 miljoen euro kon verduisteren. Blijkbaar vindt uw dienst het geen probleem als de reputatie door eigen nalatigheid nog verder schade wordt berokkend.

Ik eis nu twee zaken van de Belastingdienst:
-Verrekening van mijn schuld over 2011 met mijn tegoed over 2013 met kwijtschelding van alle boetes;
-Openbare en oprechte excuses van alle betrokkenen.

Voor de goede orde meld ik nog even dat deze brief  - in het kader van de transparantie die ook de Belastingdienst natuurlijk voorstaat - is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met verschuldigde hoogachting,

TW

Geen opmerkingen: