Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 juli 2014

Belastingdienst: het eindspel?

In eerste instantie kwam de brief aan deze mevrouw niet aan want onderaan de brief die zij mij stuurde stond haar naam verkeerd gespeld. Ik kan daar natuurlijk een opmerking over maken maar laat ik die voor mij houden. Het is het vervolg op deze briefwisseling: http://vragen.blogspot.nl/2014/07/belastingdienst-het-eindspel.html

Geachte mevrouw...,

Van een collega van u begreep ik hedenmorgen dat de brief die aan mij is gestuurd door uw collega mevrouw ... weliswaar een reactie was op mijn bezwaarschrift maar uitsluitend een administratieve functie had en is geschreven zonder rekening te houden met de inhoud van mijn bezwaarschrift. De door u op diezelfde dag geschreven brief met berekening moet dus worden gezien als de enige 'echte'  reactie op mijn bezwaar.

U zult inmiddels begrepen hebben dat mijn boekhouder een en ander heeft nagerekend en tot de slotsom is gekomen dat de initiƫle berekening van het door mij teveel ontvangen bedrag aan omzetbelasting over het boekjaar 2011 juist is en dat dit inderdaad te maken had met het onjuist invullen van dat deel van de aangifte dat betrekking heeft op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

Echter, pas recentelijk is mij dat door de Belastingdienst medegedeeld waardoor ik niet eerder wist van de omissie en dus (ten onrechte naar nu blijkt) van mening was dat mijn aangifte (en dus het tegoed aan BTW) klopte in het startjaar van mijn bedrijf.

Omdat ik pas zo laat op de hoogte was gebracht (ruim twee jaar later is in mijn ogen niet 'tijdig') was het voor mij absoluut onmogelijk om binnen een redelijke termijn te reageren.

Om bovenvermelde redenen (en uit coulance omdat ik door een aantal medewerkers onheus ben bejegend en wellicht ook omdat ik nu in mijn eentje een achttal medewerkers van de Belastingdienst aan werk heb geholpen) zou ik graag zien dat de verzuimboete van 10% (zijnde €230,-) en de heffingsrente (ad €157,-) mij worden kwijtgescholden.

Met de originele naheffing van € 2308,- ga ik akkoord en ik verzoek u die te verrekenen met mijn teruggave Inkomstenbelasting 2013 waarvan de berekening nu in handen is van een collega van de betreffende afdeling. Daarbij wens ik nog op te merken dat de collega die ik vanmorgen aan de telefoon had niet wist dat mevrouw ... van de afdeling Klachten van het hoofdkantoor mij reeds had toegezegd dat verrekening tussen afdelingen normaliter geen enkel probleem is en het wachten slechts was op het toetsen en goedkeuren van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2013.

Rest mij u te danken voor de te nemen moeite en mede te delen dat ik immer bereid ben een en ander telefonisch danwel schriftelijk toe te lichten.

Hoogachtend,

TW

Geen opmerkingen: