Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 december 2012

Gemeentebelastingen


Betreft: Beroepschrift 690108

Geachte dames, heren,

Op uw beslissing die ik heden (19 december 2012) ontving
maar die is gedateerd op 24 oktober 2012 ga ik in beroep.
U zult begrijpen dat het voor mij niet mogelijk is binnen de termijn van 10 dagen na dagtekening te reageren.

Ongetwijfeld heeft u een goede reden voor de rijkelijk late verzending
van uw besluit maar toch wil ik u verzoeken dit beroepschrift
in behandeling te nemen.

In uw brief geeft u aan dat de Dienst Belastingen mij om aanvullende gegevens vroeg teneinde te kunnen vaststellen of ik recht heb op kwijtschelding van de Gecombineerde Aanslag 2012 (32189050) en/of
de Gecombineerde Aanslag Waternet (1791424840).

Welnu: dat verzoek heb ik nooit ontvangen. Gezien bovenstaande feiten is de brief in kwestie wellicht nog naar mij onderweg.

Uiteraard ben ik bereid de Dienst Belastingen van de nodige informatie te voorzien. Voor uw en mijn gemak verzoek ik u daarom die telefonisch bij mij op te vragen.

Dat kan via de volgende telefoonnummers:

020-xxxxxxx
06-xxxxxxxx

Ook per e-mail kunt u verzoeken aan mij richten: xxxxxx@gmail.com

Gelieve niet langer de correspondentie te laten verlopen via TNP-Post,
aangezien deze dienst in deze kwestie onbetrouwbaar is gebleken.

Hoogachtend,

TW

P.s. Voor de goede orde meld ik u dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com