Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 november 2005

Spandoeken

Door geheel Amsterdam zijn leuzen te lezen gericht tegen (het beleid van) minister Verdonk. Op last van de burgemeester worden deze verwijderd. Ik vroeg hem naar het waarom.

Geachte heer Cohen,

Op 2 november jl. toonde U zich een vurig voorstander van het recht op vrijheid van meningsuiting. De dagelijkse praktijk van Uw beleid wijst echter op een tegengestelde mening. Op diverse plaatsen in de stad hangen spandoeken met daarop leuzen gericht tegen het asielbeleid van minister Verdonk. In Uw opdracht worden deze bij voortduring verwijderd. Spandoeken echter, die zich bijvoorbeeld richten op het behoud van bomen in stadsdeel Oud-west worden met rust gelaten. Vanwaar dit tweeslachtig beleid? Waarom zijn leuzen gericht tegen de beleidsvoering van stadsdeelambtenan in Uw ogen wél toelaatbaar en leuzen gericht tegen het beleid van een minister niet? Gaarne Uw ongetwijfeld weloverwogen reaktie.

Hoogachtend,

TW