Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

14 december 2010

UWV: WW en Correspondentie

Update: Op 21 december stuurde men mij een excuusbrief en beloofde beterschap én eea voor te leggen aan de betrokken afdelingshoofden.

Op advies van een woordvoerder van het Ministerie van SZW, bij deze een overdenking die ik stuurde aan de directie van het UWV (via zo'n raar online-formulier waardoor je niets kunt doen met een aanhef en lay-out en dergelijke) :

Indertijd werd ik beboet omdat ik naast mijn uitkering in de avonduren werkte als raadslid. Volgens mijn werkcoach indertijd gold raadslid zijn als vrijwilligerswerk en hoefde ik niets op te geven. Later moest ik mij melden bij de fraude-inspecteur omdat ik eea niet gemeld zou hebben.

Mijn werkcoach werkte opeens niet meer voor het UWV en bleek van ons gesprek geen notitie te hebben gemaakt. De fraude-inspecteur in Almere vond mijn verhaal geloofwaardig en zei toe de boete te laten intrekken. In het verslag wat ik later van dat gesprek kreeg stonden dingen die wij niet hadden afgesproken. De betrokken fraude-inspecteur werkte opeens niet meer voor het UWV.

Mijn bezwaarschrift zou te laat zijn binnengekomen en werd daarom niet onvankelijk verklaard.

Onlangs kwam dit ter sprak in e-mail contact met
de heer Wilco Eindhoven
Directie Communicatie
afdeling Publiek & Informatie

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Hij ried mij aan -ondank dat het zo lang geleden is dat ik de exacte data niet meer weet- alsnog mijn klacht ook hier te melden.

Bij deze.

Tevens wil ik U verzoeken de data die de heer Eindhoven mij doorspeelde over de WW en Vrijwilligerswerk door te spelen aan alle werkcoaches en inkomensconsulenten. Telkenmale blijkt namelijk dat cliënten zijn overgeleverd aan de willekeur van medewerkers die de regelgeving hieromtrent vaak anders interpreteren dan collegae. Een en ander is voor de cliënt hoogst verwarrend.

Voor de volledige correspondentie verwijs ik U naar de volgende link:


Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Bovenstaand en Uw reactie zullen worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

Deel 2:

Bij het UWV worden regels nog steeds door verschillende medewerkers anders geïnterpreteerd. Momenteel zit ik in de Bescheiden Schaal-regeling als startende ZZP'er. Dit in overleg met mijn werkcoach. Mijn inkomensconsulent houdt echter geen rekening met deze afspraak en houdt simpelweweg al mijn verdiensten in op mijn uitkering. Zowel mijn werkcoach alsook mijn inkomensconsulente zijn al weken niet bereikbaar voor commentaar. Ik ervaar dat als zeer hinderlijk en vermoed zels opzet omdat ook mijn begeleidster van Project Eigen Werk hen maar niet te pakken krijgt om verantwoording af te leggen voro hun communicatie-fouten.

Als mensen weigeren te communiceren over hun gebrekkige kennis van communicatie zegt dat mij dat de betrokken medewerker niet geschikt is in de respectievelijke functies.

Gaarne Uw aandacht hiervoor. Een mogelijk oplossing kan zijn het versturen van een memo naar alle medewerkers om hen nogmaals en duidelijk te wijzen op het belang van het uitvoeren van de wet, hoe ingewikkeld die soms ook kan zijn.

Er hoort geen ruimte te zijn voor individuele interpretatie van de verschillende regels.

Gelieve mij op de hoogte te houden van de vorderingen van het UWV op dit gebied, in de hoop dat ook de individuele medewerkers zich voortaan uitsluitend bezighouden met het uitvoeren van de besluiten.

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

Antwoord op: Verplicht Vrijwilligerswerk III

Een laatste stukje correspondentie betreffende de WW en Vrijwilligerswerk, als antwoord op mijn vragen.

Op 14 december 2010 11:54 schreef *Postbus INFO het volgende:
Geachte heerr Wijnsckenk,
Ik hoop dat u begrijpt dat ik geen uitspraken kan doen over uw persoonlijke situatie. Wat ik mis in uw verhaal is de mening van een rechter. Tegen dit soort beslissingen staat altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.
Vanuit het ministerie sturen wij geen memo's aan UWV-medewerkers. Wel kunt u uw verzoek hiervoor voorleggen aan de UWV-directie. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om hierover een klacht of suggestie in te dienen bij het UWV. Zie hiervoorhttp://www.uwv.nl/particulieren/contact/klachten_en_suggesties/index.aspx.
Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven
Directie Communicatie
afdeling Publiek & Informatie


Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
=========

En mijn laatste reactie terug:

Geachte heer Eindhoven,

Hartelijk dank voor de informatie.

Wat betreft het aantekenen van bezwaar en beroep was ik indertijd "te laat" en bleek de beslissingsbrief te zijn anti-gedateerd, danwel enkele weken onderweg te zijn geweest naar mijn brievenbus. Daarom werd mijn bezwaarschrift indertijd ongegrond verklaard.

Natuurlijk kunt U niet helpen in individuele gevallen maar het leek mij nuttig als in elk geval íemand op het Ministerie wist hoe het UWV de wetgeving interpreteert en uitvoert.

Vandaar mijn persoonlijke voorbeeld.

Nogmaals bedankt voor de moeite van het inhoudelijk antwoorden en de gegeven informatie;
Ik ga ermee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

13 december 2010

Albert Heijn: Ketchup

Geachte mevrouw van Beek,

Helaas heb ik moeten constateren dat het beleid van Albert Heijn er op gericht lijkt te zijn consumenten doelbewust te misleiden.

Vandaag was ik in Uw filiaal aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam waar het mij opviel dat de huismerk-ketchup in de plastic 500 ml-fles omgerekend per liter goedkoper is dan dezelfde fles in de 850 ml-verpakking die notabene gelabeld is met "VOORDEEL PAKKEN".

Met zo'n sticker op een verpakking mag een consument ervan uitgaan dat de betreffende aankoop dan inderdaad voordeel oplevert. Vindt U niet?

Helaas is dat -weer- niet zo. Zie ook onze eerdere correspondentie betreffende Nutella:
http://vragen.blogspot.com/2010/08/antwoord-op-vervolg-op-albert-heijn.html

Ook in dat geval bleek de aangeprezen "voordeel"-verpakking duurder dan de reguliere.

Bij deze de in het betreffende filiaal opgegeven prijzen:
500 ml-fles huismerk ketchup: E. 0.98 = E. 1.88 per liter
850ml-fles huismerk ketchup met label "VOORDEEL PAKKEN": E. 1.98 = E. 2.14 per liter.

Ongetwijfeld zijn er meerdere produkten waarbij een soortgelijke ommissie heeft plaatsgevonden. Omdat ik Uw supermarkt een warm hart toedraag geef ik de organisatie tot het einde van dit jaar (31 december 2010) om het een en ander in orde te maken.

Mocht ik na die datum ook nog maar één keer eenzelfde "foutje" tegenkomen dan laat U mij geen andere keus dan bij de betreffende authoriteiten te melden dat Albert Heijn doelbewust consumenten misleid. En dat is -zoals U ongetwijfeld weet - bij wet verboden.

In de vage hoop dat een en ander op een misverstand berust teken ik,

Hoogachtend,

Verplicht Vrijwilligerswerk III

Mijn vragen aan het Ministerie van SZW zijn keurig en razendsnel beantwoord. Rest mij nog één opmerking:

Geachte heer Eindhoven,

Al mijn vragen zijn naar behoren beantwoord. Mijn dank daarvoor.

Dan alleen nog één enkele kleine opmerking:
Blijkbaar zijn lang niet alle UWV-medewerkers op de hoogte van de betreffende regelgeving
want regelmatig worden mensen met een WW-uitkering daarop gekort als blijkt dat men vrijwilligerswerk doet.

Zo was ik zelf raadslid in Stadsdeel Amsterdam-Westerpark en volgens mijn werkcoach kon dat ook gewoon. Immers: mensen met een fulltime-werkverband kunnen ook raadslid zijn, aangezien daar normaliter ongeveer 12 uren per week aan werk voor staat dat doorgaans in de avonduren wordt verricht. Zo blijft men als WW'er overdag beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Vandaar mijn verrassing toen ik later werd "uitgenodigd" op het UWV-hoofdkantoor te komen verklaren waarom ik fraude had gepleegd. Helaas bleek mijn werkcoach opeens niet meer bij het UWV te werken zodat ik hem niet om opheldering kon vragen. Ook bleek hij zijn opmerkingen niet te hebben verwerkt in het systeem.

De fraude-inspecteur was het met mijn verhaal eens en besloot ter plekke de aan mij opgelegde boete in te trekken. Helaas stond in het rapport van het gevoerde gesprek niets van zijn toezegging. Ik moest dus alsnog de boete betalen.

En U raadt het al: toen ik de betreffende fraude-inspecteur wilde aanspreken op zijn ommissie bleek ook hij inmiddels niet meer voor het UWV werkzaam.

Na een jaartje of twee kreeg ik het ten onrechte van mij gevorderde bedrag terug via de partij waarvoor ik in de Raad zat zodat alles alsnog goed kwam.

Maar U begrijpt: met name de mensen die werken bij het UWV maken het verrichten van vrijwilligerswerk door WW'ers niet erg aanlokkelijk.

Vandaar mijn vraag: Wilt U ALSTUBLIEFT alle UWV-medewerkers een memo sturen met daarin de mededeling om nogmaals heel goed de wetgeving te bestuderen en die dan ook consequent te handhaven?

Namens alle mensen die vanuit een uitkerings-situatie vrijwilligerswerk (willen) doen; dank!

Met vriendelijke groet,
T. Weijnschenk

Antwoord op: Vrijwilligerswerk II

Het Ministerie van SZW is razendsnel met het geven van volledige antwoorden. Goed om te weten dat dat dus kan! Hierbij het antwoord op mijn vraag van eerder vandaag...


Geachte heer Wijnschenk,

Naar aanleiding van uw aanvullende vragen het volgende. Voor de beantwoording heb ik de volgorde van uw vragen aangehouden.

Als ww-gerechtigden vrijwilligerswerk verrichten worden zij niet automatisch gekort op hun ww-uitkering. Dit is alleen het geval als zij daardoor minder of helemaal niet beschikbaar zijn voor werk of re-integratie trajecten. Zie ook voor meer informatie de website van het UWV: http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/themadossiers/Vrijwilligerswerk/index.aspx

In het begin van het jaar heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat verplicht werken als onderdeel van een re-integratietraject geen dwangarbeid is.

Voor bijstandsgerechtigden worden in dit verband geen banen gecrëeerd , in de zin van ID-banen of iets dergelijks. Staatssecretaris De Krom zei tijdens de begrotingsbehandeling het volgende hierover: "In lijn met het regeerakkoord zal ik daarom komen met een voorstel voor een wettelijke bepaling, waarmee de gemeente mensen in de bijstand kan inschakelen voor maatschappelijk nuttige activiteiten. Het voegt aan de huidige regeling toe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om toch een tegenprestatie aan mensen in de bijstand te vragen, ook als het niet gaat om re-integratie, Work First of sociale activering. Ik zie dat als een uitdrukkelijke verruiming van de huidige bevoegdheden en het is aan de gemeenten zelf om die ruimte in te vullen en af te stemmen op de lokale behoeften en mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: die tegenprestatie, zoals ik haar interpreteer, is dus niet ter vervanging van werken of re-integratie, maar aanvullend daarop. Wat mij betreft zou het ook een inzet moeten zijn van korte duur, om mensen in een bijstandsuitkering op het initiatief van gemeenten in te zetten voor nuttige activiteiten. Zo zou ik, in grove contouren, deze regeling zien. Het lijkt mij goed om dit vast te leggen. Uiteraard kom ik volgend jaar met een voorstel. Zoals ik er nu tegenaan kijk, zal dat voorstel de Kamer vóór de zomer van 2011 bereiken, met het oog op invoering in 2012. Ik ga dat dus met spoed vormgeven."

Zoals hierboven al staat moeten de ideeën hierover nog vastgelegd worden in een wetsvoorstel dat in werking zou moeten treden in 2012, dus precieze details zoals definities en de wijze van inplementatie en instructie aan medewerkers zijn nog niet te geven.

Ik hoop hiermee ook uw aanvullende vragen beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven

Directie Communicatie

afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verplicht Vrijwilligerswerk II

Hierbij mijn reactie naar aanleiding van het antwoord van het Ministerie van SZW:

Geachte heer Eindhoven,

Mijn hartelijke dank voor Uw snelle en uitgebreide antwoord.

Toch blijft een aantal vragen onbeantwoord:

-Waarom worden WW'ers gekort op hun uitkering indien zij vrijwilligerswerk verrichten? Vindt het Ministerie dat -tijdelijk- thuiszitten beter is dan zich onbaatzuchtig inzetten voor de maatschappij?

-Is het Ministerie bekend met het feit dat mensen verplicht te laten werken met behoud van uitkering valt onder de regels aangaande dwangarbeid en dus verboden is?

-Heeft U voor mij een kopie van het rapport waaruit zou blijken dat vrijstelling van sollicitatieplicht niet stimuleert tot het zich inzetten als vrijwilliger door mensen in de WW?

-Worden voor bijstandsgerechtigden banen gecreëerd of zullen zij de plekken innemen van betaalde arbeidskrachten?

*In het geval dat die banen worden gecreërd: Kunnen dat dan niet banen worden waar een normale vergoeding tegenover staat zodat die mensen meteen uit de uitkerings-situatie kunnen komen?

-Wie zal bepalen welke activiteiten "maatschappelijk nuttig" zijn en wat zijn de definities?

-Welke instanties gaan zich bezighouding met de implementatie en de uitvoering van de nieuwe plannen en hoe worden de betrokken (semi-)ambtenaren erop voorbereid om reeds per 1 januari 2011 hiermee aan de gang te gaan?

In de praktijk blijkt namelijk nu al dat ik persoonlijk medewerkers van de Dienst Werk en Inkomen (het DWI) moet vertellen dat er zoiets bestaat als de zogeheten Bescheiden Schaal-regeling voor zij die vanuit een uitkering een eigen bedrijf wensen op te zetten.

En dat is maar één voorbeeld.

Voor nu zijn dit mijn vragen en mijn lezers en ik zijn U bij voorbaat erkentelijk voor de beantwoording ervan.

Met vriendelijke groet,


Antwoord op: Vrijwilligerswerk

Een woordvoerder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde wel héél snel op mijn bericht van gisteren. Zowel via Twitter alsook via de mail. Waarvoor mijn complimenten.

Op 13 december 2010 12:34 schreef *Postbus INFO het volgende:
Geachte heer Wijnschenk,
In uw bericht vraagt u of minister Kamp vrijwilligerswerk wel of niet wil stimuleren. Hierbij wijst u op eerdere berichten over het afschaffen van de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor WW- en WIA-gerechtigden en de recente discussie in de Tweede Kamer over het inzetten van bijstandsgerechtigden als vrijwilliger.
Het gaat in de discussie van vorige week in de Tweede Kamer om het mogelijk maken voor gemeenten om aan bijstandsgerechtigden een tijdelijke tegenprestatie te vragen via activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn. Die kort-durende tegenprestatie moet lopende re-integratietrajecten niet in de weg zitten. Dit kan ook een positieve invloed hebben op de kans om een nieuwe baan te vinden, door bijvoorbeeld het opdoen van werkritme en sociale contacten.
Over de ontheffingvan de sollicitatieplicht voor WW- en WIA-gerechtigden schreef minister Kamp op 4 november 2010 aan de Tweede Kamer:
"Deze ontheffing blijkt de kans op werk van betrokkenen niet te verbeteren. Voor het verrichten van vrijwilligerswerk is de ontheffing bovendien onnodig. Het staat werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vrij om – zonder gevolgen voor hun uitkering – vrijwilligerswerk te verrichten, zolang zij beschikbaar blijven voor (reguliere) arbeid.

Voor personen die via bemiddeling niet aan werk zijn geholpen, en voor wie de inzet van een loonkostensubsidie of re-integratie-instrumenten ook geen vruchten afwerpt, zal het UWV zelf vrijwilligerswerk gaan zoeken en aanbieden. Deze categorie uitkeringsgerechtigden zal met het vrijwilligerswerk dan voldoen aan de verplichting om passend werk te zoeken en te aanvaarden.

De genoemde wijzigingen maken het besluit eenvoudiger en meer doelgericht. Dit verbetert de inzichtelijkheid en de toepasbaarheid van het besluit, zowel voor uitkeringsgerechtigden als voor de uitvoering. Het gewijzigde besluit zal naar verwachting begin 2011 in werking treden."

Vrijwilligerswerk op zichzelf is dus prima, en kan positieve effecten hebben, maar dat leidt dus niet meer tot een ontheffing van verplichtingen voor de WW of WIA. Dat laatste blijkt geen meerwaarde te hebben.

Ik hoop hiermee uw verwarring te hebben weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven

Directie Communicatie

afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12 december 2010

Verplicht vrijwilligerswerk

info@minszw.nl

@MinisterieSZW

Geachte heer Kamp,

Onlangs vernam ik via de media dat Uw ministerie van zins is om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten vrijwilligerswerk te verrichten. Dat zou namelijk leiden tot een betere arbeidsparticipatie en uiteindelijk zelfs tot een betaalde baan voor velen. Dat klinkt lovenswaardig maar toch blijf ik dan met enkele vragen zitten:

Mensen die een WW-uitkering ontvangen worden gekort op hun uitkering indien zij vrijwilligerswerk verrichten. Men is tijdens de werkuren als vrijwilliger immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De officiele regels omtrent WW geven echter aan dat men WW'ers juist wil stimuleren vrijwilligerswerk te aanvaarden. Bijvoorbeeld door de vrijstelling van sollicitatieplicht zo lang men vrijwilliger is. Tegelijkertijd geeft Uw partij aan af te willen van deze regel per 1 januari aanstaande omdat zou blijken dat het toestaan van het doen van vrijwilligerswerk juist niet zou leiden tot meer arbeidsparticipatie.

(Zie ondermeer dit artikel: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3283232.ece/Vrijwilliger_met_WW_moet_weer_gaan_solliciteren.html)

Persoonlijk lijken mij de verschillende uitspraken over Bijstand en WW zeer tegenstrijdig want -zoals ik het lees is het- waar het op neerkomt dat U werklozen beboet indien zij geen vrijwilligerswerk doen maar dat U hen beboet indien zij zich daadwerkelijk inzetten als vrijwilliger.

Zou U zo goed willen zijn deze verwarring weg te nemen door duidelijk en zonder omwegen mij en mijn lezers te laten weten of U het verrichten van vrijwilligerswerk door werklozen nu wel of juist niet wenst te stimuleren?

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw antwoord dat -tezamen met mijn vragen- zal worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com.

Voor de volledigheid vraag ik U kennis te nemen van het volgende artikel uit 2006 en de reacties daarop. Het gaat over het plan van (indertijd) staatssecretaris van Hoof van Sociale Zaken om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten twee jaar lang inzetbaar te zijn als vrijwilliger:

http://www.sp.nl/werk/tegenspraak/328/werken_met_uitkering.html

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

T. Weijnschenk

http://terrebel.blogspot.com

15 september 2010

Vervolg op: Editie Enigma, nummer zoveel

En het gaat maar door bij die mensen van Editie Enigma. Ik heb het nu wel een beetje gehad met ze...

Heer of mevrouw Klantenservice,

Een paar dagen terug kreeg ik een herinnering in mijn brievenbus met de vraag of ik alsnog wilde betalen voor een abonnement waar ik nooit om gevraagd heb. Ik ben geschokt dat het nog niet tot U is doorgedrongen dat U fout bezig bent en dat U het overtreden van de Nederlandse wetgeving op dit gebied wenst door te zetten. Zie hiervoor onze eerdere correspondentie.

Uiteraard heb ik gepoogd telefonisch contact te krijgen met Uw klantenservice. Via het telefoonnnummer 0900-2030123, dat de beller 30 cent per minuut kost, krijg ik echter niet meer te horen dan een advertentie van Vakantiekaart.nl.

U begrijpt dat ik hier niet van gediend ben. Wellicht dat anderen bereid zijn minutenlang te luisteren naar een advertentie en daar dertig cent per minuut voor over hebben maar ik niet.

Ik blijf bij mijn standpunt dat ik niet betaal.

Wenst U de zaak te laten escaleren, dan staat U dat geheel vrij en mag U wat mij betreft aan de rechter uitleggen waarom U vindt dat Editie Enigma zich niet hoeft te houden aan het bepaalde in Boek Nummer 7, artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Een eventuele deurwaarder die U op mij afstuurt zal ik hetzelfde melden als ik U heb gemeld.

Met de U verschuldigde achting,

TW

P.s. Een kopie van dit schrijven is verzonden aan mijn raadsman en gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

3 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma III

Het zijn echt ongelooflijk grote [CENSUUR] daar bij Editie Enigma...Weer een bericht van hen met mijn vervolg-reactie daaronder.


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik, dat de opzegging van uw abonnement op editie enigma is ontvangen en verwerkt.

Zoals we in het telefoongesprek, de bevestigingsbrief en de welkomstbrief bij het proefexemplaar hebben aangegeven kon het aansluitende abonnement uitsluitend geannuleerd worden, als er binnen 14 dagen zou worden opgezegd. Na die opzegtermijn starten wij met de voorbereidingen van de verzending van de volgende editie. Omdat wij uw opzegging na die 14 dagen hebben ontvangen, kunnen wij het abonnement dus niet meer annuleren. Na deze abonnementsperiode zult u vanwege uw opzegging geen edities meer ontvangen. Uw laatste editie ontvangt u rond: 04-02-2011.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl


=================

Geachte klantenservice,


Dringend verzoek ik U Uw naam te vermelden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen die weigeren hun naam te geven altijd iets te verbergen hebben. Tenzij dat het geval is vraag ik U mij te laten weten hoe U heet.

Dat U weet hoe ik heet had ik al vastgesteld. Dus waarom blijft U zo onbeleefd volharden in mij aan te spreken als heer/mevrouw?

Neemt U alstublieft de basis-fatsoensregels voor corresponderen in acht.

Dat maakt ook de communicatie wat makkelijker.

Over communicatie gesproken: U heeft niet gelezen wat ik in mijn eerdere e-mails berichtte. Misschien heeft U moeite met lezen? Probeert U eens de toetsen-combinatie "Ctrl +". Daarmee vergroot U de letters op uw computer-beeldscherm.

Ik zal U - nu voor de laatste keer persoonlijk en de volgende keer via een raadsman- vertellen wat er aan de hand is: Volgens Uw eigen voorwaarden kan een abonnement alleen worden stopgezet 14 dagen NA ONTVANGST van het gratis proefexemplaar. Aangezien ik (en vele anderen die U probeert op te lichten) dat nooit ontvangen heb is annuleren dus NIET MOGELIJK gebleken.

Voor de goede orde meld ik U dat onze volledige correspondentie is doorgestuurd naar diverse consumenten-organisaties (Zoals Kassa, Tros Radar, de Consumentenbond) en naar een jurist én dat de volledige correspondentie online te vinden is op http://vragen.blogspot.com

Mocht U volharden in Uw pogingen mij onder druk te laten betalen voor iets waar ik nooit om gevraagd heb dan zal ik niet aarzelen daarvan aangifte te doen bij de politie.

Met verschuldigde hoogachting,

TW

2 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma II

Geachte heer W,

Enige tijd geleden bent u (of een gezinslid) telefonisch benaderd door een callcentermedewerker. Deze heeft gevraagd of er interresse was in een gratis proefexemplaar + aansluitend abonnement op ons puzzelmagazine editie enigma. Omdat er interresse was, zijn de afspraken (met uw toestemming) opgenomen. In de bijlage vindt u die gespreksopname.

Omdat wij duidelijke communicatie belangrijk vinden, hebben wij u ook nog een bevestiging gestuurd, waarin nogmaals werd uitgelegd dat het aansluitende abonnement enkel geannuleerd kan worden in de 14 dagen na de verschijningsdatum van het gratis proefexemplaar. Ook in de welkomstbrief bij uw proefexemplaar is dit nog eens herhaald.

Middels deze informatie hopen wij de twijfel over uw lidmaatschap op editie enigma weg te nemen.

Wij zien uw betaling graag per omgaande tegemoet. Het retour sturen van edities ontslaat u niet van deze betalingsverplichting, dus ik adviseer u om die te behouden.

Hopende u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl

===================

Geachte heer of mevrouw Klantenservice,


Daar U pertinent weigert Uw naam te vermelden in onze correspondentie (wat ik persoonlijk als hinderlijk onbeleefd ervaar) blijf ik genoodzaakt U zo te noemen.

De wet verreist dat U aantoont dat ik het proefexemplaar en de welkomstbrief heb ontvangen.
Volgens diezelfde wet is de overeenkomst eerst geldig als er sprake is van een onderlinge overeenkomst. Op schrift, danwel telefonisch.

Telefonisch ging ik uitsluitend akkoord met het door U toezenden van een gratis proefexemplaar en NIET met een abonnement.

Mocht U besluiten de wet naast zich neer te leggen dan komen de (juridische) consequenties geheel en al voor Uw rekening.

Inmiddels weet ik dat ik niet de enige ben die U op deze manier geld probeert te ontfutselen en voordien deed U dat al onder een andere bedrijfsnaam. Blijkbaar bent u dus al eerder (ook door de rechter) gewaarschuwd.

Ik wil U vriendelijk verzoeken mijn gegevens uit Uw database te verwijderen en verwacht geen verdere pogingen van U om mij op onrechtmatige wijze geld afhandig te maken.

Met dank voor Uw aandacht en voor het toezenden van een kopie van het gesprek,

TW


1 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma

De mensen achter Editie Enigma blijven proberen mij een abonnement in de maag te splitsen. Dan maar iets hardere maatregelen...

Hier hun antwoord op mijn schrijven van 23 augustus met daaronder mijn reactie:

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij bevestig ik, dat de opzegging van uw abonnement op editie enigma is ontvangen en verwerkt.

Zoals we in het telefoongesprek, de bevestigingsbrief en de welkomstbrief bij het proefexemplaar hebben aangegeven kon het aansluitende abonnement uitsluitend geannuleerd worden, als er binnen 14 dagen zou worden opgezegd. Na die opzegtermijn starten wij met de voorbereidingen van de verzending van de volgende editie. Omdat wij uw opzegging na die 14 dagen hebben ontvangen, kunnen wij het abonnement dus niet meer annuleren. Na deze abonnementsperiode zult u vanwege uw opzegging geen edities meer ontvangen. Uw laatste editie ontvangt u rond: 04-02-2011.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.


Met vriendelijke groet

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl


Geachte heer of mevrouw Klantenservice,

Bij gebrek aan ondertekening van Uw antwoord voel ik mij helaas genoodzaakt U zo te noemen.
Zelf kom ik uit een tijd dat het gebruikelijk en beleefd was om de eigen naam onder een brief te zetten maar blijkbaar bent U anders opgevoed dan ik.

Dat blijkt ook uit Uw aanhef; Terwijl ik toch duidelijk mijn naam had opgegeven gaat U ervan uit dat het in orde is om een brief te beginnen met "Geachte heer/mevrouw". Dit getuigt van een zeker disrespect voor de geadresseerde. Ik hoop dat U hier lering uit trekt.

Helaas heb ik, evenals vele anderen, het proefexemplaar (met de begeleidende brieven) nooit ontvangen. Derhalve was het voor mij niet mogelijk tijdig op te zeggen.

Aangezien ik niet aan Uw voorwaarden heb kúnnen voldoen kunt U mij het betreffende abonnement niet verder opdringen.

Mocht U beschikken over een voicelog dan verzoek ik U mij daarvan een afschrift te zenden.

Kunt U dat niet, dan beroep ik mij op Boek 7, artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Eventuele juridische consequenties en de daaraan verbonden kosten komen voor Uw rekening.

Ik verwacht U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en verschuldigde hoogachting,

TW


23 augustus 2010

Calatus: Editie Enigma

Aan:
Calatus BV
De Plank 101-109
5504 EE Veldhoven

Amsterdam, 23 augustus 2010

Betreft: Factuurnummer 00107928/Debiteurennummer 10689785

Geachte dames, heren,

Hartelijk dank voor Uw aanbod dd 20 augustus 2010 om een abonnement te nemen op het door U genoemde blad.

Helaas kan ik mij niet herinneren mondeling, noch schriftelijk de betreffende overeenkomst te zijn aangegaan.

Via diverse klachtenfora vernam ik niet de enige te zijn die het zogenoemde "gratis proefexemplaar" nooit heeft ontvangen. Als dat inderdaad klopt is dit geen incident meer maar een doelbewuste poging tot oplichting. Zoals bij U bekend mag zijn is oplichting in de Nederlandse wetgeving verboden.

Mocht U over onweerlegbaar bewijs beschikken dat ik inderdaad heb toegezegd tE. 62.65 te willen betalen voor de ontvangst van zes edities van "Editie Enigma", dan verzoek ik U mij per omgaande (afschriften van) bedoelde stukken te doen toekomen.

Heeft U dit bewijs niet dan ga ik ervanuit dat Uw juristen in staat zijn tegenover een rechter te verklaren dat Uw bedrijf geen toezeggingen van burgers nodigt heeft om bij hen tóch een betaling af te dwingen.

Voor de goede orde meldt ik U dat dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

In de veronderstelling dat een en ander op een ongelukkig misverstand berust, teken ik.

Hoogachtend,

TW

9 augustus 2010

Antwoord op: vervolg op Albert Heijn Nutella II

Update II: Inmiddels is sinds een paar dagen (het is vandaag 31 augustus 2010) de prijs van Nutella bij Albert Heijn significant gedaald. Toeval?

Update: Werd gisteren (do 12 aug.) gebeld door de filiaalmanager. Pas op woensdag had zij de klacht binnen gekregen. De eerder door klantenservice gedane mededeling dat zij was gebeld en de situatie onmiddellijk zou aanpakken was dus gewoon een leugen. Inmiddels zijn mij excuses aangeboden, was de verklaring acceptabel (door ziekte en ontslagen een achterstand in het bijwerken van de prijskaartjes) en blijft het feit staan dat er een onderzoek volgt vanuit "Brussel".

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw bericht van 5-8-2010. Onze excuses voor de late beantwoording.

Het spijt mij te vernemen dat de situatie met betrekking tot het prijskaartje van de Nutella in onze winkel Bilderdijkstraat te Amsterdam niet gewijzigd is en dat u geen antwoord heeft gekregen op uw vorige reactie. Wat hiervan de oorzaak is geweest kan ik helaas niet achterhalen. Hiervoor mijn verontschuldigingen.

Daar de supermarktmanager en het verkoopteam samen verantwoordelijk zijn voor een goede gang van zaken in de winkel, wil ik uw melding telefonisch laten behandelen door de betreffende manager. Wilt u mij hiervoor uw telefoonnummer doorgeven? Zodra ik uw telefoonnummer u heb ontvangen wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. Indien u niet bereikbaar bent in deze periode, bijvoorbeeld door vakantie, dan vraag ik u om mij dit te laten weten, zodat er rekening gehouden kan worden met uw bereikbaarheid.

Met vriendelijke groet,

Nicole de Groot
Albert Heijn Klantenservice

===========

Geachte mevrouw de Groot,

Allereerst mijn dank voor Uw antwoord. Helaas is het niet bevredigend;
Het zou namelijk niet de taak van de consument moeten zijn om ervoor zorg te dragen
dat de filiaalmanagers van Albert Heijn de juiste prijskaartjes ophangen.

Bovendien weet U net zo goed als ik dat het zeker niet alleen om het produkt Nutella gaat.

Mijn melding aan de authoriteiten blijft dus staan.

Excuses en uitleg van de betreffende filiaalmanager stel ik op prijs en kunnen worden doorgebeld via 06-xxxxxxxx

Verder wil ik U er nogmaals op wijzen dat ook een groot concern als Albert Heijn zich aan de wet dient te houden.

In het kader daarvan kan ik U melden dat ik inmiddels vanuit "Brussel" het bericht heb mogen ontvangen dat zij op korte termijn een onderzoek zullen starten naar malversaties binnen supermarkt-concerns en tussen supermarkt-ketens onderling.

De nadruk zal komen te liggen op niet-toegestane prijsafspraken.

Zie hiervoor bijvoorbeeld ook mijn correspondentie hierover, gedateerd eind 2008 en begin 2009:
http://vragen.blogspot.com/search?q=prijsafspraken

Erop vertrouwend U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik.

Hoogachtend,

TW

5 augustus 2010

Vervolg op: Albert Heijn Nutella II

Geachte heer, mevrouw,

Uw streven lijkt niet gehaald...

Helaas heeft U mij daarmee genoodzaakt eea door te spelen aan de betreffende authoriteiten.

Ongetwijfeld zijn er goede redenen voor deze malversatie van Uw kant.

Indien U mij die meldt zal ik ook die integraal plaatsen op http://vragen.blogspot.com

TW

On 17-07-10 14:29, no-reply@Ahold.nl wrote:
Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw vraag ontvangen en geregistreerd onder contactnummer: 52760.
Wij streven ernaar uw vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Klantenservice

17 juli 2010

Vervolg op Albert Heijn: Nutella II

Tsja, ik kan het niet laten...hier mijn vervolg-vraag na mijn vraag van 2 juli jongstleden.

Geachte heer Gilissen,

Dat U niet reageert op lastige vragen kan ik nog begrijpen. Ongetwijfeld kunt U goede redenen bedenken waarom U niet heeft gereageerd op mijn vraag van 2 juli jongstleden.

Los daarvan vraag ik mij af hoe Albert Heijn in de toekomst omgaat met opmerkingen van consumenten.

In het AH-filiaal, vestiging Bilderdijkstraat (vestigingsnummer 1117) staat bij de betreffende Nutella-verpakking alwéér een onjuiste prijs aangegeven;
Een pot van 825 gram kost blijkbaar E. 3.87 en een pot van 400 gram kost E.2.09

Volgens de Albert.nl website zou dit respectievelijk E. 3.75 en E. 2.07 moeten zijn.

Op 15 Juni jongstleden gaf ik voor het eerst aan dat de prijskaartjes bij het betreffende filiaal niet klopten.
Zie daarvoor ook: http://vragen.blogspot.com, alwaar ook gewag wordt gemaakt van dit bericht en het (uitblijven van) antwoord daarop.

Hoewel dat door uw medewerker Dennis Breed in eerste instantie werd ontkend moest hij later toch toegeven dat ik gelijk had.
Er zou "onmiddellijk" actie volgen.

Inderdaad kwamen er na ruim een week nieuwe prijskaartjes. Maar ook die weken af van de prijs die volgens de scanner betaald moet worden.

Inmiddels vraag ik mij serieus af wat Albert Heijn verstaat onder service-verlening.

Misschien kunt U persoonlijk enig licht werpen op deze zaak?

Met vriendelijke groet,

TW

16 juli 2010

Vervolg: Stedelijk Museum II

Geachte heer van Stratum,

Hartelijk dank voor Uw informatieve antwoord.
Desondanks blijven de lezers van http://vragen.blogspot.com en ik met een aantal vragen zitten:

Wie zijn die "andere partijen" waar U het over heeft? Blijkbaar zijn er anderen dan de Gemeente Amsterdam, het Nieuw Stedelijk Museum of de ingehuurde aannemer die opdrachten verstrekken aan schoonmaakbedrijven. En dat zonder dat de Gemeentelijke Bestuursdienst of zelfs U als Projectmanager daarvan op de hoogte is gesteld.

Deze manier van bedrijfsvoering werkt fraude in de hand, zou men kunnen beweren.

Verder geeft U aan dat de vloer onderhouden en schoongemaakt moest worden in verband met werkzaamheden die volgden op de aanleg van voornoemde vloer.

-Was ten tijde van het leggen van de vloer nog niet bekend dat er werkzaamheden zouden volgen die mogelijk schade zouden kunnen toebrengen?
-Als dat bekend was: waarom is dan tóch besloten niet te wachten met het leggen van de vloer tot het werk gedaan was?
-Veel aannemers (en ook veel particulieren) lukt het om een vloer tegen beschadiging door gruis en dergelijke te beschermen door die af te dekken met zogeheten "afdekzeil", verkrijgbaar bij elke bouwmarkt; -Waarom is in dit geval niet gekozen voor deze eenvoudige (en goedkope!) oplossing?

Ook wethouder Gehrels (via medewerker bestuursdienst Ivo Holshof) zal ongetwijfeld antwoord willen op deze vragen, evenals de oppositie in de hoofdstedelijke gemeenteraad.

Alvast mijn hartelijke dank voor de beantwoording daarvan.

Met vriendelijke groet,

TW

Vervolg: Stedelijk Museum

In mei van dit jaar vroeg ik of het waar is dat het Nieuw Stedelijk Museum Amsterdam geld verspild aan het onderhoud en de schoonmaak van een niet-gebruikte vloer. De eerste reactie was uiteraard ontkenning en verder werd de vraag vooral genegeerd door de belanghebbenden.

Echter, na enig aandringen mijnerzijds volgt hier dan het antwoord van de Projectmanager Nieuw Stedelijk Museum, de heer Bas van Stratum. En uiteraard mijn reactie daar weer op.

=============

Geachte heer W,

Naar aanleiding van uw email van 10 mei stuur ik u antwoord op de daarin door u gestelde vragen.

Zoals eerder dit jaar bekend is gemaakt wordt de oudbouw van het Stedelijk Museum vanaf 28 augustus 2010 weer opengesteld voor publiek.

In mei dit jaar heeft de aannemer de gerenoveerde oudbouw opgeleverd. In samenwerking tussen gemeente Amsterdam en het Stedelijk Museum zijn de voorbereidingen om de oudbouw te heropenen op dit moment in volle gang. Daarin zijn uiteraard ook schoonmaakwerkzaamheden opgenomen. In de gehele oudbouw ligt een nieuwe houten vloer die goed schoongehouden moet worden om beschadigen te voorkomen door eventueel gruis van boorwerkzaamheden of van vuiligheid die van buiten naar binnen wordt gelopen.

Zowel de aannemer als het Stedelijk hebben schoonmaakploegen ingezet in de oudbouw. De gemeente Amsterdam zelf niet.

Een opdracht van € 5000,- aan een schoonmaakbedrijf is dan ook niet bekend, maar er zijn inderdaad opdrachten aan schoonmaakbedrijven verstrekt door andere partijen.

Vriendelijke groet,

Bas van Stratum

Projectmanager Nieuw Stedelijk Museum

ma wo do vr

t 020 552 9895

m 06 52524000

f 020 552 9610

bvstratum@pmb.amsterdam.nl

ProjectManagement Bureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 432, 1018 DN

Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam


Geachte heer Holshof,

Bij deze de bevindingen van de projectmanager Nieuw Stedelijk Museum, de heer Bas van Stratum.

Het bevestigt mijn vermoeden dat er inderdaad een schoonmaakbedrijf is ingehuurd om een niet-gebruikte vloer te vegen.

Een en ander lijkt een gevolg van verkeerde planning: de (dure) vloer had eerst pas gelegd moeten worden nadat gevaar voor beschadiging door andere werkzaamheden geweken was. Een vloer die er niet ligt hoeft niet onderhouden te worden, is de eenvoudige mening van ondergetekende.

Onderstaand antwoord is ook doorgestuurd naar Het Parool en naar een oppositie-partij in de gemeenteraad.

Mocht U verder nog vragen hebben dan ben ik uiteraard bereid die -naar vermogen- te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

TW

8 juli 2010

Bilderdijkstraat

Geachte dames, heren,
Heden, 8 juli 2010 om ongeveer 14.50uur werd ik ter hoogte van de werkzaamheden aan de Bilderdijkstraat, op de hoek van de De Clercqstraat aangereden door een medewerker van één der bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. De blonde jongeman had een matje in de nek en reed naar alle waarschijnlijkheid in een donkerblauwe Toyota Cruiser met kenteken 72-BV-KS.

Toen ik hem vroeg waarom hij de stoep opreed en mij daarbij aanreed verklaarde hij dat hij er geen zin in had de auto verderop neer te zetten en een stukje te lopen naar zijn werkplek. Zijn maten vonden de situatie blijkbaar erg vermakelijk en vonden het nodig mij uit te lachen.

De jongeman zat zonder gordel om achter het stuur waaruit verder zijn minachting voor de (verkeers)regels blijkt. Daarnaast weigerde hij mij zijn naam te geven en ook weet ik niet voor welk bedrijf hij werkt. Nietemin neem ik dit zeer hoog op.

U Begrijpt dat ik er geen behoefte aan heb op het spreekuur de bouwkeet, gevuld met de boosdoener en zijn maten, te betreden om officieel mijn beklag te doen. Aangezien er via de website geen andere mogelijkheden worden geboden doe ik dat dan maar op deze manier.

Een kopie van bovenstaande is verzonden aan de Politie Amsterdam-Amstellanden en aan een contactpersoon bij Het Parool.

Ik ga er van uit dat Uw dienst de nodige maatregelen treft om toekomstige ongelukken te voorkomen. Het ontslag van voornoemd heerschap lijkt mij toch wel het minste.

Uiteraard ga ik er van uit dat U mij en de lezers van http://vragen.blogspot.com op de hoogte stelt van Uw reactie en verdere beslissingen aangaande dit incident.

Hoogachtend,

TW

2 juli 2010

Antwoord op: Vervolg op: TNT

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb van u een e-mail ontvangen waarin u aangeeft het jammer te vinden dat er niet inhoudelijk wordt gereageerd op uw voorgaande e-mail. Ik begrijp dat dit vervelend voor u is. Mijn oprechte excuses hiervoor. Graag wil ik hierop reageren.

In uw eerste e-mail bericht heeft u aangegeven het jammer te vinden dat er in onze reactie op uw e-mail geen inhoudelijk informatie over de reorganisatie wordt gegeven. Helaas is het voor de afdeling klantenservice niet mogelijk om inhoudelijk te reageren op uw melding. Wanneer u in contact wilt komen met de afdeling mediavoorlichting is dit uiteraard wel mogelijk.

Voor meer informatie en contactgegevens verwijs ik u daarom naar de volgende internetpagina:
http://www.tntpost.nl/overtntpost/nieuwspers/

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Tegenbosch
Klantenservice TNT Post

www.tntpost.nl


PPlease consider the environment before printing this e-mail

Het is niet mogelijk om op deze e-mail te reageren. Indien u naar aanleiding van onze reactie nog vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van de volgende URL: http://www.tntpost.nl/klantenservice/vervolgvraag.aspx?email=info@terrebel.nl&cid=61335&partner=CM

Nu heb ik diezelfde vraag gesteld als redacteur van een kritisch weblog...

Geachte dames, heren,

Via de media vernam ik dat U van zins bent alle postbodes met een contract van 24 uur of meer te ontslaan. Buiten dat dat vanuit sociaal en moreel oogpunt bijzonder onaardig is, is het ook vanuit marketing-technisch oogpunt geen verstandige aktie.

Ik begrijp dat U uitsluitend kijkt naar de winst-cijfers op de korte termijn. Daaruit blijkt dat de divisie post slechts een marginale winst oplevert. Voor de leek lijkt het dus een verstandige set om de pijlen voortaan uitsluitend te richten op die produkten en diensten die de meeste winst opleveren.

Met opzet gebruik ik het woord "lijkt" want een marketingdeskundige zal U vertellen over de 80/20 regel. Die verklaart ondermeer dat 20 procent van de diensten goed zijn voor 80 procent van de winst. En vice versa uiteraard. Echter, voor het behoud van een goede marketingmix moeten er ook produkten en diensten worden aangeboden die minder rendabel zijn, anders is het bedrijf op lange termijn niet meer levensvatbaar. Ik bedoel maar: Slechts een handvol van de grotere klanten hoeft maar te besluiten voortaan hun diensten af te nemen van de concurrentie en het is gedaan met TNT.

Met een ander voorbeeld kan ik het misschien nog iets duidelijker maken, ook voor de meelezers viahttp://vragen.blogspot.com, alwaar dit schrijven inmiddels is gepubliceerd.

Stelt U zich een supermarkt-manager voor die besluit om uit winstoogmerk voortaan uitsluitend nog die produkten te verkopen waarop veel winst wordt gemaakt. Dat klinkt best logisch maar is feitelijk de doodssteek voor het betreffende filiaal. Of zou U graag naar een supermarkt gaan waar vrijwel uitsluitend melk, rolletjes drop en cornflakes worden verkocht? Neen natuurlijk. Als consument (lees bedrijf) gaat U het liefst in zee met een instelling die een totaalpakket kan bieden.

Volgens de heer Harald de Jongh (sales director North West TNT) zijn part-time medewerkers vele malen effectiever dan fulltime medewerkers. Zo wist hij mij via Twitter te melden.

Helaas vond hij het tot heden niet de moeite waard te antwoorden op de vraag of dit ook op gaat voor het management. Daarmee geeft hij aan zichzelf hoger te achten dan de vele duizenden postbodes die Uw bedrijf in dienst heeft. Dit zal toch niet de bedoeling zijn?

Verder claimt TNT op de divisie post te weinig winst te maken om het rendabel te houden. De cijfers in het jaarverslag dat de aandeelhouders mochten ontvangen spreken dit echter tegen, getuige het feit dat hierin ruim 29 miljard wordt opgegeven als zijnde de totale winst over 2009.

Ondanks een verlaging van het volume met bijna vijf procent bleef de omzet gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Al beweerde TNT Post via de media iets anders. Wat is Uw verklaring voor deze discrepantie?

Niet alleen voor de betreffende postbodes maar ook voor de toekomst van Uw bedrijf hoop ik dat U bovenstaande in overweging neemt en Uw besluit om de divisie "postbezorging" te verwijzen naar de geschiedenis-boeken, terug te draaien.

Hoogachtend,

Albert Heijn: Nutella II

Geachte heer Gilesse,

Klantvriendelijkheid is een belangrijke pijler voor Albert Heijn, geeft U aan in Uw reactie.

Maar waarom wordt zo iets simpels als het vermelden van de juiste prijs van een pot Nutella
dan niet met een enkel telefoontje opgelost?

Met de inmiddels verlaagde en nieuwe prijzen waarvoor Nutella in de schappen staat is er een discrepantie met de prijs waarvoor Nutella volgens Uw website te koop wordt aangeboden. De prijs op de site is ook de prijs die de scanner aangeeft.

Een consument die een pot Nutella van 825 gram voor E. 3.59 denkt te kopen, betaalt aan de kassa gewoon E. 3.87.

Na mijn eerdere e-mails over deze kwestie aan ondermeer de heer Dennis Breed, had ik verwacht dat Albert Heijn er alles aan gelegen was zelfs maar de illusie van consumenten-misleiding weg te nemen.

Ik vind het jammer te moeten constateren dat dat niet het geval is.

Uiteraard heb ik een en ander gemeld aan de Consumentenbond en aan de lezers van http://vragen.blogspot.com

TW

1 juli 2010

Vervolg op: TNT

Het is duidelijk: ook de mensen bij TNT Post weten nog niet hoe volhardend ik kan zijn...

Van mevrouw Helen Schendelaar ontving ik weliswaar antwoord op mijn vragen maar zij ging er helaas inhoudelijk niet op in. Misschien is er iemand binnen Uw organisatie te vinden die wél inhoudelijk antwoord weet te geven?

Ook mijn contactpersoon bij het Parool is er inmiddels van op de hoogte gebracht dat het via de site zowel als consument alsook als pers en media niet mogelijk is vragen te stellen aan TNT Post.

Ongetwijfeld is daar een goede reden voor die de lezers van http://vragen.blogspot.com graag zouden kennen.

Bovendien verwachten die alsnog een inhoudelijk antwoord op de door mij gestelde vragen.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Terrence Weijnschenk

30 juni 2010

Antwoord op: TNT

Bij deze het nogal nietszeggende antwoord van TNT Post op mijn vraag over de reorganisatie:

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp dat u wil reageren op de reorganisatie bij TNT Post. Graag wil ik hierop reageren.

Ik stel het zeer op prijs dat u meedenkt over de producten en diensten van TNT Post en de verbetering daarvan. Ik ga dit signaal direct doorgeven aan een collega die hier verantwoordelijk voor is. We gebruiken uw reactie om te bekijken of we onze dienstverlening kunnen verbeteren. U ontvangt hier echter verder geen terugkoppeling over.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Helen Schendelaar
Klantenservice TNT Post

www.tntpost.nl


PPlease consider the environment before printing this e-mail

Het is niet mogelijk om op deze e-mail te reageren. Indien u naar aanleiding van onze reactie nog vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van de volgende URL: http://www.tntpost.nl/klantenservice/vervolgvraag.aspx?email=info@terrebel.nl&cid=60107&partner=CM

Uw vraag: Beste collega,

Hierbij tref je een vraag of opmerking aan, die onderstaande klant heeft geplaatst via
www.tntpost.nl/zakelijk de zakelijke site van TNT Post.

particulierMet vriendelijke groet,

TNT Post Business Service


29 juni 2010

Antwoord op: Klink

22 Juni schreef ik aan het ministerie van VWS (en eigenlijk dus aan Ab Klink) waarom er zo gekort moet worden op de Zorg en waarom hij dat bericht pas de wereld in stuurde vlak na ipv vóór de verkiezingen. Hierbij het antwoord en mijn tegen-reactie...

Hartelijk dank voor Uw antwoord, mevrouw de Bruijn.

Het debat in kwestie zal ik zeker gaan volgen.

Dat de heer Klink zijn maatregel aankondigde vlak na de verkiezingen en niet ervoor wijt ik gemakshalve maar aan electoraal oportunisme...

Prettig dag verder!

Met vriendelijke groet,

Terrence WeijnschenkOn 23-06-10 11:01, _Dienstpostbus VWS Voorlichting wrote:

Geachte heer Weijnschenk,

Helaas zijn forse maatregelen nodig om goede gezondheidszorg ook in de toekomst te kunnen garanderen voor iedereen die daarop is aangewezen. De voorstellen waaraan u in uw e-mail refereerde zijn voor de Tweede Kamer aanleiding geweest om daarover op korte termijn een debat te voeren. Dat debat zal volgende week plaatsvinden. Dan zal blijken welke keuzes precies zullen moeten worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Patricia de Bruijn

Publieksvoorlichter


Directie Voorlichting en Communicatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag


Antwoord op: Albert Heijn Nutella IV

Geachte heer Gillesse,

Inmiddels zijn de prijskaartjes bij de Nutella bij de betreffende vestiging verwijderd en worden zij "eerdaags" vervangen.

Persoonlijk vind ik dat wat lang duren, gezien ook de datum van mijn eerste melding dienaangaande.

In de verwachting dat dat voortaan beter gaat, teken ik.

Met vriendelijke groet,

TW

On 25-06-10 12:44, ah.klantenservice@aholdnl.helptu.nl wrote:Geachte heer W,

Wij vinden het vervelend te lezen dat uw melding nog niet is opgelost.
Binnen ons beleid is klantvriendelijkheid een belangrijke peiler. Het
misleiden van klanten alsmede een lange afhandeling van klachten horen daar
absoluut niet in thuis. Wij willen dan ook onze verontschuldigingen
aanbieden voor de gang van zaken.

Wij hebben uw ervaring binnen onze organisatie doorgegeven en hopen dat het
een en ander zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

Met vriendelijke groeten,

Albert Heijn Klantenservice
Alexander Gillesse

28 juni 2010

DWI Scholierenvergoeding

Amsterdam, 28 juni 2009

Betreft: aanvraag Scholierenvergoeding 2009/2010

Kenmerk: 131.851.512/ 10581360/95-5015

Geachte dames, heren,

Afgelopen april verstuurde ik het aanvraag-formulier Scholierenvergoeding 2009/2010.
Volgens de brief die ik vervolgens ontving van Uw medewerkster Indra Chotkan zouden er kopieën ontbreken die bijgevoegd dienen te worden.

Uiteraard verstuurde ik die toen wederom. Al moest dat volgens mevrouw Chotkan weer gepaard gaan met een volledig ingevuld aanvraag-formulier terwijl die volgens de ontvangstbevestiging al in haar bezit was.

Omdat ik na twee weken nog niets had vernomen belde ik met de Dienst Werk en Inkomen. Men vertelde mij dat mijn tweede aanvraag niet door hen was ontvangen. Met wéér een nieuw ingevuld aanvraagformulier stuurde ik wéér de benodigde kopieën mee.

Volgens de ontvangstbevestiging, verstuurd door de heer Edward Bakker, werd deze aanvraag ontvangen op 1 juni 2010.

Mevrouw Chotkan (die de betreffende brief verstuurde op 18 juni en die ik eerst ontving op 25 juni) kom ik nu niet in aanmerking voor de Scholierenvergoeding 2009/2010 omdat de aanvraag vóór 1 juni 2010 ingediend had moeten zijn.

Juridisch gezien, echter, heb ik de aanvraag wel degelijk op tijd ingestuurd. Drie maal zelfs. De laatste aanvraag kwam bij het DWI binnen op 1 juni. Dat alleen al bewijst dat mijn aanvraagformulier voor 1 juni door mij is verstuurd. Op tijd dus.

Toen ik vandaag met Uw dienst belde werd ik te woord gestaan door een bijzonder onbeschofte jongedame van het callcenter die weigerde mij door te verbinden met mevrouw Chotkan of met de heer Bakker. Bovendien weigerde zij mij haar naam te geven en toen ik aandrong verbrak zij -zeer onbeschoft- eenvoudigweg de verbinding.

Bij deze maak ik bezwaar tegen de beschikking dat mijn aanvraag niet in aanmerking komt voor behandeling én tegen het onbeschofte gedrag van de betreffende callcenter-medewerker.

Dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com en als kopie verzonden naar mijn contacpersonen bij Het Parool en bij het blad voor uitkeringsgerechtigden, MUG.

In de verwachting dat U het goede zult doen teken ik,

Hoogachtend,

TW

Update: Ontving een brief van de juridische afdeling van het DWI, belde vandaag (7 juli) met de betreffende dame die de zaak in behandeling heeft waarna mijn bezwaarschrift ontvankelijk werd verklaard; Mijn aanvraag Scholierenvergoeding wordt alsnog in behandeling genomen. En zo hoort dat!

Update 2: De betreffende dame heeft alsnog besloten dat ik geen recht heb op de vergoeding omdat die voor 1 juni moest worden aangevraagd. En omdat ik de derde aanvraag weliswaar voor die datum heb verstuurd maar die pas een week later, namelijk op 1 juni bij het DWI aankwam, heb ik geen recht op de vergoeding.

TNT

Geachte dames, heren,

Via de media vernam ik dat U van zins bent alle postbodes met een contract van 24 uur of meer te ontslaan. Buiten dat dat vanuit sociaal en moreel oogpunt bijzonder onaardig is, is het ook vanuit marketing-technisch oogpunt geen verstandige aktie.

Ik begrijp dat U uitsluitend kijkt naar de winst-cijfers op de korte termijn. Daaruit blijkt dat de divisie post slechts een marginale winst oplevert. Voor de leek lijkt het dus een verstandige set om de pijlen voortaan uitsluitend te richten op die produkten en diensten die de meeste winst opleveren.

Met opzet gebruik ik het woord "lijkt" want een marketingdeskundige zal U vertellen over de 80/20 regel. Die verklaart ondermeer dat 20 procent van de diensten goed zijn voor 80 procent van de winst. En vice versa uiteraard. Echter, voor het behoud van een goede marketingmix moeten er ook produkten en diensten worden aangeboden die minder rendabel zijn, anders is het bedrijf op lange termijn niet meer levensvatbaar. Ik bedoel maar: Slechts een handvol van de grotere klanten hoeft maar te besluiten voortaan hun diensten af te nemen van de concurrentie en het is gedaan met TNT.

Met een ander voorbeeld kan ik het misschien nog iets duidelijker maken, ook voor de meelezers via http://vragen.blogspot.com, alwaar dit schrijven inmiddels is gepubliceerd.

Stelt U zich een supermarkt-manager voor die besluit om uit winstoogmerk voortaan uitsluitend nog die produkten te verkopen waarop veel winst wordt gemaakt. Dat klinkt best logisch maar is feitelijk de doodssteek voor het betreffende filiaal. Of zou U graag naar een supermarkt gaan waar vrijwel uitsluitend melk, rolletjes drop en cornflakes worden verkocht? Neen natuurlijk. Als consument (lees bedrijf) gaat U het liefst in zee met een instelling die een totaalpakket kan bieden.

Niet alleen voor de betreffende postbodes maar ook voor de toekomst van Uw bedrijf hoop ik dat U bovenstaande in overweging neemt en Uw besluit om de divisie "postbezorging" te verwijzen naar de geschiedenis-boeken, terug te draaien.

Hoogachtend,

TW