Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 april 2004

Antwoord op: Stormfront

Wanneer houden we eens op met dat schijnheilige gedoe? Ik pleit ervoor dat iedereen die de in ons land geldende wetten opzettelijk overtreedt dezelfde behandeling ondergaat. Daarbij maakt het land van herkomst niet uit (zie bovenstaand voorbeeld) maar ook niet het voormalige beroep van de overtreder (als in het geval van de voormalige rechter die met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt terwijl hij zijn stiefzoon heeft misbruikt �n in het bezit bleek van kinderporno) en ook niet het huidige beroep (zoals in het geval van VVD-kamerlid Hofstra die toegaf als commissaris van een bouwbedrijf op de hoogte te zijn van een aantal gevallen van bouwfraude).
Het wordt tijd dat de magistratuur in dit land eraan herinnerd wordt dat wij een grondwet kennen waarvan artikel 1 wellicht de bekendste is: Het anti-discriminatie beginsel. Nu ik toch dat beladen woord heb genoemd volgt hier het antwoord op mijn melding van een paar dagen terug betreffende de racisten van Stormfront:

Geachte heer,
Bedankt voor uw melding. Deze site is bij ons bekend. Het materiaal wat erop staat is inderdaad strafbaar. Maar ik moet U helaas mededelen dat wij er erg weinig aan kunnen doen. Niet alleen loopt de site in de VS (dus formeel buiten onze jurisdictie), maar het wordt ge-hosted door een racistische provider. Een e-mail met een verzoek tot verwijdering (wat bij commerciële providers soms wel werkt) maakt dus geen kans. Ik hoop U voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
César Heukeshoven, MDI

Hiermee wordt meteen de onmacht van het MDI aangetoond.

26 april 2004

Antwoord op: ING (deel 2)

Geachte heer,
Dank voor uw bericht. In antwoord op uw vragen kan ik u de volgende toelichting geven.
ING streeft naar een prestatiegerichte beloning, niet alleen voor de Raad van Bestuur, maar voor al haar medewerkers. Inmiddels is prestatiegerichte beloning ingevoerd voor 7000 managers van ING. Ook voor de overige medewerkers zal dit naar verwachting, mede naar aanleiding van het Sociaal Akkoord 2004, aan de orde komen gedurende de komende CAO onderhandelingen.
Wat betreft het verlagen van bonussen: binnen ING zijn de bonussen van de Raad van Bestuur afhankelijk van de prestatie van ING Groep. Als het bedrijf niet goed zou presteren heeft dat invloed op de hoogte van eventueel uit te keren bonussen.
Tenslotte nog een korte toelichting over het wegvloeien van topmanagers. Een combinatie van inhoud van het werk, werksfeer en beloning zorgen ervoor dat mensen tevreden werknemers zijn. Dat zal per individu verschillen, maar beloning is een bewezen belangrijk onderdeel.
Ik hoop u hiermee voldoende aanvulling te hebben gegeven.
Met vriendelijke groeten, N. Jue
ING Groep/CC&S/Corporate Communications Locatie Code IH 07.358 Postbus 810, 1000 AV Amsterdam T 020 5415411, F 020 5415451


Erru netjes van deze mensen om met zo'n persoonlijk antwoord te komen. Ja toch? Al ben ik het nog steeds niet eens met de regeling: ze maken keurig duidelijk dat er gesproken zal gaan worden over loon naar presteren voor de mensen van de werkvloer. Waarschijnlijk ook niet meer dan dat maar toch...

19 april 2004

Antwoord op: Echelon

Geachte heer,

De regering heeft na de aanslagen van 11/09/01 een Actieplan Terrorismebestrijding opgesteld. Punt 18 uit dit plan behelst "Uitbreiding van de satelliet-interceptiecapaciteit ten behoeve van terreurbestrijding." In het kader van de realisatie van dat punt wordt gestreefd naar het bouwen van meer schotelantennes. Uw aanname dat er nu reeds sprake is van een "zeer grote uitbreiding van de mogelijkheid tot het aftappen van telefoonverkeer" is derhalve niet juist, want er is momenteel geen uitbreiding gerealiseerd. De satelliet-interceptie (het woord zegt het al) betreft overigens zogeheten niet-kabelgebonden communicatie.
De naam van het Actieplan geeft al aan wat de bedoeling is van de uitbreiding van de interceptie-capaciteit: terrorismebestrijding. Hoewel over aard en werkwijze van de MIVD geen nadere informatie wordt verstrekt, kan nog wel worden gezegd dat het opvangen van niet-kabelgebonden communicatie gelegitimeerd geschiedt: periodiek worden de onderwerpen ten behoeve waarvan de MIVD verbindingsinlichtingen wil verzamelen aan de minister van Defensie ter goedkeuring voorgelegd. Indien de minister zijn goedkeuring verleent, kan doorgaans gedurende een bepaalde periode interceptie plaatsvinden. Bovendien moet de toepassing van interceptiemiddelen achteraf getoetst kunnen worden. Daartoe is er niet alleen de van oudsher bekende parlementaire controlefunctie (i.e. de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten), maar tevens is vorig jaar door de Tweede Kamer de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ingesteld. Deze onafhankelijke Commissie toetst achteraf de rechtmatigheid van het handelen van (onder meer) de MIVD, en heeft onbeperkte toegang tot alle voor de werkzaamheden van de Commissie relevante informatie.
Met het thema "Echelon" heeft de MIVD niets te maken. Volledigheidshalve citeren we hierbij uit de brief die toenmalig minister van Defensie De Grave op 19-01-2001 over "Echelon" aan het parlement zond (kamerstuk 27591, datum 29-01-2001):
"De maatschappelijke en politieke belangstelling voor het zogenaamde 'Echelon'-netwerk is groot. Over 'Echelon' bestaat echter vooralsnog veel onduidelijkheid en veel beschouwingen zijn dan ook speculatief. Mede daarom hebben de parlementen van Frankrijk en Belgi? en het Europees parlement inmiddels onderzoek laten verrichten naar het bestaan, de aard en de activiteiten van dit netwerk. Het Franse en het Belgische onderzoeksrapport, verschenen in oktober 2000, concluderen beide op grond van informatie uit open bronnen dat 'Echelon' bestaat. Het Tijdelijk Comit? van het Europees parlement is nog niet klaar, maar wetenschappelijke voorstudies concluderen eveneens dat 'Echelon' bestaat. De regering beschikt niet over eigen, door de in verband met 'Echelon' genoemde regeringen bevestigde informatie over het bestaan van 'Echelon', maar acht dit op grond van de thans beschikbare informatie, onderzoeken en openbare bronnen aannemelijk. Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat niet slechts overheden maar ook burgers, bedrijfsleven en criminele organisaties dergelijke activiteiten kunnen plegen (.)."
Met vriendelijke groet, Defensievoorlichtingscentrum

17 april 2004

Antwoord op: ING

Geachte heer,

Dank voor uw e-mail van 15 maart 2004 waarin u reageert op de berichten over de beloning van de Raad van Bestuur die naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag 2003 van ING Groep in de media zijn verschenen.
Vooral de bekendmaking van de forse stijging van de salarisverhoging van de Raad van Bestuursleden heeft tot veel commotie geleid. Wij begrijpen die commotie, het tijdstip waarop we hiermee naar buiten komen is buitengewoon ongelukkig in het licht van het Sociaal Akkoord voor het jaar 2004 waarin een nullijn is afgesproken.
Ondanks het ongunstige tijdstip, heeft de Raad van Commissarissen ervoor gekozen om via een persconferentie en via interviews in het personeelsblad open en eerlijk over dit onderwerp te communiceren.
De achtergronden van de discussie rond de RvB-beloning bij ING zijn inmiddels bekend. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2002 is gebleken dat de topinkomens bij ING ver achterliggen bij een groep vergelijkbare Nederlandse dan wel Europese ondernemingen. De Raad van Commissarissen (RvC), die beslist over de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur, vindt dat een ongewenste situatie. ING wil op alle niveaus, van hoog tot laag in de organisatie marktconform belonen. Een groot internationaal concern als ING moet toptalent uit de markt kunnen aantrekken en motiveren zich langdurig aan ING te binden.
De Raad van Commissarissen heeft daarbij gekozen voor een resultaatgerichte beloning die variabel is en direct afhangt van de vooraf vastgestelde doelstellingen en van de individuele prestaties van een bestuurder. Als ING het goed doet, profiteert de bestuurder daarvan mee, doet ING het slecht, dan ziet hij dat ook direct terug in zijn beloning. Doelstellingen zijn dat uiteindelijk 1/3 van het salaris van een RvB-lid bestaat uit een vast jaarsalaris, en 2/3 uit korte- en langetermijnbonussen en dat via de variabele beloning het gat gedicht wordt met de concurrentie.
Het is in ieders belang dat ING op de lange termijn een goed geleid bedrijf blijft met de juiste mensen uit binnen- en buitenland. Resultaatafhankelijke beloning acht de Raad van Commissarissen een belangrijke impuls voor de interne kwaliteitsverbetering. Dat komt uiteindelijk ook de dienstverlening aan de klant ten goede.
Prestatiebeloning is goed voor de interne cultuur van ING en goed voor de concurrentiepositie van ING op de arbeidsmarkt. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat dit een eerlijk systeem is met scherpe, ambitieuze doelstellingen, dat volledig in lijn is met de aanbevelingen die onlangs zijn gedaan door de Commissie Tabaksblat.
Meer informatie over de achtergronden van het beloningsbeleid van ING kunt u vinden op ons internet (www.ing.com). Daarop is het volledige jaarverslag 2003 gepubliceerd en interviews met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van ING.
In het verslag �ING in de Samenleving 2003�dat medio 20 april a.s. zal verschijnen kunt u lezen hoe betrokken ING blijft bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Namens de Raad van Bestuur hopen wij u hiermee een beter beeld te hebben geschetst van het nieuwe beloningssysteem en vertrouwen erop dat deze toelichting bijdraagt aan de bestendiging van onze relatie met u als belangrijke stakeholder.
Hoogachtend,
N.C. Jue Director Corporate Communications ING Groep


Nu vraag ik mijzelve af: als die prestatiebeloning van zo groot belang is voor het bedrijf, waarom geldt die dan niet voor de "gewone" werknemer? Ik zal't ze'ns vragen...

Stormfront

Deze jongens en meisjes zouden'ns flink op hun falie moeten krijgen. Is mijn bescheiden mening. Hier zijn de adresgegevens van de eigenaars van deze voedingsbodem voor haat, gevonden via een eenvoudige WHOIS-opdracht:

stormfront.org Back-order this name

Registrant: Stormfront Inc. (STORMFRONT-DOM) PO Box 6637 West Palm Beach, FL 33405 US Domain Name: STORMFRONT.ORG

Administrative Contact, Technical Contact: Black, Don (DB1627) root@STORMFRONT.ORG PO BOX 6637 WEST PALM BCH, FL 33405-6637 US (561) 833-0030 fax: (561) 820-0051


Uiteraard is inmiddels het Meldpunt Discriminatie Internet verwittigd.
:: Terrebel 9

13 april 2004

Echelon

De Staat der Nederlanden plant een uitbreiding van de mogelijkheid om telefoongesprekken af te luisteren maar, zo zegt een woordvoerder "Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat telefoonverkeer in Nederland wordt afgeluisterd." Ik vroeg Defensie waar het uitgebreidere netwerk dan w�l voor gebruikt zal gaan worden:

Geachte dames, heren,
Hierbij treft U een internetverwijzing aan naar een artikel dat ondermeer handelt over het jaren geheim gehouden project met de naam Echelon en de rol van de Groningse basis Zoutkamp daarin.
http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/echelon.html
Kunt U in een reaktie aangeven wat de exacte reden is van de recente zeer grote uitbreiding van de mogelijkheid tot het aftappen van telefoonverkeer? Volgens een artikel op de nieuwssite Nu.nl (http://www.nu.nl/news.jsp?n=304514&c=13) is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het systeem wordt gebruikt voor het aftappen van telefoonverkeer. Persoonlijk vind ik dat wat verwarrend. Want waarom zou je afluister-apparatuur plaatsen als je dat niet gaat gebruiken om mensen af te luisteren?
Graag had ik van Uw dienst een verklaring hieromtrent. Het antwoord:"Dit doen wij in verband met terrorisme-bestrijding" acht ik niet voldoende.
Alvast mijn dank voor een inhoudelijk correct en afdoende antwoord.
Hoogachtend,

9 april 2004

Vervolg: Vaderschap

Mij leek het aardig om Minister Piet Hein Donner van Justitie te vragen waarom hij nog niet heeft gereageerd op mijn eerdere mailtje:
Geachte heer Donner,

Wellicht is mijn eerdere bericht aan U aan Uw aandacht ontsnapt, niet aan U doorgegeven door Uw medewerkers, heeft U het te druk gehad om er aandacht aan te besteden of interesseert het U niet of en zo ja wat mensen aan U vragen.
Hoe dan ook verzoek ik U alsnog aandacht te besteden aan de inhoud van bedoeld schrijven. Te meer omdat een eerlijk en duidelijk overwogen antwoord uw positie kan verstevigen. Zeker na de kritiek die U recentelijk te verduren kreeg bijvoorbeeld betreffende het debacle rond het Holland Casino waarbij U in eerste instantie hartgrondig ontkende dat deze instelling werd gebruikt voor het witwassen van zwart geld en later moest toegeven dat de Nederlandsche overheid met Holland Casino ��n der grootste witwasserijen in het land in bezit heeft. Daarnaast heeft U bijvoorbeeld moeten toegeven dat ambtenaren van het ministerie callgirls bestellen op kosten van de belastingbetaler "om zich een beeld te kunnen vormen van illegale prostitutie." Of woorden van soortgelijke strekking.
Meneer Donner, Bent U heus van mening dat mensen U nog serieus nemen als U met dit soort antwoorden komt? U krijgt van mij de kans Uw eer te redden door mij te voorzien van een oprecht antwoord op de in de bijlage vermelde vraag.
Besluit U (ook) dit elektronisch bericht te negeren dan sluit ik niet uit dat er een campagne wordt gestart die tot doel heeft Uw incompetentie als Minister van Justitie aan te tonen.

Ik wens U nog een prettige dag.
Hoogachtend,

7 april 2004

Antwoord op: AEGON

Recentelijk stuurde ik een mailtje aan de directie van AEGON. Hier het antwoord:


Beste T,

Het is mijn gewoonte altijd al om persoonlijk te antwoorden op een mail aan mij gericht, dus geen vrees. Je bewering klopt echter niet. Voor de drie (Nederlandse) van de vier leden van onze RvB zat er vorig jaar geen bonus of optiepakket in. Dat is dus een flinke achteruitgang lijkt me zo.
Alleen voor de Amerikaanse CEO is de situatie anders. AEGON is dan ook geen Nederlandse verzekeraar meer, maar een grote internationale speler, waar Amerikanen op Amerikaanse manier worden uitbetaald.

Voor Nederlandse werknemers is er helemaal geen loonstop. In 2003 zijn de lonen van onze medewerkers verhoogd met een algemene CAO-ronde van 2,5%. Daarnaast is de salarissom met 1,4% gestegen als gevolg van de salarisherzieningsronde. Voor 2004 is er nog geen CAO. Hoop dat ik je vraag hiermee heb kunnen beantwoorden.

Hartelijke groet,

Jan Driessen Directeur Communicatie AEGON Nederland

Zo ziet U maar: ga niet altijd af op wat men in kranten beweert: journalisten doen niet altijd goed onderzoek naar de gang van zaken. Waarom zou de journalist in kwestie niet zelf aan de directie hebben gevraagd hoe het nou eigenlijk zit?

1 april 2004

AEGON

In het kader van een recent aan het licht gekomen schandaal zond ik het volgende mailtje aan de woordvoerder van Aegon Nederland:

Geachte heer Driessen,

Van de website van Aegon haalde ik het volgende citaat: AEGON is één van ´s werelds vooraanstaande verzekeraars, die gebruik maakt van de mogelijkheden tot succesvol samenwerken, om daarmee bij te dragen aan een betere toekomst voor klanten, aandeelhouders en medewerkers over de gehele wereld.

Bovendien staat op dezelfde pagina:
AEGON investeert ook in mensen. Zelfstandigheid van de medewerkers is een belangrijk kenmerk van de bedrijfscultuur. Initiatief en prestatie worden beloond en jong talent wordt gestimuleerd.

Kunt U, bovenstaand in acht nemend, verklaren waarom de lonen van "gewone" werknemers zijn bevroren en die van de mensen die toch al het hoogste inkomen verdienen binnen Uw bedrijf exorbitant blijven stijgen?

Ik verzoek U niet te antwoorden door het toezenden van het standaard persbericht doch simpelweg inhoudelijk op mijn schrijven te reageren.
Waarvoor alvast mijn dank.

Hoogachtend