Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

18 september 2015

Ymere dringt op

Geachte mevrouw Louwerens, Dank u voor de uitgebreide brief waarin u aankondigt dat Ymere de uitdrukkelijke wens heeft haar huurders nóg gerieflijker te laten wonen. Dit wilt u bereiken door hen op te leggen via Ymere een cv-installatie te laten aanleggen. U biedt zelfs aan zich GRATIS over hun oude gaskachels te ontfermen. Wat u daar vervolgens mee doet is niet duidelijk. Slaat u die ergens op voor slechte tijden? Verkoopt u die via Marktplaats? Schenkt u die aan Vluchtelingenhulp? U geeft via de brief uw huurders de keus: zij mogen ingaan op uw aanbod óf uw aanbod accepteren. Een keuzemogelijkheid die u over het hoofd heeft gezien, waarschijnlijk per abuis, is dat bewoners 'geriefsverbeteringen' mogen weigeren te accepteren. En dus ook de daarmee gepaard gaande huurverhoging. U hoeft mij niet op mijn woord te geloven maar wél de wetgever in dit land. Het is namelijk in de wet zo geregeld en gek genoeg dienen ook grote corporaties zich naar de inhoud van de wet te schikken. Al jaren vragen bewoners Ymere om hun woningen te verbeteren en energie zuiniger te maken. Door te zorgen dat deuren beter passen, vermolmde drempels bij de keukendeur te vervangen door drempels die daadwerkelijk tocht weren en het aanleggen van dubbel glas. Let wel: dat is niet hetzelfde als een ruitje plaatsen tegen het bestaande glas aan. Zo lang u niet aan die - toch redelijke - wensen voldoet, kan ik uw voornemen om de huurders te behagen (en daar slechts een paar tientjes per maand per bewoner voor te vragen) helaas niet serieus nemen. Ik verzoek u verder uw betalende klanten (want dat zijn huurders) serieus te nemen. Graag met de nadruk op het woord 'serieus'. Bijvoorbeeld door de zaken te benoemen zoals ze zijn en te spreken van 'huurverhoging' in plaats van het eufemistische 'huuraanpassing'. Ongetwijfeld levert het plaatsen van een CV installatie voor bewoners alleen maar voordeel op. Behalve dan dat enkele bewoners door de huurverhoging verplicht moeten verhuizen omdat zij zich de nieuwe huur niet kunnen veroorloven. Natuurlijk moet ook Ymere, als kapitalistische instelling, geld verdienen maar het zou u sieren om te stoppen met pretenderen dat u uitsluitend werkt voor het welzijn van de huurders. In dat geval zouden er namelijk geen huurders zijn met langdurige klachten over achterstallig onderhoud. Zowel ondergetekende alsook medewerkers van het Wijk Steunpunt Wonen West en de lokale Bewonerscommissie willen graag over bovenstaande met u van gedachten wisselen. Voor de goede orde meld ik u nog even dat bovenstaand bericht - in het kader van de transparantie waar ook u natuurlijk groot voorstander van bent - is verspreid via Sociale Media. Hoogachtend, TW