Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

30 juni 2009

Vervolg op: E.on

Geachte dames, heren,

15 Juni jongstleden verstuurde ik U bijgaand bericht.
Het gaat om een bezwaarschrift, gericht tegen de oproep tot bijbetaling op de energienota.
In Uw schrijven gaf U aan mij een aanslag op te leggen, gebasseerd op een verbruik dat ik niet heb bereikt.

U basseert zich dus op valse data.

Bovendien heeft U ervoor gekozen niet te reageren op mijn verzoek een en ander nog eens na te meten
en de bijbetaling op grond daarvan naar beneden bij te stellen.

Ik ga ervanuit dat deze weigering betekent dat U het eens bent met de inhoud van mijn bezwaarschrift
en dat ik de ruim 500 euro aan bijbetaling dus niet hoef te betalen. Dat zal ik dan ook zeker niet doen.

Hiermee is wat mij betreft de zaak afgedaan.

Ongetwijfeld heeft U -als Klantenservice- het te druk om Uw werk te kunnen doen. Op grond van dat gegeven
verwacht ik dan ook niet dat U alsnog zult reageren. Ontvang ik toch nog een betalingsherinnering dan weet ik zeker dat U het te druk heeft om klachten in behandeling te nemen omdat U het te druk heeft met het oplichten van klanten.

In dat geval kunt U een juridische aanklacht wegens oplichterij tegemoet zien.
Uiteraard is het E.ON een fatsoenlijk bedrijf dat netjes met klanten omgaat en dus zal het niet zover komen.

Mocht U onverhoopt nog vragen hebben dan kunt U mij bereiken via: 020-...... Ook schriftelijk en per e-mail houdt ik mij beschikbaar voor Uw organisatie die ik als klant zal verlaten per einde contractdatum.

Met vriendelijke groet,

TW

15 juni 2009

E.On

Geachte dames, heren,

Bij het doorspitten van de jaarafrekening vielen mij twee dingen op:

Als eerste de meterstanden voor het gebruik van gas:
Volgens opgave van E.On bedroeg de beginstand op 20.10.08 1092 m3 en de eindstand op 20.05.08 maar liefst 1923 m3.

Dat is onjuist. De werkelijke gasmeterstanden bedroegen respectievelijk ruim 1100 kwh op 20.10.08 en de eindstand van 1923 m3 is zelfs heden (15 juni 2009) nog niet bereikt. Op 20 mei jl. zal die ongeveer 1850 kwh hebben bedragen.

Ook de meterstanden op het gebied van elektra wijken af maar niet zo veel als die op het gebied van gasverbruik.

Ik nodig U daarom ook uit alsnog écht de meterstanden te komen opnemen want zoals U zult begrijpen weiger ik te betalen voor iets dat ik niet ontvangen heb.
Gaat U hier niet op in dan zal ik een onafhankelijke organisatie verzoeken de meting te komen verrichten.

Het tweede wat mij opviel is het vermeende verbruik in 2008 waarop U de voorschotnota heeft gebaseerd. Volgens Uw opgave verbruikte ik 1677 kWH aan elektriciteit en 1712 m3 aan gas. In werkelijkheid verbruikte ik echter 636 kWH aan elektriciteit en 695 m3 aan gas.

Hiermee heb ik aangetoond dat Uw nota (volgens welke ik ruim 500 euro moet bijbetalen en volgens welke de voorschotnota bijkans wordt verdubbeld)
is gebaseerd op onjuiste data.

Ik vooronderstel dat eea op een misverstand berust en dat het E.On mij alsnog een juiste nota zal doen toekomen, liever dan te wachten op een onderzoek
van de betreffende authoriteiten op dit gebied.

Een kopie van deze brief is verzonden aan de Consumentenbond en is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Hoogachtend,

12 juni 2009

VGZ

Zorgverzekeraar VGZ hanteert als beleid om zoveel mogelijk declaraties niet te vergoeden. Het makkelijkst is het om die gewoonweg zogenaamd "niet ontvangen" te hebben. Ik vertelde hen met onderstaand schrijven dat dat zo langzamerhand begint op te vallen:

L.s.,

Vandaag belde ik over de status van een declaratie. De dame van de helpdesk bevestigde dat die volgens de computer niet was ontvangen. Dit is in het verleden zowel met mij alsook met bekenden wel vaker voorgekomen en toen ik dat vertelde bevestigde de medewerkster dat VGZ inderdaad van veel klanten regelmatig de declaratie "niet ontvangt". Navraag leerde dat ook opzeggingsbrieven opvallend vaak "niet ontvangen" worden.

Een paar maanden eerder had ik een declaratie ingediend voor EHBO-kosten in het buitenland. Per brief werd het verzoek om uitbetaling afgewezen. Toen ik telefonisch informeerde naar de reden van afwijzing vertelde een medewerkster mij dat het verzoek niet afgewezen had mogen worden en verzekerde mij ervan dat ik het bedrag binnen een week op m'n rekening zou hebben. Uiteraard (inderdaad ga ik er inmiddels van uit dat VGZ een zeer onbetrouwbaar bedrijf is) stond het bedrag niet binnen de gestelde termijn op mijn rekening. Pas toen ik wéér belde en erbij vertelde dat ik inmiddels een juridisch adviseur had ingeschakeld werd de vergoeding daadwerkelijk overgemaakt.

Bovenstaande heb ik gemeld bij diverse consumentenorganisaties. Gebeurt een dergelijk incident weer dan zal ik ook de landelijke media inschakelen.

Deze brief is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met verschuldigde hoogachting,

TW