Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 december 2010

Antwoord op: Vrijwilligerswerk II

Het Ministerie van SZW is razendsnel met het geven van volledige antwoorden. Goed om te weten dat dat dus kan! Hierbij het antwoord op mijn vraag van eerder vandaag...


Geachte heer Wijnschenk,

Naar aanleiding van uw aanvullende vragen het volgende. Voor de beantwoording heb ik de volgorde van uw vragen aangehouden.

Als ww-gerechtigden vrijwilligerswerk verrichten worden zij niet automatisch gekort op hun ww-uitkering. Dit is alleen het geval als zij daardoor minder of helemaal niet beschikbaar zijn voor werk of re-integratie trajecten. Zie ook voor meer informatie de website van het UWV: http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/themadossiers/Vrijwilligerswerk/index.aspx

In het begin van het jaar heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat verplicht werken als onderdeel van een re-integratietraject geen dwangarbeid is.

Voor bijstandsgerechtigden worden in dit verband geen banen gecrëeerd , in de zin van ID-banen of iets dergelijks. Staatssecretaris De Krom zei tijdens de begrotingsbehandeling het volgende hierover: "In lijn met het regeerakkoord zal ik daarom komen met een voorstel voor een wettelijke bepaling, waarmee de gemeente mensen in de bijstand kan inschakelen voor maatschappelijk nuttige activiteiten. Het voegt aan de huidige regeling toe dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om toch een tegenprestatie aan mensen in de bijstand te vragen, ook als het niet gaat om re-integratie, Work First of sociale activering. Ik zie dat als een uitdrukkelijke verruiming van de huidige bevoegdheden en het is aan de gemeenten zelf om die ruimte in te vullen en af te stemmen op de lokale behoeften en mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: die tegenprestatie, zoals ik haar interpreteer, is dus niet ter vervanging van werken of re-integratie, maar aanvullend daarop. Wat mij betreft zou het ook een inzet moeten zijn van korte duur, om mensen in een bijstandsuitkering op het initiatief van gemeenten in te zetten voor nuttige activiteiten. Zo zou ik, in grove contouren, deze regeling zien. Het lijkt mij goed om dit vast te leggen. Uiteraard kom ik volgend jaar met een voorstel. Zoals ik er nu tegenaan kijk, zal dat voorstel de Kamer vóór de zomer van 2011 bereiken, met het oog op invoering in 2012. Ik ga dat dus met spoed vormgeven."

Zoals hierboven al staat moeten de ideeën hierover nog vastgelegd worden in een wetsvoorstel dat in werking zou moeten treden in 2012, dus precieze details zoals definities en de wijze van inplementatie en instructie aan medewerkers zijn nog niet te geven.

Ik hoop hiermee ook uw aanvullende vragen beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wilco Eindhoven

Directie Communicatie

afdeling Publiek en Informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1 opmerking:

Morgaine zei

Je weet ik doe vrijwilligerswerk, met plezier hoor, en het is ook een must, als opstapje naar opnieuw ervaring etc. het slaat nergens op toch vind ik dit werk tot heden leuk om te doen. Maar dat verplichten etc, hoe kun je, als je het moet en full time moet invullen bijv.... dan nog op zoek naar betaald werk of daaraan werken qua studie oid.

maar goed, jij en ik zitten op één lijn door ervaringen in onze eigen levens en om ons heen natuurlijk, en dat zouden ze eens moeten doen, a la secret millionaire, die ministers en Rutte zo ergens droppen en dan maar zien hoe de AANVRAAG van een uitkering al in elkaar zit....

XXX