Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 november 2009

Vervolg op: Filmkeuring

Geachte mevrouw Staudt,

Mijn hartelijke dank voor Uw snelle en zeer uitgebreide antwoord.
U heeft mij hier ruimschoots mee geïnformeerd.

Dusdanig zelfs dat er -wat mij betreft- geen verdere vragen zijn.

Wij wachten het antwoord van het NICAM rustig af.

Met vriendelijke groet,

TW

r.staudt@minocw.nl schreef:
Geachte heer W,
Naar aanleiding van uw vervolgmail zal ik u iets uitgebreider informeren.
Het is inderdaad zo dat de voormalige Filmkeuring niet meer bestaat. Deze is in 2001 officieel vervangen door het Nederlands Instituut voor de Classificatie Audiovisuele Media (NICAM). Maar de Kijkwijzer is het classificatiesysteem voor het NICAM. De organisaties hebben een gezamenlijke website: www.kijkwijzer.nl , vandaar dat ik u daar naar verwezen heb. Op deze site kunt u ook lezen dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. De Filmkeuring was een overheidsorgaan dat elke uit te brengen film beoordeelde en van een classificatie voorzag. In het NICAM daarentegen participeren koepelorganisaties uit de audiovisuele sector, dit zijn:

• Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI)

• Nederlandse Video Detaillisten Organisatie (NVDO)

• Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren (NVGD)

• Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC)

• Nederlandse Omroep Stichting (NOS), vertegenwoordiger van alle landelijke publieke omroepen

• Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio Programma Aanbieders (VESTRA), die de commerciële omroepen in Nederland vertegenwoordigt.

De filmkeuring gebeurt dus nu door de bij het NICAM aangesloten film- en videobranche zelf. Overheidstoezicht vindt jaarlijks plaats door het Commissariaat voor de Media. U kunt hierover meer lezen op www.cvdm.nl . Met behulp van een door Kijkwijzer ontwikkeld vragenformulier classificeren de omroepen en film- en videobedrijven hun producties. Speciaal daarvoor door het NICAM opgeleide medewerkers, zogenaamde codeurs, bekijken een productie zorgvuldig en beantwoorden via internet een vijftigtal vragen over wat ze gezien hebben. Daarna berekent een Kijkwijzercomputerprogramma welke classificatie de productie vervolgens krijgt.

De vragenlijst die de codeurs moeten invullen, is ontwikkeld door een groep gerenommeerde wetenschappers op het gebied van media en jeugd. Zij hebben gebruik gemaakt van onderzoeken naar de schadelijke invloed van audiovisuele producties op kinderen en jongeren. Tevens is er zorgvuldig rekening gehouden met de wensen van ouders en opvoeders. Via een onafhankelijke Adviescommissie zijn ouders betrokken bij de uitvoering van Kijkwijzer. Alles tesamen maakt dat de vragenlijst in de praktijk een betrouwbaar meetinstrument is gebleken. Als u geinteresseerd bent in die vragenlijst kunt u deze raadplegen op de website, onder 'classificeren'.

Ik heb inderdaad begrepen dat u een vraag heeft over de (motivatie van bepaalde) classificering van films en dat u graag aan uw zoon wenst uit te leggen waarom het ene wel en het andere niet of minder schadelijk zou zijn. U bent hiervoor bij het NICAM aan het goede adres. Mocht daaruit een klacht voortvloeien, bijvoorbeeld omdat u vindt dat een bepaalde film een classificatie heeft die afwijkt van wat u redelijkerwijs zou mogen verwachten, dan kunt u dit ook kenbaar maken bij het NICAM, via Kijkwijzer.nl ->Klachten. Klachten over thematiek, goede smaak of fatsoen moeten rechtstreeks bij de aanbieder (omroep, filmdistributeur) worden ingediend.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rivka Staudt
behandelaar burgerbrieven
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Eenheid Burgervragen
e-mail:
r.staudt@minocw.nl

------------
Geachte mevrouw Staudt,

Dankuwel voor Uw antwoord, al bevreemdt het mij dat degeen die ik op 6 november de vraag voorlegde dit eenvoudige antwoord niet wist te bedenken.

Helaas lijkt U verkeerd geïnformeerd waar het gaat om het doorgeven van mijn klacht aan de mensen achter de Kieswijzer want via de website kunnen uitsluitend klachten worden doorgespeeld over distributeurs en verkopers van beeld- en geluidsdragers en games.

De mensen van Kijkwijzer hanteren geen duidelijk klachtenprocedure betreffende klachten gericht aan henzelf, het NICAM of aan de Dienst Filmkeuring.

Die laatste instelling lijkt ook opeens niet meer te bestaan. Kunt U dat bevestigen?

Uiteraard heb ik mijn vraag (want dat was het en geen klacht zoals U per abuis opmerkte) inmiddels verstuurd aan het NICAM, vergezeld van een kopie van de correspondentie tussen Postbus 51, het Ministerie van OCW en ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

TW

Geachte dames, heren,

Enige tijd terug stuurde ik een vraag die ik richte aan minister Plasterk van het ministerie van OCW.

Die stuurde de vraag door naar de mensen van Postbus 51 die mij vervolgens terugverwezen naar het ministerie dat op haar beurt mij doorverwees naar Uw organisatie.

hieronder vindt U de volledige correspondentie met helemaal onderop
de eigenlijke vraag waarop ik en de lezer van
http://vragen.blogspot.com
graag een antwoord zouden hebben.

Alvast bedankt voor de te nemen moeite,

Hoogachtend,


TW

Geen opmerkingen: