Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 november 2009

Vervolg op: Stadgenoot

Stadgenoot reageerde niet op mijn brief dd 12 oktober 2009. Wél stuurde men mijn moeder een brief waarin gedreigd wordt met incassomaatregelen. Hun fout.

Geachte heer de Bilde,

De gezondheid van mijn moeder, Mevrouw SW wonende xxxstraat nr. Postcode te Amsterdam is van dien aard dat zij slecht nieuws maar moeizaam kan verwerken.

Mede daarom schrokken wij van Uw brief, gedateerd 3 november 2009, waarin U dreigt met incassomaatregelen wegens het niet voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens Uw bedrijf.

U claimt in Uw brief dat er niet is gereageerd op een eerder verzoek tot betaling van de huurachterstand van E. 65,44 die verband houdt met een verhoging van de servicekosten.

Het spijt mij te moeten constateren dat Stadgenoot organisatorisch niet op orde is. Er is namelijk wel degelijk gereageerd en wel op 12 oktober jongstleden per e-mail. Zie daarvoor: http://vragen.blogspot.com/2009/10/stadgenoot.html

In die brief verzoeken wij Stadgenoot aan te geven waarom de servicekosten worden verhoogd. De bijgeleverde uitleg is namelijk bij lange na niet voldoende om de verhoging te verantwoorden. Ongetwijfeld betaalt U persoonlijk graag bedragen zonder dat U is duidelijk gemaakt waarom U dat moet doen.

Er zijn echter mensen -waaronder mijn moeder en ondergetekende- die niet klakkeloos geld overmaken simpelweg omdat dat wordt gevraagd en nu -via bovenvermeld schrijven- zelfs wordt geëist.

Ik ga er vanuit dat een en ander op een misverstand berust en niet dat het Uw beleid is om dreigbrieven te versturen, liever dan te reageren op vragen en klachten van huurders.

Wilt U dus de claim van Stadgenoot waarmaken dat het de woningcorporatie te doen is om het verlenen van service, meer dan om het bereiken van een zo hoog mogelijke omzet -zoals vermeld in de diverse folders die Stadgenoot gaarne verspreid- dan verzoek ik U om alsnog
binnen vijf werkdagen inhoudelijk te reageren op mijn brief de dato 12 oktober jongstleden.

Door hieraan niet te voldoen drukt U de wens uit dat het beleid van Stadgenoot onder de loep wordt genomen door enkele landelijke media, waaronder de regionale TV-zender AT5 en dagblad HET Parool. Bovendien is een en ander gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Ik vertrouw erop dat U de juiste keuze maakt.

Een kopie van dit schrijven is in handen van de secretaris van het wooncomité van het xxxhofje, de heer WK, alwaar het adres van mijn moeder onder resorteert.

Mocht U verder nog vragen hebben dan kunt U contact met mij opnemen per e-mail, per brief danwel per telefoon.

Met verschuldigde hoogachting,

Dhr. TW
Sociaal Raadsman

xxxstraat
postcode
Amsterdam

1 opmerking:

Theo zei

De reputatie van Stadgenoot is al behoorlijk slecht, zelf zien ze dat anders. Op dit moment worden de meeste tekortkomingen in de organisatie onder het kleed van de fusie geschoven. Het is inmiddels al een behoorlijk stoffig kleed geworden en het begint te rotten. Prof. Willem Mastenbroek noemt dit ‘organisatierot’; het voorwoekeren van allerlei narigheid, wanbeheer, vriendjespolitiek en hobbyisme. De aanpak die hij bepleit is op zich heel simpel. Men kan zelfs stellen dat het eigenlijk om heel normaal management gaat. Het spreekt immers bijna vanzelf dat men naast de dagelijkse operationele werkuitvoering ook eens kijkt naar wat er kennelijk de hele tijd misgaat. En dat men vervolgens nagaat wat men hieraan kan doen. En het spreekt eigenlijk ook vanzelf dat de leiding van de organisatie dit stimuleert. Raar eigenlijk, dat mensen daar moeite mee hebben en er zo in verstrikt kunnen raken.

lees hier de rest:

http://www.gekopklanten.nl/marketinglinks/woningcorporatie-stadgenoot-misbruikt-macht-en-verzand-in-organisatierot/