Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 november 2004

Antwoord op: zorgstelsel

Op 13 september van dit jaar schreef ik een brief aan Minister Hans Hoogervorst.
Hier is het antwoord:


Den Haag, 25 november 2004

Betreft: bezuinigingen gezondheidszorg.

Geachte heer W.,

In uw brief van 13 september 2004 schrijft u over mijn uitlatingen dat de Nederlandse burger een groeter eigen verantwoordelijkheid moet nemen. U noemt daarin enkele voorbeelden die naar uw mening niet goed zijn uitgepakt. In raktie op uw brief wil ik graag op de door u genoemde voorbeelden ingaan.

Verhoging eigen bijdrage thuiszorg
De verhoging van de eigen bijdrage thuiszorg heeft ervoor gezorgd dat mensen dit jaar een meer bewuste keuze maken voor wel of geen thuiszorg. De opzeggers (ca. 15.000) vallen hoofdzakelijk in de hogere inkomenscategoriën Verder blijkt dat het voornamelijk om huishoudelijke verzorging gaat. De verhoging van de eigen bijdrage is bewust zo vormgegeven dat de laagse inkomens zoveel als mogelijk zijn ontzien. Met algemeen beleid in het onontkoombaar dat er individuele gevallen zijn waarvoor dat niet opgaat. Daarom heeft het kabinet een reeks van maatregelen genomen om de vangnetten bijzonder bijstand en fiscaliteit te verbeteren, inclusief extra voorlichtingsacties richting cliënten.

Afschaffing vergoeding pi
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft mij onlangs de abortuscijfers over de eerste helft van dit jaar aangereikt. Hieruit blijkt dat er nauwelijks sprake is van een stijging van de abortuscijfers. Het totaal aantal uitgevoerde abortusbehandelingen is gelijk aan het aantal over de eerste helft van vorig jaar. Het aantal abortussen bij in Nederland woonachtige vrouwen is met minder dan 1% gestegen. Sinds het begin van de jaren negentig is het abortuscijfer ieder jaar gestegen. De laatste twee jaar is deze stijgende trend doorbroken.
Het is nu nog te vroeg om op basis van de cijfers over het eerste halfjaar conclusies te trekken. Ik houd de cijfers goed in de gaten.
De Rutgers Nisso Groep heeft een onderozek uitgevoer onder een internetpanel bestaande uit 2.151 vrouwen in de leeftijd van 21 tot en met 49 jaar. De onderzoeksgroep is qua opleidingsniveau, leeftijd en regionale spreidiing representatief voor de Nederlandse vrouwelijke bevolking vna 21-49 jaar. Daariot concluderen zij dat zij verwachten dat er eenstijging van het aantal zwangerschappen en abortussen zal optreden. uit het onderzoek blijkt echter dat geen van de vrouwen uit het onderzochte panel, die een financieel motief vermelden voor het veranderen van het anticonceptiegebruik, ongepland zwanger is geworden. Ik meen dan ook dat de conclusies van de Rutgers Nisso Groep nog te voorbarig zijn.
Uiteraard neem ik met belangstelling kennis van dergelijke onderzoeken. Deze bieden meer inzicht in de veranderingen in anticonceptiegebruik en de motieven hierachter. Er zijn mij geen valide, recente onderzoeken bekend over de veranderingen en motieven toen er nog wel volledige vergoeding bestond. In hoeverre het aantal wisselingen groter is dan in voorgaande jaren is dan ook niet te zeggen. Overigens zijn bijna alle vrouwen in Nederland via aanvullende verzekeringen verzekerd voor anticonceptie.

Tandheelkundige zorg
De realiteit rond verzekering en tandartsbezoek is, dat het tandartsbezoek is toegenomen van 61% in 1981 tot 87% in 2001. Dit terwijl het grootste gedeelte van de tandartsenhulp in die periode uit het ziekenfondspakket is genomen. 84% van de ziekenfondsverzekerden is bijverzekerd voor de tandarts. In de overgang van 2003 naar 2004, toen de controle uit het ziekenfondspakket ging, is dit percentage vrijwel constant gebleven. Veel Nederlanders hebben zich aanvullend verzekerd voor zorg die uit het collectieve pakket is gegaan in het afgelopen jaar. Vrijwel alle verzekeraars hebben aanvullende verzekeringen aangeboden.

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Directeur Zorgverzekeringen,

dr. P.F. HasekampGeen opmerkingen: