Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

31 juli 2008

Antwoord op: Vaderschap II

Geachte heer Weijnschenk,

Naar aanleiding van uw vraag kan ik u als volgt berichten.

U schrijft in uw e-mail dat u vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling van mannen ten opzichte van vrouwen bij het aanvragen van een paspoort voor kinderen door een van de ouders. Ik kan verder geen commentaar geven op de door u als ongelijke behandeling aangemerkte gang van zaken en over de regels die van toepassing zijn op het aanvragen van een paspoort aangezien deze aangelegenheden niet op het terrein van ons ministerie liggen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de gemeente zelf of het ministerie van Justitie.

De vragen over het vaderschapsverlof en de bijstandsuitkering liggen wel op het terrein van ons ministerie. Ik zal dan ook kort ingaan op uw vragen.

U geeft aan dat u vindt dat een vader in Nederland ongelijk wordt behandeld ten opzichte van de moeder omdat de vader geen recht heeft op betaald verlof. Een zwangere vrouw heeft in Nederland recht op 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg. In het algemeen heeft de Wet arbeid en zorg als doel om de combinatie van arbeid en zorg mogelijk te maken. Een van de redenen dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder er is, is om ervoor te zorgen dat de keuze om zwanger te raken niet afhankelijk is van eventuele financiële nadelen (verlies van inkomsten). Daarnaast zorgt het betaald verlof ervoor dat het in dienst nemen van vrouwen of het in dienst hebben van zwangere werkneemsters niet onaantrekkelijk wordt voor werkgevers. Verder speelt er ook nog mee dat medisch gezien de moeder en het kind in de 4 weken voor de bevalling en 12 weken daarna de grootste gezondheidsrisico’s lopen. Naast de algemene doelstelling die met de verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg wordt gediend, is het zwangerschaps- en bevallingsverlof specifiek dus ook nog eens gericht op de bescherming van de gezondheid van de moeder en het kind en wordt de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt beschermd.

De reden dat deze bescherming in de vorm van verlof aan de vrouw wordt toegekend en niet aan de man is dus dat er een wezenlijk verschil is in de positie van een vrouw en een man bij de zwangerschap en in de periode na de bevalling.

Ondanks dit verschil, welke een goede grond vormt voor het onderscheid dat tussen man en vrouw wordt gemaakt bij het regelen van een vorm van betaald verlof, is er voor beide ouders de mogelijkheid om onbetaald ouderschapsverlof te genieten. Bovendien hebben vaders recht op kraamverlof gedurende twee dagen. Er is recentelijk wel een poging ondernomen om het betaalde vaderschapsverlof in te voeren in Nederland. Dit betaalde vaderschapsverlof was dan zo ingericht dat de twee dagen kraamverlof verlengd zouden worden tot twee weken betaald vaderschapsverlof. Dit initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks is nog in behandeling in de Tweede Kamer. De toekomstige ontwikkelingen over dit onderwerp kunt u volgen in de media. Als u zelf het voorstel nog eens wilt nalezen kunt u dat doen via de site www.overheid.nl, onder officiële publicaties, door te zoeken naar kamerstuk 31071, nr. 7 uit het vergaderjaar 2007-2008.

Als laatste geeft u aan in uw e-mail dat er regels zijn uit de Wet werk en bijstand die wel gelden voor bijstandsmoeders (alleenstaande moeders in de bijstand) maar niet voor alleenstaande vaders die ook in de bijstand zitten. Ik neem aan dat u daarmee doelt op de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand. Dit onderwerp heeft veel aandacht gehad in de media waarin vooral over de bijstandsmoeders werd gesproken. Het is echter zo dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht van toepassing is op alleenstaande ouders die in de bijstand zitten, dus vaders en moeders. Het is dus niet zo dat de regels die op grond van de Wet werk en bijstand gelden voor alleenstaande ouders die in de bijstand zitten zorgen voor een onderscheid tussen mannen en vrouwen die niet toelaatbaar is.

Een ander actueel onderwerp in dit verband is de scholingsplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand. Staatssecretaris Aboutaleb heeft korte tijd geleden een wetsvoorstel ingediend om een scholingsplicht voor de alleenstaande ouders in de bijstand in te voeren. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze website.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Dhr. O. Ercan

Afdeling Publieksinformatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen opmerkingen: