Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 april 2006

Antwoord op: Roken II

Op 10 maart stuurde ik minister Hans Hoogervorst een vraag over zijn anti-rokenbeleid. Onlangs kwam het antwoord:

Geachte heer W,

In uw e-mail richtte u zich tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hoogervorst. De voorlichting over het beleid van de minister wordt gedaan door de directie Voorlichting en Communicatie. De Minister wordt door de Directeur Voorlichting en Communicatie voortdurend op de hoogte gehouden van brieven, meningen en ervaringen van burgers en vaak leerzame signalen uit de samenleving. De heer Hoogervorst hecht er ook aan, te weten wat er onder individuele burgers leeft.

Het verhogen van de prijs van tabaksproducten heeft een direct effect op de vraag naar tabaksproducten. Uit de literatuur is bekend dat een prijsstijging van 10% leidt tot een daling van de vraag naar tabaksproducten met 4% (prijselasticiteit -0,4). Dit effect komt deels doordat er rokers zijn die stoppen met roken en deels doordat er rokers zijn die minder gaan roken.
Sinds 1 januari 2003 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten ingevoerd. Juist onder jongeren is er de laatste jaren een gunstige trend: het percentage niet-rokers stijgt en het percentage rokers daalt. Naast campagnes, schoolvoorlichting, reclameverbod en accijnsverhoging zal ook de leeftijdsgrens hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Met vriendelijke groet,

<>
Gerda Idsinga

VWS/Voorlichting

Geen opmerkingen: