Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

12 maart 2009

Antwoord op: TNT

Slegs een paar dagen terug vroeg ik de directie van TNT hoeveel het management eigenlijk aan salaris inlevert. Hier is het antwoord:

Geachte heer W, Dank voor uw e-mail van 9 maart 2009. De CAO zoals deze is afgesloten door de vakbonden en TNT levert een belangrijke bijdrage aan het gezond houden van TNT in een markt met dalende postvolumes. Met dit principeakkoord hebben de vakorganisaties en TNT nadrukkelijk gekozen voor behoud van werkgelegenheid in samenhang met aangepaste arbeidsvoorwaarden. De Raad van Bestuur van TNT realiseert zich dat dit een moeilijke doch noodzakelijke ontwikkeling is. Bij de publicatie van de jaarcijfers op 16 februari is reeds aangegeven dat de beloning van de Raad van Bestuur voor 2009 ook zal worden beperkt. Ik verwijs u naar de paragraaf over beloning in het jaarverslag 2008, dat gelijk met de jaarcijfers werd gepubliceerd. Onderstaand treft u een verkorte weergave in het Nederlands aan. Beloning Raad van Bestuur in 2009 Tegen de achtergrond van de moeilijke economische situatie, het publieke debat over de beloning van topmanagers en de offers die van alle stakeholders zullen worden gevraagd tijdens deze periode van economische crisis heeft de Raad van Commissarissen volgende besluiten genomen over de beloning van de Raad van Bestuur voor 2009. Ondanks het goedgekeurde beloningsbeleid 2007 heeft de Honoreringscommissie de Raad van Commissarissen aanbevolen voor 2009 de volgende maatregelen te treffen:  geen salarisverhoging doorvoeren ten aanzien van het basissalaris  een bovengrens toepassen ten aanzien van de korte termijn bonus  een bovengrens toepassen ten aanzien van de lange termijn bonus Voor 2009 houdt dit in dat de beloning van de Voorzitter Raad van Bestuur tussen 25% (“at target”) en 35% (“at stretch”) lager zal zijn dan de niveaus van het goedgekeurde beloningsbeleid 2007. Voor de overige leden van de Raad van Bestuur daalt de totale beloning met tussen 15% (“at target”) en 24% (“at stretch”) ten opzichte van de niveaus van het goedgekeurde beloningsbeleid 2007. Ook in 2008 was de beloning van de Raad van Bestuur al aan een bovengrens gebonden die onder het niveau van het goedgekeurde beloningsbeleid 2007 lag. In de loop van 2009 zal de Raad van Commissarissen werken aan een nieuw beloningsbeleid dat eenvoudiger zal zijn, gericht op de langetermijnbelangen van de alle stakeholders en gebenchmarked ten opzichte van de marktontwikkelingen in de peer group en de referentiegroep van TNT.% In de hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben ge├»nformeerd. Met vriendelijke groeten, Sandra van Loon  Corporate Secretary / Attorney at Law  Office Corporate Secretary  T : +31 20 500 63 90 F : +31 20 500 79 84 M : +31 6 20 79 37 66 sandra.van.loon@tnt.com TNT NV Neptunusstraat 41-63, 2132 JA Hoofddorp PO Box 13000, 1100 KG Amsterdam The Netherlands www.tnt.com

Geen opmerkingen: